IŠ BAŽNYČIOS GYVENIMO

    Tarybiniai žurnalistai pas popiežių.Balandžio 19 d. Popiežius pusvalandį kalbėjosi su 9 tarybiniais žurnalistais. Tarp jų buvo „Pravdos“, „Izvestijų“ ir „Komunisto“ redaktoriai. Šventasis Tėvas iškėlė Helsinkio susitarimo Baigiamojo akto bei kultūrinių, pagrįstų žmoniškumu, susitikimų reikšmę taikai. Pasikalbėjimas vyko rusų kalba. Žurnalistai gavo dovanų po iliustruotą albumą „Vatikanas ir krikščioniškoji Roma“ su Popiežiaus autografu.

    Kinija ir Apaštalų Sostas.Yra ženklų, kad bus užmegzti santykiai tarp Kinijos ir Apaštalų Sosto. Prieš mėnesį buvę slapti viršūnių susitikimai Vatikane šiuo klausimu. Šventojo Tėvo atstovas Taivanyje paskirtas nuncijumi į Nikaragvą. Nuo 1978 m. Taivanyje nėra reguliaraus nuncijaus. Kinija žada sureguliuoti savo santykius su Apaštalų Sostu, jei šis nutrauks ryšius su Taivaniu.

    Nuo 1971 m. Kinija užima vietą Suvienytų Nacijų Organizacijoje, išstūmusi iš ten Taivanį. Susidaro kebli Apaštalų Sosto padėtis - kaip įteisinti Taivanio katalikus ir jų vyskupus.

    TSRS ir JAV pasiuntiniai Romoje,pranciškonų pakviesti, dalyvavo Asyžiuje vykusiame susitikime svarstant taikos ir nusiginklavimo klausimus. Abu diplomatai savo kalbose kvietė griauti sienas, skiriančias pasaulį. Taika yra galima, net jei kelias prie jos yra vargingas, - tvirtino pasiuntiniai.

    Kubos vyskupai nusiskundžia dėl didelio kunigų trūkumo.Apie tai žinome iš Havanoje paskelbto dokumento - 10-čiai milijonų gyventojų yra 200 kunigų. Tai mažiausias procentas visoje Lotynų Amerikoje.

    Kroatijoje,kuri turi apie pusketvirto milijono gyventojų, 1986 m. birželio mėn. buvo pašventinti 65 nauji kunigai. Iš jų 50 priklauso vyskupijoms ir 15 - įvairioms vienuolijoms. Didžiausias skaičius naujų kunigų (iš viso 20) buvo įšventinti Zagrebo arkivyskupijoje.

    Slovėnijosrespublikoje, kuri turi apie 1,5 mln. katalikų, šiemet buvo įšventinta 17 naujų kunigų. 8 iš jų priklauso įvairioms vienuolijoms.

    Parapijų užduotis.Gegužės 3 d. Romoje įvyko Tarptautinio parapijų sąjūdžio suvažiavimas. Dalyvavo 7500 atstovų. Šventasis Tėvas sakė: Krikščionis nėra vienišas. Taigi tikėjimą išpažinti ir juo gyventi reikia kartu su kitais. Parapija - tai ne pastatas, teritorija ar struktūra, bet pirmiausia tikinčiųjų bendruomenė.

    Studija apie sektaspasirodė Vatikane (V 2) pavadinimu „Sektų reiškinys ir nauji religiniai sąjūdžiai - iššūkis pastoracijai“. Studija remiasi viso pasaulio vyskupų pranešimais šiuo klausimu. Daug katalikų nueina į sektas todėl, kad mažose grupėse patiria daugiau jaukumo, ko pirma neturėjo. Tos sektos nesudaro katalikams grėsmės, bet yra iššūkis.

    Popiežiaus mokslų akademija apie atominę energiją.Paskelbimą dokumento apie taikingą atominės energijos naudojimą teko atidėti. Pasak kardinolo Kazarolio, po Černobylio nelaimės reikėjo dokumentą naujai parengti, nes tos energijos poveikis yra veiksmingas ir taikos metu.

    Nenuilstamoji žmonių meilės apaštalė,76-erių metų motina Teresė iš Kalkutos keliauja po pasaulio kraštus, kurdama vis naujus jos vadovaujamus vienuolijų centrus senelių, ligonių, vargšų ir šiaip apleistųjų globai.

    Birželio mėnesį, Kubos vyskupų konferencijos pakviesta, motina Teresė lankėsi ir Kuboje. Ji susitiko su Kubos prezidentu Fideliu Kastro, kuris pažadėjo duoti leidimą įkurti Kuboje žmonių meilės apaštalių namus tikinčiųjų sielovadiniam aptarnavimui.

    Liepos mėnesį motina Teresė įkūrė pirmąjį jos vienuolijos centrą Atėnuose, o kelioms dienoms praėjus įsteigė naują centrą Madride, kur jau veikia keli žmonių meilės apaštalių namai.

    Kiek anksčiau, taip pat liepos mėnesį, motina Teresė lankėsi Varšuvoje, kur rengiasi steigti trečią savo vienuolijos centrą. Kiti du centrai veikia netoli Varšuvos - Katovicuose.

    Motinos Teresės vienuolijos skyriai jau veikia 76 pasaulio šalyse. Visus centrus finansiškai remia pasaulio tikintieji.

    Motinos Teresės Artimo meilės brolių skyrius greitu laiku bus įkurtas Singapūre. Toji brolija, įsteigta prieš 22 metus, 29 šalyse turi 75 skyrius SU 500 brolių (Honkonge, Japonijoje, Filipinuose, Taivanyje). Jie bendradarbiauja su Gailestingosios meilės seserimis. Pirmiausia jiems rūpi žmonės be pastogės, ligoniai ir mirštantieji.

    Šventasis Tėvas kovą su neraštingumulaiko gera priemone taikai sustiprinti, nes tai suartins tautas ir leis joms geriau viena kitą suprasti. Jis pageidauja, kad žmonės, išvaduoti iš baimės dėl gresiančių ginkluotų konfliktų, kurie gali būti apokaliptiški, užuot ginčijęsi, stiprintų broliškumo ryšius ir tam panaudotų socialinės komunikacijos priemones, kurias siūlo moderni civilizacija. Dideli kovos su neraštingumu laimėjimai duoda pagrindą atmesti čia bet kokią pagundą ar bailumą. Tegul tad visi kuria geresnę ateitį, mokėdami ir norėdami tam panaudoti visas medžiagines, dorovines ir dvasines galimybes, kokias žmonija turi.

    Nigerijapirmą kartą siunčia misionierius į užsienį. Iš 9 naujai įšventintų kunigų savo krašte lieka tik 2, kiti vyksta į Kamerūną, Liberiją ir JAV

    Apie pasauliečių apaštalavimą.Anglijos ir Valijos kunigai savo konferencijoje Birmingeme (1x.1) svarstė, kaip kunigai gali padėti pasauliečiams vykdyti jų specialų apaštalavimą. Ten kaip svečiai dalyvavo kardinolas Jumas, pronuncijus ir kiti. Buvo daug stebėtojų ir iš pasauliečių organizacijų.

    Katalikų diena.Federacinėje Vokietijoje Aachene rugsėjo mėn. nuo 10 iki 14 d. vyko Katalikų diena. Pradedant XIV a. ši yra 89-oji. Nuo Karolio Didžiojo laikų Aacheno bažnyčioje laikomos brangios relikvijos: Marijos apdaras, Kūdikėlio Jėzaus vystyklai ir juosta ir kt. Svarstymuose vyravo dvi temos: Dievo karalystės skelbimas ir krikščionių atsakomybė pasauliui. 50 000 dalyvių. Iš Lietuvos buvo arkivysk. Liudvikas Povilonis.

    Prieš Afrikos perkrovimą Vakarų idėjomisbei filosofiją stojo Nairobio (Kenija) kardinolas M. Otungo. Jis sakė: Afrika panaudojama kaip atmatų vieta toms srovėms, kurios laikui bėgant pačių Vakarų atmetamos. Todėl Kenijos Bažnyčios užduotis - tas besiveržiančias naujas idėjas gerai ištirti pirma, negu jos bus pateikiamos tikintiesiems.

    Masinės komunikacijos priemonių svarba Bažnyčioje.Dominikonų ordino vyresnysis, iš Islandijos kilęs 57-metis A. Byrno Ordino generalinėje kapituloje pranešė: Ordinas turi 15 radijo transliacijos stočių, leidžia 68 žurnalus ir 33 laikraščius; 7200 dominikonų dirba 7-iuose universitetuose 15-oje fakultetų, 15-oje aukštųjų mokyklų, 17-oje kolegijų ir 40 mokyklų. Dominikonai teikia paslaugas 490 parapijų ir 208 misijų stotims; ant jų pečių 9 apaštališkieji namai, 10 namų rekolekcijoms ir 47 sielovados centrai (Hedwigsblatt. 1986 m. balandis-rugsėjis).