1953 m. sausio 26 d. žūtis

1953 m. sausio 26 d. Panevėžio r. Šilagalio k. (dabar – Panevėžio r. sav.), verždamiesi iš apsuptos Dambrauskų sodybos, kurioje buvo įrengtas bunkeris, per MGB vidaus apsaugos kareivių operaciją žuvo Rytų Lietuvos partizanų srities štabo narys, Vyčio apygardos vadas Bronislovas Karbočius-Algimantas ir jo adjutantas Viktoras Mažeika-Vanagas.

Žuvusių partizanų palaikų užkasimo vieta neišaiškinta.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis.
Atlasas. 1-oji dalis: Dariaus ir Girėno rinktinė,
Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 200.

VIKTORAS MAŽEIKA-VANAGAS

1923 10 22–1953 01 26

Viktoras Mažeika gimė 1923 m. spalio 22 d. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Ėriškių k. Julijono Mažeikos ir Marijonos Drasutytės-Mažeikienės šeimoje. Gyveno Ramygalos vls. Žaibgalos k.

Nuo 1948 m. Vyčio apygardos Alfonso Mažeikos-Taifūno būrio partizanas, vėliau – Briedžio rinktinės Žaibo būrio vadas. 1952 m. paskirtas Vyčio apygardos vado Bronislovo Karbočiaus-Algimanto adjutantu.

Kautynėse buvo sunkiai sužeistas ir mirė nuo žaizdų.

Vyčio apygardos partizanas Viktoras Mažeika-Vanagas (Identifikuota pagal saugumiečių užrašą ant nuotraukos, nuotrauka iškadruota). Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 

Vyčio apygardos Briedžio rinktinės partizanai Antanas Burkauskas-Brakonierius (kairėje), Jadvyga Žardinskaitė-Daktaras Dolitlis, Bronislovas Juospaitis-Direktorius ir Viktoras Mažeika-Vanagas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Brolis Antanas Mažeika suimtas 1948 m. spalio 6 d. Nuteistas ir išvežtas į lagerį – Vorkuta (Rečlagas), Komija. Broliai Jonas, Petras ir Povilas Mažeikos ištremti 1949 m. kovo 25 d. į Irkutsko sr. Ikėjaus r., kur 1952 m. mirė brolis Jonas. Visi kiti paleisti 1958 m. grįžo Lietuvą.

2009 m. vasario 2 d. V. Mažeikai pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis (po mirties).

„Partizanų rėmėjai Kazys Dambrauskas, Janina ir Eugenija Dambrauskaitės gyveno Šilagalio kaime. Jų sodyboje, daržinėje 1952 m. pabaigoje partizanai įsirengė bunkerį. Pagal Janinos Dambrauskaitės liudijimą, bunkeryje gyveno Vyčio srities vadas BRONIUS KARBOČIUS, SIMONO – slapyv. ALGIS, ALGIMANTAS, BITĖ, SKRAJŪNAS, g. 1924 m. Dotnuvos raj. Kutiškių k.; jo adjutantas VIKTORAS MAŽEIKA, JULIAUS – slapyv. VANAGAS, g. 1924 m. Ramygalos raj. Žaibogalos k. ir ČESLOVAS SALOGUBAS 1 , JONO – slapyv. KONKURENTAS, FOSFORAS, g. 1932 m. Ramygalos raj. Padvarninkų k.

Partizanai dažnai užeidavo pas šeimininkus nusiprausti, pakalbėti. Šeimininkas – Kazys Dambrauskas partizanų prašomas ir už jų pinigus pirkdavo jiems maistą. Maistą partizanams gamino motina – Apolonija Dambrauskienė, o Eugenija ir Janina paeiliui nešiojo į bunkerį. Abi seserys yra buvusios bunkeryje, kur klausėsi radijo. Janina skaitė partizanų spaudą.

1953 m. sausio 26 d., apie 21 val., partizanai Bronius, Viktoras ir Česlovas buvo užėję pas šeimininkus. Šeimininkai vaišino juos alumi. Išėjęs į kiemą vienas partizanas greitai sugrįžo ir pranešė, kad ūkį apsupo rusų kareiviai. Partizanams išbėgus į lauką, prasidėjo susišaudymas. Žuvo Bronius Karbočius ir Viktoras Mažeika. Pavyko pasitraukti Česlovui Salogubui.

1953 m. sausio 27 d. buvo suimti K. Dambrauskas ir J. Dambrauskaitė.

E. Dambrauskaitė suimta vasario 12 d. Visi nuteisti 1953 m. kovo 14 d. KT (Karo tribunolo) pagal RSFSR BK (Baudžiamojo kodekso) 17-58-1 a straipsnį dvidešimt penkeriems metams ITL 2 ir penkeriems tremties su turto konfiskacija.

Janina Dambrauskaitė kalėjo Viatlage (Kirovo sr.) Paleista 1955 m.

Eugenija Dambrauskaitė kalėjo Kargapolio ITL. Paleista 1955 m.

Kazys Dambrauskas kalėjo Dubravlage. Paleistas 1956 m.“ 3

 

1 ZALAGUBAS.

2 Ispravitelno-trudovoj lager (pataisos darbo lageris).

3 Lietuvos ypatingasis archyvas.

Stogastulpis 1953 m. sausio 26 d. žuvusiems paskutiniam Vyčio apygardos vadui, Rytų Lietuvos partizanų srities štabo nariui Bronislovui Karbočiui-Algimantui ir jo adjutantui Viktorui Mažeikai-Vanagui atminti. Bendras stogastulpio ir įrašo jame vaizdas. Panevėžio r. Velžio sen. Šilagalio k. Aut. tautodailininkas Rytis Zavadskis. Atidengtas 1995 m. rugpjūčio 23 d. Nuotr. R. Trimonienės, 2001 ir 2004 m.

Parengė Rūta Trimonienė