Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Dariaus Girėno poste Čikagoje

Neseniai išrinkta Amerikos legiono Dariaus - Girėno posto 271 vyr. valdyba. Nauju vadu 1965 m. yra išrinktas Raymondas J. Krasauskis, sūnus Prano Krasauskio, kuris drauge su kitais, savo tėvų žemę mylinčiais nariais, buvo vienas iš pirmųjų organizatorių šio 271 posto ir statytojų šių gražių, puikių rūmų prie 4416 S. Western Ave. Prano garbingas vardas yra įrašytas narių garbės tarpan ir rūmų statytojų lentoje.

Pranas Krasauskis tarnavo Pirmame Pasauliniame kare Prancūzijos fronte keletą metų. o sūnus R. J. Krasauskis, dabartinis posto 271 vadas, — II Pasauliniame kare Japonijoje jūrininku.

Stasys Zienius, karininkas, teisininkas, mokytojas, gimęs 1891.VIII. 19 Makrickų k., Marijampolės apskr., Mirė senelių prieglaudoje Bergentien, Kreis Moeln., Vak. Vokietijoje. Palaidotas š. m. spalio 19 d.

Adolfas Grigas, ūkininkaitis, buvęs karys, gimęs 1920.VIII. Kabelių bažnytkaimy, Marcinkonių v. Tragiškai žuvo š. m. spalio 24 d. Oldenburge, Vokietijoje.

Inž. Antanas M. Vaitiekūnas pakeltas į majorus. Jis yra Elenos ir Motiejaus Vaitiekūnų sūnus, gimęs ir augęs Brooklyne.

Rimas Marcinkus, Kazio ir Bronės Marcinkų sūnus, baigęs Čikagos augšt. lituanistinę mokyklą, išvyko į JAV armiją atlikti karinės tarnybos.

Navy ltn. Algimantas Balčiūnas, M. D., labai sėkmingai baigė Navy Aviat. Med. pusės metų mokyklą, gaudamas Sparnus (Wings) ir naują paskyrimą tarnybai Ramiajame Vandenyne, kaip Naval Flight Surgeon. Praleidęs Kalėdų šventes pas tėvus Newarke, N. J., Algimantas išvyko į paskyrimo vietą.

—    Audris Endrijonas, Viktoro ir Salomėjos Endrijonų sūnus, iki šiol tarnavęs kariuomenėje Aliaskoje, yra priimtas į karo mokyklą Fort Bending, Ga.

—    Uhlerborne, Vokietijoje, likviduojamos darbo kuopos. Keturi vyrai priimti į Vasario 16 d. gimnazijos virtuvės personalą. Tai virėjas, virėjo padėjėjas ir du virtuvės darbininkai. Jiems patikėta virtuvės darbai ir valgomosios salės priežiūra.

—    John Jankus, 17 metų, tapo milijoniniu naujoku įstojusiu į Jungt. Amerikos Valstybių aviacijos dalinį per paskutinį dešimtmetį. Nuo 1964 m. 47,104 Čikagos jaunuoliai yra įstoję į karinę aviaciją.

Gen. št. plk. B. Jakučio 75 metų sukakties proga

Gen. št. plk. Boleslovas Jakutis gimė 1890 m. sausio 13 d. Kalviškių km., Dūkšto v., Zarasų apsk. Mokėsi Kauno gimnazijoje 1901-1909 m. Tuo pačiu laiku toje gimnazijoje mokėsi ir a.a. generalinis konsulas J. Budrys. Juodu kartu ėjo pirmosios komunijos, kartu stojo gimnazijon, o nuo 4 kl. atsiskyrė, kai J. Budrio tėvai persikėlė Vilniun.

Baigęs matavimo kursus B. Jakutis tarnavo matininku Kauno žemės tvarkymo komisijoje. Kiek atsimenu iš jo pasakojimų jam teko dirbti matavimo darbus Joniškėlio apylinkėse, rodos Meškalaukės km.

Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus buvo mobilizuotas rusų kariuomenėn. Baigęs Maskvoje karo mokyklą, dalyvavo kovose fronte; gi, baigiantis karui pateko į vokiečių nelaisvę.

Po nemažų vargų, ištrūkęs iš nelaisvės, tuojau (1919 m. vasario 4 d.) stojo Lietuvos kariuomenėn, kurioje tarnaudamas ištisus 21 m. 7 mėn. ėjo gana atsakingas pareigas.

Pradėjo nuo Karo mokyklos, kurioje dėstė topografiją. 1920 m., jau kapitoans, paskiriamas III brigados, vėliau divizijos, štabo viršininku. Už pasižymėjimą mūšyje su lenkais, 1920 m. spalio 9 d. prie Lentvario, gavo Vyčio kryžių. 1922 m. pakeltas majoru ir paskirtas gener. štabo operacijų sk. v-ku.

1923 m. siunčiamas gen. št. akademijon Belgijoje. Ją 1926 m. baigęs, ligi 1930 m. buvo kariuomenės štabe III ir IV sk. viršininku. Po to, buvo skiriamas karo atašė Latvijai, Estijai ir Suomijai su nuolatine rezidencija Rygoje, kur sėkmingai 7 metus darbuodamasis padėjo mūsų kariuomenės vadovybei užmegzti draugiš-kesnius ir artimesnius santykius su tų valstybių kariuomenėmis. 1937 -1940 m. buvo Karo mokyklos viršininko pavaduotojas ir kartu Augštųjų karininkų kursų lektorius. Bolševikams 1940 m. okupavus Lietuvą, tų pačių metų rugsėjo mėn. buvo paleistas į dimisiją. Artėjant antrąjai bolševikų okupacijai, 1945 m. pasitraukė Vokietijon. Gyveno anglų zonoje, iš kurios, pažįstamiems iš Briuselio akademijos laikų anglų karininkams padedant, išvyko Anglijon. Čia kelius metus mokė rusų kalbos karo mokyklos auklėtinius, kol buvo paleistas į pensiją.

Šiuo metu, abu su žmona, gyvena gražiame, turtingu pilimis ir muzėjais Edinburgo mieste, nuosavame bute. Jo sveikatos stovis dar neblogas, tik visa nelaimė, kad tame mieste nėra sutikęs nei vienos lietuviškos šeimos, o lietuvių jis yra labai pasiilgęs, taip kaip ir savo Tėvynės. Sykį į metus abu su žmona nuvažiuoja į Glazgovv miestą, kur senieji išeiviai ruošia kasmet Lietuvių dieną, kad pakvėpuotų bent tuo būdu lietuvišku oru.

Manau neapsiriksiu, jei pasveikinsiu netik savo vardu, bet ir visų karių, pažinojusių simpatingąjį plk. Jakutį, palinkėsiu mielam sukaktuvininkui, bičiuliui Boleslovui, Ilgiausių Metų!

plk. R. Liormonas


—    Verneris Ūselis, 23 metų amž. tarnaująs JAV kariuomenėje, tarnybos metu baigė US Medical Service Veterinary mokyklą Čikagoje. Dabar yra išsiųstas į Porto Rico, dirbti savo srityje, didelėje kariškoje ligoninėje.

—    J. P. Jasper, 38 m., miesto policininkas, žuvo besivydamas bėglį, susidūrus policijos mašinai. Be keturių vaikų liko jo tėvas ir motina (Navickaitė), brolis, dvi seserys, svainis ir eilė kitų giminių. Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse.

—    Dr. Valerija B. Raulinaitienė paskirta Downey Veteranų ligoninės Chief of Staff. Tai augščiausias postas Veteranų ligoninėse, bet kada skirtas moteriai gydytojai. Ir dr. V. Raulinaitienė yra pirmoji gydytoja, tokiam postui paskirta iš 199 Veteranų ligoninių.

—    Admirolas F. Bakutis jau 26 metai, kaip tarnauja Amerikos karinėje aviacijoje bei laivyno daliniuose. II Pasaulinio karo metu jis buvo šaulys lėktuvuose, kurie dažniausia pakildavo iš lėktuvnešių. Jis tapo apdovanotas už pasižymėjimus kovose augščiausiais medaliais. Korėjos karo metu F. Bakutis buvo vieno lėktuvnešio štabo karininkas ir išgyveno visus karo pavojus. Dabar admirolas Bakutis Kalifornijoje vadovauja daliniui, skirtam kovoti su priešo povandeniniais laivais. Sveikiname admirolą Fredą Bakutį kariškoje tarnyboje ir linkime nepamiršti savosios išeivijos.

—    Kęstutis Brokas praėjusių metų gale išvyko į JAV kariuomenę, kur pateko į parašiutininkų dalinį. Jis mokėsi Wayne universitete ir studijavo biologiją, bet panoro pirma atlikti karinę tarnybą.

—    Plk. Kazys Ališauskas, gyvenantis Čikagoje, labai daug pašvenčia laiko dirbdamas prie LE ir šiaip įvairių straipsnių “Karyje”. “Drauge” yra spausdinami Vl. Ramojaus straipsniai ‘Broliai žuvę už Lietuvos laisvė” ryšium su žuvusiųjų minėjimu ateinantį pavasarį, tai K. Ališauskas ir čia atėjęs į talką. Minėjimas bus didingas su Verdi “Requiem” ir Markaičio kantata “Vilniaus varpai”. Įvyks birželio mėn. 13 d.

—    S. Dambrauskas, Čikagoje gyvenantis karo veteranas, buvo susirgęs ir atsigulęs į veteranų ligoninę penkias savaites. Linkime sveikatos.

—    Argentinoje pasimirė plačiai žinomas lietuvis Kazimieras Gasevičius, buvęs Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas. Jam teko daug dirbti dėl I Pas. karo nuostolių išlyginimo su Sovietų Rusija. Velionis buvo kilęs iš Radviliškio ir Šiaulių mieste turėjo savo siuvyklą. Velionio artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

—    Gen. Musteikis, gyv. Čikagoje, sulaukė 70 metų amžiaus. Jis yra veiklus Čikagos skyriuje ir reikia tikėtis, skyrius jį kada nors pagerbs.

Mirė Vladas Vitkauskas

Gruodžio 10 Heidelberge mirė 8850 LS latvių kuopos narys Vladas Vitkauskas. Palaidotas Kaiserslautemo kapinėse gruodžio 14. Laidojimo apeigas atliko kapelionas kun. Br. Liubinas. Velionis buvo gimęs Alytuje 1904 m. balandžio 1 d. Po antrojo Pasaulinio karo visą laiką gyveno Vokietijoje ir daugiausia dirbo lietuvių LS kuopose Darmstadte ir Miesau. Latvių kuopoje išbuvo pastaruosius ketverius metus.

8593 LS kuopos aukos lietuviškiemsreikalams 1964 metais

8593 LS lietuvių kuopos nariai, kuriai vadovauja kpt. Juozas Venckus (LB krašto tarybos ir garbės teismo narys) šių metų bėgyje kuopoje veikiančio gimnazijai remti būrelio rėmuose paaukojo Vasario 16 gimnazijos išlaikymui DM 960. Gimnazijos statybai kuopos nariai paaukojo DM 800 ir Kalėdų eglutei DM 200. Be to, Vokietijoj esantiems lietuviams ligoniams paaukojo DM 600. Kuopos nariai priklauso LB ir reguliariai moka solidarumo mokestį.

Plk. Itn. Kerbelis,buvęs 1920 m. 7 p.p. vado padėjėjas, pasižymėjęs Širvintų kautynėse su lenkais, Vyčio kr. kavalierius, ilgametis Mariampolės apsk. komendantas (plk. Liormoną paskyrus Klaipėdos kr. komend.), šiuo metu su žmona gyvena Jonavoje. Jo sveikata bloga: sunkiai žmones atpažįsta, beveik nekalba ir nevaldo rankų nei kojų.

Buvo išvežtas į Sibirą, o iš ten po 12 metų, praradus visai sveikatą, gražintas Lietuvon. Asmeniškai gerai pažinojau, buvo puikus žmogus, gabus ir narsus karininkas. Gaila ir liūdna, kad tiek kentėjo ir dabar tebekenčia.    R. Liormonas