Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

—    Iš mūsų tarpo atsiskyrė amžinai:    Paulius T. Bazaras, vos 20metų sulaukęs, JAV marinų puskarininkis, kuris žuvo Vietname. Kilęs iš Omaha, Nebr. Gegužės 5 d., iš šv. Antano bažnyčios, palaidotas Kalvarijos kapinėse. Kitas jaunas lietuvis J. Vosilius, kurio tėveliai gyvena. St. Louis, Ill., žuvo-nuo raketos sviedinio, P. Vietname, balandžio mėn. pabaigoje. Kpt. Jonas Petrulonis mirė gruodžio 7 d., ištiktas širdies smūgio. Ilgai gyvenęs Detroite, krautuvės vagies Clevelande buvo nušautas detektyvas Jonas Apanaitis, policijos leitenanto sūnus, vos 27 m. amžiaus. Visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautų.

—    Edvardas Žukauskas, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, jau du metai kaip tarnauja JAV armijoje Pietų Vietname.

—    Jonas Mockus, gyv. San Bernardino, Cal., 2 metus išbuvo P. Vietname prie karių gelbėjimo frontuose. Einant šias sunkias pareigas, jis 8 kartus buvo priešo pašautas, kai vykdavo su malūnsparniais gelbėti sužeistųjų. Dabar baigė 4 metų tarnybų ir sukūręs šeimos židinį, laimingai sau kuria ateities gyvenimų. Sėkmės!

—    Gediminas Naujokaitis, fotografas ir ateitininkų veikėjas, kilęs iš New Yorko, baigė R.O.T.C. mokslus ir gavo karininko laipsnį.

—    Robertas Jotautas, gavęs stipendijų iš Kanados karinės aviacijos, studijavo aviacinius mokslus. Jis neseniai išlaikė karo aviacijoje egzaminus ir gavo piloto, bei navigatoriaus liudijimų ir tapo pakeltas į kariūno - viršilos laipsnį. Jis ir toliau pasiliks karo aviacijoje.

—    Jonas Pabarčius, iš Pittsburgh, Pa., po 25 metų tarnybos karo laivyne, išėjo į atsargų. Jo tėvelis irgi yra buvęs laivyno leitenantas.

—    Gen. štabo plk. B. Jakutis, dabar gyvenus Edinburgh, Škotijoje, jau kuris laikas sunkiai serga. Jis yra buvęs mūsų karo atašė Baltijos valstybėms. Linkime pasveikti.

—    Martynas Taoras, iš Pittsburgh, Pa., kų tik grįžo iš JAV kariuomenės. Jis ilgesnį laikų buvo V. Vokietijoje.

— Pietų Vietname esantieji lietuviai karininkai, esantys viename dalinyje, panoro atliekamu laiku mokytis Lietuvos istorijos. Todėl jie teiravosi pas gen. konsulų P. Daužvardį Čikagoje knygų apie Lietuvą. Kpt. Tamalunas (Tamy) rašo: “Kada šiais laikais tiek daug žmonių nori ignoruoti ir užmiršti savo kilmę, mes karininkai, kaip tik pasiryžom mokytis savo tėvų kalbos ir jų krašto istorijos”. Garbė, Jums karininkai, kad taip mylite savo prosenių tėvynę, kai čia Amerikoje, kiti net bažnyčiose, ar kapinėse kovoja prieš lietuvybę.

—    Toronte, Kanadoje, LKK Savanorių S-gos skyriaus valdybų šiemet sudaro: V. Tamašauskas, pirm., S. Paciūnas, sekr., J. Punkris, ižd., ir Aparavičius.Revizijos komisijų sudaro:    Jakimavičius, Kregždė ir Poškus. Linkime savanoriams veiklos ir prašome parašyti savo kovų prisiminimus.

—    Sav. - kūrėjas Bronius Tvarkūnas, ilgus metus Kaune tarnavęs prie Karo Muzėjaus karo invalidų komandoje, įstojo į New Yorko savanorių - kūrėjų skyrių. Jis dabar gyvena Philadelphijoje.

—    Clevelande, DLK Birutės draugijos narės ir svečiai, kovo 23 d., paminėjo lietuvę moterį partizanę. Pirm. Nagevičienė ir Augustinavičienė išreiškė savo mintis ir pasigedo, kad lietuvių literatūroje apie lietuvę heroję moterį mažai yra parašyta knygų. Juk lietuvė moteris gynė, kovojo (kų ir dabartiniu metu tebedaro) už žodžio, rašto bei tikybos laisvę.

—    Savanorių - kūrėjų yra reiškiamas nepasitenkinimas, kad net savųjų tarpe savanoriai yra labai pamiršti. Ypač kai vyksta Vasario 16 minėjimai, jie net nebekviečiami perskaityti Lietuvos Nepriklausomybės Akto. Juk daug gražiau būtų, kad koks savanoris jį skaitytų, negu kokia jauna mergaitė. Ateityje pagerbkime savanorius, nes be jų nebūtų buvę ir Nepriklausomos Lietuvos, kurių bolševikai vėl sumindė.

KARIO skaitytojas R. Čėsna iš Al-bury, Australijoje, praneša, kad Heidelberge, Vokietijoje, š.m. vasario 10 d. mirė Itn. Jonas Smielauskas,baigęs Lietuvos Karo mokyklos paskutiniųjų laidų.

A. A. SAVANORI ANTANĄ STALGĮ PRISIMINUS

Vieneri metai kai su šiuo pasauliu atsiskyrė savanoris Antanas Stalgys. Bevartydamas 1968 m. “Kario” puslapius, aptikau kuklų jo atvaizdų ir trumpų žinutę, kad 1968 m. gegužės 22 dienų, Baltimorėje, mirė savanoris A. Stalgys ir palaidotas Holy Redeemer kapinėse. Kuklus jo atvaizdas paliudijo man, kad tai tas pats mielas Antanas, su kuriuo apie pusantrų metų, Miroslavo pašte, teko bendrų darbų dirbti ir daug jo įdomių pasakojimų išklausyti, iš kovų Nepriklausomų Lietuvų kuriant ir įdomių nuotykių policijos tarnyboje tarnaujant.

Velionis Antanas, kažkuriais sumetimais, dabar nebeprisimenu, iš policijos tarnybos buvo atleistas ir apsigyveno Miroslavo miestely. 1937-38 metais, man tarnaujant Miroslavo pašte, velionis Antanas prašėsi laiškininko tarnybos, kuri tuo metu buvo neužimta. Paprašiau Pašto Valdybos, kad leistų jį laikinai priimti, o jį priėmus, ir teko bendrai dirbti.

Prisimenu Antanų kaip darbštų, tvarkingų ir sąžiningų tarnautojų, kuriuo galėdavau pasitikėti. Velionis buvo ir aktyvus Miroslavo šaulių būrio šaulys. Jis beveik visų savo gyvenimų praleido su ginklu rankoje, tarnaudamas kariuomenėje, policijos tarnyboje, šaulių eilėse, o vėliau ir vėl policijos tarnyboje. Tai liudija, kad jis visa siela buvo prisirišęs prie ginklo ir visad pasiryžęs kovoti už savo krašto laisvę ir jo tvarkų. Įdomus tai buvo žmogus. Atviro būdo, nuoširdus, visur paslaugus ir visad geroj nuotaikoj, už tai visų buvo mėgstamas. Pradinio mokslo, bet išsilavinęs, mėgdavo skaityti knygas ir periodinę spaudų. Gaila, nebeprisimenu smulkiau jo biografijos ir negaliu išsamiau jo asmenį apibūdinti, nors jis tikrai yra to nusipelnęs.

Paskutinį kartų velionį Antanų buvau sutikęs 1943 metais Alytuje ir vėl policijos tarnyboje, geroje nuotaikoje ir patenkintų savo mėgstama tarnyba.

Kuklus tai buvo žmogus, bet didis patrijotas ir kovotojas už savo kraštų.

Juozas Leščinskas

Detroit, Mich.