Karinės Žinios

—    Nuo rugsėjo mėn. vidurio Gudijos ir Ukrainos plotuose sovietai vykdė rudens manverus, kurie baigėsi spalio mėn. 1 dienos paradu Kieve. Paradą priėmė Kremliaus trys didieji. Ta proga, kalbą sakė Gynybos komisaras A. Greško. Vedamoji mintis buvo nukreipta prieš amerikiečius, iškeliant sovietų politinį pramatymą ir demonstraciją “visa triuškinančios karinės jėgos, kuri manevrų metu parodė augštas kvalifikacijas, tvirtą moralę, savim pasitikėjimą ir pilnutinį technišką pasiruošimą vykdyti komplikuočiausius kautynių uždavinius.”

Dviejų savaičių manevrus sekė sovietų sąjungininkų atstovai, jų tarpe Mongolijos ir Šiaurės Korėjos. Manevrų tema — "rytinės jėgos turėjo sulaikyti “vakarinių” jėgų įsiveržimą ir jas išstumti atgal. “Rytiečių” jėgos savo uždavinį atliko.

Šių manevrų metu buvo ypatingai išryškinta tankų veiksmai (ankstyvesniame KARIO numeryje jau tilpo žinutė apie sovietų šarvuotas jėgas ir galimybes ateities kare). Apie 4000 tankų “rytinių” jėgų pusėje buvo įvesta į tas “kautynes” (tokį tankų skaičių sovietai metė II karo metu prieš vokiečius prie Kursko; tose kautynėse vokiečiai neteko apie 2000 tankų. Kursko tankų kautynės laikomos didžiausios kari} istorijoje. Kurskas yra į šiaurę nuo Charkovo). Šiuose manevruose buvo panaudotos ir taktinės raketos, kurios veikė greitai ir efektyviai didesniuose atstumuose, nukreiptos į “vakariečių” rezervus ir jėgų telkinius.

Reikia tikėtis, kad spaudoje pasirodys daugiau smulkmenų apie anuos manevrus ir daugiau paryškins kitų ginklų rūšių veikimą, bei bendradarbiavimą. Šiuo metu, žinios paimtos iš TASS’o yra labai bendros.

—    NATO pėstininkų kulkosvaidžiu yra priimtas buvęs II Pas. kare vokiečių armijos MG 42, kuriam padarius kelis pakeitimus iki 1959 m. buvo pavadintas MG 42-59. Tai daugeliui pažįstamas 7.92 mm mauzerio tipo šoviniams pritaikytas vokiečių pėstininkų kulkosvaidis, sveriantis apie 25 svarus (apie 11 kg.). Greitošauda iki 1500 šūvių per minutę. Amerikiečio pėstininkų ginklų specialisto Jac Weller pareiškimu, vokiečiai II Pas. karo metu šiuo kulkosvaidžiu sėkmingai triuškino rusus iki vakariečiai nepalaužė jų pajėgumo strateginiais bombardavimais ir invazija, todėl ir vokiečių patyrimas II Pas. kare su MG-42 negali būti paneigtas. Danai savo kariuomenėje jį įvedė nuo 1962 m. Po jų sekė ispanai ir italai. Pavyzdžiui, italų pėstininkų būrį sudaro 38 kovotojai, ginkluoti keturiais MG 42-59, vienu 38 mm raketsvaidžiu, Beretta M-l pusautomatiniais šautuvais ir pistoletais. Automatiniai pistoletai yra visai iš ginklavimo išimti, visi ginklai pritaikyti 7.92 mm mauser’io šaudmenims. Britų FN naudojamas tik britų ir belgų, bet irgi tiem pat 7.92 mm šaudmenims. Reikia pastebėti, kad anglosaksai nemėgsta MG 42-59, bet likusieji sąjungininkai jį vertina, nes dėl savo ugnies galingumo, lengvumo ir nesudėtingo aptarnavimo jis yra priimtinas mažų dalinių organizacijoje ir taktiniuose veiksmuose.

— Aštuoniolika metų NATO rūpinosi kaip, esant reikalui, atremti sovietų 89 divizijas; praeitų metų gruodžio mėn., pirmame posėdyje naujoje vietoje (Briusselyje) pirmą kartą 14-kos valstybių gynybos ministeriai diskutavo staigų sovietų karo laivyno didinimą Viduržemio jūroje, kuris siunčiamas iš Juodosios jūros į draugiškus arabų uostus — Aleksandriją, Port Saidą, Egipte, Latakią — Sirijoje, Mers-El-Kebirą, prancūzų žinioje esantį, Alžerijoje; tariamasi dėl draugiškumo vizitų Prancūzijos uostuose. To paties gruodžio mėn. viduryje sovietai bandė pirmą lėktuvnešį pastatytą Juodoje jūroje; kitas — ten pat, baigiamas statyti. Abu lėktuvnešiai turės helikopterius galinčius trumpuose atstumuose pervežti iš karto po 200 kovotojų (baigiamas statyti superhelikopteris Antanov 22, kuris galės pakelti kautynių parengtyje 500 vyrų). Neabejotinai — tai invazinės jėgos, kurių 1967 m. gruodžio mėn. jie turėjo 50,000 vyrų parašiutininkų (raudonomis baretėmis) ir apie 6,000 jūrų pėstininkų — prilygstančių amerikiečių marinams (žaliomis baretėmis). Prieš šias sovietų jėgas yra galimybė atsidurti ne vien amerikiečiams bet ir NATO valstybėms.

Bendrybėse NATO nusprendė nepasilikti senose doktrinose, bet naudoti strategiją planuotą 1962 metais — priešintis trimis fazėmis: normaliomis žemės, oro ir vandens jėgomis ir ginklais; apriboto galingumo taktiniais branduolinės energijos ginklais ir sovietams nesustojus, puolimo — ultimatyvinius ginklus ant sovietų teritorijos, termo-branduolinės energijos ginklus (H-bombas).

—    Amerikiečiai išbandė lengvas, vieno kovotojo nešiojamas, ryšio stotis, kurios bus galima panaudoti tolimuose atstumuose per satelitus skrendančius orbitoje 20,000 mylių atstume nuo žemės. Šias ryšio stotis naudos pėstininkai, laivynas ir aviacija.

—    Gen. Moshe Dayan, lankęs Vietnamą prieš pat žydų arabų karą, gen. Westmorelandui pareiškė — “Jūs turit pagrindines laimėjimui priemones Vietname — moralę ir medžiagas -—-tik blogai su jūsų diplomatais Amerikoje.”

— Yra ženklų, kad planetų tyrinėjimus amerikiečiai perleidžia rusams. Nesenai spaudoje pasirodė fiziko Van Allen (jis nustatė intensyvios radiacijos zoną aplink žemę) pareiškimas, kad Amerikos vyriausybė dideliais šuoliais žengusius planetų tyrinėjimus pradeda stabdyti. Van Allen siūlo skirti didesnius fondus paspartinti tuos tyrinėjimus. Priedui pravartu paminėti, kad po sėkmingo Saturn V iššovimo, Marshall Space Flight Cen-ter atleido 700 tarnautojų kurie statė tą Saturn V; Pasadena Jet Propulsion laboratorija — kur buvo gaminamos svarbios raketos dalys ir planuojamos Amerikos automatinės raketos, buvo atleista 250 štabo darbininkų; sekantys 300 žadama atleisti šių metų viduryje. Erdvių biudžetas numatytas sumažinti, koks dar nebuvo paskutinių šešių metų bėgyje.

—    Kai prieš pora metų branduolinės energijos ginkluose iš viso pasaulyje buvo sutelkta tarp 6 ir 8 kilo-megatonų, tai 1971 m. Amerikos strategijos komiteto (saugumo tarybos poskyris) skaičiavimu, amerikiečiai turės apie 15 kilomegatonų, o rusai — apie 30 kilomegatonų. Rusams pavyks tą atsiekti stiprėjant ekonominiai, technologiniai ir moksliniai: “Krašto

Naujas helikopteris AH-56A Cheyenne, 55 pėdų ilgio, 250 mylių per val..

pajėgumas bazuojasi ant visų jame esamų vertybių, iki pavienio piliečio imtinai. Ginkluoto konflikto rezultatus nulemia tautos karinis pasirengimas pradedant nuo individo — jo kultūrinio lygio, technologinių žinių, krašto reikalų supratimo ir žinojimo, nežiūrint kokias funkcijas valstybės gyvenime jis vykdytų. Rezultate, individų pastangomis pastatytas krašto ekonominis pajėgumas, augštas civilizacijos lygis, tuo pačiu ir krašto gynyba, įgalina valstybę tvirtai išlaikyti krašto moralę ir pajėgumą.” (Dr.J. D. Atkinson, Georgetown D.C. universiteto profesoriaus studija — The Changing Strategical Military Balance: U. S.A. vs. U. S. S.R., 1967 m. vasara).

— Amerikiečių spaudoje plačiai buvo diskutuota apie sovietų žemos orbitos branduolinės energijos užtaisų raketas, kurios gali būti nuleistos iš orbitos į bet kurį tašką žemės paviršiuje. Raketa yra panaši į jau kelis kartus sovietų paraduose rodytą “Scrag”, kurią sovietai vadina “orbitinė raketa”. Amerikiečiai pavadino ją FOBS (Fractional Orbital Bombardment System). Šią sistemą sovietai išvystė “Cosmos” programoje, bandydami orbitoje esančią raketą nuvairuoti žemėn, naudojant satelitus. Buvo atlikta virš dešimt bandymų. “Cosmos” programoje, nuo 1966 m. rugpiūčio iki 1967 m. pabaigos, sovietai išleido žemės orbiton 62 satelitus, kurių pagalba vairuojamos žemos orbitos raketos nuleidžiant jas žemėn. “Orbitinių raketų” galingumas, spėjama, yra tarp vienos ir trijų megatonų. Be to, amerikiečių sekimo sistemos ankstyvasis įspėjimas sutrumpėja apie dešimčia minučių (iš 25 lieka 15 ar mažiau). Kadangi ir sovietai ir amerikiečiai gali orbitoje laikyti bombas, tai greitu laiku, greta satelitų orbitoje, bus taip pat ir spiečiai raketų su termo-branduoli-nėmis bombomis, skriejančių aplink žemę visomis kryptimis, iki viena iš jų, kontrolei sugedus, nusileis kieno nors teritorijon, kad išprovokuotų ultimatyvių ginklų karą.

—    Helsinkio dokuose nuleisti du pakrančių gynybos laivai, 240 pėdų ilgio, 600 tonų, po du Diesel variklius 2000 arklio jėgų kiekvienas ir su dujų turbina greičio padidinimui. Ginklavimas mišrus.

—    Sovietai pagamino specialų 7.62 mm šautuvą snaiperiams; tikroji ugnis iki 870 metrų, greitošauda 30 šūvių minutėje. Šautuvas turi keturis kartus didinantį optinį taikiklį.

—    1954 metais kai sekr. J. F. Dulles ir štabo viršininkas adm. A. Radford pasiūlė padėti prancūzams kariniai Vietname, tuo metu buvęs senatorius L. B. Johnson buvo vienas iš pasisakiusių prieš tokią pagalbą.

—    Žydų - arabų birželio mėn. penkių dienų karo metu, 32 sovietų karininkai Sirijos fronte pakliuvo Izraelio nelaisvėn; iš jų trys buvo sužeisti ir buvo gydomi žydų, kiti, gi, tuoj pat buvo grąžinti sovietams.

— Vokietis filosofas, 85 metų amžiaus Karl Jaspers, paskutinėje savo knygoje — Vokietijos ateitis — įrodinėja, kad tautai išsilaikyti reikia ugdyti individus su pilnu atsakomybės supratimu; nuo svajonės išlaikyti tautą tikslioje sistemoje reikia atsisakyti.

— Amerikiečių armijoje yra atsiradęs trūkumas apie 35 rūšių specialistų. Pirmoje eilėje didžiausias pareikalavimas helikopterių pilotų ir pakrančių laivų jūrininkų, toliau seka elektronikos, konstrukcijos ir kt. specialistai.

—    Will Rogers — keturiasdešimts pirmas povandeninis, Polaris raketom ginkluotas, laivas sėkmingai išbandytas ir pereina Polaris sistemos tarnybon. Pirmoji Polaris A-l raketa buvo iššauta iš pasinėrusio USS George

Washington povandeninio laivo 1960 m. birželio 20 dieną. Dabar nuolatinėje amerikiečių povandeninių laivų patruliavimo tarnyboje bus 41 laivas visuose žemės vandenynuose. Kiekvieno laivo patruliavimo laikas trunka du mėnesiu, pakeičiama 130 vyrų tarnyba ir laivas vėl grįžta vandenų platumosna.

—    Nike X priešraketinės gynybos sistemon įjungta nauja Sprint raketa, laidoma iš požeminių šulinių. Raketa išmetama į orą dujų užtaisu; raketos variklis pradeda veikti jau esant raketai tam tikram atstume nuo žemės, kur raketa įgauna reikalingą skridimo kryptį.

—    15 pėdų ilgio ir apie vienos pėdos skersmens, sverianti 600 svarų “Sandpiper” raketa, varoma kietu, arba skystu kuru, galės kliudyti 90,000 pėdų augštyje skrendančius taikinius. Raketos skridimo greitis yra 4 kart didesnis už garso. Raketa bus naudojama lėktuvuose.

— Amerikiečiai ir sovietai ruošiasi panaudoti X spindulius (mums žinomus Roentgeno vardu) dideliam augštyje susprogdinti priešo raketas. Amerikiečiai numatė pritaikyti šį įrengimą priešraketinėje raketoje — Nike-X.

Susprogdinus branduolinės energijos užtaisą (amerikiečių naudojama Deed-Laser energized explosive device), atpalaiduojama X spinduliai, kurie pakelyje sutikę kietą kūną (šiuo atveju tarpžemyninę raketą) atsimuštų ir jų elektromagnetinė energija virstų šilumine energija, kuri sužalotų raketos kevalą, beto, susidarytų virpesio banga ardanti raketos vidaus įrengimus.

—    Prototipas MBT-70 tanko, kuris sukonstruotas Vakarų Vokietijos ir amerikiečių bendromis pastangomis, buvo demonstruojamas pabaigoje praeitų metų Wašingtone, D.C. Pagrindinis jo ginklas — 152 mm patranka, automatiškai užtaisoma (sumažina vienu įgulos nariu ir duoda pirmenybę greitošaudoje), gali būti panaudota ir laidyti Shillelagh elektroniniai vairuojamas raketas. Tankas turi eilę mechaniškų patobulinimų, geresnius šarvus, žemą siluetą, turi apsaugos sistemą prieš radiaciją, cheminius ir biologinius ginklus; turi šildymo ir šaldymo įrengimus; pritaikytas veikti naktį ir rūke, turi stabilizatorių taikymo įrengimuose. Tankas varomas 1475 arklio jėgų Diesel varikliu, greitis 30 MPH, gali važiuoti giliam vandenyje (pasinėręs).

— Rytų Vokietijos liaudies karo aviacija buvo pradėta organizuoti 1950 m. Šiandienų ji yra paruošta taktiniams veiksmams ir atrodo sekančiai: dvi naikintojų divizijos iš trijų pulkų kiekviena; du transporto junginiai; trys pulkai priešlėktuvinės apsaugos — kiekvienas susidedantis iš trijų batalionų; priedui, du radaro (sekimo) batalionai, helikopterių grupė su rusų gamybos helikopteriais Mi-1 ir Mi-4. Taktiniai lėktuvai susideda iš 100 MIG-15, 250 MIG-17, 30 MIG-19, keletas MIG-21 ir IL-28. Transporto lėktuvai —    YAK-11,

YAK-12, YAK-18, ZLIN ir MIG-15 UIT. Pilotų apmokymui yra dvi mokyklos. Dalis pilotų siunčiami Sovietų Sąjungon papildomam apmokymui.

SCIENTISTS AND WAR, parašyta Sir Solly Zuckerman; leidėjas Harper and Row — New York. 177 puslapių, kaina $4.95.

Lengvu stilium išryškinamas santykis tarp kario ir mokslininko, neduodant galutinio recepto, koks santykis turėtų būti; atsakymas surasti paliekama skaitytojui.

Keturiuose pirmuose skyriuose nagrinėjamas mokslo ir karybos galimas santykiavimas, imant pavyzdžius iš istorijos ir pritaikant juos šiandieniniam gyvenimui. Mokslo pažanga ir kario profesionalo atsiradimas šias dvi sritis suartino — “kaip mokslininkui reikia atrasti atsakymus į klausimus, taip kario, pagrinde, yra drausmė. Mokslininkas yra, pirmame vaidmenyje, dinamizmo, socialinio ir ekonominio gyvenimo vystymosi eigoje. Tačiau, tuo pačiu, daro esminės įtakos ir militariniam progresui. Abiejų suma — laidas krašto saugumui.

Veikalas vertas dėmesio besiįdomaujantiems platesne krašto gynybos apimtimi.    B. B.

DU MĖNESIUS BE MAŽIAUSIŲ JUDĖSIU

Spalių mėn. 2 d. TASS, iš Maskvos, praneša apie naujų mokslinį eksperimentų: du vyrai -— Roman Kostan ir Stasys Montvilas, daugiau dviejų mėnesių išbuvo visai be judėsiu ir kad šis bandymas atliktas be jokių nemalonių pasekmių.

Vyrai buvo nusilpę visiškai. Dvidešimt trečioje dienoje jie pajuto kūne skausmus, kurie trisdešimtoje dienoje beveik visai išnyko. Kada buvo paliuosuoti, jie negalėjo ne tik paeiti, bet ir pastovėti. Po keletos dienų, tačiau, jie vėl buvo normaliame stovyje.

Daromo bandymo tikslas buvo" visiško svorio netekimo aplinkos sudarymas, kuriam privalo priprasti kosmonautai skridimų metu. Tokio bandymo atlikimas pareikalavo specialaus aparato, kuriame “bandomieji” žmonės negalėjo padaryti nė mažiausio judesio.    K. M. J. Šarūnas

“KURMIS”

Kalnų institute, Sibire, rusų mokslininkų grupė išgalvojo, dar iki šiol nematytų, smogiamą, pneumatinę mašinų, skirtą kasti urvus.

Pro tos mašinos iškastus urvus galima pravesti telefono kabelį, vandentiekio vamzdžius, per vamzdžius leisti dujas, arba garus. Niekam netrukdydama, mašina, veikianti raketiniu principu, gali “prasigraužti” po geležinkelio linija, giliai, po medžių šaknimis, po gatvėmis, autostradomis ir namais. Nebereikia gadinti žemės paviršiaus plutos, daryti miesto transportinėse arterijose griovius.

Ši mašina jau save pateisino ir praktikoje. Kad sudėjus vandentiekio vamzdžius, reikėjo prakasti tranšėją. Tą trukdė aštuonių linijų geležinkelio mazgas. Judėjimą geležinkeliu kelioms dienoms gi nesustabdysi! Ilgai besvarstant, mokslininkus išgelbėjo “kurmis”. Per keletą valandų, daugiau kaip trijų metrų gilumoje, po visais aštuoniais geležinkelių bėgiais “kurmis” iškasė 42 metrų ilgio urvą.

Toji mašina ateityje gali būti pritaikyta kariuomenėje karo metu.

K. M. J. Šarūnas

106 mm raketsvaidis, lengvai nuimamas nuo mašinos ir uždedamas ant trikojo.

 


— Belgas chemikas Julės Van Langenhovenas, 1951 m. pradėjo bandymus su sprogstamom greito degimo medžiagom, tikslu sumažinti šovinių svorį, užtaisą padaryt ekonomiškesnį, nemažinant jo veiksmingumo. 1961 metais jam pavyko pagaminti nitrocelulioido produktą, kuris užsidega nuo karšto oro srovės. Buvo pagamintas šautuvas, kuris nebuvo reikalingas tūtelės išmesti iš vamzdžio kulką. Pirmiems bandymams buvo naudotas mažas kalibras (amerikoniškas .22) su kulkos pradžios greičiu 1500 pėdų per sekundę. Po 5 metų intensyvaus bandymo vienoje Arkansaso valstybės dirbtuvėje inžinieriams pavyko patobulinti Van Langenhoveno šautuvą. Kulka turėjo cilindrą, kuriame tilpo varomoji medžiaga, panašiai kaip raketa. Suspausto oro karšta srovė (apie 2000°F) uždega varomąją medžiagą ir maža raketa stumiama vamzdžiu lauk (žiūr. brėžinį) nepaliekant nesudegusios medžiagos ant vamzdžio sienų. Bandymui buvo iššauta 50,000 mažų raketų be jokio, vamzdžio ir kitų dalių, valymo.

Yra duomenų šiuo principu pagaminti greitai šaudančius automatinius ginklus. Būtų didelis įnašas lėktuvų ginklavime — sumažintų nešamų šaudmenų svorį. To sąskaiton būtų galima padidinti nešamų šaudmenų išteklius; pašalintų greičio apkrovimo įtaką išmetant iššautą tūtelę, dėl ko labai dažnai kulkosvaidžius ištinka kliūtys (pav., lėktuvui smingant, ar darant posūkį didesniu greičiu gravitacinė jėga padidėja tiek, kad pakeičia tūtelės išmetimo kryptį. Ji įstringa tarp judomųjų kulkosvaidžio dalių).

Sutrumpintai šis šautuvas vadinamas V-L pagal išradėjo Van Langenhoveno vardo pirmąsias raides.

— Labai maža modernaus amžiaus laikotarpio karo vadų turėjo tokias sunkias sąlygas kaip dabartinis jungtinių jėgų vadas Vietname. Šiame karo veiksmų plote, pradedant eiliniu ir baigiant keturių žvaigždžių generolu W. C. Westmorelandu, kiekvienas turi parodyt drąsos, sumanumo, pasiaukojimo, kantrybės, ištvermės fizinės ir dvasinės. Vietnamo kautynių dalyviai, amerikiečiai kariai, turi išlaikyti augštą moralę nežiūrint kad toli, gimtajam krašte yra deginamos valstybinės vėliavos, karinėn tarnybon šaukimo raštai, miestuose namai — kartais jų tėvų, brolių -ar giminių. Karo vedimui tiekimas medžiagų, tokiam atstume nuo bazių, istorijoje dar neprilygstantis (nebent Džingischano — kuris gali prilygti myliomis nuo savos žemės, tačiau, jo kariuomenė aprūpinimu naudojosi iš vietos išteklių).

Vyriausio jėgų vado gen. W. C.Westmorelando vadovavimas operacijoms yra ypatingai sunkus, nes apribotas civilių viršininkų, nusistačiusių apriboto karo taisykles, kurios padėtį Vietname privedė prie absurdo. Išvystyti karo veiksmus iki karo laimėjimo yra uždrausta (Ordonance, June, 1967). Tūkstančiai tonų ginklų ir karinės medžiagos plaukia laivais netrukdomai į priešo uostus, kuriuos amerikiečiai lengvai galėtų užminuoti, arba užblokuoti. Pažymėtina, kad karinių medžiagų tiekimas komunistams vykdomas kai kurių valstybių, kurios gauna iš amerikiečių medžiaginę paramą ir laikomos amerikiečiams draugiškos. Amerikiečių bombonešiai senai galėjo sudaužyti komunistų komunikacijos, tiekimo ir krašto gyvybinius centrus, o be jų karo vedimas pasidarytų neįmanomas. Marinų, pėstininkų, artilerijos ir kitų ginklų rūšių veiksmai, jei neriboti apriboto karo taisyklių, būtų prieš daugelį mėnesių išvalę džiungles nuo Vietkongo infiltracijos. Gen. West-morelandas visa tai labai gerai žino savo asmenišku patyrimu, ir visdėlto, kaip pridera kariui, vykdo jam padiktuotą karo veiksmų eigą, sudarytą politikų, diplomatų ir kitų civilių pareigūnų. Jei kada nors, arba iš viso, būtų Vietnamo karas laįmėtas, tai tik ten buvusių, esančių ir būsimų karių augštos intelektualinės drausmės dėka.

—    Padidėjus rankinių ir lengvų automatinių ginklų greitošaudai, jų tarnyba dažnai suserga nuo parako dujų. Tas labai ryškiai atsiliepia helikopterių tarnybai Vietname, kur helikopteriai yra sunkiai ginkluoti automatiniais ginklais ir raketomis. Daromi stebėjimai tankuose, bei žemės įtvirtinimų automatinių ginklų lizduose, siekiant surasti kiek žalingos įtakos kovotojui gali padaryti parako ir raketų dujos. Amerikiečių karinės laboratorijos skiria daug dėmesio surasti priemones pašalinti kenksmingą parako dujų įtaką kovotojams.

—    Amerikiečių įgulos esančios draugiškuose kraštuose, vietos gyventojams rengia įvairius kursus, kad paruoštų įvairių sričių darbo specialistus, kurie galėtų dirbti savo gyvenvietėje kaip amatininkai (įvairių šakų mechanikai, elektrotechnikai, statybos, žemės ūkio darbininkai, pirmosios pagalbos tiekėjai, priešgaisrinės apsaugos ir t.t.).

—    Vietname kovojantiems amerikiečiams, jų pačių ginklas, paskutinio modelio M-16 pėstininkų automatinis šautuvas, pasidarė pavojingas. Artimose kautynėse, kai labai svarbu ugnies intensyvumas, šautuvas dažnai sustoja veikęs ir kovotojas bešalindamas kliūtį būna nukautas. Dau-

Amerikiečių oru kilnojamų dalių kariai kaunasi su Vietkongo banditais vartodami M-16 šautuvus.


gelis yra pareiškę norą, kad grąžintų modelį M-14, kuris nors mažesnės greitošaudos, didesnio kalibro ir sunkesnis, tačiau nedaro kliūčių ir yra jau įgijęs kovotojų tarpe pasitikėjimą. M-16 sveria 7 svarus, 39 colių ilgio, .223 kalibro, 200 šūvių per minutę greitošaudos. Dėl mažo kalibro, kovotojas gali neštis 10 kartų daugiau šaudmenų. Ginklas yra taiklus ir veiksmingas iki 50 pėdų atstumo, tai tikras pėstininko ginklas džiunglėse. M-14 sveria 11 svarų, greito-šauda 60 šūvių per minutę, kalibras .30, didesnė tolinaša. Artimose kautynėse, tačiau, ne toks geras kaip M-16.

—    Sovietai, 1967 m. gruodžio mėn., prieš Kalėdas, Viduržemio jūroje savo laivyną padidino 40%.

Amerikiečių 6-tas laivynas, susidedantis iš 50 laivų (apie 25,000 vyrų), atydžiai stebi ir registruoja kiekvieno sovietų laivo judesį, praslinkus pro Bosforo ir Dardanelų sąsiaurius Viduržemio jūron. (Tuo pačiu metu, sovietų karo laivyno jėgos laikomos antroje vietoje po amerikiečių: 400 povandeninių, iš kurių 40 su Poliaris tipo raketom. Sovietai, tačiau, toli atsilikę lėktuvnešiais, bet turi geras raketas laivuose.

Viduržemio jūros srityje amerikiečiai pirmauja trimis lėktuvnešiais (Saratoga, Essex, America — sovietai neturi nei vieno), sunkiomis raketomis ginkluotais kreiseriais (Galveston, Little Rock).

Sovietų karo laivai naudojasi egiptiečių uostais. Pradžią šiai draugystei davė Egipto Aswano užtvankos statyba, kuri šiuo metu eina prie užbaigimo sovietų globoje ir jų finansuojama. Kaip žinome, amerikiečiai pradėjo šią statybą, bet Nasseriui pradėjus flirtą su sovietais, valstybės sekretorius John Foster Dulles šį planą nutraukė. Sovietai buvo pasiuntę šiai statybai virš 3000 ekspertų ir pinigų išlaikyti 25,000 egiptiečių darbininkų (statyba kainavo virš 200 egiptiečių gyvybių). Šiuo metu belikę apie 300 rusų, kurie turi galutinai paruošti stotį 1970 metams veikti. Reikia pažymėti, kad siriečiai yra pasiuntę 20 inžinierių praktikai, kurie turės pastatyti užtvanką ant Eufrato upės — sovietai pažadėję visokeriopą paramą. (Pavyzdys — karinio įsitvirtinimo ekonominių priemonių pagalba.)

—    Branduolinės energijos bombai sukako 25 metai — visas pasaulis laimingas, kad ši sukaktis atšvęsta. Tyliai.

New York Times karinis analistas Hanson Baldwin rašo, kad Sovietų karinės jėgos yra pertvarkomos. Pertvarkymas turės pasaulinės reikšmės išdavas.

Iki dabar Sovietų karinės jėgos buvo skirtos tik savų sienų gynybai ir tik tam jos buvo ruošiamos. Dabar, gi, Maskva pakeitė savo pagrindinę strategiją ir perėjo į “pasaulinės strategijos pasisavinimą.” Dabar jos karinių jėgų struktūra ir doktrina tampa “žvelgianti išorėn” ir remiasi “erdvės begalybe ir plačiosiomis jūromis.”

Praeityje Sovietų Sąjungos karinė vadovybė nesugebėjo greitai sutelkti žymesnes karines jėgas toliau nuo savų sienų. Tačiau, pastaruoju metu Sovietų karinių jėgų pertvarkymas ir vystymasis rodo, jog Sovietų Sąjunga yra pasiryžusi peršokti strateginę bedugnę. Jau dabar Viduržemio jūroje ji laiko savo laivyną, panašiai kaip ir JAV, kurios ten turi savo 6-jį laivyną. Visuose vandenynuose rasite Sovietų prekybinius laivus, tyrinėjimų laivus, žvejybos ir kitokius, daugumoje paruoštus ir aprūpintus kariniams veiksmams. Sovietų povandeninis laivynas yra šiuo metu pats didžiausias pasaulyje. Jos tolimųjų atstumų lėktuvai gali pasiekti bet kurį žemyną. Tuojau bus statomas pirmasis Sovietų lėktuvnešis. “Sovietų jūrinė galia šiandien nėra vien tik pakrančių vandenų ir nėra pririšta prie sausumos jėgų; ji žvelgia išorėn į visus pasaulio vandenynus ir todėl yra ateities istorijos svarbus faktorius.”

Panašiai Sovietų galia plinta ir erdvėje, iš kur ji galės pavartoti ją tiesiai į bet kurį žemės tašką, ar į mėnulį, ar kitas planetas.

Baldwinas    mano,    kad JAV stoviprieš karinio vyravimo pasaulyje audringą konkurenciją.    N. R.

*    *    *

Lankydamas Lenkiją De Gaulis įsiutino vak. vokiečius netik pripažindamas Oderio-Neisės politines sienas, bet ir pripažindamas prarastą Rytprūsių teritoriją lenkams kaip “giliai lenkišką”. Ar tuo jis nurašė lenkams ir Karaliaučių?    A.

*   *    *

“Kodėl mes nepaskelbiame oficialiai karo Vietname?”, buvo paklaustas vienas augšto rango amerikietis karininkas. “Todėl”, atsakė jis, “kad karo paskelbimas atimtų vadovavimą karui iš State Departamento ir perduotų į karių rankas, — ir jie laimėtų.”    "    A. O.