RAMOVĖS skyrių kronika

L.V.S. “RAMOVĖS” SKYRIUS CHICAGOJE

1950 m. vasario 26 d. Chicagoje “Margučio” patalpose keletas buv. Lietuvos kariuomenės karių susirinko pasitarti savos organizacijos įkūrimo reikalu. To susirinkimo iniciatoriai buvo: Bronius Michelevičius, Petras Linkus, Povilas Plechavičius, Mykolas Rėklaitis ir kt. Susirinkę vienbalsiai nutarė steigti lietuvių buv. karių sąjungą. Sąjungos steigimo reikalu balandžio 2 d. buvo sušauktas visuotinas karių, gyvenančių Chicagoje ir jos priemiesčiuose, susirinkimas. Buvo išrinktas komitetas, kuris vėliau virto Centro Valdyba iš Plechavičiaus, V. Mieželio, A. Rėklaičio, P. Linkaus ir B. Michelevičiaus, nustatyti Sąjungos statuto pagrindiniai dėsniai ir pati S-ga pavadinta “Ramovės” vardu.

Ramovės Čikagos skyr. valdyba 1957 m. Iš d. i k. sėdi: J. Stankūnas, J. Namikas, P. Dirkis (pir-min.), S. Griganavičius, B. Brazdžionis. Stovi: B. Ambraziejus, S. Virpša, A. Avižienis, J. Bubelis, E. Vengianskas.

L. V. S. Ramovė Manchesterio, Anglijoje skyriaus valdyba; iš k. j d.: K. Požėra, A. Jakimavičius, V. Kupstys, J. Navickas ir A. Pupelis.

Galutinai aptvarkius statutą ir įvykdžius nariųregistraciją, 1951 m. kovo 3 d. buvo sušauktas skyriaus narių susirinkimas ir išrinkta pirma skyriaus valdyba, kurios priešakyje stovėjo Mikas Rėklaitis. Einant statutu, skyriaus valdymo organai renkami kasmet. 1951 m. skyriui vadovavo M. Rėklaitis; 1952 m. Juozas Balčiūnas-Švaistas ir Naujokas pamainomis; 1953 m. K. Dabulevičius; 1954 m. J. Bulika ir nuo 1955 m. iki šiol vadovauja Pov. Dirkis.

Skyriaus narių skaičius buvo pasiekęs net 200. Kadangi buvę kariai turėjo ir kitas specialybes, tai, įsisteigus profesinėms organizacijoms, skyriaus narių skaičius pamažu mažėja, persikeliant daliai į profesines organizacijas.

Skyriaus pagrindinis veiklos tikslas; kovoti visomis prieinamomis priemonėmis su komunizmu, teikti pagalbą buv. kariams patekusiems i skurdą ir vargą, dirbti, kiek įmanoma, kultūrinį darbą, palaikyti tamprius ryšius su vietinėmis lietuviškomis organizacijomis, bendrauti su giminingomis, karinio pobūdžio, organizacijomis, palaikyti mūsų jaunimą: studentus, skautus, švęsti tradicines tautines ir valstybines šventes ir talkininkauti Lietuvos vadavimo byloje.

Skyrius kasmet iškilmingai švenčia lapkričio 23 d. ir vasario 16 d. Skyriaus narių susirinkimuose visuomet skaitomos įvairios kultūrinio turinio paskaitos ir ruošiamos kultūrinės pramogos: koncertai, akademijos, iškylos ir t.t.

Skyrius remia ir palaiko visokeriopai savo organą, žurnalą KARYS, kurį prenumeruoja didesnė dalis skyriaus narių. Skyrius turi įsigijęs vėliavą, pavadintą karininko Antano Juozapavičiaus vardu. Skyriaus aktyvesnieji nariai dar dalyvauja ir kitų bendro pobūdžio organizacijų darbe; Lietuvių Bendruomenėje užima įvairius postus.

Skyriuje netrūksta ir rašytojų bei žurnalistų, kurie dalyvauja periodinėje vietos spaudoje ir skaito kultūrines paskaitas.

Savo devynių metų gyvenime skyrius yra suruošęs daugiau kaip 50 įvairių paskaitų, skaitytų ištisos eilės rašytojų, žurnalistų, publicistų ar šiaip įvairių specialybių. Taip pat yra suruošęs kultūrinio pobūdžio koncertų, pobūvių ir šiaip parengimų. Skyrius savo veikla ir narių skaičiumi, atrodo, yra pirmaujantis Ramovės organizacijoje.

L. V. S-GOS “RAMOVĖ” PHILADELPHIJOS SKYRIAUS VEIKLOS APŽVALGA

1950 m. lapkričio mėn. iniciatorių grupė (p.p. Andrius Butkūnas, Alfonsas Jurskis, Narcizas Tautvilas, Jonas Naras, Antanas Impulevičius, Adolfas Gaigalas ir Balys Vosylius) ėmėsi iniciatyvos suruošti Kariuomenės šventės minėjimą, kuris ir įvyko 1950 m. lapkričio 23 dieną šv. Kazimiero parapijos patalpose. Tuojau po minėjimo įvyko skyriaus steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 16 į sąrašą įsirašiusių karių-puskarininkių ir karininkų ir keletas neįsirašiusių. Susirinkime buvo nutarta įsteigti Lietuvių S-gos “Ramovės” skyrių. Valdyba nerinkta, bet buvo palikta iniciatorių grupei sudaryti laikinąją skyriaus valdybą.

Laikinosios skyriaus valdybos narių ir skyriaus lėšomis 1951 m. Vasario 16-sios proga buvo surengtas I-mas minėjimas per radiją, kuris truko 55 minutes ir kainavo $90.00. Radijo montažą parengė p. A. Gaigalas.

1952 m. sausio 20 d. skyriaus visuotiname narių susirinkime buvo išrinkta pastovi skyriaus valdyba ir laikinoji skyriaus valdyba savo pareigas perdavė naujai išrinktai valdybai.

Per visą tą praeitą laikotarpį Philadelphijos skyrius gan aktyviai reiškėsi vietos lietuvių gyvenime, iš metų į metus palikdamas žymę ne tik Lapkričio 23-sios paminėjimu, bet ir kitais darbais, kaip Vasario 16-sios gimnazijai aukų rinkimu (1955 m. gimnazijai surinkta $190.80), talkinimu vietos JAV Lietuvių Bendruomenės Valdybai, BALFo skyriaus valdybai ir renkant aukas BALFui, o taip pat paremiant vengrus, nukentėjusius nuo sukilimo (1956 m. vengrams padėti buvo surinkta $64.00).

Ramovės New Yorko sk. valdyba. Iš k. į d.; V. Šventoraitis, J. Kiaunė, A. Kirkyla (p-kas) ir A. Petkevičius.

Per visą šį laikotarpį iš skyriaus narių eilių išėjo 20 narių, kurių vieni išvyko į kitus miestus, kiti išsibraukė (3) ir 1 mirė. šiuo metu skyriuje yra 40 narių, tačiau tik pusė narių reiškiasi savo aktyvumu.

Ir taip judėdami ramovėnai per visą tą laikotarpį, skaitant nuo įsikūrimo dienos, surengė 1 viešą gegužinę, 3 ekskursijas, 6 viešas paskaitas ir padarė 16 bendrų skyriaus susirinkimų.

Iš skyriaus kuklių pajamų sumokėta: ALTui aukų $130.00 LNFondui $10.00, L.V.S-gos “Ramovė” Centro Valdybai $80.00 ir šalpos Fondui $83.00, Lietuvos Laisvės Kovų karo invalidams surinkta $125.00, “Kariui” paremti surinkta aukų $62.00, iš skyriaus kasos “Kariui” paaukota $34.00, o įvairių smulkių aukų aukota $170.00.

Skyriaus pirmininkais yra buvę p.p. Andrius Butkums ir Alfonsas Jurskis. Šiuo metu skyriaus valdybą sudaro: p.p. Juozas Česonis pirm., Jonas Stelmokas vicepirm. Henrikas Misliauskas sekr., Antanas Impulevičius ižd., Jonas Naras narys. A. Impulevičius

BALTIMORĖS RAMOVĖNAI

LVS “Ramovė” Baltimores skyrius įsisteigė 1952 m. sausio mėn. 20 d. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 12 karių. Pirmąją valdybą sudarė K. Pažemėnas, M. Karaša, K. Šidlauskas.

Skyriaus veikimas koncentravosi į Lietuvos kariuomenės tinkamą kasmetinį paminėjimą, į narių artimesnį ir šiltesnį susigyvenimą ir į šalpos teikimą.

Kasmet Kariuomenės minėjimas jungiamas su rimta, augšto lygio menine programa. Minėjimui skirtą dieną būna iškilmingas visuomenės susirinkimas su žuvusių prisiminimu ir pagrindiniu pranešimu.

Meninėje minėjimų dalyje programas atliko solistai Ip. Nauragis, St. Liepas, St. Baras-Baranauskas, V. Verikaitis, Brooklyno Vaidintojų Trupė, Brooklyno Skautų vyčių oktetas, vietinė tautinių šokių grupė.

Pravesti trys pasilinksminimo vakarai su menine dalimi. Programą atliko vietos jaunieji menininkai, Muzikos Konservatorijos ir Dramos Studijos studentai lietuviai, pianistės, vaidintojai, “Ramovės” skyriaus Vyrų choras. Vienas meno vakaras suruoštas bendrai su Studentų S-gos vietos skyrium žurnalo “Lituanus” naudai.

Kariuomenės minėjimuose ir narių susirinkimuose padaryta 12 pranešimų-paskaitų karinėmis temomis. Kas metai būna 3-5 narių susirinkimai. LVS “Ramovės” suvažiavime Chicagoje dalyvavo skyriaus du atstovai.

Artimesniam skyriaus narių susirinkimui ir susigyvenimui kas vasarą rengiama “Krabų triuškinimo” išvyka prie vandens. Išvykoje dalyvauja nariai ir jų kviesti skyriaus bičiuliai ir rėmėjai su šeimomis. Skyriaus įsteigimo dienai prisiminti kas metai sausio mėn. nariai ir draugai su šeimomis vyksta į užmiestį praleisti sekmadienio popietę prie kavos puoduko, pasišnekučiuoti ir pasilinksminti uždaroje jaukioje patalpoje.

Šalpa daugumoje nukreipta L. Karo Invalidams ir Vasario 16 gimnazijai. Šalpai lėšas sudaro pelnas iš parengimų ir aukų. Be to buvo parinktos aukos Dariaus Girėno paminklui Brooklyne statyti. Smulkiomis sumomis paremtas “Karys”, vietos Šeštadieninė mokykla, Balfas, Tautiškasis vietos knygynas.

Per savo gyvavimo laikotarpį skyrius palaidojo du narius: vet. gydytoją majorą Buivydą ir savanorį kūrėją viršilą V. Petrulį.

Šiuo metu skyrius turi daugiau kaip 30 narių. Nariai aktyviai ir sutartinai dirba visuose užsibrėžtuose darbuose ir skaitlingai lanko susirinkimus. Nariai yra aktyvūs ir kitose organizacijose. Šių metų valdybą sudaro: J. Jakubauskas, M. Karaša, Ig. Venckūnas, M. Šimkus ir K. Šidlauskas.

Sukaktuvinis 40 metų Lietuvos Kariuomenės minėjimas jau pradėtas š. m. gegužės mėn. 17 d. prisiminimu kariuomenės pirmosios priesaikos. Iškilmės vyko Marylando valstybės sostinėje Anapolyje prie Lietuvos Ąžuolo ir State House posėdžių salėje. Prisiminime labai gausiai dalyvavo Baltimores miesto ir apylinkės lietuviai, Marylando karinio štabo atstovas plk. Southerland, plk. K. Škirpa, Baltimores pašto viršininkas adv. W. Laukaitis, Amerikos Legiono vietinio posto vadas.

Kariuomenės minėjimas bus tęsiamas š. m. lapkričio 15 d. Daromi žygiai, kad Arlingtono kapinėse Vašingtone ant Amerikos Nežinomojo kareivio kapo būtų leista padėti vainiką LVS “Ramovės” vardu ir ant ltn. Samuel Harris kapo gėlių. Iškilmingas minėjimas ir koncertas vyks Baltimorėje Lietuvių Svetainės salėje. Koncerto programą išpildys Brooklyno Skautų Vyčių oktetas.

Vainiko padėjime Vašingtone iškilmingame minėjime Baltimorėje kviečiami dalyvauti Lietuvos atstovas Vašingtone,LVS “Ramovės” Centro Valdyba, Amerikos Kariuomenės ir Amerikos Legiono Marylando distrikto augšti pareigūnai.

Iškilmės bus filmuojamos ir kalbos bus perduotos per Amerikos Balsą į Lietuvą. Tikimasi, kad iškilmėse dalyvaus kaimyninių Ramovės skyrių nariai ir kiti buvę kariai.    Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS, ANGLIJA

Jau trys metai kaip veikia L.V.S. “Ramovė” Manchesterio skyrius. Pirmąją skyriaus valdybą sudarė pirm. V. Kupstys, sekr. J. Verbickas, ižd. A. Jakimavičius. Pirmosios organizavimo dienos buvo labai sunkios: nebuvo žinoma iš kurio galo ką reikia pradėti, bet energinga valdyba, nežiūrėdama kliūčių, ėmėsi darbo. Ruošė lietuviškus minėjimus, pasilinksminimus bei ekskursijas ir lietuviškus pobūvius, kad kiek daugiau pritrauktų naujų narių.

Valdyba gerai tvarkėsi ir mokėjo puikiai sugyventi su kitom esančiom šioje lietuvių kolonijoje organizacijom.

Antraisiais skyriaus darbo metais skyrius nutarė įsigyti skyriaus vėliavą. Ir štai 1957 m. lapkričio 9 d. Lietuvių Soc. Klubo patalpose skyriaus valdyba suruošė vėliavos šventinimo ir krikšto šventę. Į šventę prisirinko stebėti vėliavos šventinimo iškilmių pilnos klubo patalpos lietuvių.

Vėliavą skyriui įteikti buvo pakviestas iš Londono Lietuvos įgalioto ministerio pavaduotojas p. V. Balickim. Vėliavoj šventinimo ir krikšto apeigas atliko Mančesterio klebonas kun. V. Kamaitis, pakrikštydamas vėliavą Eilinio Eimučio vardu. Tas vardas yra įsiūtas vėliavoje. Kūmais buvo pakviesti p. A. Šukys, dviejų vyčio kryžių kavalierius ir p. M. Navickienė. Skyriaus vėliavnešis yra A. Jakimavičius, jo asistentai V. Leonas ir B. Mikulskis.

Į vėliavos šventinimo apeigas buvo sukviesti visų organizacijų atstovai, be to iš Londono dalyvavo mūsų D.B.L. S-gos atstovas p. S. Nenortas. Vėliavos šventinimo apeigos ir vaišės praėjo lietuviškoje linksmoje nuotaikoje. Ir po šios šventės ramovėnai įsigijo gerą organizacini vardą. Ir šiandieną ramovėnai veda visą organizacinį bei kultūrinį darbą ir yra vyraujantis organizacinis vienetas šioje lietuvių kolonijoje.

Negalima pamiršti nepaminėjus, kad ramovėnai puikiai reprezentuoja lietuvių vardą dalyvaudami anglų karių žuvusių karuose prisiminimo dienoje, kur tą dieną dalyvauja tūkstančiai kariuomenės dalinių, veteranai ir kitos anglų organizacijos, padėdami vainikus ant Nežinomojo Kareivio kapo. Lietuviai veteranai išsireikalavo leidimą ir jau treti metai kai dalyvauja šioje šventėje padėdami vainiką su lietuviška trispalve juosta ir tam tikru įrašu. Ir šiais metais, yra numatyta, ramovėnai dalyvaus šventėje su savo vėliava ir kartu dalyvaus eisenų parade.

Tačiau galime nusiskųsti, jog turime kolonijoje ir keletą buvusių karininkų, tik apgailėtina, kad jie deja pamiršo savas organizacijas, kurios randasi tremtyje.

Dabartinę skyriaus valdybą sudaro: pirm. V. Kupstys, sekr. K. Požėra, ižd. A. Jakimavičius, švietime bei kult. — R. Pupelis ir ūkio reikalų — J. Navickas.

Kad ir neturime priekyje buv. augštesnio laipsnio vadų, kurie geriau vestų organizacinį darbą, bet mes eiliniai stengiamės nepritrūkti energijos ir tikimės nepalūžti savo darbo bare.

Ramovėnas

LVS RAMOVE NEW YORKO SKYRIUS

New Yorko skyrius buvo įsteigtas 1950 m. lapkričio 26 d. Steigiamajame susirinkime, nežiūrint nepalankių sąlygų, subrinko 13 karių-iniciatorių. Pirmojon skyriaus valdybon vienbalsiai išrinkti energingi iniciatoriai: gen. št. plk. I. Kraunaitis, K. Kepalas, J. Liaukus ir J. Kiaunė. Skyrius sau tikslu užsibrėžė: stiprinti tarpusavį ryšį, įjungti į narius apylinkėse išsibarsčiusius buvusius karius, kovoti su tautinėmis negerovėmis ir palaikyti lietuvišką kario dvasią.

Laikui einant skyrius didėjo, platėjo ir darbų sritys ir užsimojimai. Šaukiami reguliariai susirinkimai, ruošiamos paskaitos aktualiom temom, pravedami šeimyniški ir vieši pobūviai, bei vakarai-minėjimai. Skyrius tampa pripažintu visuomenėje lietuvišku ramsčiu, jungiančiu visus karius vienam tikslui — Tėvynei.

Nuo pat gyvavimo pradžios skyrius aktyviai prisideda prie KARIO rėmimo.

1950 m. gruodžio mėn. 8 d. susiburia ir moterys į BIRUTĖS dr-jos skyrių, kurio pirmininkė yra p. Popeliučkienė. Palaikomas ir remiamas Am. Liet. Legionas, įsiginant Valdybai, dauguma narių įsijungė ir į Legiono eiles. Remiamas Lietuvių Kultūros namų reikalas ir vedama akcija telkti lėšas.

1953    m. buvo sudarytas ryšis su latvių ir estų veteranais.

1954    m. KARIUI atsidūrus sunkion finansinėn būkllėn, skyrius perima KARIO leidimą ir redaktorium pakviečia Z. Raulinaitį, administratorium L. Bilerį. Skyrius stengiasi sudaryti žurnalo leidimui tvirtesnį ir pastovesnį pagrindą.

Skyriaus Valdybos keičiasi papildydamos jėgas, tačiau skyriaus pirm-ku 6 metus išbūna, šie skyriaus sielų ir iniciatorius — I. Kraunaitis, sėkmingai vadovaudamas.

1956    m. skyriaus pirm-ku išrenkamas gen. št. plk. A. Sperauskas, už nuopelnus skyriui — gen. št. plk. I. Kraunaitis įtrenkamas skyriaus Garbės Pirmininku.

Kasmet rengiami platūs, pasisekę Lapkričio 23 d. minėjimai, kuriuose suburiama patriotinė liet. visuomenė, gaivinama kovotojo dvasia ir tradicijos. Kartais ruošiamos išvykos į gamtą, dėmesys kreipiamas į jaunimo klausimą, jieškoma kelių užkirsti nutautėjimui.

1957    m. valdybos pirm-ku išrenkamas A. Kirkyla, nariais V. Alksninis, J. Juodis, V. Šventoraitis, J. Zabielskis. Rūpinamasi išjudinti eilę pasyvių narių, reaguojama visais aktualiais lietuviams klausimais.

Dabartinė valdyba: pirm-kas A. Kirkyla, nariai: J. Kiaunė, A. Petkevičius, J. Tutinas, V. Šventoraitis. Valdyba stengiasi palaikyti tarp narių glaudesnį ryšį, suburti narius; įjungti į bendravimą ir šeimas, kovoti su besireiškiančiu pasyvumu ir dingimu iš lietuviško horizonto. Skyrius, vieniems išsikėlus kitur, mirus kun. prof. Meškauskui, dabar narių turi — 32.

PADĖKA IR VILTYS

Rodos Napoleonas yra pasakęs, jog karui vesti yra reikalingi tik trys dalykai, būtent: pinigai, pinigai ir dar kartą pinigai. Tie patys trys dalykai yra reikalingi ir KARIUI leisti. Tačiau ne vien tik dėl jų stokos šis padidintas KARIO numeris nėra toks, kokį jį leidėjai ir redakcija norėtų matyti.

Tiesa, lėšų stoka apribojo šio leidinio puslapių skaičių, turinį, gi, apribojo daugiau reikalingos medžiagos trūkumas kaip pinigai. Visiškai nepavyko gauti medžiagos apie partizanus Lietuvoje, surinktos tik kuklios ir bendro pobūdžio žinios apie Lietuvos Apsaugos Dalinius, kurių istorija, ištikrųjų, yra labai įdomi ir didelė. Teko pasitenkinti tik atsiminimais apie Vietinę Rinktinę, tiesa, labai įdomiais. Pagaliau, nepavyko rasti iliustracinės medžiagos pavaizduoti L. A. D. ir V. R. gyvenimą.

Čia ne vien redakcinio kolektyvo kaltė, bet neveiklumas, ir neprisirengimas mūsų brolių, buvusių karių, kurie turi tos mūsų jieškomos medžiagos, tačiau delsia prisidėti prie darbo atkurti Lietuvos karinių jėgų istoriją.

Nežiūrint trumpo laiko, vis dėlto, pavyko paruošti padidintą KARIO numerį su gausiu pluoštu vertingų straipsnių. Tikimės jog šis kuklus leidinys primins lietuviškai visuomenei tremtyje Lietuvos ginkluotųjų jėgų per 40 metų nueitą kelią, kuriame buvo pasiekta didžiausia pergalė — Nepriklausomybė ir sulaukta didžiausio pralaimėjimo — vergijos. Tačiau gausių kraujo aukų skaičius rodo, jog tauta dėjo daug pastangų kovodama dėl laisvės.

Dėkoti tenka visiems prisidėjusiems pinigais ir raštais prie šio leidinio parengimo. Ypatinga padėka priklauso plk. K. Ališauskui už pagrindinio straipsnio paruošimą.    Redaktorius