Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

DAINAVOS SŪNUS — ARMIJOS KREPŠINIO ŽVAIGŽDĖ

Army Hoopster — Al. Jurgelevicz, son of Mr. and Mrs. Frank Jurgelevicz of 517 Lawrence street, Lowell, is currently a member of the basketball team representing Company L of the First Infantry Division’s 18th regiment in Germany. He entered the army last March and has been in Germany since September. — U. S. Army Photo. Daugelis lietuvių, perskaitę šią žinutę, pamanė, kad kalbama apie slavą. Bet taip nėra. Jis yra Dainavos sūnus — alytiškis Algirdas Jurgelevičius. Iš Dillingeno lietuvių stovyklos 1949 metais atvykęs į Ameriką ir apsigyvenęs Lowell. Kad ir silpnai mokėdamas anglų kalbą, vietinės lietuvaitės skatinamas, dieną lanko statybos mokyklą, gi naktimis dirba. Po keturių metų vargo, 1953 metais jis ją baigia pirmuoju mokiniu. Sekančių metų pradžioje jis pašaukiamas atlikti karinę prievolę. Algirdas pasirenka pėstininkus, nes ten trumpiausias tarnybos laikas. Jeigu kariuomenė nepakeisianti jo nusistatymo, jis rengiasi studijuoti architektūrą. Tolimesnei tarnybai perkeltas į Vakarų Vokietiją, įstojo į L kuopos krepšinio — komandą, kuri1954 m. karių krepšinio pirmenybėse be pralaimėjimų iškovojo pirmą vietą. Jis kaip geriausias krepšininkas — tapo armijos pasididžiavimas. Kalėdoms paėmęs atostogų, atvyko į Memmingeną pas mamytę valgyti kūčių. Devynius metus jis jas valgė be jos. Mat, pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui, ji buvo patalpinta į sanatoriją, nes sunkiai sirgo. Dėl ligos ji negalėjo emigruoti ir liko Vokietijoje. Tik dešimtas kūčias jis vėl valgė pas savo mylimą mamytę. Bet jau nekaip “dipukas”, tik kaip gabus ir drausmingas Amerikos armijos karys, po 7 mėnesių tarnybos pakeltas į grandinio laipsnį.

Sėkmės tau gabus Algimanto palikuoni.    Buvęs Ulonas.

Pirmasis lietuvis karininkas

Argentinoje. Boulogne Sur Mer lietuvių veikėjai Švenčioniai suruošė savo moderniškų namų įkurtuves. Ta proga drauge pasveikintas jų sūnus Faustinas, dviem aukso medaliais ir garbės diplomu, kaip pavyzdingiausias studentas, baigęs augštąją karo mokyklą. Tai pirmutinis lietuvis Argentinos kariuomenės leitenantas. Ta proga jis apdovanotas literatūra apie Lietuvą ispanų kalba, o kalbas pasakė J. Zavickas, E. Riselienė, ALB red. K. Norkus ir kt. Į sveikinimus lietuviškai atsakė karininkas Faustinas Švenčionis ir jo sesuo muzikos mokytoja L. Švenčionytė.

Kęstutis Dirkis, praeitųjų metų pabaigoje atlikęs karinę prievolę JAV kariuomenėje seržanto laipsniu, tęsia North Western universitete Chicagoje studijas, kurias pradėjo prieš įstosiant kariuomenėn. Be to, jis įsirašė į Lietuvių S-gą “Ramovė”.

Algis-Kazys Grigaliūnas, M. Grigaliūnienės sūnus, praeitais metais pašauktas Dėdės Samo kariuomenėn atlikti karinę prievolę, tarnaująs marinų dalinyje, dabar yra Korėjoje.

Kapitonė Sylvija M. Šaliūnaitė

Juozo ir Onos Šaliūnų duktė Sylvija pakelta kapitono laipsnin. Dabar kapitonė slaugė Šaliūnaitė tarnauja Orlando Air Force bazėj, Orlando, Fla.

Kapitonė Šaliūnaitė pasižymėjo kaip slaugė Korėjos konflikto laiku. Ji net 18-ką mėnesių yra ištarnavusi prie 801st Medical Air Evacuation skvadrono.

Pastovi oro bazė buvo Tachikava, Japonija; taip pat Pusan ir kitos vietos Korėjoj. Jinai globojo Amerikos ir kitų alijantų sužeistus kareivius, kuriuos surinkdavo iš fronto ir išveždavo lėktuvais į įvairias karo ligonines Japonijoj ir Korėjoj. Ji yra buvusi Taipei, Formosa, Philipines Islands, Honolulu, Okinava, Guam ir Hong Kong, Kinijoj.

Yra atžymėta kariniu medaliu kaip išskraidžiusi per 1000 valandų lėktuvu.

Jaunas karys Leonas Baublys, Broniaus ir Onos Baublių, gyv. 310

Park Ave., Linden, N. J., sūnus.

Edvardas Jusčius,grįžo namo iš JAV kariuomenės, ištarnavęs marinuose trejetą metų, dalyvavęs ir Korėjos karo lauke.

Sgt. Vytautas-Edvardas Kulikauskas,dabar tarnaująs JAV oro jėgose, yra Susisiekimo grupės seržantas. Vytautas-Edvardas Kulikauskas karinę tarnybą atlieka Sheppard Air Force bazėje, Wichita Falls, texas. Jis gavo JAV pilietybę, Apie Vytauto Edvardo Kulikausko tremties pergyvenimus aprašė sausio mėn. 2 d. “Wichita Daily Times” laikraštis.

Algimantas J. Kuprėnas,mokslus baigęs ir gyvenęs Washingtone D. C., vasario mėn. gauna aviacijos leitenanto laipsnį ir greitu laiku išvyksta į pilotų mokyklą Amerikos pietuose. Kuprėnas kaip inžinierius šiuo metu tarnauja žinomoje Martin Co. Baltimorėje. Pažymėtina, kad jis buvęs aktyvus Liet. Stud. Sąjungos narys bei gavęs net kelis mokslo atžymėjimus Marylando universitete.

Korporalas Petras Andriuškevičiusatlikęs karinę prievolę JAV kariuomenėje Regensburge, Vokietijoje, atostogų metu aplankė Paryžių, Vieną ir Romą. š. m. balandžio mėn. jis baigia karinę tarnybą ir grįžta pas savo tėvus į Detroitą, Mich.

Antanas Nekrošiusatsitarnavo Argentinos kariuomenėje. Sykiu atsitarnavo Saprigonas ir dar keli Buenos Aires lietuviai.

B. Guiga ir Kazys Kaulinis, nuvykę iš Brazilijos Vakarų Vokietijon, tapo priimti į Darbo ir Sargybos kuopas. Jų padėtis netikra, nes negauna leidimo apsigyventi Vokietijoje.

Frank Bastis, jau antrus metus lankydamas Morgan Military Academy, pasižymi moksle ir sporte. Ten jis pramoksta ir lietuvių kalbos, nes akademijos viršininkai ragina, kad jauni lietuviai, lankanti tą mokyklą, kalbėtųsi tarpusavyje ir lietuviškai.

Kūrėjų SavanoriųChicagos skyriaus valdyba paskutiniame savo susirinkime turėjo paskaitą, tema “Mykolo Šleževičiaus vaidmuo Vasario 16 paskelbime ir Nepriklausomybės akto įvykdyme”. Ją skaitė savanoris ir knygnešys P. Dirkis. Buvo perrinkta ir skyriaus valdyba, tačiau pasiliko tie patys asmenys.

Vasario mėn. 5 d. įvykusiame Chicagos Ramovės skyriaus valdybos posėdyje buvo nutarta surengti vieną Kario išlaikymui pikniką. Posėdyje tuo reikalu rūpintis buvo pakviestas jo atstovas ir kultūros vadovas p. Abramikas. Dabar jau vieta ir data yra žinoma — gegužės 29 d. įvyks didžiulis Kario mylėtojų ir rėmėjų piknikas Willow Springs West Picnic Grove, p. Bučio darže, Willow Springs, Ill., kur praeitais metais įvyko Balfo piknikas. Labai graži vieta ir bus galima linksmai praleisti Sekminės šventiškoj nuotaikoj.

Todėl visi Kario mylėtojai, rėmėjai ir visi kariai veteranai ir dabar tarnaujantys būdami atostogose, atsilankykite į žurnalo “Kario” rengiamą išvažiavimą. Jame bus muzika, šokiai, dainos ir kitokia programa.    Balys Svalia.