Į Laisvę 1963 32(69)

      T U R I N Y S
Vytautas Vaitiekūnas: Lietuva okupacijoje ..................................  1
Julius Vidzgiris: Psichologinis karas  ..................................... 27
Leonas Galinis: Nuolatinis pančių traukymas ................................ 30
Mečys Musteikis: Kultūrinio gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje (1962 m.) 36
Vytautas Volertas: Reikalingas pasaulio lietuvių seimo žodis    ............ 45
Povilas Gaučys: Lietuvių bendruomenės Čikagoje pradžia ..................... 51
Kun. L. Jankus: Balfo praeitis ir ateitis  ................................. 57
Idėjos spaudoje ............................................................ 61
Vatikanui šypsomasi, o apaštalams keliamos bylos ........................... 63


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Redaguoja — Redakcijos kolektyvas: vyr. redaktorius — Stasys Daunys, redaktoriai — Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas.

Redakcijos adresas — Į Laisvę, 2801 W. 38 St, Chicago 32, Illinois. Telef.: Cliffside 4-2139.

Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus

*    *    *

Administratorius— Kostas Bružas

Administracijos adresas: Į Laisvę, 10734 S. Eberhart Ave., Chicago 28, 111. Tel. IN 8-6189

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Address: 2801 W. 38 St., Chicago 32, Ill. Business manager: K. Bružas, 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Illinois.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.


Į LAISVE METINĖ PRENUMERATA:

JAV ir Kanadoje .... $3,00; Užsienyje ..................$2,00.

ATSKIRAS NUMERIS: Vienas doleris


Į Laisvęskaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.