Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Mirtis išplėšė iš mūsų tarpo šiuos lietuvius karius: žurn. VI. Barčiauskas, II Pas. karo veteranas, buvęs Lietuvos kariuomenės karininkas, mirė liepos mėn. 3 d., Woodhaven, N.Y. Pietų Vietname, ties Hamburger kalnu, nuo komunistų kulkų, kartu su pašautu helikopteriu, žuvo Povilas Kupchinskas. Vladas Jankins-Jankauskas, liepos mėn. žuvo Pietų Vietname, taip pat su helikopteriu; jis buvo kilęs iš Čikagos. Liepos 19 d. Čikagoje mirė plk. ltn. Vincas Sakalas. Liepos mėn. 15 d. Detroite mirė Alfonsas Putna,tarnavęs Lietuvos kavalerijoje. Rugpjūčio 24 d. Baltimorėje mirė dr. A. Laskauskas; jis ilgų laiką tarnavo kariuomenėje karo gydytoju. Rugp. 16 d. prie Notinghamo, Anglijoje, mirė aviacijos viršila Petras Čeponis,biržietis. Rugsėjo 28 d. Edimburghe, Anglijoje, mirė gen. štabo plk. B. Jakutis.Liepos mėn. 1 d. Bradforde buvo palaidotas Petras Mončiunskas, tarnavęs ilgą laiką Karo technikos štabe Kaune, buvo žymus šachmatininkas. Lenkijoje, Lodzės mieste mirė plk. L. Šilingas, inžinerijos pulko vadas, lektorius. Rugp. 20 d. Kalifornijoje staiga mirė Stasys Grebliauskas, buv. kariūnas. Mirusiųjų šeimoms tariame giliausią užuojautą.

—    Pfc Jonas Klimas, kilęs iš Čikagos, rašo iš Vietnamo karo fronto, kad jis ir jo draugai yra labai dėkingi artimiesiems ir nepažįstamiems už atsiunčiamas įvairias dovanas; jie džiaugiasi, kad Amerikoje dar yra žmonių, kurie gerbia savo karius.

—    Ged. Juška iš Čikagos, trejus metus tarnavo savanoriu JAV armijoj, dabar jau grįžo į Čikagą, o dirbti persikels į Washingtoną.

Serž. Ronaldas Rubas, iš Čikagos, rugpjūčio 12 d. buvo sužeistas Vietname, prie Quan Loc, 65 mylios nuo Saigono. Dabar jis gydosi Japonijoje.

Jam suteiktas “Purpurinės širdies” medalis. Linkime jam pasveikti.

—    W. Noreika ištarnavęs 7 metus Filipinuose ir Vietname aviacijos seržantu, grįžo į Čikagą ir įstojo į kolegiją.

—    Kpt. Algirdas Makaitis, kurio tėveliai gyvena Norwood, Mass., buvo apdovanotas “Bronzos žvaigždės” medaliu už pasižymėjimą Vietname, kautynėse.

—    M. Bernodas, iš Čikagos, metus išbuvęs Vietname, grįžo į namus sveikas.

—    Kpt. Arūnas Mažeika, iš Čikagos, yra Garfield Ridge skvadrono 23 grupės “Civil Air Patrol” ryšių vadovas ir patarėjas. Jis savo žinioje turi 100 kadetų.

—    Dr. J. Aukers, su šeima grįžo iš kariuomenės, kur tarnavo du metus karo aviacijoje, Dacoda, Mich. Jis numato tobulintis akių ligų specialybėje.

—    J. Sabas dabar tarnauja JAV kariuomenėje, prie New Yorko.

—    Mykolas Užemeckas, rugp. 21 d., išvyko į P. Vietnamą; ta proga jo tėveliai, gyveną Skokie; Ill., surengė jam gražias išleistuves. Sėkmės jam!

—    Jonas šimutis, JAV karo aviacijos pulkininkas, išbuvęs 3 metus prie Hamiltono, Cal., buvo perkeltas į kitą vietą. Ta proga jis buvo atvykęs į Park Forest pas tėvelį, buv. “Draugo” red. L. Šimutį.

—    Rimgaudas Povilaitis, karo aviacijos leitenantas, grįžo iš Korėjos ir apsilankęs Omahoje pas tėvus, išvyko į Ispaniją, prie Madrido.

—    Algirdas Česėka įstojo į Kanados karo aviaciją.

—    Robertas Žemaitis, kilęs iš Čikagos, įstojo savanoriu į JAV laivyną.

—    Stasys Paplauskas, iš Los Angeles, baigė karo tarnybą Korėjoje ir grįžo įsigijęs elektronikos srities specialybę ir pakeltas į seržantus.

—    Lietuviai karininkai Adelaidėje, Australijoje, ruošiasi iškilmingai švęsti Karo mokyklos 50 m. sukaktį. Į darbą įsijungė V. Leveckis, J. Lapšys, K. Taparauskas, V. Patašiusir kt.

—    Kpt. Noreikos, nukankinto bolševikų Lietuvoje, dukra D. Kučėnienė,Čikagoje, atliko solo dainų ir arijų rečitalį — koncertą, kurį suruošė D. L. Kunig. Birutės draugija.

—    Don Varnas Amerikos Legiono postas turėjo naujos valdybos įvesdinimo iškilmes, rugsėjo mėn. 20 d., Čikagoje. Naujas vadas bus Paul Jočys,jo žmona Violetabus pagalbinio vieneto pirmininkė. Don Varnas postas labai gražiai gyvuoja ir jo veikla yra plati.

MEDIKAS SAULIUS ŠVENTORAITIS

aršiose kautynėse prie Thu Due, Vietname, su stipriai įsikasusiu vietkongo batalionu, gelbėjo sužeistus priekinės saugos vyrus. Traukdamas sužeistą būrio vadą į uždangą tapo kulkosvaidžio ugnies sunkiai sužeistas į nugarą. Kautynės virė apie 4 valandas, vietkongiečiai buvo persvaroje ir mūsų dalinys turėjo pradžioje nemaža nuostolių, buvo priplaktas žemėn smarkios ugnies. Tik atlaikius pirmą ataką, atmušus granatomis priešą atgal, dalinys sulaukė tankų ir helikopterių paramos. Sutelkta ugnimi įsikasę vietkongiečiai buvo ištaškyti ir dalinys išgelbėtas iš kritiškos padėties.

Už narsumą šiose kautynėse, gelbstint savo kovos draugus vietkongiečių ugnyje, medikas S. Šventoraitis tapo apdovanotas Sidabrine žvaigžde (Silver Star) su ąžuolo lapais:

Awarded: Silver Star (First Oak Leaf Cluster). Date of action: 15 March, 1968. Theater: Republic of Vietnam. Reason: For gallantry in action while engaged in military operations involving conflict with an armed hostile force in the Republic of Vietnam: On this date, Specialist Šventoraitis was serving as a medical aidman with an infantry company during a reconnaissance in force operation south of Thu Duc. The friendly force had made sporadic contact with the Viet Cong throughout the day. At approximately 1530 hours, Specialist Šventoraitis’ company suddenly made contact with a large, heavily armed Viet Cong force utilizing machine-guns, automatic weapons and small arms. In the initial exchange of fire, the lead element of the friendly force sustained several casualties. With complete disregard for his personal safety, Specialist Šventoraitis rushed forward through the heavy enemy fire to the aid of his wounded comrades. Although wounded himself, Specialist Šventoraitis remained exposed to the intense hostile fire as he administered first aid to the casualties and prepared them for evacuation. His gallant actions and exemplary skill were instrumental in saving the lives of several men. Specialist Four Šventoraitis’ unquestionable valor in close combat against numerically superior hostile forces is in keeping with the finest traditions of the military service and reflects great credit upon himself, the 1st Infantry Division, and the United States Army. Authority: By direction of the Presi-

S. Šventoraitis Vietname

dent, as established by the Act of Congress, 9 July 1918, and USARV Message 16695, dated 1 July 1966.

For the Commander: Archie R. Hyle, Colonel, GS Chief of Staff. .

2 Lt. Vitas G. Paškauskas(sūnus a. a. Jurgio ir Antaninos Paškauskų, gyv. Čikagoje), gimęs 1947 m. rugsėjo men. 15 d. Čikagoje, lankydamas pradžios mokyklą ir gimnaziją, dirbo skautų organizacijoje, buvo apdovanotas Erelio medaliu.

Nuo pat vaikystės dienų Vitas Svajojo būti karininku. 1961 m. baigė šv. P. Gimimo parapijos pradžios mokyklą ir tais pat metais įstojo į Šv. Ignaco gimnaziją. Pirmieji metai buvo sunkūs, nes staigi tėvelio mirtis pasunkino mokslą. Per darbą ir prisirišimą prie mokslo, jis baigė 1965 m. gimnaziją su garbės pažymėjimu. Po to, buvo priimtas į Lojolos ir šv. Jono, Collegeville, Minu., universitetus. Pasirinko pastarąjį, nes gavo kariuomenės stipendiją. Studijavo prancūzų ir vokiečių kalbas ir karinį apmokymą. 1967 m. buvo pasiųstas į Koelno universitetą vasaros studijoms. Ta pačia proga aplankė beveik visus Europos didmiesčius ir giminęs, gyvenančius Lenkijoje. Tais pat metais jis gavo paskyrimą į West Point akademiją. Kadangi abu keliai vedė prie to paties tikslo, jis pasiliko baigti universitetą. 1969 m. gegužės mėn. 25 d. baigė universitetą, gaudamas Regular Army Commission pažymėjimą, Po iškilmingos priesaikos, mamytė ir brolis Denis jam prisegė leitenanto laipsnį.

Vitas tolesnei karjerei pasirinko pėstininkų - parašiutininkų diviziją. Po dviejų savaičių atostogų išvyko į Fort Benning, Ga. Per 4 metus universitete, jo kambarį bendrabutyje puošė Lietuvos Vytis ir trispalvė vėliava. Universitetą baigė bakalauro laipsniu ir su karinio apmokymo pasižymėjimo laipsniu. Nuo JAV prezidento gavo diplominį sveikinimą. Universiteto naudai laimėjo 3 pirmus prizus Pershing Rifles varžybose su Marquette, Nebraskos ir Iowa universitetais.

Vitui, universiteto baigimo ir į kariuomenę išvykimo proga ir jo broliui Deniui, pradžios mokyklos baigimo proga, šių metų birželio mėn. 8 d. giminės suruošė šaunų balių — išleistuves, kuriose dalyvavo krikšto tėvai, giminės ir artimieji draugai. Vito jaunesnis brolis Denis šių metų rudenį pradės lankyti šv. Ignaco gimnaziją.

Liepos mėn. mamytė su broliu Deniu aplankė Vitą Fort Benning, Ga. Apžiūrėjo karinius muzėjus, mokyk-

Ltn. V. G. Paškauskas

lų patalpas ir kartu su Vitu pasigrožėjo pušimis apaugusiomis vietos apylinkėmis. Džiugu, kad ir dabartines Vito buto sienas puošia Vytis ir lietuviška Trispalvė.

2 Lt. Vitui linkime sėkmės karinėje karjeroje — pasiekiant augšto rango, o jo broliui Deniui — sėkmės moksle.