Karinės Žinios

YPATINGOS PASKIRTIES DALINIAI

B. B.

1961m. balandžio mėn. prezidentas Kennedy įsakė suorganizuot “Special Operation Forces” — SOP, kurios turėtų būti vartojamos diversiniams veiksmams, kad užkirstų kelią komunistinei infiltracijai įvairiuose kraštuose. SOF yra jau veikę 28 kraštuose, įskaitant Laos, Cambodią, Thailandą, Peru, Guatemalą, Ispaniją, š. Korėją, Vietnamą. “Jei galėtume pradėti veikti pirm negu komunistai suspėja įsitvirtinti, išvengtume Vietnamo pavyzdžio” — pareiškė aviacijos brig. gen. Leroy J. Manor, kuris vadovavo 100-tui desantininkų, bandžiusiems amerikiečių belaisvių išvadavimą iš Sontay stovyklos, 23 mylias atstu nuo Hanojaus.

1962m. pavasarį, amerikiečiai, persirengę civiliais vietnamiečių drabužiais, paženklintais Pietų Vietnamo ženklais lėktuvais, puolė džiunglėse esančius Vietkongo jėgų telkimo punktus. Jei SOF daliniai būtų buvę pasiųsti į atitinkamas Vietnamo dalis, panašiose sąlygose ir tais pačiais uždaviniais 1956 m., konfliktas būtų senai baigtas.

Kai 1964 m. komunistai pradėjo slaptą infiltraciją į Thailandą, buvo pasiųsta 32 vyrų aviacijos grupė, kuri suorganizavo kelis šimtus lėktuvų sekimui ir bombardavimui, dienomis ir naktimis, komunistų partizanų telkinių. Tuo būdu buvo užkirsti skverbimosi keliai, sunaikinti išteklių ir tiekimo sandėliai. SOF, grupėmis po 6 vyrus, giliai komunistinių jėgų užnugaryje, kliudė įvairiais būdais transportus ir susisiekimą, sekė ir pranešinėjo priešo jėgų telkimo kryptis ir vietas ir saviems bombonešiams nurodinėdavo taikinius vietoje.

Šiaurės Korėjoje, SOF nustatinėjo pagrindines priešo telkimosi kryptis ir vietas puolimui. Dėka to, laiku ir atatinkamai buvo reaguojama, išvengiant netikėtinumų.

Atsargos plk. F. Pronty, aprašo, kaip 1950 m. Tibete, SOF daliniai organizavo ūkininkus pasipriešinimui kiniečių invazijai. Pavyko apginkluoti apie 42,000 vyrų tibetiečių. SOF skraidindavo tibetiečius per Japoniją į Colorado augštumas, kur buvo panašios sąlygos į Tibeto ir ten juos apmokydavo, iš kur, juos apginklavę, perskraidindavo atgal į Tibetą. 1960 m. numušus U-2 virš Rusijos, prez. Eizenhoweris šį parengimą sustabdė.

1963 m., SOF grupė išaiškino egiptiečių rengiamą perversmą Saudi Arabijoje. Amerikietis instruktorius, skrisdamas per dykumą su arabu, kurį ruošė priešpartizaniniams veiksmams, pastebėjo dykumoje įtartiną judesį; žemiau nusileidę išaiškino esantį 130 egiptiečių parašiutininkų telkinį ginkluotą čekų ginklais. Buvo iššaukti bombonešiai-naikintuvai, kurie Nasserio bandymą sukliudė.

Kai Bolivijos kalnuose siautėjo Che Guevera, boliviečių helikopteriai persekiodami partizanus, negalėdavo pakilti augščiau 10,500 pėdų, gi partizanai, būdami augščiau, pėstininkų rankiniais ginklais numušdavo helikopterius. Pagelbon atėjo SOF su Bell helikopteriais, kurie pakildavo augščiau negu augščiausias Bolivijos kalnas. Apmokius boliviečius naujaisiais helikopteriais skraidyti kalnuose, esant vėjuotam orui, nuleisti kovotojus priešo ugnies įtakoje, helikopterių paramoje pulti priešo įsitvirtinimo punktus, įsibrovėlius pavyko sulaikyti.

Pietų Amerikos valstybėse ši parama buvo tokia veiksminga, kad riaušininkai nors ir gali pagrobti diplomatus, sprogdinti pastatus, bet negali suorganizuoti jėgų nuversti valdžią. Buvęs SOF jėgų viršininkas mjr. gen. T. G. Corbin yra pareiškęs, kad SOF gali lengvai surasti sukilėlių telkinius, išaiškinti ir persekioti juos tol kol jie nusilps, pasidarys neveiksmingi ir pasiduos. SOF gali išlaipinti helikopteriais dideles jėgas priešo pusėje, bet kurioje vietoje ir bet kokiose oro sąlygose, gali palaikyti tiekimą ir remti ugnimi.

Reikia paminėti, kad SOF yra aprūpinti įmantriausiais įrengimais, kurių neturi reguliarūs kariniai daliniai. Pav. jie yra ginkluoti miniatūriniais kulkosvadžiais, greitošauda 18,000 mažų kulkų per minutę; elektroniniai kontroliuojama dėžutė, kuri numesta netoli sukilėlių telkinio, gali pavaizduoti garso būdu pėstininkų ginklų ugnį, granatų sprogimą, įvairius kovotojų šauksmus; įvairių rūšių ir paskirties lėktuvų ir helikopterių su specialiais, kurios nors paskirties pritaikymais ir pan.

Šiuo metu SOF yra apie 15,000 pramuštgalviškiems veiksmams paruoštų vyrų. Jų apmokymo vietos išmėtytos: Amerikoje, Azijoje ir Europoje. Į šią grupę priimami tik savanoriai ir gerai paruošiami įvairiems veiksmams fiziniai ir psichologiniai.

SOF atlieka ir šalpos darbus — nusileidę priešo užnugarin, jie teikia medicinos pagalbą, pristato trūkstamo maisto, ar medžiagų, suorganizuoja praktiško pobūdžio tarpusavio pagelbą, kelių, namų statybą, maisto paruošimą ir t.t. Tokia paslauga gyventojai būna patenkinti, rodo palankumą ir “diversantus” globoja.

SOF šūkis — “bet kokio krašto vyriausybę apsaugoti nuo komunistų rankų”.

ŠARVUOTI PĖSTININKAI

B. B.

“... moderniškai ginkluotas pėstininkas šiandien priklauso nuo motorizuoto šarvuoto vežimo, kuris greitai ir užtikrintai jį pergabena į jėgų telkimo vietas, iš ten į kautynių lauką, kur pagal vietos aplinkybes, jis kaunasi iš už plieno plokščių, arba nusipėstina ir šarvuotį naudoja pėstininkų tiesioginei paramai jo ginklais, kurie yra nedaloma šarvuočio dalis.”

— J. Weller, Armors for Infantry

Pėstininko šarvas yra istorinis. Pirmieji šalmai, skydai, stori apsiaustai, storos odos diržai ir padengimai, buvo žinomi dar bibliniais laikais. Aleksandro Makedoniečio ir Juliaus Cezario laimėjimai buvo laiduoti individualaus apsišarvavimo — skydų, šalmų ir kit. Kol kareivio kova buvo grindžiama raumenimis, bet kokios apsaugos — šarvo priemonės buvo veiksmingos. Jų reikšmė kaitaliojosi, keičiantis aplinkybėms laiko tėkmėje. Didėjant šarvų svoriui, mažėjo kario judrumas — romėnai tiek apsikrovė šarvais, kad pavienio kovotojo judesiai virto ribotais.

Pėstininkas visais laikais turėjo kokio nors pobūdžio apsisaugojimo priemonę. Vakarų Europoje, 14 -15

šimtmečiais, kovotoją, tiek storai padengė šarvais, kad jis buvo priverstas vartoti arklį, kuris neštų netik patį kovotoją, bet ir gausybę jo šarvu. 16-17 amž. muškietos, kardo ir sunkių šarvų reikšmę sumažino — kovotojas buvo priverstas jieškoti natūralios apsaugos: judrumo ir mažinti šarvų svorį. Visiškai šarvų neatsisakyta; šalmai ir įvairių formų skydai pasiliko iki 18 amž., kai šaunami ginklai užėmė pirmaujančią vietą. Daugelyje kariuomenių bet koki šarvai buvo išimti iš ginklavimo iki I Pasaulinio karo, kai dėl smulkių skeveldrų ėmė atsirasti daugybė sužeidimų galvos srityje. Tada buvo įvestas, iki šių dienų išlikęs, šalmas. Nuo šio laiko priediniai pėstininkų apkrovimai, jų tarpe ir, palyginamai, sunkus šalmas, neturėjo įtakos į strateginius pėstininkų kilnojimus. Kadangi raitininkams tekdavo kautis ir nusipėstinus, galvos sužeidimų skaičius buvo taip pat didelis, kai kurios kariuomenės įvedė šalmus ir raitininkams.

“Kario” puslapiuose jau buvo minėta, kad Vietname amerikiečiai aprūpino helikopterių tarnybą specialiomis liemenėmis, kurios atlaiko pėstininkų ginklų tiesioginius kliudymus. Tokios liemenės numatoma pritaikyti ir laivyno tarnybai. Liemenė sveria apie 16 svarų. Pėstininkui žygyje ir kautynėse toks yra per didelis krūvis.

Atsižvelgiant į nūdieninę technologiją ir kautynėse pėstininkams statomus reikalavimus, atsirado reikalas aprūpinti kovotojus šarvuotais motorizuotais vežimais, kuriais pėstininkas būtų kilnojamas, iš kurio galėtų kautis ir kuris turėtų pagelbines pėstininkų sunkiąsias ugnies priemones remti pėstininką kaunantis. Pėstininkas iš žygio, kurio metu ilsisi šarvuotame vežime, be nuovargio ir laiko gaišinimo pereina iš žygio į kautynes pailsėjęs, be krūvio, kuris vežamas šarvuotyje.

1918 m. šarvuotų pėstininkų vežimų idėja buvo pavartota britų prie Amiens; tai buvo tankas Mark V, besivežantis su savimi pėstininkus, kurių paskirtis buvo tiesioginiai apsaugoti tanką nuo šoninių užpuolimų ir išlaikyti tanko užimtą vietovę. Fulleris, DeGaulle, Liddell Hartas rašė, kad su tankais turi važiuoti ir pėstininkas, specialiai pagamintuose šarvuotuose vežimuose.

II Pasaulinio karo metu Guderianas, Rommelis ir Pattonas tas idėjas daugelyje vietų sėkmingai pritaikė — tik žygyje pėstininkai turėjo sėdėti ant tankų neapsaugoti nuo šalto vėjo, lietaus ir priešo kulkų. Šiuo metu šarvuoto pėstininko idėja nagrinėjama, vykdoma ir plečiama daugelyje kraštų (ypatingai Rusijoje).

Šarvuoti pėstininkų vežimai (sutrumpintai vartosiu ŠPV) skirstomi į daugelį rūšių — priklauso nuo paskirties ir vietos reikalavimų (taip pat ir nuo krašto ekonominio pajėgumo juos pasigaminti). Konstruktyviai jie skirstomi į vikšrinius, su ratais ir abiejų derinio: vikšrai užpakalyje varymui, priekyje ratai vairavimui. ŠVP paskirtis — vežioti pėstininkus keliais ir laukais su jų tiekimo reikmenimis ir sunkiais pėstininkų paramos ginklais, į telkimo vietas, kautynėsna, laiduoti pėstininkui apsaugą kautynėse ir kaunantis “nusipėstinus” remti ugnimi. ŠPV turi apsaugoti pėstininką nuo pėstininkų ginklų ugnies, todėl ir jų šarvų atsparumas mažesnis negu tankų, mažesnio galingumo variklio, mažesnio svorio — paslankesnis, mažiau reikia kuro ir yra didesnio greičio. Techniškai jis turi būti pagamintas taip, kad pasibaigus pėstininkų transporto uždaviniui, ŠPV galėtų būti pavartotas pėstininkų kautynių paramos priemone.

Britai naudoja keturračius Ferrat ŠPV su įmontuotais stiebais-stovais kulkosvaidžiams. Kadangi ŠPV turi pirminį žvalgybos uždavinį, tai dar turi turėti ir dvipusio veikimo radio. To paties tipo ŠPV šešiaračiai turi 76 mm patrankas ir radaro įrengimus. Panašius ŠPV turi ir rusai. Jie tinka, veik išimtinai, tik keliams, šarvai atsparūs tik prieš pėstininkų ginklus; 20 mm pabūklas juos pramuša. Amerikiečiai, plačiai vartojamam jeep’ui, pritaikė statmenus plieno skydus ir stovą kulkosvaidžiui. Jis talpina penkis kovotojus. Kovai prieš šarvuočius, vežiojasi 20 mm patrankėles, kurias naudoja ir prieš žemai skrendančius lėktuvus. Rusai naudoja paprastus šešiaračius sunkvežimius, su stačiom plieno plokštėm ir stovais sunkiems kulkosvaidžiams bei 20 mm patrankėlėms. Toks sunkvežimis talpina kautynių skyrių.

Sunkesnieji ŠPV varomi vikšrais, priekyje vairavimui — ratai. Jie mažiau paslankūs, tačiau, turi pirmenybių prieš lengvus ŠPV nes gali važiuoti ir laukais. Tokios rūšies ŠPV yra apsčiai žydų kariuomenėje. Jų svorio centras ant vikšrų, todėl lengvai važiuoja per smėlį.

Sekanti ŠPV grupė labai artima tankams — vikšrinė važiuoklė pilnai šarvuota lengvais šarvais, su paskirtimi apsaugoti vežiojamą pėstininką nuo lėktuvų ir pėstininku ginklų ugnies, taip pat ir nuo atominių kritulių (tas ypatingai pabrėžiama pas rusus). Ginklavimas: 20 mm, 42-58 mm automatiniai ir 75 - 105 mm pabūklai. Šis vežimas mažiau paslankus, tačiau, gali judėti be kelių. Amerikiečių šarvuočiai turi 120 mm minosvaidžius ir 90 mm pabūklus.

Šiuo metu turtingesnieji kraštai ŠPV ginkluotų jėgų organizacijoje naudoja beveik pilnoje skalėje. Pav., Europoje esanti amerikiečių septintoji armija, aprūpino visus pėstininkų dalinius įvairios paskirties ŠPV. Kitos NATO valstybės didele dalimi ginkluojasi ta pačia kryptimi. Pirmauja Vakarų Vokietijos pėstininkų daliniai, kurie greitu laiku turės tiek ŠPV, kad visi pėstininkai bus ne vien pervežiojami, bet ŠPV galės panaudoti “nusipėstinę” kautynių paramai.

Reikia pažymėti, kad ŠPV stengiamasi apginkluoti prieštankiniais ir lengvais priešlėktuviniais ginklais.

Amerikiečiai savo ŠPV M-113, kurį šiuo metu sėkmingai naudoja Vietname, buvo pritaikę vien pėstininkus vežioti, be jokio ginklo pačiame šarvuotyje. Iš kautynių patirties atsirado reikalas apginkluoti jį vienu .50 kalibro ir dviem .30 kalibro kulkosvaidžiais. Paskutiniu metu pėstininkai važiuoja ne viduje, bet ant M-113 viršaus, kad galėtų sekti minas, kurios yra pavojingesnės už priešo pėstininkų ugnį. Pradėta naudoti smėlio maišai, dedami ant M-113 viršaus, kas padidina šarvuočio krūvį, bet mažina jo paslankumą.

Žydai turi gerą pavyzdį sėkmingo ŠPV pavartojimo junginyje su tankais. 1967 m. paimti iš arabų rusiški ŠPV, neparodė išskirtinų privalumų, tačiau, iš vykdytų manevrų galima spręsti, kad rusai plačiai aprūpino savo pėstininkus ŠPV.

Ateities moderniškas pėstininkas priklausys nuo ŠPV, kuris jį kilnos iš vietos į vietą su aprūpinimu ilgesniam metui ir šaudmenimis, kas turės didelės reikšmės strateginiuose pergrupavimuose. ŠPV bus naudojami kaip įsitvirtinimo priemonė su sunkesniais paramos ginklais, kaunantis esant šarvuotyje ir kaip stipri ugnies parama pėstininkui kaunantis išlipus.

 


1961 m. balandžio mėn. 17 d. 0300 val. , apie 1400, Amerikoje parengtų ir ginkluotų, kubiečių tarp 16 ir 61 m. amžiaus, išsikėlė Las Vilias provincijos pelkynuose, tikslu įrengti radio stotį ir paskelbus naują prieškomunistinę vyriausybę, susijungus su apie 1000 sukilėlių esančių kalnuose, išlaisvinti kraštą iš diktatūriško režimo. Dėl amerikiečių atimtos paramos invazija nepavyko. Po 10 metų, amerikiečiai mesdami žvilgsnį atgal, daro kai kurias išvadas ateičiai:

Tautų išlaisvinimo veiksmai, nuo 1946 m. Irane, iki paskutinių dienų, amerikiečius pastatė prieš naują problemą. Nuostolingas Korėjos ir nepopuliarus Vietnamo karai, tikslu sustabdyti komunistinę ekspansiją, teigiamų išdavų nedavė. Savojo krašto pašonėje — Panamos kanalo zona, Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Salvadoras, Nikaragua, Čilė, Guatemala ir kit. yra kraštai, kuriuose komunistų agentai, daugumoje siųsti iš komunistinės Kubos, vienokiu ar kitokiu būdu, stengiasi nuversti esamas vyriausybes ir įvesti komunistines. Amerikiečiai aiškiai pasisako nenorį antrojo Vietnamo, tačiau pasyvus laikymasis Kubos atveju, padrąsino Kruščevą Kuboje sudaryti bazę “tautų išlaisvinimo’’ veiksmams, su kariniais įrengimais, kurie šiandien visai rimtai graso Amerikos žemynui. Pasyvus laikymasis Indijos vandenyne, leido rusams ten įsitvirtinti kariniai; ne kitais atsitiko ir arabų kraštuose; vien popierinė padėtis Pabaltijo kraštų atžvilgiu nieko pozityvaus nedavė. Nenoras antrojo Vietnamo amerikiečiams problemos karine prasme neišsprendžia, todėl yra numatomos dvi priimtiniausios galimybės. Komunistinės invazijos metu, arba jau tautų “išlaisvinimo” veiksmams vykstant, kurioje nors valstybėje, siųsti ten karinę pagelbą ir patarėjus, kad pats kraštas laisvintųsi, ar gintųsi nuo komunistinės įtakos, amerikiečiams laikantis nuošaliai. Jei tas nepavyktų, tai “.. . pavyzdžiai Tibete, Čekoslovakijoje, Vengrijoje ir kit. įtikino, kad socialistine diktatūra žmonės būna nepatenkinti, todėl ta santvarka veda prie savęs sunaikinimo. Todėl reikia stebėti ir laukti, kol susidarys santvarkos priešų didžiuma, kuri pati įvykdys krašto viduje perversmą.” (plk. J. E. Muckerman, Bay of Pigs Revised).

Prieš galimus “tautų išlaisvinimo” veiksmus Pietų Amerikos valstybėse: 1) stebėti ir laukti iki kraštai patys išsilaisvins iš komunistinės įtakos; 2) komunistinėje įtakoje esančios valstybės kaimynus ginkluoti ir siųsti patarėjus, kad galėtų atsispirti pavojaus atveju; 3) Atatinkamo krašto politinius pabėgėlius parengti kariniai, apginkluoti ir su patarėjais siųsti į jų kraštus, vykdyti prieškomunistinius veiksmus.

Visi tie metodai ilgai užtruktų, tačiau neįsiveliant į tiesioginę karinę pagelbą, amerikiečiai nesusikompromituos prieš kitus kraštus (ypatingai rusus, kurie tiesioginiai atsakingi už “tautų išlaisvinimo” karus savam imperializmui plėsti), vyriausybei nereikės kongreso pritarimo, neerzins krašto gyventojų o, svarbiausia, komunistinė ekspansija sumažės, nes nebus atviro pasipriešinimo. .. tinkamiausias būdas, tai J.A.Valstybėse gyvenančius, infiltruojamo krašto sūnus ir dukteris apmokyti, apginkluoti ir pasiųsti jų tautos kraštan atmušti infiltraciją, arba nuo jos vaduoti” (L. P. Bloomfield, Strategy for 1970).

—    Rusai, Helsinkyje, leidosi į derybas su amerikiečiais, kad sustabdytų tarpžemyninių raketų gamybą, SS9 rusą pusėje ir Minuteman III — amerikiečių, turėdami visai naujo tipo raketas, apie kurias niekur dar nebuvo minima, š.m. kovo mėn., amerikiečių senatorius H. M. Jeckson pareiškė: “. . . susekta, kad rusai turi visai naujo tipo tarpžemynines raketas. Kaip ir kuriam tikslui jos bus vartojamos ir tų raketų detalės yra nežinomos. Dėl šios priežasties rusai ir sutiko sumažinti savų SS9 raketų gamybą.”

—    1971 m. amerikiečiai panaikins 38 Nike-Herkules baterijas, priešlėktuvinės apsaugos punktus, kurie buvo pastatyti krašto pakraščiuose, oro gynybai. Bus sutaupyta 38 milijonai dol. metuose. Minėti priešlėktuvinės apsaugos punktai buvo pradėti statyti 1950 m. Raketas pakeis F 101 Voodo ir F 106 Delta Dart naikintojai, kurie bus perduoti atsarginėms krašto jėgoms (National Guard) ir bus išdėstyti strateginiuose punktuose.

—    Nuo 1967 m. buvo paslaptyje laikyti bandymai sudaryti dirbtiną lietų. š.m. kovo mėn., spaudoje pasirodė žinutė, kad amerikiečiai pirmą kartą sėkmingai panaudojo dirbtiną lietų sutrukdyti tiekimą, Vietkongo pavasariniams veiksmams, Ho Chi Minh kelyje. Tai nėra būdas išgauti stiprų lietų, o tik, išnaudojant lietingą laikotarpį, iššaukti liūtis tam tikrose vietose, užtvindyti upes, išplauti kelius, užtvindyti žemesnes vietas paverčiant jas nepereinamomis. Bandymai buvo sėkmingai atlikti 1969 m. Filipinuose, esant sausrai. Amerikiečiai, tuo pačiu metodu, išgavo pakankamai kritulių sudrėkinti tam tikrose vietose žemę.

—    1971 m. viduryje, amerikiečiai perleido japonams oro bazes Atsugi ir Itazuke, Japonijoje, taip pat ir Yo-kosuka laivyno bazę, kuri yra moderniškiausia rytų Azijoje. 7-tasis laivynas bazę apleidžia 1971 m. pabaigoje.

— Žydai pritaikė amerikiečių KC-97 lėktuvą-tankerį kuro papildymui ore saviems Mirage III lėktuvams. Kuro papildymas atliekamas dviems lėktuvams iš karto — po vieną nuo kiekvieno keturmotorio tankerio sparno.

—    Prancūzai pagamino naikintoją Mirage V, kurį su pasisekimu pardavinėja kitoms valstybėms. 1970 m. antrame pusmetyje pardavė jų už virš biliono dolerių.

—    Kietu kuru varomą priešlėktuvinę raketą “Crotele”, prancūzai pritaikė ant šarvuoto keturračio vežimo, baterijomis po keturis. Tarnyba — vienas šarvuočio vairuotojas ir vienas raketų laidyto jas. Radaras ir automatinis taikymas, greitai ir tiksliai nukreipia raketų laidytoją į žemai skrendančius lėktuvus (iki 70 metrų augščio). 33 svarų “Crotele” raketos tolinaša — 5 mylios. Šį atstumą raketa nuskrenda per 19 sekundžių. Pataikymo galimumas 90%.

— 1971 m. sausio mėn. amerikiečiai išbandė povandeninį gelbėjimo laivą 3500 pėdų (apie 1 km) gylyje. Laivas gali paimti iš nuskendusio laivo įgulos 20 vyrų vienu kartu. Numatoma pagaminti tokius šešis laivus. Šis laivas numatomas, panaudoti povandeninių laivų tarnybos pakeitimui, kai povandeniniam laivui reikia išbūti tarnyboje pasinėrus ilgesnį laiką.

—    Amerikiečiai planuoja pastatyti naują XM 803 tanką, kuris bus geresnis už šiuometinį pasaulio ginklavime geriausią tanką — vokiečių Leopardą. Taip pat pėstininkų šarvuotų vežimų “Marder” junginiuose, kai kurie vežimai turės naujai pritaikytus 90 mm prieštankinius pabūklus, šiuo metu jie turi tik 20 mm automatines patrankėles.

—    Branduolinės energijos ginklų gamyba, didele sparta, didinama Kinijoje. Menkos reikšmės pradžia, padaryta padedant amerikiečių, anglų, rusų mokslininkams ir rusų priemonėmis, išsivystė į grėsmingą visam pasauliui branduolinės energijos ginklų pajėgą.

1964 m. spalio mėn. buvo išsprogdinta pirmoji, vadinama, atominė bomba. 1967 m. birželio mėn. — vandenilio bomba, 1970 m. balandžio mėn. paleistas aplink žemę pirmas satelitas, panaudojant vidutinio našumo raketą. 1973 m., kiniečiai turės tokias pačias tolimo našumo tarpžemynines raketas, kokias dabar turi amerikiečiai ir rusai.

Dr. Rsue-Sshen Tsien pareiškimu (jis šiuo metu vadovauja branduolinės energijos ginklų gamybai ir raketų išvystymo programai), kiniečių strateginio ginklavimo pagrindiniu dėmesiu yra branduolinės energijos ginklai ir tolimo našumo tarpžemyninės raketos. (Dr. Rsue Shen Tsien augštuosius fizikos mokslus baigė JAV.) Viso pasaulio valstybės stebi kiniečių ginklavimąsi su neramumu, nes kiniečiai šią priemonę gali piktnaudoti.

—    Pagal vakariečių stebėtojų pranešimus, rusai nuolatos didina karinių dujų išteklius. Vienas trečdalis sandėliuose laikomų šaudmenų, įskaitant daugiagalves tarpžemynines raketas, lėktuvų bombas, artilerijos sviedinius, yra su cheminių medžiagų užtaisais. (Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, 1970) Rusų armijos divizijos vadui duota teisė spręsti, kada dujos gali būti panaudotos.

—    Amerikiečių tankui M60-A1 numatoma pritaikyti “kišeninius” kompiuterius, kurių pagelba pabūklo taikytojai, kelių sekundžių bėgyje turės visus reikalingus duomenis paleisti pirmą užtikrintą šūvį, kas tankų kautynėse ypatingai svarbu.

—    Vokiečiai Leopardų tankams pritaikė naujus dvivamzdžius 35 mm Oerlikon priešlėktuvinius automatinius pabūklus.

—    švedai gamina ir įveda ginklaviman šarvuotus pėstininkų vežimus FV-302 ginkluotus 20 mm automatiniais pabūklais. Kiekvienas jų talpina 10 pėstininkų, vieną taikytoją ir vieną vairuotoją. Taip pat, įvedė 1971 m. ginklaviman naują modernišką 15 tonų IKV-91 tanką-amfibiją, ginkluotą 90 mm Bofors pabūklu.

—    Pietų Amerikos valstybės gausiai perka iš prancūzų šarvuotus pėstininkų vežimus AMX-10 ir AMX-30 tankus, ginkluotus 105 mm patrankom.

—    Amerikos senatoriaus Jakson š. m. balandžio mėn. 21 d. pareiškimu, rusai turi 70 naujų raketų parengtyje, kurios turi daugiau pajėgumo negu visos amerikiečių branduolinės energijos tarpžemyninės raketos paimtos kartu. Jos yra veiksmingesnės už žinomas SS9 tarpžemynines raketas; nes yra daugiagalvės — viena raketa neša kelias raketas smailagalyje su sprogmenimis, kurias atpalaiduoja tam tikrame atstume, kad skristų atskirai, link kelių taikinių.

—    1970 m. gruodžio mėn. baigėsi jungtiniai laivyno manevrai Pietų Amerikos žemyno pakraščiuose, vadovaujant amerikiečiams ir dalyvaujant Brazilijai, Argentinai, Čilei, Kolumbijai, Ekvadorui, Peru, Uragvajui ir Venecuelai. Manevrai prasidėjo rugpjūčio mėn. Karibų jūroje. Keturių mėnesių laikotarpyje buvo apkeliauta visas Pietų Amerikos žemynas, vykdant kovos pratimus prieš povandeninius laivus ir priešo lėktuvus, ba-zuojantis 20-čia uostų šešiose Pietų Amerikos valstybėse. Buvo bandomos Terrier priešlėktuvinės raketos.

—    š. m. sausio mėn. jungtinės Vak. Vokietijos vokiečių ir amerikiečių įgulos, perskraidino RF-4E Phantom lėktuvų, be nusileidimo, papildant kurą ore, iš Amerikos į Bremengarten, Vak. Vokietijoje. Iš viso numatoma panašiu būdu perskraidinti apie 88 šio tipo lėktuvus.

—    Indai pradėjo statyti MIG-21 tipo naikintojus, Nasik fabrikuose, kuriuos pastatė ir gamybai vadovauja rusai.

—    LOK (Lyga Ochrona Krajova),

lenkų komunistinio jaunimo organizacija, parengia Lenkijos mokyklinio laikotarpio jaunimą krašto gynybai. Šį apmokymą privalo praeiti visas priešuniversitetinis jaunimas. Mergaitės apmokomos ryšių, sanitarijos ir pagelbinių tarnybų. LOK turi savo uniformą ir ženklus.

—    Prancūzai pasigamino naują AMX 13 pėstininkų transporto šarvuotį - amfibiją, kuris pakeis AMX 10A. Ginkluotas 20 m m automatiniu pabūklu, talpins 11 kovotojų, turi visas radiologijos, chemijos ir biologines apsaugos priemones. Keliu važiavimo greitis — 50 mph.

To paties tipo šarvuočiai skirti kovai prieš tankus ir žvalgybai yra ginkluoti 90 m m pabūklais.

—    Rusai perleido indams penkis F klasės povendeninius laivus. Minėti laivai neturi sonaro įrengimų. Varomi Dieselio varikliais ir turi 8 torpedų laidytojus.

—    š. m. gegužės mėn. 3 d. Čikagoje, dalyvaujant miesto merui Daley, gubernatoriui Ogilve ir senatoriui Muskie, lenkų konstitucijos dienos šventėje dalyvavo gyvas paveikslas su šūkiu: grąžinti Lenkijai Vilnių ir Lvovą. Nežiūrint ukrainiečių protesto, šūkis nebuvo pašalintas. Ar lietuviai į tai reagavo, nežinoma, tačiau, aišku, kad lenkai tebeturi tuos pačius politinius siekius, kuriuos nustatė Pilsudskis ir 1920 metais vykdė Želigovskis. Ta proga, verta giliau pastudijuoti plk. K. Ališausko “Kovos su lenkais prieš 50 metų, Želigovskio puolimas”, tilpęs “Draugo” savaitiniam priede ir “Ka-rvje” gen. št. plk. K. Škirpos studija, liečianti 5 p. p. veiksmus Seinų rajone, kad laikui atėjus, nebūtume užklupti netikėtumų ir šiuo metu neturėtume iliuzijų, mūsų pietrytinio kaimyno atžvilgiu, nes istorija dažnai kartojasi.

—    Amerikiečiai išbandė branduolinės energijos užtaiso raketas SRAM (Short Range Atac Missile), pritaikytas laidyti iš bombonešių FB-111, B-52 G ir B-52 h, taip pat ir naujausio B-l. Raketa AGM-69 yra varoma kietu kuru, kintamo greičio motoro, atpalaiduota nuo lėktuvo link taikinio tam tikrame atstume, vairuojama iš lėktuvo keičiant kryptį, augštį ir skridimo greitį. Lėktuvas išleidęs raketą, taip pat gali keisti skridimo kryptį, kad išvengtų taikinio gynybos ugnies. New Meksikos poligone buvo sėkmingai išbandytos 28 raketos.

—    Australai aprūpina Malaziją ir Singapūrą ginklais: Bloodhound priešlėktuvinėmis raketomis, Sabre naikintojais; taip pat siunčiami apmokymui instruktoriai. Sudaryta 5 metų planas — aprūpinti ginklais 24 mil. sumos ir kitokia parama 50 mil. Apie 1200 vyrų iš minėtų kraštų bus apmokyti Australijoje ginklų tarnybos ir taktikos.

-— Amerikiečiai šiuo metu pristatinėja žydams po 5 tankus per mėnesį. Tankai ginkluoti 105 m m pabūklais. Iš viso numatoma pasiųsti apie 150 tankų (M-60).

—    Danai perka iš amerikiečių 12 helikopterių 500 m. tipo, kurie naudojami amerikiečių pėstininkų daliniuose.

—    Taikinių apšvietimui, amerikiečiai pagamino laidomas iš lėktuvų arba nuo žemės raketas, kurios pagamins apie 1,7 mil. žvakių stiprumo šviesą, kuri tęsis 3 minutes.