Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

—    Pietų Vietname nuo komunistų kulkų žuvo armijos 4 kl. specialistas Antanas Vaičkus iš Čikagos. Jis tarnavo 25 divizijoje. Tarnybą pradėjo tik vasario mėnesį, į P. Vietnamą, atvyko liepos mėnesį.

   Kpt. S. Ripskis buvo atvykęs į Evergreen Park, pas tėvelius ir šeimą atostogų ir spalio 16 d. išvyko į P. Vietnamą. Jis 3 metus jau ištarnavo V. Vokietijoj, o dabar teks dar vienus metus tarnauti P. Vietname.

—    Romas Baika iš Mass., išbuvęs 13 mėn. P. Vietname, parvyko atostogų ir iki sausio mėnesio baigs tarnybą Amerikoje.

—    Kpt. J. Jurskis, išbuvęs metus P. Vietname, atvyko į Philadelphiją atostogų pas savo šeimą, o po jų - — į naują vietą Amerikoje.

—    K. A. Urbutis tarnauja V. Vokietijoj, 3-čioj pėst. divizijoj.

   Mjr. dr. J. Manelis metus laiko išdirbo JAV kariuomenės ligoninėje Frankfurte, dabar jis perkeltas į Briuselį, Belgijoje.

   Dr. Rimvydas Plenys atlieka karinę tarnybą Okinavoje, kur dirba karinėje ligoninėje. Jis yra čikagietis.

   Marinas Maršalas Zolpis, pusantrų metų išbuvęs Pietų Vietname, sugrįžo sveikas į U. S. A. ir čia tęs karinę tarnybą.

—    Edmundas Paulauskas, helikopterio pilotas P. Vietname, pasižymėjo fronte, išgelbėdamas marinų dalinį. Už tai jis tapo apdovanotas “Army Commendation” medaliu ir dabar Formozoje praleidžia atostogas.

   Marinui W. Marčiulaičiui, gulinčiam Great Lakęs, III., karių ligoninėje, buvo įteiktas “Purple Heart” medalis už pasižymėjimus kovose P. Vietname.

   Antanas Karpys, sprausminio lėktuvo pilotas, žuvo Australijoj, vos tesulaukęs 29 metų amžiaus. Jis buvo naujas ateivis ir jo žuvimą plačiai aprašė Australijos spauda.

—    Londone mirė Lietuvos Nepripriklausomybės kovų dalyvis Jonas Simanavičius, Lietuvoje liko jo žmona ir dvi dukros, sūnus gyvena Kanadoje.

—    Kpt. Raymond J. Drop’as jau 305 kartus yra skridęs į frontą Šiaurės Vietname bombarduoti. Jis gavo 20 atsižymėjimo ženklų. Nesenai buvo parvykęs į Čikagą pas tėvelius savaitei atostogų.

—    Londone gyvenantieji 9 pėst. L. K. Vytenio pulko kariai rugsėjo 3 d. paminėjo savo pulko šventę ir prisiminė savuosius žuvusius ir gyvus.

—    Lt n. Paul Kinas tarnauja aviacijos dalinyje Eaksdale, III. Sausio mėn. jis išvyksta su visu daliniu į Pietų Vietnamą.

—    Eugenijus Kniukšta ir Algis Jurkūnas tarnauja JAV kariuomenėj. Jų draugai užsakė jiems lietuviškos spaudos.

—    Kpt. Petras Bojevas, išbuvęs metus P. Vietname, grįžo į JAV ir su savo šeima išvyko į Fort Knox karinę bazę. Jis yra pasižymėjęs kovose ir gavęs 5 ordinus.

—    Stasys Šerkšnas, Jonas Deksnis, Viktoras Aglinskas ir Renold Junkas išvyko karinio apmokymo į Fort Leonard Wood, Mo. Jie visi yra kilę iš Čikagos.

—    Serž. J. Višniauskas, iš Clevelando, buvo sužeistas P. Vietname, kai su savo grupe ėjo žvangybon ir užėjo ant minos. Karinė vadovybė tėvams pranešė, kad jo gyvybei pavojus nebegresia.

—    Clevelando DLK Birutės draugijos sk. renka pakietėlius siųsti lietuviams kariams į P. Vietnamą.

—    P. Vietname rugsėjo 2 d. žuvo jaunas lietuvis marinas Jurgis Narbutas iš Čikagos. Rugs. 8 d. jis buvo palaidotas. Spėjama, kad jis netyčia užlipo ant minos. Prez. Johnsonas atsiuntė šeimai užuojautos telegramą, o bičiuliai ir artimieji labai gražiai su karinėmis iškilmėmis palydėjo į amžiną poilsio vietą.

—    Kpt. Kostas Seklaitis šiuo metu serga, išbuvo kiek laiko šv. Kryžiaus ligoninėje.

—    Algis Svikla rugsėjo mėn. 1 d. buvo sužeistas Pietų Vietname, ir parvežtas į Bostono laivyno ligoninę.

P.f.c. A. Tomas Aleksandravičius, tarnaujantis 11me Inž. Bn. Marinų Korpe, Pietų Vietnamo fronte prie Dem. Zonos. Prieš pašaukimą kariuomenėn Tomas tris metus studijavo atominę fiziką Brooklyno Politechnikos Institute.

—    Parašiutininkas Raimundas Mišauskas buvo išvykęs su savo daliniu į Havajus, kur atliko skirtą misiją. Tačiau po to jis susirgo ir 8 dienas ibuvo ligoninėje.

—    Kpt. Romui Čejauskui, šiuo metu esančiam augštesniojoje karo inžinerijos mokykloje, Fort Belvoir, Va., buvo įteiktas armijos medalis už ypatingus pasižymėjimus karinėje tarnyboje.

—    Warren Kudulis dabar tarnauja JAV karo laivyne Long Beach. Jis tikisi po 4 metų tarnybos sugrįžti į namus.

—    Pvt. Alfredas Juda tarnauja Fort Ord, Calif.

—    Serž. Teodoras Truskis išbuvo 6 mėnesius P. Vietname, kur kovojo su priešais. Pagal serž. Truskį, kariai laimėtų ten karą greitai, jei nebūtų visokių suvaržymų iš vyriausybės.

—    žuvusio Gedimino Eidukaičio tėveliams Clevelande rugp. 18 d. iškilmingai buvo įteikti sūnaus pasižymėjimo medaliai ir ženklai.

—    Steve Dambrauskas laimingai grįžo iš P. Vietnamo, kur išbuvo visus metus.

—    Algimantas Garšys pakeltas į leitenanto laipsnį, o Mykolas Laužonis, karo lakūnas Vietname, apdovanotas karo ženklu už pasižymėjimus tarnyboje. Jie abu yra iš Mass.

—    Albertas Mankeliūnas atlieka karinę tarnybą Argentinoje, Escala Sargento Cabral, Campo de Mayo.

—    Rimas Dėdinas, išbuvęs metus karo fronte P. Vietname, grįžo į namus.

—    Aviacijos mjr. John Pachanskis visą laiką tarnavęs Travis oro bazėje, Cal., dabar atvyko į Bloomington, kur tęs mokslą.

—    V. Jurkūnas tarnauja JAV kariuomenėje V. Vokietijoje, kur jį jo tėvelis, inž. Jurkūnas, nesenai aplankė.

—    Don Varno Poste, rugsėjo 16 d., įvyko naujo vado įvesdinimas. Vadu išrinktas Alex Niprikas.


— Vyr. ltn. Bronius-Kęstutis Tatarūnas, Stasės ir Lietuvos kar. kūr.-savanorio B. Tatarūno, gyv. Detroite, sūnus, atitarnavęs vienerius metus Vietname, rugsėjo mėn. 7 d. grįžo ir gavo naują paskyrimą Vašingtono įguloje vieno dalinio adjutanto pareigas eiti.

Būdamas Vietname jis vadovavo kuopai ir už pavyzdingą tarnybą buvo apdovanotas medaliu.    jm.