Į Laisvę 1995 122(159)

     T U R I N Y S

Vedamieji .............................................................. 2

        K.A. - Klausiame savęs

        J.B. - Ar moralu paneigti laisvę?

Skaitytojų žodis ....................................................... 4

Laiškas iš Lietuvos - Tarp saulės ir liespnų ........................... 6

Vytautas Kubilius - Menininkas istorijos lūžyje ........................ 7

Vincas Bartusevičius - 50 metų didžiajam lietuvių egzodui ir kas toliau 17

Antanas Sabalis - Vytautas Vaitiekūnas: žmogus ir jo palikimas ........ 32

Petras Plumpa - Pilietinės visuomenės ir valstybės ugdymas ............ 37

Danutė Čepytė-Andriušienė - Pajacai (eil.) ............................ 48

Janina Semaškaitė - Gilūs vandenys tyliai teka ........................ 49

Algimantas Jankauskas - Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje (I d) 57

Juozas Vitėnas - Julijonas Būtėnas žuvo nuo bendražygio kulkos ........ 69

42-ji Europos studijų savaitė ......................................... 71

Povilas Vaičekauskas - Mano Lietuvos ateities vizija .................. 72

Juozas Baužys - 39-toji Lietuviškų studijų savaitė .................... 73

Vardai ir įvykiai ..................................................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių kultūra, istorijos lūžyje ištrūkusi iš sovietinių varžtų, ieško naujų kelių ir naujų idėjų • Politiniame naujai atkurtos valstybės gyvenime jaučiama konfrontacija, bet ne visuomenės suvienijimas • Tačiau už visuomenės suvienijimą, už teisinę ir organišką valstybę jau buvo pasisakyta dar prieškarinėje nepriklausomoje Lietuvoje • Lietuviškosios išeivijos nuostabi veikla, atlikti darbai ir neaiški ateitis • Tai temos, kurias šiame numeryje nagrinėja dr. Vytautas Kubilius, Petras Plumpa, dr. Algimantas Jankauskas, Vincas Bartusevičius ir kt.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Ine.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas. Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių. Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių. Lietuvoje — tik 5 JAV dol.

Spausdina „Draugo" spaustuvė Čikagoje.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 122 (159) 1995 GRUODIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje: dail. Romas Orantas, Skrydis į laisvę, 1990.