KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

AUGŠTŲJŲ GYNYBOS VALDININKŲ PRIESAIKA BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Baltuosiuose Rūmuose atliko priesaiką ir prisistatė prezidentui Eisenhower’iui sekantieji JAV gynybos viršininkai. Robert T. B. Stevens — sausumos armijos sekretorius, Robert Anderson — laivyno sekretorius, Herold E. Talbot — oro pajėgų sekretorius, Charles E. Wilson — gynybos sekretorius, gen. Omar Bradley — vyriausio štaboviršininkas, gen. J. L. Collins — sausumos armijos šefas, adm. William Fechter — laivyno operacijų vadas, gen. H. Vanderberg — oro pajėgų viršininkas ir Roger M. Kyes — ryšininkas.

PASLAPTIS

Galbūt kurią dieną vėliau galės plačiau papasakoti apie NAVY mokslininką, kuris buvo susirišęs su Kanados sovietų šnipų žiedu. Nors jis ir buvo jautriame Navy poste, tačiau jis niekada nepateko į Kanados šnipų tardytojų pranešimus ir jo neklausinėjo Kongreso specialus komitetas. Vašingtono stebėtojai tiki, kad ši paslaptinga asmenybė padėjusi išaiškinti JAV atominius šnipus.

NARDLAIVIŲ NAUJIENOS

Dabar gali būti paskelbti skirtumai tarp dviejų Amerikoje jau statomų atominių nardlaivių: pirmasis, taip plačiai išgarsintas NAUTILUS, naudos sudėtingą augšto vandens spaudimo sistemą, kad perduotų karštį iš atominių reaktorių į nardlaivių katilą. Tuo tarpu antrasis, kurio vardas būsiąs “Jūros Vilkas”, karštį perduos pasinaudodamas sodium skysčiu.

ŠIS TAS NAUJO?

Visiška paslaptis supa NAVY nusistatymą perduoti užsakymą Fairchild Engine & Airplane aviacijos bendrovei, kad ši parengtų projektą ir pastatytų naują 25 tonų nykštuką nardlaivį “X-1”. Galimas dalykas, kad tai yra robotas, galįs nardyti po vandeniu ir skraidyti ore, o gal jis net gali važiuoti ir žeme. Tai yra ginklas, kuris padidins Amerikos vairuojamų svietinių arsenalą.

NESKRIS PAVIENIAI

Karo Aviacija atsisakiusi minties, kad karui prasidėjus paslapčiomis atskirais bombonešiais bus puolama Rusija. Mat, sovietinė radaro sistema ir žemės sekėjų tinklas esąs labai efektyvus. Vieton šito, JAV puls Rusiją telktinių bombonešių junginiais, kurių vos keli neš atomines bombas. Kiti lėktuvai saugos atominių bombų nešėjus.

ARTI PRIE NAMŲ

Karo Aviacija susirūpinusiu žvilgsniu seka sovietų tolimojo skridimo bombonešių bazes, esančias vieną ant Čuchotski pusiasalio Beringo sąsiauryje prieš Aliaską ir antrą Murmansko srityje netoli Suomijos. Yra žinoma, kad so

vietai ten turi sutelkę daugiau 1,000 tolimojo skridimo bombonešių, galinčių iš šių bazių pasiekti JAV ir Kanados gyvybinius taikinius.

TIKISI

Netrukus būsiąs atnaujintas spaudimas, kad būtų įsteigta atskira Karo Aviacijos Akademija. Karo Aviacija ramiai pasiruošė Kongreso sutikimą savo 148,000,000 dolerių projektui įgyvendinti. Esą ir Eisenhoweris pritariąs šios akademijos įkūrimui.

BŪTŲ BOMBARDAVĘ RUSIJĄ

Po taip vadinamųjų MAIN BRACE jungtinių NATO laivynų karinių pratybų aviacijos ekspertai pareiškė, kad šio laivyno junginio lėktuvai būtų galėję kirsti Rusiją ardantį smūgį, jei tik sovietai būtų drįsę paliesti sąjungininkus.

LAIVYNO MODERNŪS BOMBONEŠIAI

Naujieji JAV Karo Laivyno puolamieji bombonešiai AD Douglas jau dabar turi reikalingus įrengimus atominėms bomboms nešti.

NAUJAS LAIVYNO HIDROPLANAS

JAV laivynas, ieškodamas naujų būdu, kaip geriau išnaudoti savo ginklų jėgą puolamiesiems vienetams paremti, Glenn L. Martin b-vei pavedė išvystyti naują hidroplano tipą.

Laivynas įsitikinęs, kad jau karo pradžioje priešo atominės bombos sunaikinsią daug aviacijos žemyno aerodromų, o laivai, aptarnaują tokius hidroplanus, būsiąs menkas atominei bombai objektas, šie lėktuvai-laivai turėsią dėti pakrantėse minas ir, jei pasiseks sukonstruoti, padidins JAV ginklų arsenalą.

RAUDONI VEIDAI

Paryžiuje komunistų pareigūnai stengėsi paslėpti pavogtųjų pinigų istoriją. Siunta su pinigais, pasiekusi lenkų pasiuntinybę Paryžiuje, buvo pilna ... senų laikraščių. Atrodo, kad raudonasis kurjeris pačiupo progą ir dingo, šie pinigai buvę skirti apmokėti už Lenkijos Rumunijoje ir Vakaruose pirktasprekes. Ir kas nuostabiausia, kad ši vagystė nebuvusi net pranešta Paryžiaus policijai.

PLĖŠIKAUJA ŽUVIS

Sovietų žūklės laivai, lyg išalkusių vilkų gaujos, baigia išnaikinti žuvinguosius jūros plotus, esančius aplink Meškos salą į š. nuo Norvegijos. Šiais metais ten operuoja apie 450 sovietų laivų ir čiumpa viską, kas tik patenka į jų tinklus.

Aliaskos Pribilvo salose beveik baigia išmirti ten besiveisią ruoniai. Paslaptingos ligos puola vyriškosios lyties ruonius.

JAV IŠEINANČIŲ SAVAITRAŠČIŲ PAJAMOS

Štai kokias pajamas 1952 metais turėjo Jungtinėse Amerikos Valstybėse išeinantieji žemiau išvardinti savaitraščiai, vadinami magazinais:

Life …………………96,897,749    dol.

Sat. Evening Post    75,331,623    ”

Time ................ 32,664,222    ”

This Week   22,744,447    ”

Look ....... 20,910,987    ”

Ladies Home Journal 19,196,877    ”

Collier’s ............. 18,852,827    ”

Newsweek ...... 14,489,209    ”

McCall’s........ 12,697,512    ”

American Weekly    11,633,885    ”

Woman’s Day   10,942,542    ”

Farm Journal    9,107,271    ”

New Yorker    8,935,843    ”

U. S. News & WorldReport  7,037,942    ”

Parade    ...    6,850,626 ”

Kuris iš lietuviškų savaitraščių gali lygintis bent su mažiausiai turėjusiu pajamų “Parade”? Kad bent šimtąją dalį pastarojo pajamų turėtų lietuviškasis savaitraštis, galėtų puikiai tvarkytis. Reikia dar pastebėti, kad čia paskelbtųjų amerikinių savaitraščių pajamos yra vien tik iš skelbimų.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad buv. Lietuvos Kariuomenės Karo Aviacijos kapitonas

BRAZAITIS MEČYS mirė 1952. X. 16. Wallenstadt-berg Sanatorijoj (KT. St. Gallen, Schweiz).

L. S. “Ramovė” N. York’o Sk.Valdyba.