Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

TRYS RUGIAI KARIUOMENĖJE

— Algirdas Rugys, sūnus Jono, gyv. Paterson, N.J., atlieka kario pareigą Vietname. Už drausmingumą ir pavyzdingą pareigų atlikimą buvo paaugštintas į korporalus. Naktiniame užpuolime, Vietname, buvo sužeistas. Šiuo metu jis gydosi Guam ligoninėje.

—    Vytautas Rugys, sūnus Antano, gyv. Paterson, N.J., tarnaujantis malūnuose, su savo daliniu lanko Graikiją, Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Norvegiją. Grįžus daliniui iš 6 mėn. maršruto, jis vyks į Vietnamą.

—    Algimantas Rugys, sūnus Antano, gyv. Patersone, N.J., sėkmingai baigęs parašiutininkų instruktorių parengimą, tarnauja Kentucky.

— Pov. Dirkis, kiek pasveikęs vėl skaito paskaitas Liet. Vyčiams, rašo spaudoje, dalyvauja visuomeninėje veikloje ir yra parašęs knygą.

—    Pvt. R. A. Jakštys tarnauja JAV specialioje grupėje, Fort Dix bazėje, N.J. Ten jis jau kurį metą studijuoja elektroniką. Dar teks jam vienus metus išbūti šioje karinėje mokykloje.

—    Vilius Mikaitis, gyv. Čikagoje, ką tik grįžo iš JAV karinės tarnybos ir jau įstojo į lietuvių parapijos Tėviškės chorą.

—    Gerald J. Ospoiskis, seržantas, kurio tėveliai gyvena Marquette Parke Čikagoje, dabar yra Japonijoje ir birželio mėnesį tikisi sugrįžti iš Tolimųjų Rytų į JAV ir toliau tęsti karo tarnybą.

—    Kazimieras C. Daukus atsiskyrė su šiuo pasauliu kovo 26 d. Čikagoje. Ta proga prez. L. B. Johnsonas atsiuntė velionio našlei užuojautą, padėkodamas JAV vardu už jo karinę tarnybą.

—    Juozas Arlauskas, kurio tėveliai gyvena New Britain, Conn., pro Kaliforniją išvyko į Pietų Vietnamą. Jis priklauso parašiutininkų divizijai ir joje jam teks išbūti visus metus.

—    Sgt. Liudas Juodvalkis, kovojęs P. Vietname, gavo kiek atostogų ir jas praleido Europoje. Trumpam metui buvo sustojęs pas tėvelį Vincą Juodvalkį. Po atostogų vėl sugrįžta į frontą Vietname.

   Kpt. Antanas Petrauskas mirė Šeduvoje, sulaukęs 89 m. Jis ilgus metus iškentėjo Sibire. Buvo didelis Lietuvos patriotas.

—    Savanoris L. Pleskevičius “Naujienose” atkirto “Tėvynės Balso” rašeivai Jackevičiui, kur nusakė savo gyvenimo vargus Lietuvą ginant nuo pavergėjų, kovas ir nukentėjimą nuo bolševikų.

—    Advin Clark (Jasevičius), ilgą laiką tarnavęs JAV aviacijoje, staiga mirė Los Angeles mieste ir paliko 3% mil. dolerių turto.

   Antanas Bilitavičius, kurio tėveliai gyvena Bridgeporte, dabar tarnauja JAV armijoje ir yra P. Vietname. Už pasižymėjimą buvo pagerbtas. Bilitavičius moka kelias svetimas kalbas ir dirba vertėju.

—    LaivynoItn. Antanas Vadapolas, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, dabar yra P. Vietname, karo lauke. Jis priklauso laivyno 7 div., kuri stovi Okinavoje.

   Jese Vasys, karinį pasiruošimą atlikęs Sampson oro bazėje Geneva, N.Y., dirbo Walter Reed ligoninėje, buvo Korėjoje ir V. Vokietijoje, paskutiniu metu paskirtas Aerosphere medicinos mokyklon San Antonio, Tex. Jis yra pasižymėjęs medicinos srityje.

—    Lietuvoje rašoma, kaip buvo likviduoti “Algimanto” būrio partizanai. Išduoti, žuvo Antanas Slučka ir jo žmona Railaitė. Jie ir 14 kitų, bunkeriuose buvusiųjų partizanų, nepasidavė — visi 38 susisprogdino. Išdavikai buvo: Balys Žukauskas ir Gimbutis. Partizanai veikė Rokiškio, Kupiškio ir Anykščių apskrityse.

—    Hines Veteranų ligoninėje prie Čikagos yra nemaža lietuvių karių, kurie gydosi sužeisti įvairiuose karuose. Paskutiniu metu čia yra atvykusių iš P. Vietnamo.

 


—    Pvt. Henry Zemeckis tarnauja JAV kariuomenėj, Battery E4, Fort Sill, Okla.

—   Pvt. R. Stropus, kilęs iš Marquette Park, Čikagos, dabar yra Pietų Vietname, 78 divizijoje.

—   Romas Baika paskambino į namus iš P. Vietnamo savo tėveliams; komunistai buvo užpuolę jo stovyklą, kurioje daugiau kaip 100 amerikiečių karių žuvo, bet jis, stebėtinu būdu, išliko gyvas.

—    Vet. Juozas Valickas, lietuviškos spaudos rėmėjas, gydosi Veteranų ligoninėje Lyons, N. J. Linkime jam sveikatos.

—    Leonas Malleris, 17 m. amžiaus, baigęs Morgan Park augšt. mokyklą, gavo paskyrimą įstoti į U.S. Military Academy, West Point.

—    Gen. Stasys Pundzevičius, suprasdamas VLIKo veiklos svarbą, paskyrė 100 dol. auką savo nesenai mirusios žmonos atminčiai pagerbti.

—    Robertas Audickas, kilęs iš Dorchester, Mass., yra pakeltas į aviacijos pulkininkus. Jis ilgą laiką kovojo Vietname ir buvo apdovanotas medaliu.

—    P. Vietname jau žuvo virš 8000 Amerikos karių; jų tarpe ir 7 lietuviai.

—   Lietuvos Kareivių draugija jau kurį laiką veikianti Cicero mieste, seniau rodydavo kiek veiklos, bet, matomai, jos nariai baigia išnykti, o naujų nestoja. Jos pirmininkas yra K. Šimkus. Būtų gera, kad kas susidomėtų šia draugija ir ją perorganizuotų, ar prie Ramovės prijungtų, nes mums kiekvienas Lietuvos kareivis yra brangus.

—    Čikagos DLK Birutės draugija, kuriai ilgus metus pirmininkauja M. Babickienė, balandžio 23 d. Čiurlionio galerijai įteikė Birutės paveikslą. Jį nupiešė žinomas mūsų dailininkas veteranas A. Varnas.

—   Kazys Lukša, gyv. 165 E. Main St., Plymouth, buvęs II Pasaulinio karo veteranas, atsiskyrė su šiuo pasauliu kovo 15 d.

—    Matas Zujus, ilgametis “Garso” laikraščio redaktorius, baigęs Lietuvos Karo mokyklos 4-ją laidą ir ilgą laiką dirbęs “Kario” redakcijoje, dabar redaguoja “Garsą” ir švenčia jo 50 metų sukaktį.

—    Adv. Joseph Kasparas, buv. JAV armijos karys, dabar kandidatuoja į Luzerne apskrities vyriausiojo gynėjo—advokato vietą.

—    Pietų Vietname žuvo ltn. Gediminas Eidukaitis,tarnavęs helikopterių daliny. Liko tėvai Clevelande ir jo seserys. Jam tereikėjo vos dviejų savaičių baigti tarnybą ir būtų parvykęs namo. Jo tėvelis buvo Lietuvos savanoris.

—    Aviacijos lakūnas Ensign J. Cog-hillžuvo Vietname gegužės 13 d. Jis savo motinėlei, Elenai Vaitkus, rašė: “Laimingos Motinos dienos, bet, gaila, negalėsiu Tavęs išbučiuoti, kai daugelis mano draugų—kovotojų čia kaunasi už laisvę. Aš džiaugiuosi turėdamas tokią savo mamytę.”

— Lietuvoje bolševikiniai okupantai sušaudė buvusį partizaną Vladą Karpavičių,Alytuje.

-— Kazys Deveikis, buvęs 4 pėst. LK Mindaugo p. viršila, Notinghame, Anglijoj buvo lietuvių paminėtas ir buvo atidengtas jo antkapinis paminklas.

—    Kazimieras Mažeika, II Pasaulinio karo veteranas, mirė gegužės 24 d. Čikagoje.

—    Stasys Karpis-Karpiūnas, Lietuvos kar. viršila, staiga mirė Čikagoje; buvo Lietuvos Dukterų rūpesčiu paimtas iš miesto lavoninės ir gražiai palaidotas, dalyvaujant ramovėnams, šv. Kazimiero kapinėse.

—   Jonas Garbavojus buvo grįžęs iš P. Vietnamo karo lauko pas savo tėvelius Čikagoje ir vėl išvyko atgal į Vietnamą.

—   Kpt. Pr. Matulionis, prieš keletą. metų atsikėlęs iš Winnipego į Čikagą, buvo juodukų paauglių sunkiai sužalotas, subadytas peiliais.

—    Pfc. Robertas Thomas-Tamošaitisdabar tarnauja JAV kariuomenėje V. Vokietijoj. Jo tėvai gyvena 6918 S. Maplewood Ave., Čikagoje.

—    Bronius Vytis aprašo “Darbininke” savo išgyvenimus patirtus per 7 metus Prancūzijos Svetimšalių legione.

—    Jūratė Kazickaitė lankėsi Pietų Vietname ir vedė pasikalbėjimus su kariais. Savo įspūdžius paskelbė “Darbininko” puslapiuose.

—    Pfc. W. J. Urbanas, kilęs iš Springfield, Ilk, šiuo metu tarnauja ist Inf. Div. Pietų Vietname.

—    Pfc. Pranas Želvistarnauja JAV armijoj V. Vokietijoje, 23 Egn.

—    Česlovas Kybartas buvo parvykęs trumpų atostogų pas tėvelius į Čikagą. Birželio mėn. jis išvyko artilerijos divizijon į P. Vietnamą.

—    Tadas Edelis tarnauja JAV armijoje raketų divizijoje. Buvo atvykęs pas savo tėvelius į Čikagą dviem savaitėms atostogų.

—    Ltn. Alfonsas Baleišis, atitarnavęs visus metus P. Vietnamo fronte, kur jam teko ilgai kovoti prie Kambodijos sienos su komunistiniais partizanais, dabar grįžo sveikas į Čikagą.

—    Horacijus Gudelevičius yra pašauktas atlikti karinę prievolę į Argentinos kariuomenę.

—    Lietuviai kviečiami palaikyti ryšius su kariais P. Vietname. Prašomos ir lietuvaitės siųsti kariams laiškus šiuo adresu: Director of USO, Tan San Nhut, APO San Francisco 96307.