LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 10 T. 1994 m. - Turinys, metrika

  T u r i n ys

DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI

G.Vaičiūnas. Vyties apygardos istorinė apžvalga ............... 5

Vyties apygardos Briedžio rinktinės štabo dokumentų rinkinys . 35

K.Kasparas. Laisvės kovų pradžia antrosios rusų okupacijos metu

    /istorinės apžvalgos metmenys/ ........................... 51

ATSIMINIMAI, SVARSTYMAI, KOMENTARAI

A.Paulavičius. iš mirties ateinu...

    /pokalbis su partizanu B.Juospaičiu/ .,................... 71

B.Kemeklis. Nesipriešinti prievartai negalėjom ............... 97

A.Šiukščius. Nenugalimas /apybraiža apie partizaną A.Kraujelį/140

ANTINACINĖ REZISTENCIJA

Gen. A.Justo parodymai /tęsinys/ ............................ 169

IŠ SOVIETINIŲ ARCHYVŲ

A.Kašėta. Lietuvos gyventojų genocido vykdytojai ............ 191

LITERATŪRINIS PUSLAPIS

Linksma, kad pavasaris, skaudu, kad karas.

    /partizano B.Eglinsko-Sauliaus dienoraštis./ ............ 199

PDF:   fotografinė kopija: Kaunas, 1993

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

10

Kaunas 1994

UDK 947.45/084/
La-148

Redakcinė kolegija

Balys GAJAUSKAS, Vidas GREGORAITIS, 
Algis KAŠĖTA, Česlovas KIŠONAS,

Antanas KLIUNKA, Antanas LUKŠA, 
Gintaras ŠIDLAUSKAS. Gintaras VAIČIŪNAS

 

Vyr. redaktorė

Dalia KUODYTĖ

Redakcija

Rima GUDAITYTĖ. Kęstutis KASPARAS.
Valdemaras MAČIUKEVIČIUS. Birutė OKSAITĖ, 
Regimantas ŽILYS

© Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 1994

Žurnalo leidimą nuolat remia

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

Nuoširdžiai dėkojame

p.Jonui Sakalauskui,
Cabamato, Australija,

šio numerio rėmėjui

Viršelyje: Vyties apygardos partizanė Marytė Štarolytė

Reprodukcijos Regimanto Žilio

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 10

Eina šešis kartus per metus

SL 176.1994 04 15.145 sp.L Tir. 5000 egz. Užsakymas Nr.13. Leidėjas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Laisvės alėja 39, 3000 Kaunas.

Spausdino "Spaustuvė MORKŪNAS ir K°",

Studentų 54, 3031 Kaunas.