Partizanų žūtis balandžio 10-13 dienomis

Plieno rinktinės Albino Gražio-Pipiro vadovaujamas partizanu būrys, veikęs Ukmergės apylinkėse.
Iš kairės ketvirtas -būrio vadas Albinas Gražys-Pipiras.
(R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Lokio rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje (sėdi) iš kairės: Alfredas Garnelis-Čigonas ir Vytautas Dručkus-Šernas.
Antroje eilėje iš kairės: Lokio rinktinės vadas Balys Vaičėnas-Liubartas, Edvardas Garnelis-Šarkis, Vladas Krasauskas-Kukutis.
(A. Dručkaus asmeninė kolekcija)

Žalgirio rinktinės partizanai.
Pirmoje eilėje (guli) iš kairės: Valentinas Sadauskas-Velėna ir Juozas Liogys-Dragūnas.
Antroje eilėje iš kairės: Jonas Balsys-Aidas, Jonas Kerutis-Šarūnas ir Vincas Guslainis-Ainis.
(Genocido aukų muziejus)

Bulka Jeronimas-Titnagas gimė Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiaus Staniuliškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo viršininkas, 1945-1946 m. - Liūto rinktinės partizanas, būrio vadas, Vytauto apygardos ryšininkas. Nuo 1949 m. - Lokio rinktinės partizanas, nuo 1950 m. rugsėjo — Erškėčio kuopos Gintaro būrio vadas. Žuvo 1951 m. balandžio 10 d. kautynėse kartu su apygardos vadu B. Vaičėnu ir dar penkiais bendražygiais Utenos rajono Strazdų kaime 

Dručkus Vytautas-Šernas gimė 1923 m. Rokiškio apskrities Obelių valsčiaus Vaičėnų kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945 m. rudenį, pabėgęs iš Raudonosios armijos. Priklausė Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyčio kuopai. Nuo 1950 m. buvo Džiugo rajono štabo viršininkas. Žuvo 1951 m. balandžio 10 d. kautynėse kartu su apygardos vadu B. Vaičėnu ir dar penkiais bendražygiais Utenos rajono Strazdų kaime

Baronas Gasparas gimė 1927 m. Utenos apskrities Užpalių valsčiaus Abromiškio kaime. Vytauto apygardos Šmėklos būrio partizanas. Žuvo išduotas 1951 m. balandžio 12 d. bunkeryje Kušlių miške kartu su bendražygiais F. Mikėnu-Ežiu, Br. Morkūnu-Strausu ir Z. Tylaite-Gulbe. Kūnai buvo išniekinti Užpaliuose

Gražys Albinas-Pipiras gimė 1915 m. kovo 1 d. Ukmergės apskrities Žemaitkiemio valsčiaus Biržės palivarke. Partizanas nuo 1944 m. Vadovavo vienai iš Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės kuopų. Žuvo 1947 m. balandžio 12 d. Ukmergės apskrities Vidiškių apylinkėse 

Kazickas Bronius-Krivaitis, Saulius gimė 1923 m. Utenos apskrities Utenos valsčiaus Narkūnų kaime. 1945 m. įstojo į partizanų gretas. Vytauto apygardos Liūto rinktinės spaudos ir propagandos skyriaus viršininko pavaduotojas, partizanų laikraščių ,Aukštaičių kova" ir „Laisvės šauklys" redaktorius ir leidėjas, rengė atsišaukimus, rašė eilėraščius. Buvo vienas iš ideologinių Siaurės rytų Lietuvos partizaninio pogrindžio įkvėpėjų ir organizatorių. Žuvo 1950 m. balandžio 12 d. Leliūnų valsčiaus Balteniškių kaime - čekistams apsupus bunkerį, nusišovė

Garnelis Alfredas-Čigonas gimė 1927 m. Rokiškio apskrities Aleksandrėlės valsčiaus Jovydžių kaime. Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanas. Žuvo 1951 m. balandžio 10 d. kautynėse kartu su apygardos vadu B. Vaičėnu ir dar penkiais bendražygiais Utenos rajono Strazdų kaime 

Kasperavičius Juozas-Visvydas, Angis gimė 1912 m. Raseinių apskrities Jurbarko valsčiaus Jokūbaičių kaime. Baigė Lietuvos karo aviacijos mokyklą, turėjo majoro leitenanto laipsnį. 1946-ųjų rudenį, įkūrus Jungtinę Kęstučio apygardą, buvo išrinktas jos vadu. Žuvo bunkeryje prie Batakių (Tauragės apskrityje) 1947 m. balandžio 10 d. Pelnė aukščiausią partizanų įvertinimą - Laisvės kovos karžygio garbės vardą, apdovanotas 1-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais ir ąžuolo lapais. 1997 m. lapkričio 20 d. LR Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1 -ojo laipsnio ordinas (po mirties)

Kerutis Jonas-Šarūnas gimė 1917 m. Vilkaviškio apskrities Alksnėnų valsčiaus Alksnėnų kaime. 1944 m. pasitraukė į nelegalią padėtį, nuo 1945 m. Tauro apygardos Stirnos (vėliau Žalgirio) rinktinės Meškos (vėliau 34-osios kuopos Šarūno) būrio partizanas, būrio vadas. Žuvo 1950 m. balandžio 10 d. Kauno apskrities Braziūkų kaime kartu su bendražygiu Viktoru Armonu-Upeiviu. Kūnai buvo išniekinti Lekėčiuose

Vaičėnas Balys-Liubartas, Lordas gimė 1915 m. Rokiškio apskrities Obelių valsčiaus Vaičėnų kaime. 1944 m. Obelių valsčiaus Kriaunų ir Aleksandravėlės apylinkėse organizavo pirmuosius partizanų būrius, kuriuos dar metų pabaigoje sujungė į Vyčio kuopą ir jai vadovavo. 1948 m. gruodžio 16 d. paskirtas Lokio rinktinės spaudos ir švietimo skyriaus viršininku. Leido ir redagavo laikraštį „Sutemų keleivis". 1950 m. paskirtas Vytauto apygardos štabo operatyvinio skyriaus viršininku. Kartu tapo ir apygardos vado pavaduotoju. 1951 m. sausio 26 d. B. Vaičėnas paskirtas Vytauto apygardos vadu ir Rytų Lietuvos (Kalnų) srities vado pavaduotoju. Žuvo 1951 m. balandžio 10 d. kartu su šešiais bendražygiais Utenos rajono Strazdų kaime 

http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Vytauto apygardos partizanų vadai 1949 m. Sėdi iš kairės: Jonas Bartašius-Saulius, Vincas Laucius-Kirvis. Stovi iš kairės: Bronius Kalytis-Siaubas, Bronius Kazickas-Saulius, Teofilis Limba-Sakalas (UKM)

KAZICKAS Bronius, Kazio-Saulius, Krivaitis, gim. 1923    m. Narkūnų k., Utenos vls. Utenos gimnazijos mokytojas. Vytauto apygardos Liūto rinktinės spaudos ir propagandos skyriaus viršininko pavaduotojas, partizanų laikraščių „Aukštaičių kova“ ir „Laisvės šauklys" redaktorius ir leidėjas. Šiaurės Rytų srities štabo visuomeninės dalies viršininkas. Žuvo 1950 m. balandžio 12 d. Balteniškių k., Leliūnų vls. Palaikai buvo užkasti prie Dauniškio ežero, Utenos mst. 

Antanas Juodelė, Subačiaus vls., Žukauskų k., Napoleono b. Ž.1946 04 10

Benas Palskys-Skiltuvas, Svėdasų vls., Aulelijų k., Dilimo b. Ž.1945 04 10

Stasys Kanapeckas-Erškėtis, Audros b. Ž.1952 04 11

Ona Juodelienė, Subačiaus vls. Žukauskų k. Žuvo 1946 04 12 (kartu su sūnumi).

Kazys Ivaškevičius-Šnaika, Subačiaus vls., Surdegio mstl., Vytenio b. Ž.1947 04 12

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

BERNOTAS JURGIS, iš Šiaudinių k., Vyžuonų vls. Partizanas. Žuvo pavasarį (1945 04 10) prie Vilkabrukių k., Vyžuonų vls.

BULKA JERONIMAS, Liudviko - Titnagas, Deimantas, gimęs Staniuliškių k., Saldutiškio vls. 1944 10 22 buvo paskirtas Tigro rinktinės, veikusios Labanoro girioje, štabo viršininku. 1945 03 10-12 rinktinę išblaškius, vadovavo partizanų būriui. 1947 06 24 į NKVD nagus pateko Jeronimo brolis Alfonsas. Lokio rinktinės štabui persikėlus į Minčios apylinkes, buvo štabo apsauginio būrio vadas. 1951 04 10 Juozo Buikos (agento smogiko Bimbos) Tauragnų apylinkių partizanai buvo sukviesti į pasitarimą Strazdų kaime ir partizanais persirengusių sovietų saugumo smogikų buvo iššaudyti. Su 7 partizanais žuvo ir Jeronimas Buika.

JANULIONIS JONAS, g.1922 m. Mieleikių k., Vyžuonų vls. Mokėsi Utenos gimnazijoje, bet išėjo į partizanus ir 1945 04 10 žuvo Vilkabrukių k. Palaidotas pačių partizanų Vyžuonų kapinėse.

KANAPECKAS STASYS - Erškėtis, g.1926 m. Bikūnų k., Antalieptės vls., Zarasų aps. (dabar Utenos rj.) Audros būrio partizanas. Žuvo 1952 04 10 Bikūnuose.

ERPIŠKIS BRONIUS, g.1921 m. Sprakšių k., Vyžuonų vls. Išėjo į partizanus 1945 m. pavasarį ir žuvo kautynėse prie Vilkabrukių 1945 04 10. Palaidotas Sprakšių k. kapinėse.

PALSKYS BENAS - Skiltuvas, g.1926 m. Aulelių k., Svėdasų vls., ūkininkų šeimoje. Mokėsi Utenos gimnazijoje. 1944 m. iš VII klasės įstojo į LVR Marijampolės karo mokyklą. Gegužės mėnesį iš mokyklos pabėgo, nes vokiečiai norėjo paimt į frontą. Sugrįžus sovietams, slapstėsi, o 1945 m. pavasarį įstojo į Viesulo partizanų būrį. Žuvo kautynėse prie Vilkabrukių kaimo 1945 04 10. Palaidotas Vyžuonų kapinėse su 12 kitų kovotojų.

PUTRIMAS KAZYS, g.1920 m. Pauliukiškių k., Vyžuonų vls. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, su broliais Baliu ir Stasiu išėjo partizanaut. Slapstėsi apie namus, paskui perėjo į Žaliamiškį, vėl grįžo į savo kraštą, bet prie Vilkabrukių susidūrė su rusų kariuomene ir 1945 04 10 žuvo. Žuvusius 10 kovos draugų partizanai iškilmingai palaidojo Vyžuonų kapinėse.

SKOBIEJUS ANTANAS - Papartis, g. 1924 m. Labeikių k., Leliūnų vls. Partizanas. Žuvo 1945 04 10 Bučiaus sodyboje, Žiogų k., Skiemonių vls. Kartu žuvo dar 11 partizanų. Palaikai 1989 m. iš žvyrduobės perkelti į Alantos kapines.

ČIBIRAS JUOZAS, g.1903 m. Strazdų k., Tauragnų vls. Ūkininkas. NKVD provokatoriai jo sodyboje surengė tariamą partizanų pasitarimą. Kai Vaičėno būrio partizanai suprato apgaulę, 1951 04 10-11 naktį smogikai iššaudė 7 partizanus, J.Čibirą ir suaugusius šeimos narius: Marcelę Čibirienę, Pauliną Čibirienę ir Teofilę Tijūnelienę. Juozo Čibiro lavoną čekistai išsivežė su partizanais, o moterys buvo palaidotos Ginučių kapinėse. Įvykis buvo aiškinamas kaip pačių partizanų susišaudymas.

ČIČELIS JONAS - Tėvas, g.1905 m. Garbšių k., Sakalo vls. Priklausė Lokio rinktinės apsauginiam būriui. Paskutiniai šio būrio partizanai smogikų buvo iššaudyti 1951 04 10-11 naktį Strazdų kaime, Tauragnų vls. Žuvo 7 partizanai, tarp jų ir J.Čičelis. Užkastas Dauniškio kalnelyje Utenoje.

DRUČKUS VYTAUTAS - Šernas, g.1923 m. Vaičėnų k., Obelių vls. Vyčio kuopos partizanas, 1950 07 01 prie Aleksandravėlės buvo sužeistas, nuo 1950 m. persikėlė į Utenos aps. Minčios miškus. Žuvo 1951 04 11, su kitais 6 partizanais nuėjęs į susitikimą su tariamais partizanais Juozo Čibiro sodyboje Strazdų k. Smogikai iššaudė ne tik 7 partizanus, bet ir suaugusius Čibiro šeimos narius ir paleido kalbas, kad išsišaudė patys partizanai. Nušautieji partizanai ir J.Čibiras atvežti į Uteną, užkasti Dauniškio kapinėse.

GARNELIS ALFREDAS - Čigonas. Priklausė Erškėčio kuopai, buvo Lokio rinktinės Džiugo rajono vadas. Žuvo partizanais apsirengusių smogikų 1951 04 11 atvilioti į pasitarimą J.Čibiro sodyboje, Strazdų kaime. Nušauti 6 partizanai ir 4 Čibirų šeimos nariai. Žuvusiųjų partizanų kūnai išvežti į Uteną.

JUOZAPAVIČIUS VLADAS - Papartis, g. 1912 m. Baibių k., Zarasų rj. Partizanas, Vytauto apygardos Lokio rinktinės rikiuotės skyriaus viršininkas. Agentų smogikų buvo atviliotas į susitikimą Strazdų k., Tauragnų vls. 1951 04 10 su dar 6 partizanais (B.Vaičėnu, V.Dručkumi, A.Garneliu, J.Čičeliu, J.Sidaravičiumi ir Jer.Bulka), ir visi Juozo Čibiro sodyboje buvo iššaudyti. Užkasti Utenoje, Dauniškio kapinėse.

SIDARAVIČIUS JUOZAS - Sakalas, g. 1919 m. Mineiškiemio k., Linkmenų vls. Lokio rinktinės apsauginio būrio vadas. Žuvo 1951 04 11 Strazdų k. J.Čibiro sodyboje, į susitikimą atsiuntus saugumo smogikus. Kartu nušauti dar 6 partizanai ir 4 civiliai. Žuvusieji partizanai užkasti kalnelyje prie Dauniškio ežero.

BARONAS GASPARAS, g.1927 m. Abromiškio k., Užpalių vls. Šmėklos būrio partizanas. Žuvo Kušlių miške kartu su Ferdinandu Mikėnu, Bronium Morkūnu ir Sofija Tylaite 1951 04 12. Užkasti buvo Galinių k. duobėse, atgavus nepriklausomybę, palaikai perkelti į Utenos naująsias kapines.

KAZICKAS BRONIUS - Saulius, Krivaitis, Vakaris, g.1923 m. Narkūnų k., Utenos vls. Baigęs Utenos gimnaziją, pramoko vokiečių kalbą, dirbo įstaigose vertėju, turėjo literatūrinių gabumų. Nors ir nesveikas, išėjo į partizanus, nes „šaukė dejuojanti Lietuvos žemė”. Dirbo Liūto rinktinės spaudos ir propagandos skyriaus viršininko pavaduotoju, buvo vienas pagrindinių laikraštėlių „Laisvės šauklys”, „Aukštaičių kova” leidėjų, ruošė atsišaukimus, rašė eilėraščius. Žuvo 1950 04 12 Tylų sodyboje Balteniškių k., Leliūnų vls. Čekistams užtikus bunkerį, nusišovė. Lavonas atvežtas į Uteną, užkastas, matyt, Dauniškio kapinėse.

MIKĖNAS FERDINANDAS - Ežys, g. 1929 m. Kuprių k., Svėdasų vls., ūkininko šeimoje. Seserys Aldona ir Antanina rėmė partizanus, buvo ryšininkės ir pateko į sovietų lagerius. Buvo tardomas ir F.Mikėnas, bet šis iš Svėdasų areštinės pabėgo ir išėjo į mišką. Žuvo Kušlių miške 1951 04 12 kartu su Gasparu Baronu, Broniumi Morkūnu ir Zose Tylaite. Lavonai buvo numesti Užpalių aikštėje, paskui užkasti Galinių k. lauke, prie Šventosios. Lietuvai atgavus laisvę, perlaidoti: pervežti į naująsias Utenos kapines.

MORKŪNAS BRONIUS - Strausas, g.1919 m. Kunigiškių k., Vyžuonų vls. Praėjus frontui, partizanaut išėjo trys broliai - Bronius, Jonas ir Stasys. Sesuo Emilija tapo ryšininke. Bronius partizanavo Vyžuonų ir Užpalių apylinkėse. Buvo Šmėklos būrio vadas. Bunkeris, buvęs Kušlių miške (prie Kėpių k., Užpalių vls.), buvo išduotas. 1951 04 12 jame žuvo B.Morkūnas, Gasparas Baronas, Ferdinandas Mikėnas ir Zosė Tylaitė. Pavyko pabėgti tik Antanui Morkūnui - Jaunučiui. Žuvusieji buvo numesti Užpalių aikštėje, paskui sumesti į duobę Galinių k., šalia Šventosios. 1990 m. palaikai perkelti į naująsias Utenos kapines.

TYLAITĖ ZOSĖ - Gulbė, g.1924 m. Ivonių k., Debeikių vls. Nuo 1946 m. laikė partizanų bunkerį. Kai 1949 11 05 bunkeris (nors ir tuščias) buvo surastas su seseria Elena ir broliu Jonu pradėjo slapstytis. Žuvo 1951 04 12 Kušlių miške (Užpalių vls.) kartu su G.Baronu, Br.Morkūnu ir F.Mikėnu. Žuvusieji buvo numesti Užpalių miestelio aikštėje, paskui užkasti Galinių k., netoli Šventosios. 1989 m. palaikai perkelti į Utenos naująsias kapines.

GIMŽAUSKAITĖ - MACEIKIENĖ ONA - Herbas, gyv. Mineiškiemio k., Saldutiškio vls. Partizanų ryšininkė. Žuvo 1947 04 13 Mineiškiemyje.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Mitkus Pranas, Jono, sl. Pavasaris, g. 1924 Ąžuolynės k., Kruonio vlsč. A rinktinės 3-o bataliono Narsuolio kuopos Tigro būrio partizanas. Žuvo 1949 04 10 Varkalių k., Žiežmarių vlsč., E. Kirevičienės sodyboje kartu su K. Bumbuliu-Tigru. 

Raugalas Stasys, Stasio, sl. Kmynas, g. 1925 Viliaudžių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1947 -B rinktinės Stiklo būrio partizanas. Žuvo 1948 04 11 Butkiškių k. Palaikai išniekinti ir užkasti Vidiškiuose. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Slanina Antanas, Petro, sl. Karužas, Erelis, Jono ir Prano brolis, g. 1923 Kairiškių k., Žiežmarių vlsč. 1944 08 mobilizuotas į okupacinę kariuomenę. Vežamas į frontą pabėgo kartu su broliu Pranu. Nuo 12 08 - DKR 2-o būrio, 3-o bataliono Narsuolio būrio partizanas. Žuvo 1945 04 11 Kazokų k. patekęs į pasalą. Palaikai išniekinti Kruonyje, užkasti Gojaus miške.


Foto: Andrius Zdanevičius-Morka

BIELIAUSKAS ANTANAS-DOBILAS, 1953 04 12 žuvęs Migonių k., Kruonio apyl., Kaišiadorių r., Skroblo grupės partizanas,

MATIKAS ANTANAS-SKROBLAS, 1953 04 12 žuvęs Migonių k., Kruonio apyl., Kaišiadorių r., grupės vadas,

Alionis Aleksandras (Aleksas), Jono, sl. Šaulys, g. 1907 Pašulių k., Rumšiškių vlsč. Pravieniškių girininkijos Pašulių miško Kardono eiguvos eigulys. Nuo 1944 - DKR rinktinės Morkos būrio rėmėjas ir partizanas-slapukas. Žuvo 1945 04 12 savo namuose kartu su 11 būrio partizanų.

Ambrazevičius Aleksas, Mykolo, sl. Šaulys, g. 1917 Pravieniškių k., Rumšiškių vlsč. DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k., Kardono eiguvoje kartu su kitais 11 partizanų iš Morkos būrio. Palaidoti Pašulių k. kapinėse.

Bieliauskas Antanas, Juozo, sl. Dobilas, g. 1920 Slabados k., Jiezno vlsč. Ištrėmus tėvus, nuo 1949 - A rinktinės, vėliau Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Skroblo būrio partizanas. Žuvo 1953 04 12 Migonių k., Žiežmarių r., nužudytas smogikų kartu su A. Matiku-Skroblu ir A. Maciulevičiumi

Galinis Kazys, Domazo, sl. Liepa, g. 1921 Miežonių k., Kaišiadorių vlsč. DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k., Kardono eiguvoje kartu su kitais 11 partizanų iš Morkos būrio. Palaidoti Pašulių k. kapinėse.

Gerunaitis (Gerūnaitis) Andrius, g. 1920 Beištrakių k., Kaišiadorių vlsč. DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių miško Kardono eiguvoje kartu su 11 būrio partizanų.

Gražys Albinas, Antano, sl. Pipiras, g. 1915 03 01 Medinų k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio partizanas, būrio, kuopos vadas. Žuvo 1947 04 12 Butkiškių k. kartu su K. Griškevičiumi-Putinu ir P. Gumbaragiu. Užkastas Vidiškiuose. 1989 perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines.

Griškevičius Karolis, Juozo, sl. Putinas, g. 1911 Vidiškių k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės Plieno būrio partizanas, Pipiro kuopos būrio vadas. Žuvo 1947 04 12 Butkiškių k. kartu su P. Gumbaragiu ir A. Gražiu-Pipiru.

Gumbaragis Petras, Kazio, g. 1924 Ramoniškio k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės Plieno būrio partizanas. Žuvo 1947 04 12 Butkiškių k. kartu su K. Griškevičiumi ir A. Gražiu-Pipiru.

Janonis Justinas, sl. Dagilis, Dagys, g. 1911 Kaspariškių k., Kaišiadorių vlsč. DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k., Kardono eiguvoje kartu su kitais 11 partizanų iš Morkos būrio. Palaidoti Pašulių k. kapinėse.

Kanevičius Bronius, Justino, sl. Kriaušė, Kazio-Vyšnios brolis, g. 1920 Budelių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 09 - DKR Budelių Jovaro kuopos partizanas. Žuvo 1945 04 12 Kaugonių-Dainavos miške. Užkasimo vieta nežinoma. 

Laurušonis Algirdas, Petro, sl. Miežis, g. 1928 Miežonių k., Kaišiadorių vlsč. Mokėsi Kaišiadorių gimnazijos 8 klasėje. DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k., Kardono eiguvoje kartu su kitais 11 partizanų iš Morkos būrio. Palaidotas Pašulių k. kapinėse. 1948 05 22 į Jarcevo r., Krivliako gyv. ištremti seneliai Petras (g. 1869) ir Ona (g. 1872), motina Domicėlė (g. 1904) ir seserys Ona (g. 1930), Danutė (g. 1932), Laimutė 

Maciulevičius Antanas, Juozo, g. 1902 Migonių k., Kruonio vlsč. Ūkininkas. „Naujo Gyvenimo" kolūkio pirmininkas. Nuo 1950 - Skroblo būrio partizanų rėmėjas. Žuvo 1953 04 12 savo namuose Migonių k., Kruonio vlsč., nužudytas smogikų kartu su A. Beliausku-Dobilu ir A. Matiku-Skroblu.

Matikas Antanas, Mykolo (Miko), sl. Skroblas, Jono-Aido ir Broniaus-Naro brolis, g. 1919 05 Sundakų k., Jiezno vlsč. LK tarnavo pėstininku, puskarininkis. Nuo 1944 09 10 - DKR 4-o bataliono, 1945 - A rinktinės 3-o bataliono 3-os kuopos partizanas, būrio.vadas. Sunaikinus A rinktinę, nuo 1948 - Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės būrio vadas. Žuvo 1953 04 12 Migonių k., Kruonio vlsč., nužudytas smogikų kartu su A. Bieliausku-Dobilu ir A. Maciulevičiumi. Spėjama, kad palaikai užkasti Gojaus miške. 1945 05 23 motina Pranciška ištremta į Sibirą. 

Matikas Jonas, Mykolo (Miko), sl. Aidas, Antano-Skroblo ir Broniaus-Naro brolis, g. 1920 Sundakų k., Jiezno vlsč. 1944 baigė amatų mokyklą Dirbo Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo Pravieniškių stovykloje prižiūrėtoju. 1944 vasarą slapstėsi žmonos Marytės Bandzevičiūtės tėviškėje Beištrakių k., Rumšiškių vlsč. Nuo 09 - DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k., Kardono eiguvoje kartu su kitais 11 partizanų iš Morkos būrio. Palaidotas Pašulių k. kapinėse.

Paškauskas Vincas, Jono, sl. Liepinis, g. 1926 Paliepių k., Kaišiadorių vlsč. DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k., Kardono eiguvoje kartu su kitais 11 partizanų iš Morkos būrio. Palaidoti Pašulių k. kapinėse

Virbickas (Verbickas) Aleksas, Prano, sl. Berželis, g. 1920 Miežonių k., Kaišiadorių vlsč. DKR Morkos būrio partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k., Kardono eiguvoje kartu su kitais 11 partizanų iš Morkos būrio. Palaidotas Pašulių k. kapinėse.

Zdanevičius Andrius, Adomo, sl. Liūtas, Morka, Igno-Serbento ir Prano-Buroko brolis, g. 1919 Pašulių k., Rumšiškių vlsč. 1941 06 sukilėlis. Tarnavo Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo Pravieniškių stovykloje prižiūrėtoju. Nuo 1944 09 - DKR būrio, kuopos vadas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k. Kardono eiguvoje kartu su 11 partizanų, tarp jų dviem broliais. Palaidoti Pašulių k. kapinėse.

Zdanevičius Ignas, Adomo, sl. Serbentas, Andriaus-Morkos ir Prano-Buroko brolis, g. 1925 Pašulių k., Rumšiškių vlsč. Nuo 1944 09 - DKR Morkos būrio, kuopos partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k. Kardono eiguvoje kartu su 11 partizanų, tarp jų dviem broliais. Palaidoti Pašulių k. kapinėse.

Zdanevičius Pranas, Adomo, sl. Burokas, Andriaus-Morkos ir Igno-Serbento brolis, g. 1921 Pašulių k., Rumšiškių vlsč. Nuo 1944 09 - DKR Morkos būrio, kuopos partizanas. Žuvo 1945 04 12 Pašulių k. Kardono eiguvoje kartu su 11 partizanų, tarp jų dviem broliais. Palaidoti Pašulių k. kapinėse. 

JANONIS ADOMAS-SAULIUS, 1947 04 13 žuvęs Seibutų miške, Kruonio vlsč., Meškos būrio partizanas,

Jonas Navickas, Jono-Kerštas (g. 1927 m. Giedraičiuose) — žuvo 1946 04 13 Didžiokų k., Giedraičių vis;

ZIGMAS KACEVIČIUS-GENIJUS (GENIUS, GENYS) (1922-1945) Žuvo 1945 04 13 Kaugonių miške, Žaslių vis, kartu su 5-osios apyl. vadu Mečislovu Kesteniu-Serbentu.

Foto: MEČISLOVAS KESTENIS-SERBENTAS (1913-1945) 1945 01 15-1945 04 13 (apygarda vadinosi LLA 5-uoju rajonu) buvo DKA vadas.

Jankauskas Antanas, Adomo, sl. Nemunas, g. 1922 Prazariškių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 08 - DKR Bijūno būrio rėmėjas, Klajūno būrio partizanas. Žuvo 1945 04 13 Kaukinės miške.

Janonis Adomas, sl. Saulius, g. 1906 Kaspariškių k., Kaišiadorių vlsč. Policininkas. A rinktinės Meškos kuopos Liūto būrio partizanas. Žuvo 1947 04 13 Seibutų miške, Kruonio apyl.

Kacevičius Zigmas, sl. Genius, Genijus, Gienius, tarm. Genys, g. 1922 Gilučių k., Žaslių vlsč. Puskarininkis, policininkas. Nuo 1944 07 - DKR būrio vadas, 12 01 - štabo narys ir 3-o būrio, 12 15-3-0 bataliono vadas, 1945 01 20 - 5-os LLA apylinkės 3-o bataliono organizatorius ir Vanagų padalinio vadas. Žuvo 1945 04 13 Kaugonių mūšyje. Palaikai išniekinti Vievyje, užkasti už kapų, pelkėje.

Markevičius Adolfas, sl. Putinas, g. 1919 Jačiūnų k., Žaslių vlsč. Nuo 1945 03 - 2-o bataliono Klevo būrio partizanas. Žuvo 1945 04 13 Kaugonių k., prie geležinkelio stotelės. Palaikai išniekinti Vievyje.

Trakimas Kazimieras (Kazys), Kazimiero, sl. Putinas, Prano-Arnoldo brolis, g. 1919 Kazimieravos k., Žaslių vlsč. DKR partizanas. Žuvo 1945 04 13 Kaugonių k.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Kerutis (Kerevičius) Algirdas - Ūsas. G. 1915 m. Vierčiš-kės k. Jankų vlsč. Tarnavo Kauno policijoje. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1949.04.10 Uzarų k. Jankų vlsč. Partizanavo kartu su broliu. 34-osios kuopos vadas. Šarūno brolis.

 Maknavičius Vincas - Beržas iš Varšuvėlių k. Vilkaviškio raj. 1928-1950.04.10 Žuvo Kurpikų k. Kybartų vlsč. pas Augustą. Kęstučio tėvonija.

 Miklaševičius (Mikluševičius) Vytautas - Briedis iš Višakio Rūdos. 1923-1945.04.10. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo sargyboje prie Būdos pieninės. Palaidotas Višakio Rūdoje.

Ivanavičius Vitas, Jurgio s.,- Mažutis (Mažytis, Mažylis) iš Būdviečių k. Liubavo vlsč. 1928-1950.04.11. Kęstučio tėvonijos būrio vadas. Partizanuose nuo 1948 m. Žuvo Trilaukio k. Pajevonio vlsč. pas M. Pumerienę. Kartu žuvo A. Stebuliauskas-Ulonas. Apsupti nepasidavė.

Stebuliauskas Albinas - Ulonas. G. Aistiškių k. Gražiškių vlsč, 1914-1950.04.11. Kęstučio tėvonija. Žuvo Trilaukio k. kartu su V. Ivanavičiumi.

Balandžio 12 d. Jankų vls., Degučių k. miške žuvo Žalgirio rinktinės Vyčio kuopos antro būrio vadas Bronius Kvietkauskas-Girininkas ir du jauni partizanai.

Bakūnas Jonas iš Ąžuolų k. Prienų raj. 1918-1945.04.12. Žuvo.

Baliulis Vincas iš Kuprių k. Prienų raj. Žuvo 1945.04.12 Janaukos k. Prienų raj.

Bunza Vincas iš Vilkabūdžio k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Cebetavičius Kazys iš Balbieriškio vlsč. Žuvo, būdamas 38 metų 1945.04.12.

Garmus Martynas iš Daubarų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Gergelis Matas iš Stuomenų k. Prienų raj. Žuvo 1945.04.12.

Grigoravičius Antanas, Bernardo s., -Partolis(?), 1931- 1953.04.12. Partizanuose nuo 1951 m. Žuvo Židiškių k. Jiezno raj.

Grigoravičius Vytas, Bernardo s.,-Ėglis iš Beisanios k. Vievio raj. 1926-1953.04.12. Žuvo Židiškių k. Jiezno raj.

Kamičaitis Juozas iš Dambavos k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Kazakevičius Andrius iš Stuomenų k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Kuras Jonas - Jaunutis, Jauniklis, Jurginas. G. 1913 m. Didvydžių k. Barzdų vlsč. Policininkas, puskarininkis. Žalgirio rinktinės vadas. Partizanuose nuo 1946 m. žiemos. Žuvo 1948.04.12    prie Vokietijos sienos, miškelyje, galbūt Kaliningrado srityje. Lydėjo J. Lukšą į užsienį ir grįždamas pakliuvo į pasalą. Palaidotas Lietuvoje, pamiškėje.

Kurtinys Klemensas iš Jasenavos k. Šilavoto vlsč. 1926- 1945.04.12. Buvęs Lietuvos karininkas, mokytojas. Žuvo prie Plutiškių.

Lapinskas. Partizanas iš Pentupių k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Marcinkevičius Leonas iš Pavasakės k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Marčiulynas Kazys iš Medinų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Rutkus Augustinas iš Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945.04.05. Žuvo 1945.05.12 Valkose.

Straukus Antanas iš Medinų k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.04.12, būdamas 28 metų.

Struipys Petras iš Igliaukos k. Igliškėlių vlsč. Žuvo 1945.04.12.

Armonas Viktoras - Upeivis iš Ilguvos k. Krūkų vlsč. 1921.04.23-1952.04.13. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Braziūkų k. Lekėčių vlsč. kartu su J. Keručiu-Šarūnu.

Degutis Albinas iš Pašlavančio k. Prienų raj. Žuvo 1945.04.13.

Juodsukis Antanas iš Pinkaviškio k. Marijampolės raj. Žuvo 1945.04.13.

Kerutis (Kerevičius) Jonas - Šarūnas. G. 1917 m. Vierčiškės k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Nuo 1948 m. Žalgirio rinktinės Šarūno būrio vadas. Žuvo 1952.04.13 pas A. Balsienę Braziūkuose. Kartu žuvo V. Armonas-Upeivis.

Liubomirskas Vladas, Juozo s. Žuvo Girininkų k. 1945.04.13.

Lotkys Vytautas, Kazio s., iš Arlaviškių k. Panemunės apskr. 1928-1949.04.13. Žiedo būrys.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

1951 m. balandžio 10 d. Balys Vaičėnas-Pavasaris buvo pakviestas susitikti su Šiaurės Rytų Srities vadovybe aptarti tolimesnių kovos planų. Į susitikimą, kuris įvyko Strazdų kaime Juozo Čibiro sodyboje, MGB agentas Juozas Buika atvedė smogikus. Patalpoje smogikai nedrįso vykdyti užduoties ir tik visiems išėjus į kiemą paleido ugnį. Partizanai, suprato išdavystę, atsišaudė. Tačiau sodyba buvo apsupta kariuomenės, kuri padegė ūkinį pastatą. Balys Vaičėnas-Pavasaris, matydamas, kad prasiveržti iš apsupimo nėra jokių galimybių, įsakė partizanams kautis ir nepasiduoti. Vadas, matydamas žūstančius kovos draugus, nakties glūdumoje uždainavo savo mėgstamiausią dainą "Sudiev, pavasari žavingas, sudiev, pavasari gražus". Jau sužeistas vadas dainavo Tėvynės laukams, savo paskutiniam pavasariui.

Žūtbūtinėje kovoje žuvo visi septyni partizanai: Balys Vaičėnas Pavasaris - Vytauto apygardos vadas, Vytautas Dručkus-Šernas - Džiugo rajono štabo viršininkas, Alfredas Garnelis-Čigonas - Džiugo rajono viršininkas, Jonas Čičelis-Tėvas - Erškėčio kuopos vadas, Vladas Juozapavičius-Papartis - Lokio rinktinės rikiuotės skyriaus viršininkas, Juozas Sidoravičius-Sakalas(?) - Laisvės kuopos vado pavaduotojas, Jeronimas Bulka-Gintaras - Lokio rinktinės ūkio skyriaus viršininkas

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pdf

Sukackas, Juozas - Hanibalas g.1919 10 13 Dulgininkų k., Leipalingio vls. p.nuo 1945 05 02 Skyriaus vadas ž. 1946 04 11 Krivonių k.

Dapkūnas, Vladas - Galstas g. 1917 05 21 Kučiūnų k., Lazdijų vls.p.nuo 1945 05 03 Eilinis ž. 1946 04 11 Krivonių k.

Sabalis, Jonas -Žaibas g. 1925 02 13 Varviškės k., Kapčiamiesčio vls. p.nuo1946 04 25 Eilinis ž.  1946 04 13 Pūščios miške

http://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm
 

Foto: Juozo Čibiro sodyba Strazdų kaime. Čia 1951 04 11 žuvo septyni partizanai

http://partizanai.org/failai/html/vaiceno-burio-zutis.htm

 

Slanina Antanas - Erelis, Karužas iš Kairiškių, g. 1916m. ž. 1947 04 11 prie Kalvių.

1953 04 12 Kauno srities MVD operatyvininkai, panaudoję buvusį partizaną Karosą, smogikų pagalba Migonyse, Kruonio valsč., nužudė partizanų būrio vadą Antaną Matiką - Skroblą, jo kovos draugą Antaną Bieliauską - Dobilą ir vienkiemio šeimininką Antaną Maciulevičių. 

Alionis Aleksas, Jono - Šaulys iš Kardono k. Rumšiškių valsč.,g.1907 m., ž.1945 04 12Guroniųk

Ambrazevičius Aleksas, Mykolo -Šaulys  iš Pravieniškių k. Rumšiškių valsč., gimęs 1917 m., ž. 1945 04 12 Guronių k.

Bieliauskas Antanas - Dobilas iš Kruonio valsč., ž. 1953 04 12 Migonyse nuo smogikų.

Galinis Kazys, Domazo-Liepa iš Miežonių k., g. 1921 m., ž. 1945 04 12 Kardone (Guronių k.).

Gerunaitis Andrius iš Beištrakio k. Kaišiadorių valsč., g.1920m„ ž. 1945 04 12 Guronių k.

Janonis Justinas - Dagilis iš Kaspariškių k. Žiežmarių valsč., g. 1911 m., ž. 1945 04 12 Guronių k.

Laurušonis Algirdas, Petro Miežis iš Miežonių k. Kaišiadorių valsč., g. 1928 m., ž. 1945 04 12 Guronių k

Maciulevičius Antanas iš Kruonio valsč., buvęs „Naujo kelio" kol. pirmininkas, partizanų rėmėjas, ž. 1953 04 12 nuo smogikų.

Matikas Jonas, Mykolo iš Sundakų k. Jiezno valsč., g. 1918m., ž. 1945 04 12 Guronių k.

Matikas Antanas, Mykolo - Skroblas iš Sundakų k. Jiezno valsč., g. 1919 05, ž. 1953 04 12 Migonių k. Kruonio valsč. nuo smogikų, būrio vadas,

Paškauskas Vincas, Jono - Liepinis iš Paliepių k. Kaišiadorių valsč., g. 1926m., ž. 1945 04 12 Guroniųk.

Švedas Kazys - Šermukšnis iš Šiaulių, g. 1918m., ž. 1945 04 12 Guronyse.

Verbickas Aleksas, Prano - Berželis iš Miežonių k. Kaišiadorių valsč., g. 1920m., ž. 1945 04 12 Guroniųk.

Zdanevičius Pranas, Adomo - Burokas iš Guronių k. Kaišiadorių valsč., g. 1921m.,ž. 1945 04 12 Guronių k.

Zdanevičius Ignas, Adomo Serbentas iš Guronių, g. 1925 12, ž. 1945 04 12 Guronių k.

Zdanevičius Andrius, Adomo Morka iš Guronių k., g. 1919m., ž. 1945 04 12 Guronių k., būrio vadas.

Kestenis Mečislovas - Kareckas Mykolas iš Gražiškių k. Kėdainių apskr., g. 1913 m., - Serbentas LLA 5-tos apyg. vadas, ž. 1945 04 13 Kaugonių-Dainavos miške, prie Tabariškių k.

Kacevičius Zigmas - Genius iš Gilučių k. Žaslių valsč., g. 1922 m., (Genys, Genijus) 3-ojo bataliono vadas, ž. 1945 04 13 Kaugonių miške.

Markevičius Adolfas - Putinas iš Jočiūnų k., Žaslių valsč., g. 1919 m., ž. 1945 04 13 Kaugonių g.st.

Trakimas Kazimieras - Putinas iš Kazimieravos k. Žaslių valsč., g. 1922 m., ž. 1945 04 13 Kaugonių g.st.

http://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

 

GLOBYS Antanas, Jono, g. 1908 Puikiuose, Gaurės v., Tauragės r. Žuvo 1952 04 11 Tauragės urėdijoje, Eičių girininkijos 40-me kvartale, kartu su partizanais K. Jonča ir F. Norkumi, ir Puikių k. gyventoju D. Sungaila.

Foto: JONČA Kazimieras, Petro - Majus, g. 1924 Eičiuose, Gaurės v., mažažemiu ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1945. Kovojo Lelijos būryje. Žuvo 1952 04 11 Tauragės urėdijos Eičių girininkijos 40 - tame kv. Kartu žuvo partizanas F. Norkus ir du Puikių k. gyventojai: A. Globys ir D. Sungaila (Balsys). Kita versija: 1951 Dargaičiuose buvo sužeistas į kaklą ir mirė. Kūnas nuvežtas į Tauragės Šubartinę (V. Meškauskas)

NORKUS Fabijonas, Antano - Daukantas, g. 1928 Globiuose, Jurbarko v., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1948. Kovojo Lelijos būryje. Žuvo 1952 04 11 Eičių girininkijos 40 kvartale, Tauragės urėdijoje. Kartu žuvo partizanas K. Jonča ir du Puikių k. gyventojai - A. Globys ir D. Sungaila.

SUNGAILA Danielius, Vinco, g. 1934, gyv. Puikiuose, Gaurės apyl., Tauragės r. Žuvo 1952 04 11 Tauragės urėdijos Eičių girininkijos 40 kvartale kartu su A. Globiu ir partizanais F. Norkumi ir K. Jonča.

Foto: BAJORINAS Jonas, Nikodemo, g. 1913 Kėbaičiuose, Raseinių v. Žuvo 1947 04 13 Skaraitiškėje, Šiluvos v. 

JURČAS (JIVIČAS) Jonas, g. 1925 Pagojuose, Šiluvos v. LLA karys. Partizanas. Žuvo 1947 04 13 Skaraitiškėje, Raseinių r.

LUKAUSKAS Petras, Jono - Svajūnas, g. 1926 Varkaliuose, Šiluvos v. Žuvo 1947 04 13 Skaraitiš-kėje, Šiluvos v., kartu su kitais partizanais.

MATUTIS Petras, Petro - Lakūnas, g. 1919 Ringiuose, Pagramančio apyl. Šalnos partizaninio rajono Vytauto, Kęstučio vadovaujamų būrių partizanas. Veikė Skaudvilės - Kaltinėnų apylinkėse. Pateko į nelaisvę 1950 04 13 Obelyno miško 18 kvartale, Šilalės v. Tolimesnis likimas nežinomas.

PIPIRAS Petras - Vyturys, g. apie 1920 Vaitimėnuose, Šilalės v. Partizanas nuo 1945. Kovojo Šalnos rajono Aušrelės būryje. Žuvo 1950 04 13 Obelyno miško 18 kvartale, Šilalės v.

POCIUS Antanas, Prano - Lapinas, g. 1917 Akstinuose, Betygalos v. Žuvo 1947 04 13 Skaraitiškėje, Šiluvos v. Žr. priedą.

VIRBICKAS Petras, g. 1926 Bogušaičiuose, Šiluvos apyl., Raseinių r. Žuvo 1947 04 13 Skaraitiškėje, Šiluvos apyl., kartu su kitais partizanais.

ŽIOGAS Jonas, kilęs iš Plekaičių k., Šiluvos v. Žuvo 1947 04 13 mūšyje Skaraitiškėje

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

1952 04 11 krito paskutinysis Erškėčio kuopos partizanas Juozas Karklas

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-15-1995.pdf

 

Raugalas Stasys -Kmynas, Stasio, g.1925 m. Viliaudžių k.; išėjo į mišką 1947 m.; ž.1948 04 11 Butkiškių k.; užkastas Vidiškiuose; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Alionis - Aleksas Alionis-Šaulys, g.1907 m., gyveno Kaišiadorių vis. Guronių k. Kardono eiguvoje, eigulys, žuvo 1945 04 12 kautynėse prie savo namų su kitais 10 partizanų.

Morka - Andrius Zdanevičius, g.1919 m. Guronių k., kuopos vadas,

Livintų-Beištrakio miškuose, žuvęs 1945 04 12 Guronių k. kautynėse; kartu žuvo ir du jo broliai - Pranas-Burokas, g.1921 m., ir Ignas, g.1925 m

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf

 

Foto: Matikas, Jonas, Mykolo-Sakalas (1928-1945)

Gimė Sundakų kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje.

Žuvo apsuptyje 1945 metų balandžio 12 dieną Guronių kaime.

http://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 

1948 m. balandžio 12 d. Kidulių valsčiuje įvykusiose kautynėse žuvo jo draugas, Žalgirio rinktinės rikiuotės skyriaus viršininkas Jonas Kuras - Jaunutis

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf

 

Mejeris Jonas-Algimantas, Jurgio, iš Osvydžių k. Mindaugo būrio partizanas. Žuvo 1947 04 13 Sinkaičių vls. Paparčių k.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Gimžauskaitė - Maceikienė Ona, gyv. Mineiškiemio k., Saldutiškio vls., partizanų ryšininkė, slapyvardžiu Herbas, Kareiva. Žuvo 1947 04 13 Mineiškiemyje.

http://partizanai.org/failai/html/zadejom-laisve-parnesti.htm

 

Juozas Šiugždinis - Karys g. 1928 m. Ilgakiemio k. Garliavos valsč. Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos partizanas nuo 1950 m. Žuvo 1953 04 13

http://partizanai.org/failai/html/peciokaite-adomeniene-paskutinieji.htm