Poezija, sveikinimai

Faustas Kirša

TESTAMENTAS

Tėvų tėvai per amžius dvasios įkvėpimais
Tėvynę atnešė lig šios šventos dienos 
Ir dovaną paliko: visą Žemės kraitį,
Ir testamentą: lig mirties kovok dėl jos.

Sūnau, ne sau gimei! Gimei spindėti amžiams
Naujų pilių, naujų kovų naujais vardais. 
Sūnau, gimei dvasia net pranašus pasekti 
Ir Dievo veidą padabint gyvais žiedais.

Atkurtos Lietuvos Kariuomenės 40 metų sukakties proga, Lietuvių Veteranų Sąjungos “RAMOVĖ” Centro Valdyba sveikina Veteranus-Ramovėnus, Savanorius, Šaulius, Laisvės Kovų Invalidus, mūsų talkininkes Birutininkes ir visus kitus mūsų kariuomenės Kūrėjus ir laisvės Kovotojus tėvynėje ir išeivijoje esančius.

Tikėkime, pavergtai tėvynei laisvės rytojus išauš. Telkime ir apjungkime visas savo jėgas išsilaisvinimo pastangose. Vardan tos Lietuvos vienybė tarp mūsų težydi.— Tai mūsų linkėjimai šia, ne eiline, proga.

Lietuvių Veteranų Sąjungos
“RAMOVĖ”

 

Centro Valdyba

 

BRANGŪS LIETUVOS KARIAI!

Garbingo Lietuvos Kariuomenės 40 m. jubiliejaus proga, broliškai sveikiname Jus Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje vardu.

Su gilia pagarba lenkiame galvas prieš Jus, kritusius Lietuvos laisvės kovų laukuose, žuvusius nuo žiaurios okupantų rankos, mirusius kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose, tolimajam Sibire.

Su skausmu ir širdgėla galvojame apie Jus, vargstančius Tėvynėje ar išbarstytus dideliuose Rusijos plotuose.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais spaudžiame rankas Jums, tremtyje gyvenantiems Savanoriams-Kūrėjams, Vyčio Kryžiaus Kavalieriams, laisvės kovų Invalidams, Ramovėnams, buvusiems Lietuvos Kariuomenės kariams ar dabar tarnaujantiems Vakarų Galybių ginkluotose pajėgose, Amerikos Lietuvių Legijono nariams ir darbščioms Birutietėms, nuolatinėms karių talkininkėms.

Su Jumis, Brangūs Kariai, šaulius ir šaules riša ta pati TĖVYNĖS GYNIMO dvasia, tas pats žuvusių karių ir šaulių kraujas, tas pats kankinių testamentas, tas pats likimas, ta pati dalia.

Drauge su Jumis dirbame, budime ir ruošiamės tai valandai, kai vėl sugaus laisvės trimitai, kai atsiklaupę drauge bučiuosime šventą Tėvynės žemę ir su ginklu rankoje įsijungsime į kovą už Jos ateitį.

Iš visos širdies linkime Jums ILGIAUSIŲ METŲ.

MANTAUTAS, LŠST CV Pirmininkas
A. ROŽĖNAS, LŠST CV Sekretorius 
Kariuomenės Šventė, 1958 m.

BRANGUS IR MYLIMAS KARY!

Drauge su Tavimi švęsdamas garbingą Lietuvos Kariuomenės jubiliejų, nuoširdžiai sveikinu Tave, Tavo Redaktorių, Administratorių ir visus jų bendradarbius - ir taip pat visus Tavo draugus, Tavo didelę skaitytojų šeimą.

Gyvuok, Mylimas KARY, ir nenuilstamai skleisk savo puslapiuose tą pačią kilnią dvasią, kurios vedami savanoriai, kariai, šauliai ir partizanai padėjo savo galvas už Lietuvos laisvę.

Tavo brolis   TREMTIES TRIMITAS