KARIŲ GYVENIMAS

REMIA "KARĮ", KOVOJA IR PROFESORIAUJA

Motto: Tik pakilkim, tik visi,
Kad Tėvynė būt šviesi!

Rašo BAL. BRAZDŽIONIS,


EDVINAS ŠLAKAITIS, JAV kariuomenės karys

Spauda yra galingas ginklas moralinėje kovoje. Ji daug padeda sunkiausiuose žmogaus gyvenimo momentuose susikaupti ir perkelti visas kančias. Ji žmogų gaivina ir teikia daug dvasinės stiprybės. Tai ypač jaučia lietuviai, esantieji svetimoje žemėje kariuomenės eilėse. Jau ne vienas lietuvis karys savos spaudos maldaute maldauja, kad jį lankytų netik jo namuose, bet ir baisiame karo fronte, kur mirtis siautėja, kur patrankos gaudžia ir bombos krenta.

Kai pasikalbi su lietuviais kariais JAV uniformuose, juose matai daug kariškos drąsos ir orientacijos, jų noras visuomet būti garbingais kariais, visad prisiminti Lietuvą ir jos ilgesyje kovoti dėl jos išlaisviinmo. Štai vos praeitą vasarą išvykęs į JAV kariuomenę Edvinas Šlakaitis labai išsiilgęs “Kario” netik jį užsiprenumeravo, bet ir 10 dol. aukos paskyrė. Kiekvienas žinome, kad kariai pinigų nedaug tegauna, bet lietuvis negali gyventi be spaudos.

Karys Šlakaitis atvyko į Ameriką 1949 m. Schwabish Gemunde baigė Aukšt. Technikos mokyklą, o Lietuvoje augęs ir laknęs gimnaziją Tauragėje. Atvykęs į Chicagą, su entuziazmu dalyvavo Dainavos Ansambly bei sporte reiškėsi. Išvykdamas kariuomenėn sakėsi draugams, nors kariu būti yra garbė, bet entuziastingo jausmo nesą. Gi dabar joje jau yra baigęs karinį apmokymą ir amerikiečių karišku gyvenimu sužavėtas. Jis dalyvauja ir karių chore. Tarnauja vienam aviacijos dalinyje Kalifornijoje.

Jo motutė, dvi seserys, du broliai likę Lietuvoje, tėvelis miręs prieš tris metus. Chicagoje teturi tik sesę Eleną Blankus. Jos šeimoje yra vienas jaunutis kario Edvino krikštasūnis.

Tikrai yra miela pripažinti tą šių dienų nuotaikos faktą, kad karys Šlakaitis yra patriotas, nori gyventi Lietuvos Savanorių dvasioje, kurie iškovojo Tėvynei laisvę ir netapo ūmai pinigo vergais. Kovos dvasią ir savos žemės meilę laiko virš visko svarbiau ir sako, kad lietuviškas spausdintas žodis brangesnis ir už auksą.

* * *

Šiuo metu Korėjos karo lauke yra keliolika lietuvių karių, kurie išgyvena daug visokio vargo. Vyt. Pileika, Vytautas Gobužas, Bronius Liobys ir kiti. Karys Gobužas vieną kartą laisvu laiku lankėsi pas korėjiečius skautus, kurių irgi ten esama. Dalyvavo jų šventėje. Vyt. Pileika įdomaujasi Korėjos gyvenimu ir ilgisi savo krašto, savų brolių ir sesių. Karys Bronius Liobys savo pergyvenimus šitaip pasakoja:

— Dienomis kartais gaunu numigti, gi nakties metu akis ir ausis ištempę laukiam kiniečių ateinant. Iki šiol mūsų jie dar perdaug nekabino, turim porą užmuštų ir keletą sužeistų. Man tenka dalyvauti spąstų žvalgyboje, kuri labai pavojinga. Iš pirmo būrio vienas mūsų karys buvo nukautas. Gal man taip neatsitiks. Tačiau kai lyja, ne juokas išgulėti 7 val. ant šlapios žemės. O tokias naktis nepaprastai mėgsta kiniečiai. Jie kelintą kartą mėgina pralįsti pro mūsų liniją, o mes pabūklų šūviais juos išsklaidom. Atrodo, kad koks pragaras prasiveria, kai visos budinčios kuopos atidaro ugnį iš automatiškų ginklų, šautuvų, kulkosvaidžių ir kt. Iš užnugario mus stipriai paremia artilerija. Kai mes metame granatas, žemė ne juokais dreba. Tik pradėjus švisti frontas aprimsta; mūsiškiai sumiega, kiniečiai pasitraukia į savas linijas. Pailsėję išvalom ginklus ir vėl prasideda visoks šaudymas.

Lietuviai profesoriauja

Mes džiaugiamės, kad lietuviai kariai užima įvairias vietas ir kariškame moksle. Jau ne vienas ir karys tremtinis dėsto įvairių dalykų kariuomenėje. Šį kartą tebūna man leista mieliems “Kario” skaitytojams paminėti lietuvį kapitoną Tomą Blaziną, kuris šiuo metu profesoriauja West Point AkademijosMechanikos fakultete, čia jis dėsto termodinamiką ir skysčių mechaniką. Jis teturi vos 27 m. amžiaus, bet savo gabumu pasiekė augštą vietą. Yra baigęs Morgan Parko karinę akademiją geriausiu laipsniu, karininkų mokyklą, tarnavo aviacijoje, o Technikos Institute Kalifornijoje įgijo Aeronautikos inžinieriaus laipsnį. Miela, jog Amerikos lietuvis savo pasišventimu ir uolumu kelia Lietuvos garbę ir jos vardą.

Taip pat ir iš lietuvių tremtinių yra civilių, kurie dėsto karo mokyklose įvairiose srityse. Pav., mūsų aktorius Vitalis Žukauskas, dr. J. Balys ir kt.

Taip, šiandieną mums yra brangi kiekviena žinia apie lietuvius, apie jų pasisekimus bei laimėjimus. Atjausdami karių gyvenimą, prisiminkime juos, su jais daugiau pasikalbėkime, pabendraukime, spaudos užsakykime. Tai bus didžiausias artimo meilės pareiškimas, lietuviškos širdies prie širdies priartinimas.

Grįžta namo

Cpl. Romualdas Dulskis iš New Haven, Conn., atlikęs karinę tarnybą Korėjoje, sausio mėn. 24 d. paliko savo korpą ir pradėjo kelionę atgal į Ameriką. Romualdas būdamas Korėjoj ėjo elektros skyriaus vedėjo pareigas 536-je inžinerijos kuopoje. Labai sėkmingai dirbo el. generatorių įmontavimo ir sinchronizavimo bei įvairių kliūčių pašalinimo srityje. Kaip geras tos rūšies specialistas skraidė į Koje Do Salą ir kitas aplinkines vietas, ten esančių trūkumų pašalinti.

Mes, liekantieji Korėjoje, nors ir nustojom gero bičiulio, tačiau kartu ir džiaugiamės jam čia vargus užbaigus ir linkime Romualdui daug laimės Amerikoje.

V. P.

KARIO bendradarbis ir platintojas Balys Brazdžionis skaito “Pasaulio lietuvių žinias” per WGES radio stotį. Prieš jį p. S. Barčus, programos vedėja,o toliau pranešėjas T. Ford.