Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

ČIKAGOS VYRAI KARINĖJ TARNYBOJ

Pvt. M. V. Vaišvila ir Pvt. Rimas Izokaitis pabaigė marinų apmokymą San Diego, Calif. Abu kartu buvo parvažiavę namo atostogom.

SP3 Antanas Jarunas, US Army, neseniai grįžo iš Tolimųjų Rytų; buvo Korėjoj ir Japonijoj. Jis buvo paskirtas prie US Army Far East Garbės Sargybos. Dabar randasi Camp Polk, La.

Cpl. Rimvydas J. Rapšys, US Marines, grįžo į civilinį gyvenimą, Marinuose ištarnavęs virš 4 metų. Dar anksčiau yra buvęs Korėjoj, Japonijoj ir Okinawoje. Neseniai buvo grįžęs iš Š. Afrikos — Maroko, kur išbuvo 20 mėnesių, ir ten matė vietinius neramumus. Aplankė Londoną, Ispaniją ir kitas šalis Europoje.

A 12 C Leonardas Angeleika, USAir Force. Dabar tarnauja Vokietijoj. Yra buvęs Prancūzijoj, kuria labai nusiskundė.

Jonas Tarvenis, staff sergeant, šiomis dienomis grįžo iš Vakarų Vokietijos, ištarnavęs Dėdės Samo karinėse pajėgose 30 metų ir tris mėnesius.

Sveikatos sumetimais jis nusprendė pasitraukti iš tarnybos ir pailsėti ilgesniam laikui. Neseniai jam buvo padaryta akių operacija.

Jonas Tarvenis gimė Vyduklės valsčiuje, Raseinių apskrity, gruodžio 10 dieną, 1900 metais. Jis atvyko į šią šalį būdamas dvylikos metų amžiaus. Išaugęs jis įstojo į

SP 3 Antanas Jarunas Korėjoje, kur ėjo sargybos pareigas pasienio demilitarizuotoje zonoje.

karo tarnybą ir 19 metų praleido užjūryje.

—    Kovo 19 d. L. Vyčių salėje buvo 5 ir 10 metų Don Varnas poste išbuvusių narių pagerbimo banketas. Don Varnas, kurio vardu pavadintas šis lietuviškasis Amerikos Legiono postas, priklausė Nekalto Prasidėjimo parapijai ir daug dirbo lietuviškojo jaunimo tarpe. 1940 m. jis buvo išrinktas Čikagos rajono L. Vyčių pirmininku. Užėjus II Pasauliniam karui, Varnas buvo pašauktas kariuomenėn, gaudamas leitenanto laipsni. Tačiau jam nebuvo lemta sugrįžti — jis žuvo 1944 m. gruodžio 20 d. Vokietijoje.

Po karo lietuviai veteranai įkūrė “Lithuanian - American Veterans Group”, kurioje buvo Algirdas Brazis, Celementas Globis, Leonardas Šimutis, Casey Deveikis ir kiti. Jie vėliau nutarė priimti Don Varnas vardą ir įsijungti į Amerikos Legioną 968 postu. Pažymėtina, jog šio posto narys kun. Antanas Švedas buvo pirmuoju posto kapelionu. Jis ir dabar eina tas pareigas.

—    A. a. Petras Juozapavičius, buvęs Lietuvos Susisiekimo Ministerijos tarnautojas ir veiklus šaulys, kalintas pirmojo bolševikmečio metu Kauno kalėjime ir NKVD nuteistas dešimčiai metų, bet karo pradžioje išsilaisvinęs, atvykęs iš tremties 1950 m. į Čikagą ir čia išgyvenęs 7 metus, pasimirė Hamiltone, Ont., Kanadoje, 1958 m. kovo 6 d. palaidotas vietos kapinėse.

Kovo 20 d. 20 d. 7 val. mirė I pasaulinio karo veteranas Augustas Barcus, buvęs Dariaus ir Girėno 271 Posto narys. Palaidotas 1958 m. kovo 24 d. Čikagoje.

Clement P. Gudžiūnas, gyvenęs 12747 So. Bishop St., mirė vasario 19 d. Hines veteranų ligoninėje. Gimęs 1919 m. balandžio 30 d., Čikagoje, visą laiką čia gyveno,buvo narys the 82nd Airborne division.

Deš. Cpl. Rimvydas J. Rapšys (U. S. Marine Corps) išeiginėje uniformoje su ginklo draugu Casablankoje, Maroke.

 

STASIO BUTKAUS PAGERBIMO VAKARAS BROOKLYNE

“Ne karaliaus, ne kunigaikščio atėjome pamatyti ir agperbti, bet kuklaus žemaičio — Lietuvos kario — iš Kurtuvėnų, iš padubysio...”, — buvo pareikšta, pradedant iškilmingąjį posėdį pagerbti ilgamečiui “Kario” redakcijos nariui Stasiui Butkui, kurio keleriopą jubiliejų New Yorko šviesuomenė paminėjo šių metų balandžio 19 d.

“Vyrai Gedimino Kalne” autoriui platesnio masto minėjimą suruošė St. Butkaus artimieji bičiuliai, talkininkaujant “Kario” redakcijai.

Išsamią, kruopščiai paruoštą kalbą pasakė redaktorius Zigmas Raulinaitis. Kalbėtojas nuostabiu tikslumu atpasakojo    jubilijatoryškesniuosius gyvenimo bruožus. Šiltu žodžiu sveikino Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys, toks pats Vyties Kryžiaus kavalierius, kaip ir Butkus. Posėdyje pirmiausia buvo perskaitytas paskutiniojo Lietuvos krašto apsaugos ministro gen. Kazio Musteikio sveikinimo žodis:

“...beskaitant Tavo “Vyrai Gedimino Kalne”, dar karta akyse prabėgo veik prieš 40 m. buvę įvykiai, kai ir man, nors ir trumpai, teko tarnauti su Tavim Vilniuje ir Kauno komendantūroje...’

Savanorių kūrėjų vardu sveikino kpt. Jurgis Kiaunė, pirmasis buvęs sužeistas kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. Kiaunė kėlė mintį ir skirtumą apie tai, ką savo atsiminimuose rašo generolas ir ką vyr. puskarininkis. Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų Draugijos sekr. Br. Tvarkūnas susirinkusiuosius nustebino Butkui įteiktąja dovana. Tai aukso žiedas su Vyties Kryžiaus ženklu. Tvarkūnas pastebėjo, jog Butkus per kautynes netekęs vienos ausies klausos, tačiau apie tai niekam niekad nepasakojęs ir nereikalavęs kaip invalidas valdžios lengvatų. Bronius Tvarkūnas pareiškė: “Mes gi laikome St. Butkų Lietuvos kovų invalidu...” Su Tvarkūnu iš Philadelphijos buvo atvykęs jo sūnus ir prof. dr. Jonas Puzinas.

“Vyrai Gedimino Kalne” leidėjo Stepo Vykinto iš Vokietijos žodį perskaitė A. Sodaitis: “...Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja savanoriai, kurie ją kūrė, tegyvuoja visi kovotojai, kurie dėl jos šiandien dirba”. SLA gen. sekr. dr. M. Vinikas savo žodyje pabrėžė: “St. Butkaus taurus pavyzdys paskatino ir kitus jaunuolius drąsiai ginti tėvynę karo lauke”.

Jubilijatui buvo įteikta visa eilė dovanų. Visų dalyvių vardu buvo įteiktas drožinys, vaizduojąs geležinį vilką su trispalve.

Amerikos lietuvaitė, ponia Kazimiera Genevich, techniškai sutvarkiusi “Vyrai Gedimino Kalne” rankraštį, buvo pagerbta ir jai pareikšta padėka už atliktąjį darbą.

Jubilijatą dar sveikino LVS “Ramovės” Bostono skyrius (Stasys Griežė-Jurgelevičius), kun. dr. Stasys Valiušaitis, artimas “Kario” bendradarbis, aktorius V. Žukauskas, žurn. Vl. Mingėla, ltn. Stasys Gudas, Petras Ulėnas, pik. Jonas Šlepetys, kpt. Ant. Kirkyla, Vincas Rastenis. Lietuvių žurnalistų S-gos New Yorko skyriaus vardu inž Kęstutis Čerkeliūnas įteikė dovaną.

St. Butkui pagerbti komiteto garbės pirm. Juozo Ginkaus žodžiu buvo baigtas iškilmingasis posėdis.

Vėliau vakarienei vadovavo kpt. Vacl. Alksninis. Buvo dar visa eilė sveikinimų, iš kurių pabrėžtini: plk. inž. A. Novickio, Kazio Kepalo, Jono Kario, Br. Spūdienės.

Beje, iškeltina kpt. Petro Jurgėlos kalba su įdomiais faktais apie Butkų. Ta proga jis Butkui įteikė kai kurių ordinų, Butkaus turimų, rozetes. “Darbininko” redaktorius Paulius Jurkus, susijaudinęs, jog gerbiamas žemaitis, pasiūlė Butkų pakelti į “žemaičių kunigaikščius”.

Be kitų, minėjimą ruošiant, nuoširdžiai talkininkavo senas Amerikos lietuvių spaudos veteranas Pranas Narvydas.

St. Butkus šių eilučių rašytojui po minėjimo pareiškė, jog tame pobūvyje buvęs gerbiamas iš viso Lietuvos karys, o ne jis pats, ir dėl to suteikta garbė ne jam, bet visiems kovotojams.

Algirdas Valys

Kpt. V. Alksninis taria žodį sveikindamas S. Butkų.

Prie stalo sėdi iš k.: vicekonsulas A. Simutis, gen. konsulas J. Budrys, S. Butkus, p. Budrienė ir komiteto garbės pirm. J. Ginkus.

V. Gedgaudo nuotr.


Vytautas Sakalauskas,šiomis dienomis grįžęs iš Dėdės Samo kariuomenės, apsigyveno pas seserį Danutę Jakoveckienę, 4064 So. Artesian ave., ir jai talkininkauja prekyboje, o vėliau žada pradėti studijas kuriam nors Čikagos universitete.

Eduardas Danber, sūnus jaunų Amerikos lietuvių p. Danberių, gyvenančių Marquette Parke, susilaukė paskyrimo į J. Valst. Laivyno akademiją, Annapolis, Md. Jis yra baigęs šv. Ritos augštesniąją mokyklą 1957 m. ir šiuo laiku lankė Illinois universitetą, kaip J. V. Laivyno studentas.

Sofijos Oželienės,Birutės Dr. pirm., pasveikinti vardinėmis iš Čikagos į Manteno buvo nuvykę keliasdešimt čikagiečių. Turtingos vaišės buvo suruoštos erdviame parke, maloniame gamtos prieglobstyje. S. Oželienė savo visuomeniniu veiklumu ir maloniu būdu laimi daug draugų.

Ji eilė metų pirmininkauja D. L. Kunigaikštienės Birutės Dr. skyriui.

Clevelando Pilėnų tuntosk. vyčių būrelis surengė naktinę iškylą vėsion pavasario gamton. Daukantiečių būrely atlikęs tradicines apeigas sk. vyčio įžodį davė Vytautas Malcanas. Jis šiuo metu patraukė Dėdės Samo kariuomenėn atlikti karinę prievolę.

Plk. A. Birontas, gyvenęs Clevelande, Ohio, birželio 8 d. mirė kurį laiką sunkiai sirgęs. Birželio 11 d. iškilmingai palaidotas Clevelands Kalvarijų kapuose.

Gen. P. Plechavičiusatvykęs pasveikino Amerikos Lietuvių Tautinį Kongresą, susirinkusį gegužės 30, 31 ir birželio 1 d. New Yorke, Statler viešbutyje.

Encyclopedia Britannica geografijos skyrius kreipėsi į LITUANUS redakciją, prašydamas statistinių žinių apie Lietuvą. Šį savo prašymą jie parėmė LITUANUS žurnale tilpusiu Dr. Pakšto straipsniu.

ALT’o Vykdomasis Komitetas LITUANUS žurnalui paskyrė 200 dol. paramą, šios paramos dėka LITUANUS žurnalas bus siuntinėjamas 100 svetimtaučių skaitytojų, supažindinant juos su Lietuva, jos kultūra ir dabartine padėtimi.

Don VarnoAmerikos lietuvių veteranų legiono pagalbinis vienetas 986 balandžio 25 d. Čikagos Alkoholikų centre buvo suruošęs pobūvį ligoniams. Pobūvio metu buvo laimimos dovanos, vaišinamasi ledais ir kt.

Don Varno legiono pagalbinis vienetas 986 yra gavęs pasižymėjimo raštą iš Illinois Amerikos legiono pag. departamento už nuopelnus padedant I bei II Pasaulinių karų ir Korėjos karo veteranams.

Ats. adm. mjr. J. Laucevičiusmirė 1958 m. vasario 18 d. Kaune. 1940 m., rusams bolševikams okupavus Lietuvą, po kurio laiko pats iš kariuomenės pasitraukė. Netrukus gavo darbą valstybinėj plano komisijoj (gosplane) ir dirbo iki pat 1941. VI. 22 d. prasidėjusio vokiečių-rusų karo.

Dr. Kazys Sruogarūpinasi Jaunimo centre įtaisyti bareljefą žuvusiems kariams už Lietuvos nepriklausomybę atminti.

Draugystė Lietuvos Kareiviųturėjo savo mėnesini susirinkimą balandžio 20 d. Liberty svetainėje.

Draugystė Lietuvos Kareivių veikia tik Ciceroje. Daugelis nežino koks jos tikslas, ar iš tikrųjų yra Lietuvos karių organizacija. Niekas iš jų, tur būt, nė neskaito “Kario”, nes jam niekad nepasiunčia jokių žinių. Cicero kariai veteranai turėtų ištirti šią Draugystę ir nušviesti plačiau spaudoje.

Vitalis Utara, “Ateities” šokėjų grupės narys yra Amerikos kariuomenėj. Šiuo metu tarnauja Aliaskoje, Anchorage.

L.V.S. Ramovės Čikagos skyriaus valdyba iš savo kuklios kasos paskyrė $10 auką Čikagos lietuvių skautams remti draugijai, paruošiant Skautoramą.

A.    a. plk. Jurgio Bobelio4 metų mirties sukakčiai paminėti kovo 28 d., penktadienį, senojoje Marquette Parko bažnyčioje, 6812 So. Washtenaw Ave., buvo atlaikytos gedulingos pamaldos. Tos pačios dienos rytą Bostone, Carney ligoninės koplyčioje, taip pat buvo laikomos pamaldos velionies intencija.

B.    A. Frankus, b. Dariaus ir Girėno veteranų posto vadas, neperseniausiai išrinktas 4-jo distrikto adjutanto vietai. Šiam distriktui priklauso 41 postas su 8,600 narių.

Čikagos Amerikos Legijono lietuviškam Don Varnas postui neseniai sukako 10 jo gyvavimo metų sukaktis. Nuotraukoje stovi vienas iš jo įkūrėjų ir pirmasis jo komanduotojas J. Jatis Juozaitis (deš.) ir dabartinis jo valdybos narys Edvardas Šulaitis. šiam postui priklauso apie 300 narių, iš kurių apie 100 Korėjos karo veteranų yra iš naujųjų ateivių tarpo.