Šaulė Tremtyje

Pavasaris širdyje

Kai Kristus kelias,
Gamta nubunda
— 
Stipriau pajuntu — 
Tėviškės skundą.

Jaunas, gyvybingas, daug atnešantis, dar daugiau žadantis pavasaris atskrido, atplasnojo kartu su Kristaus Prisikėlimo švente — Velykomis.

Prašykime Augščiausiojo suteikti jėgų, kad ir mes po žiemos sustingimo ir jos rūpesčių prisikelti galėtume. Mus džiugina prasikalantis žalsvas daigelis, norįs kuo daugiau būti gamtoje, visa kuo džiaugtis ir pilnai savo širdyje pavasarį išgyventi.

Vyresnieji esame daug ko nustoję ir dar daugiau išgyvenę, kad ir pavasario auksiniais spinduliais nuskaidrintose dienose, pūstelėjęs vėjelis mums atneša tėviškės skundą. Mus apima begalinis noras dirbti, aukotis dėl savo tautos, tėvynės ir jos laisvės. Laimingi priklausą šaulių šeimai ir turį idealą “Nepriklausomai Lietuvai”.

Iš praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Šaulių S-ga remiasi praeitimi. Buvusiomis lietuviškomis tradicijomis, papročiais grindžia savo veiklą. Sėkmė lydi darbą. Šaulių ir vienetų skaičius kaskart auga ir veikla stiprėja. Daug prisidedate prie to ir jūs, sesės, savo skaidria darbo nuotaika, moterišku švelnumu, darbštumu ir šaulišku atsparumu.

Šiame numeryje ir ateityje stengsimės “Šaulės Tremtyje” puslapius paįvairinti nuotraukomis ir straipsneliais iš buvusios veiklos Lietuvoje. Labiau jusdamos buvusį Šaulių S-gos pulsą Nepr. Lietuvoje, būsime ideologiniai stipresnės ir dabartinėje veikloje. Mūsų noras, kad ir jaunosios šaulių eilėsna atėjusios sesės S-gos pirmtakūnų pramintomis pėdomis žengtų.

Pavasariniam S-gos suvažiavime lauksime kuo gausesnio skaičiaus sesių atstovių iš visų vietovių.

Težydi pavasaris jūsų širdyje
Ir lydi džiaugsmas šauliškoje veikloje.

Jūsų

K. Kodatienė

AMERIKOS MOTERŲ ŠAULIŲ UNIFORMA

Dviejų dalių kostiumėlis ir balta bliuskutė su tautine visam daliniui vienoda juostele.

Prie kostiumėlio nešiojama pilotinė kepuraitė ir baltos pirštinės.

Kostriumėlis ir kepuraitė visoms — mėlynos spalvos, dalinio pasirinktos rūšies medžiagos.

Kostiumėlis:    švarkas ir sijonas

toks pat kaip ir Kanados moterų šaulių uniforma (žiūrėti “Šaulė Tremtyje” vasario mėn.) su sekančiom pastabom.

1.    Vieton kišenių gali būti ir atlapėliai viršuje ir apačioje, arba tik apačioje. Atlapėlių bei kišenių skaičius viso dalinio vienodas.

2.    Pilotinės kepuraitės apvadas, taip pat ir visos sagos auksinės spalvos.

Ši uniforma kovo 5 d. S-gos Pirmininko patvirtinta ir visų dalinių šaulės gali įsigyti. Uniformų vienodumui, patartina susirasti vieną siuvėją.

Moterų šaulių ženklai Nešiojami Prie Uniformos

Visos šaulės moterys, kaip ir vyrai prie uniformos nešioja ženklus.

1.    Šaulio-ės ženklas — auksinės spalvos, dedamas kairėje pusėje žemiau atlapėlio.

2.    Garbės ženklų beretės dedamos kairėje pusėje virš atlapėlio.

3.    žvaigždutės — pažymėti užimamai vietai, dedamos dešinėje pusėje virš atlapėlio.

4.    Juostelės — pažymėti šaulių eilėse išbūtam laikui — dėvimos ant dešinės rankovės.

Visi ženklai gaunami Centro Valdybos tiekimo skyriuje.

Garbingo Jubilėjaus Sulaukus

šaulių S-gos garbės nariui, buv. I-jam Tremtyje S-gos pirmininkui Aleksandrui Mantautui š. m. kovo 19 d. sulaukus 75 metų, nuoširdžiai sveikiname mieląjį Brolį ir jo žmoną, sesę Sofiją, S-gos garbės narę ir buv. moterų šaulių pirmininkę Lietuvoje ir Tremtyje.

Linkime abiems geriausios sveika -tos ir Dievo palaimos, dar daug metų drauge žengti šaulišku - lietuvišku keliu, būnant naudingiems savo tautai.

Moterų šaulių vadovė ir visos šaulės

Telšių Šaulių kuopos choras, 1932 m.

Telšių šaulių moterų kuopa 1933 m. Viduryje (4-ta iš k.) su languota suknele sėdi Stasė Vilimavičienė, tuo metu buv. Telšių moterų šaulių kuopos vadė, kuri 1941 m., kartu su šeima, pirmuoju transportu, buvo bolševikų išvežta į Sibirą. Iš kairės (II eilėje) pirmoji stovi J. Sasnauskienė, kuri nuo pat jaunystės priklauso S-gai ir dabar yra aktyvi Čikagos šaulė.

 

 


VLADO PŪTVIO KELIU

Šiais metais kovo mėn. šaulių vienetai vienu ar kitu būdu paminėjo Paulių S-gos įkūrėjo Vlado Pūtvio 41 metų mirties sukaktį. Pūtvio asmenybė ilgai liks nemirtinga dėl gilaus savo tautos reikalų supratimo ir įkūrimo patriotinės visą tautą apjungiančios — vienijančios organizacijos — Šaulių S-gos, kuri suvaidino didelį vaidmenį Lietuvai kuriantis ir vėliau nepriklausomybės metu.

Pagarbą ir dėkingumą jausdami S-gos įkūrėjui ir tremtyje atsikūrę šaulių vienetai, dirbdami Nepriklausomai Lietuvai, stengiasi eiti jo keliu ir idealais.

Kuriems tik teko Pūtvį asmeniniai pažinti, su juo pabendrauti, visam gyvenimui paliko įspūdį jo šviesi, spinduliuojanti asmenybė. Jam mirus, šaulių vienetai nuolat vykdavo aplankyti jo kapo Kelmėje ir jo gyventos vietovės, Pūtvių buveinės, Graužikuose.

Paduodami vieno tokio apsilankymo prisiminimai. (Red.)

Vlado Pūtvio kapą ir tėviškę aplankius

1936 m. liepos 26 d. 7-tos rinktinės 17-to būrio dalis šaulių aplankėme S-gos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio kapą Kelmėje ir uždėjome vainiką. Vėliau lankėmės Pūtvio muzėju-je Kelmėje ir po to nuvykome į Vlado Pūtvio gyventą dvarą Graužikuose, kur jo sūnaus Vytauto ir visos šeimos buvome maloniai sutikti.

Pranešus mūsų dienos tikslą, buvome nuvesti į dvaro rūmus. Apžiūrėjome Vl. Pūtvio kambarius. Miegamajame niekas nebuvo pakeista, stovėjo viskas kaip buvo palikta. Matėme ordenus, žymenius, kuriais Pūtvis buvo apdovanotas mūsų krašto ir užsienių, įvairiomis progomis. Matėme dėžes, kuriose rusų laikais slėpė knygas žemėje ir daug kitų įdomių dalykų. Visi pasirašėme svečių knygoje. Po to visi buvome Pūtvių šeimos pakviesti pietums.

Vytautui Pūtviui pasiūlius vykome visi į ten pat esantį Graužikų kalną. Lipome į jo viršūnę ir kiekvienas nešėme po akmenį iš kurių, kaip Vy-

VII Rinktinės 17-tas š. būrys prie Vlado Pūtvio-Putvinskio kapo Kelmėje, 1936 m. liepos 26 d. Viduryje uniformuotas būrio vadas Antanas Barančiukas.

tautas mums paaiškino, turėjo būti statomas Pūtviui paminklas. Pasiekus kalno viršūnę, radome virš dviejų metrų augščio suneštą akmenų krūvą, šį dvarą aplankiusių svečių pastangomis.

Įdomus ir gražus Graužikų kalnas. Iš dvaro pusės apaugęs tankiu lazdynu. Lazdynų šakos taip susijungusios, kad lipant taku į viršų lyg žaliame tunelyje jautiesi. Kito kalno pusėje staigi pakalnė ir žemai — lyguma. Čia įrengta čiuožynėlė. Į specialią sėdynę įsėdęs nučiuoži apačion. Lygumoje žaliuoja pasodintas plačiašakis ąžuolas.

Kalno viršūnėje matėme ir erdvią, lazdynais apsuptą aikštę — gegužynių vietą, kur linksmindavosi jaunimas. Ypač Vlado Pūtvio žmonos ir dukters — Emilijų vardinių proga čia suvažiuodavo daug svečių.

Pūtvio dvare buvo auginami karpiai ir buvo įruošta gražių prūdų. Mums buvo pademonstruota įdomus sportas, pervažiavimas dviračiu per patiestą siaurą lentą prūde. Vytautas paaiškino ir čia pat vaizdžiai parodė kaip pasielgti su dviračiu kada griūni, kad neužsigautum — vikriai nustumdamas dviratį į vieną lentos pusę ir pats nugriūdamas į kitą gilaus prūdo pusę.

Vakare visi drauge dalyvavome naujoje mokykloje suruoštame vaidinime ir pasilinksminime.

Išvažiuojant namiškių buvome rūpestingai išlydėti. Vytautas švietė mums didele žibaline liktarna, kol susitvarkėme arklius ir vežimus. Džiaugėmės savo pavykusia išvyka ir niekas nenujautėme, kad tas atsisveikinimas buvo paskutinis. Tokio šilto šauliško priėmimo ir po 34 metų negalime užmiršti.    A. B.

Šauliškas ačiū sesėms, broliams už atsiųstą kūrybą, straipsnelius, žinutes, nuotraukas. Laukiu ir toliau jūsų žodžio, kad skyrelis būtų įdomesnis.    Redaktorė

Jono Vanagaičio š. kuopa Bostone išleido vieno puslapio, rotatorium spausdintą laikraštuką “Trimitukas”. Jame talpinamos žinios apie kuopos veiklą, norint, kad kuopos nariai būtų geriau informuojami, ką atlieka valdyba.

J. Vanagaičio š. kp. valdybą šiais metais sudaro šauliai:    inž. Juozas Stašaitis—pirmininkas, Albinas Šležas—vicepirm., Stasys Urbonas—sekretorius, Birutė Šakenienė—iždininkė, Juozas Liutkonis ir Bronius Utenis— valdybos nariai.