MŪSŲ MIRUSIEJI

A. A. ALGIMANTAS NAVIKĖNAS

š. m. vasario 19 d. prie Zweibruckeno (Vakarų Vokietijoje), valdydamas sprausminį lėktuvą, žuvo Kanados karo aviacijos lietuvis lakūnas Algimantas Navikėnas. Jo lėktuvas pratimų metu susidūrė ore su kitu Kanados sprausminiu lėktuvu. Abiejų lėktuvų lakūnai žuvo.

Algimantas Navikėnas gimęs 1928 m. sausio 18 d. Lietuvoje, Mažeikiuose. Gimnaziją pradėjo lankyti dar Lietuvoje, o baigė Vokietijoje, Kasselyje. Dar kurį laiką Vokietijoje, Karlsruhe, studijavo architektūrą.

1948 m. su tėvais atvyko į Kanadą ir apsigyveno Montrealyje. Rosemunte. Iš pradžių drauge su tėvu dirbo fabrike. Paskui įstojo į Kanados karo aviaciją ir joje ištarnavęs pusantrų metų, buvo perkeltas į Kanados aviacijos dalinį Prancūzijoje.

Algimantas Navikėnas ir karo metu Lietuvoje, Vilniuje, yra tarnavęs Lietuvių savisaugos daliniuose. Karinė tarnyba jį traukė, nes augo karių šeimoje. Jo tėvas buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ir 1920 m. baigęs Karo Mokyklą.

Algimantas Navikėnas palaidotas Prancūzijoje, Choloy, tarp Metz ir Nancy.

A. A. Antanas Struckus, gyv. Wilkes-Barre Township, mirė sausio 27 d. naktį. Palaidotas sausio 31 iš švč. Trejybės bažnyčios parapijos kapinėse, Bear Creek. Velionis buvo antrojo pasaulinio karo veteranas.