Tremties Trimitas

Redaguoja — š. P. Petrušaitis, 1561 Holmes Av., Racine, Wisc.

Gyvas širdyse

Vasario mėn. 13 d. Racine, Wis. buvo prisimintas, LŠST ir daugelio kitų organizacijų garbes narys, a. a. prof. dr. inž. Jonas Šimoliūnas. Jo mirties metinių proga Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo atlaikytos pamaldos ir surengti gedulingi pietūs su akademija, kuriuose dalyvavo apie 100 asmenų.

Pietus pradėjo trumpu žodžiu buvęs Profesoriaus globėjas š. P. Petrušaitis ir pakvietė velionies dukterėčią š. Stasę Šimoliūnaitę-Petrušaitienę uždegti tautinių spalvų žvakutes prie mirusiojo portreto, kurį nupiešė jo

Prof. J. Šimoliūnas, Vytauto D. u-tete, Kaune

š. St. Petrušaitienė, a.a. prof. J. šimoliūno dukterėčia, uždega tautinių spalvų žvakutes prie profesoriaus portreto, minint jo vienų metų mirties sukaktį, 1966 m. vasario 13 d., Racine, Wisc,

draugas prof. Adomas Varnas, 1964 m. rudeni. Toliau, kun. B. Uždavinis, MIC ir susirinkusieji pasimeldė už Profesoriaus sielą.

Pietų metu š. M. Tamulėnas, lietuvių ev. ref. Kolegijos prezidentas, vadovavęs akademijai, apibūdino velionies asmenybę ir jo gyvenimo kelią.

Inž. Daugirdas, ALIAS Čikagos skyriaus pirmininkas, pabrėžė, kad daugiau kaip pusė laisvojo pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų yra studijavę pas Profesorių. Jam teko Profesorių ir artimiau pažinti, kai studentaudamas atliko praktikos darbus Klaipėdos uoste, kurį Profesorius tvarkė. Mėgo dalyvauti studentų pobūviuose ir iškylose. Tremtyje dėstė net dviejuose universitetuose: UNRR Miunchene ir Pabaltijo Hamburge, bei Kempteno lietuvių stovyklos technikos kursuose. Vietoves buvo skirtingose okupacinėse zonose, toli viena nuo kitos. Kartu su kolegomis atkūrė inžinierių ir architektų sąjungą Vokietijoje. Atvykęs į JAV buvo tos sąjungos ilgamečiu pirmininku ir vėliau garbės pirmininku.

Š. J. Giedrikas, DLK Kęstučio šaulių kuopos pirmininkas ir buvęs LŠST centro valdybos pirmininkas, prisiminė velionį, kaip taurų lietuvį, nepailstantį visuomenininką ir nuoširdų draugą. Profesorius visuomet buvo judrus, gyvas, optimistiškas. Mėgo jaunimą ir jaunimas savo keliu jį taip pat mėgo.

Vyt. J. Paukštelis, ALB Kenoshos apylinkės pirmininkas, susipažinęs su Profesoriumi Racine ir kartu dalyvavęs daugelyje lietuviškų pobūvių bei šeimyninių švenčių, pareiškė, kad liūdime jo netekę, bet džiaugiamės, kad turėjome progos jį pažinti, nes iš jo daug galėjome pasimokyti.

Š. M. Kasparaitis, kalbėjęs kaip ALTo skyriaus ir TMD 121 kuopos pirmininkas, prisiminė apie Profesoriaus jaunystės veiklą Rygoje, apie savo asmeninius išgyvenimus susitikimuose su juo, apie veiklą čia Amerikoje, kuri nesiribojo Racine aplinkuma, bet plito po visas lietuvių kolonijas per eilę organizacijų, kurioms prof. J. Šimoliūnas priklausė.

Dar kalbėjo BALFo skyriaus pirmininkas š. J. Sinsinas ir š. dr. Adolf. Palaitis. Paskutinysis pasiguodė, kad nors Profesorius ir išsiskyrė iš mūsų tarpo, tačiau jis tebėra gyvas mūsų širdyse, nes liko šviesus jo gyvenimo pavyzdys ir dideli atlikti darbai, kuriais galime didžiuotis ir naudotis.

Prisiminime dalyvavo LŠST Centro valdybos iždininkas š. K. Žilėnas, Profesoriaus sūnėnai: Vl. Šimoliūnas iš Čikagos ir Vyt. Jankevičius-Johnson su žmona iš Milwaukės ir eilė Profesoriaus draugų bei gerbėjų iš apylinkės.

Yra sudarytas komitetas, kuris rūpinasi, lietuviškosios visuomenės vardu, pastatyti jam paminklą šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje: Pirm. — prof. gen. Stasys Dirmantas, ižd. — inž. Algirdas A. Didžiulis, 1824 So. 61st Court, Cicero, Ill. 60650. Komitetą sudarė organizacijų, kurioms prof. J. Šimoliūnas priklausė, įskaitant ir šaulius, atstovai.

Įrašas “Nepriklausomai Lietuvai” knygoje baletm. Simui Velbasiui už jo talką tremties šauliams.

Baletmeisteriui p. Simui Velbasiui.

Kaip piktų vėjų nuplėšta gluosnio šaka, geros rankos įsmeigta, prigyja juodoje žemėje, taip mūsų eilės po šiurpių ir audringų sutemų vėl sužaliuoja svetimoj šaly.

Jūs šiandien pakėlėt aukštyn mūsų dvasią.

Jūsų, kaip Maestro, triūsas ir pasišventimas šaulių organizacijai tremtyje, yra bendro darbo liudytojas, ruošiant lietuviškąjį jaunimą Tėvynės laisvės rytojui.

Čikaga - Racine, 1965.X.2.

EILĖRAŠTIS IŠ LIETUVOS

Nebuvo lemta svaigti valso sukūriuose,
Nei meilės didelės glamonėj’,
Nei garbė, didybė manęs nepuošė,
Kaip puošia žymius žmones.

Aš tokia menkutė

Kaip melsvas pagriovio žiedelis,
Bet širdim mažyte 
Myliu tave, Gimtoji žeme! 

Troškau išsilieti upėm,
Bėgti geltonaisiais vieškeliais,
Bet, sakau, esu tokia mažutė,
Tik žiedelis pagriovyje mėlynas.

Adelė

 


A.A. šaulys STEPONAS DUMBRA

Vasario 26 d., po sunkios plaučių vėžio ligos, mirė š. Steponas Dumbra, priklausęs DLK Kęstučio š. kp. Buvo gimęs 1898 m. balandžio mėn. 1 d., Diržių km. Lauksodžio parapijoje, gausioje ūkininko šeimoje. Karinę prievolę atliko Lietuvos Nepriklausomybės kovų metu ir vėliau, pravedant žemės reformą, už tai gavo sklypą ir jame įsikūrė. Vedė ir užaugino sūnų ir dukterį. Deja, sūnus žuvo kovose su vokiečiais Latvijoje, kai per antrąją rusų okupaciją buvo mobilizuotas į raudonąją armiją. Steponas, tik grįžęs iš kariuomenės, įsijungė į šaulių eiles ir liko jose kol okupantai uždarė pačią Šaulių s-gą.

Karo audros perskyrė jį su šeima ir nubloškė į tremtinių stovyklas Vokietijoje, iš kur pasiekė Ameriką. Domėjosi lietuvišku gyvenimu ir priklausė organizacijoms. Kai buvo įsteigtas Wisconsino šaulių klubas, Steponas tuojau atnaujino šaulystę, pamiltą tėvynėje.

Atsisveikinimo žodžius laidotuvių koplyčioje tarė: kaimynas iš Lietuvos š. J. Giedrikas — DLK Kęstučio š. kp., š. Br. Juška — ALB Kenošos apylinkės ir š. M. Kasparaitis—TMD 121 kuopos vardu. Prie karsto stovėjo tautinė lietuvių ir šaulių kuopos vėliavos. šauliai ėjo garbės sargybą ir atliko visą laidotuvių patarnavimą, dėvėdami tarnybiniais raiščiais ant rankovių. Po gedulingų pamaldų šv. Kazimiero bažnyčioje, Racine, Wis., velionis palaidotas šv. Kryžiaus katalikų kapinėse, kur jau anksčiau surado nuolatinį prieglobstį jo kaimynas a.a. š. Jonas Virbalas.

A.a. Stepono laidotuvėmis ir globa ligos metu rūpinosi jo bičiulis š. Vincas Samulionis bei DLK Kęstučio šaulių kuopos valdyba.

Ilsėkis ramybėje, broli STEPONAI, ir tegul šio laisvo krašto žemelė atstoja purias Tėvynės smiltis! P. P.

A.a. š. Stepono Dumbros laidotuvės. Prie karsto šauliai, nešę velionies palaikus: iš k. į d. — V. Bagdonas, P. Kleinotas, Ed. Shilling; II eilėje — B. Develis, VI. Vilcinas, P. Petrušaitis.