Karys 1960m. 5-6-7 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919 — Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 5 (1362)GEGUŽIS MAY1960 

Punios piliakalnis .... Viršelis

Nr. 6(1363) BIRŽELIS - LIEPA — JUNE  1960 

V. K. Jonynas — Vytautas ties Žalgiriu .... viršelis

Šis KARYS yra skirtas paminėti Žalgirio Mūšio 550 metų sukaktį.

   T U R I N Y S

Z. Raulinaitis — Žalgirio Mūšio sukaktis *

Dr. Kostas R. Jurgela — 1410. VII. 15 Mūšis Eglijos Girioje *

J. Rūtenis — Žalgiris *

K. Tautkus — Žalgirio Mūšio sukaktis *

E. Čekienė — Motinos rankose mūsų tautos ateitis *

P. Genys — Karininkas Juozapavičius *

Suvažiavimas Kaune, iš dalyvio užrašų *

A. Žygmantas — Žalvariniai ginklai *

V. Šventoraitis — Lakvėrės miškų vilkas *

Laiškai, kronika ir kt.

Redaktorius Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas
Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas
Administratorius Leonas Bileris

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Justinas Liaukus — Karinės žinios 
V. A. Mantautas—Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:    
Balys Brazdžionis,
Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Lioginas Leknickas, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas. Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas 
Cleveland, Ohio —- V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. — “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. —- J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. —• V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks
“Dainora”, 49 Thomton Ave. London W. 4.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis, 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys, 174 Prince’s Highway Amcliffe, N.S.W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.