Poezija

Jurgis Baltrušaitis

VILTIES GIESMĖ

Be liepsnospats laužas rūksta
Rožės graznai saulės trūksta
Viešių taurei stinga vyno
Stinga būrei vandenyno . . .

Pūskit ugnį, žemės vėjai!
Sodriai žels, ką žemė sėja . . .
Riskit vyno saulę naują
Šiąnakt čia drąsa puotauja!

Verda jūroj audros putos,
Traukia laivą būręs drūtos
Būk drąsi, žmogaus širduže,
Tavo troškiui marios ūžia.

Mūsų lobisžemės toliai,—
Gerbkit žemės skirtį, broliai,
Vargo viltys ne apgaulė
Jų galinga auklėsaulė!

K. Bradūnas

AMŽINAM LIETUVIUI

Būk ramus, amžinas Lietuvi,
 Laiko audros tavęs nenutrenks!
Tautos širdį nuo mirtino šūvio
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

Iš kiekvieno kankinio kapo
Tau į kraują sruvena jėga,
Kuri, kartą potvyniu tapus,
Pasikels vėl kūrybos banga.

Ir matauamžių ūkanos švinta,
Ten žengi, kaip rytojaus žmogus.
Tavo galvą žvaigždynai apkrinta,
Tavo sieloje tyras dangus.

Būk ramus, amžinas Lietuvi,
Laiko audros tavęs nenutrenks!
Tautos širdį nuo mirtino šūvio
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.