Juozas Katkus-Nikiforas

JUOZAPAS KATKUS-

ANUŽIS JONAS, NIKIFORAS

1918 03 19–1950 10 27 (28)

Juozapas Katkus, Prano, gimė 1918 m. kovo 19 d. Gyveno Kretingos aps. Darbėnų vls. Lazdininkų k. 1944 m. vasario 16–gegužės 15 d. gen. P. Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos vietinės rinktinės karys.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai slapstėsi nuo mobilizacijos į sovietų armiją. Lietuvos laisvės armijos (LLA) Žemaičių legiono Kardo rinktinės Klevo kuopos partizanas. 1945 m. lapkričio 15 d. Kardo rinktinės vado Kazimiero Kontrimo-Kontauto įsakymu Nr. 1 paskirtas rinktinės Ūkio skyriaus viršininko padėjėju. 1946 m. sausio 30 d. šios rinktinės vado Jurgio Ožeraičio-Antano Mažeikos įsakymu Nr. 2 paskirtas rinktinės Ūkio skyriaus viršininku. Vėliau ėjo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo Žvalgybos viršininko pareigas. Nuo 1950 m. spalio mėn. vidurio – Kardo rinktinės vadas.

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai. Ne vėliau kaip 1947 m. Pirmoje eilėje (iš kairės): Steponas Dėliautas, neatpažintas, Palangos (Narimanto) kuopos partizanas Antanas Pikturna-Šelmis; antroje eilėje klūpo (iš kairės): apygardos ir rinktinės štabų ryšininkas Juozas Petreikis-Taukenis, rinktinės Organizacinio skyriaus viršininkas Steponas Skersys-Kovas, grupės vadas Petras Žeimys-Povilas, rinktinės štabo ryšininkas Mykolas Katkus-Jokimas; trečioje eilėje stovi (iš kairės): rinktinės Agitacinio ir propagandinio skyriaus viršininkas Alfonsas Knistautas-Ragūnas ir Žvalgybos viršininkas Juozapas Katkus-Nikiforas, A. Knistauto pavaduotojas Stasys Lisauskas-Antanas, neatpažintas, Jonas Danilevičius-Silvestras, Kretingos (Širvydo) kuopos vadas Kazimieras Kontrimas-Montė, rinktinės štabo ryšininkas Kazys Šalnis-Vladas, neatpažintas, Jonas Makarovas-Mažasis Jonis. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Žuvo 1950 m. spalio 27 (28) d. Kretingos r. Vaineikių miške įrengtoje partizanų stovykloje MGB vidaus kariuomenės 32-ojo ir 273-iojo šaulių pulkų kareivių ir MGB Kretingos r. skyriaus stribų vykdytos karinės čekistų operacijos metu kartu su Kardo rinktinės grupės vadu Petru Žeimiu-Povilu ir štabo apsaugos būrio partizanu Steponu Motiejausku-Tamošiumi.

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Kartenos mstl. ir užkasti MGB Kartenos valsčiaus poskyrio kieme.

2004 m. kovo 9 d. J. Katkui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu jam suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Brolis Antanas (g. 1908 m.) 1945 m. buvo suimtas ir išvežtas į Belomorkanalą (Karelija). Paleistas 1946 m. grįžo namo, tačiau 1948 m. buvo ištremtas į Tomsko sr.

Brolienė Magdalena (g. 1916 m) buvo partizanų rėmėja. Suimta 1946 m. balandžio 5 d. 1946 rugsėjo 22 d. nuteista dešimčiai metų lagerio ir trejiems metams tremties. Išvežta į Sevvostlagą (Magadano sr.). 1954 m. rugsėjo 29 d. ištremta į Tomsko sr.

Motina Ona Katkienė (g. 1875 m.) 1948 m. sausio 3 d. buvo ištremta į Tomsko sr. Ten mirė 1948 m. sausio mėn.

Brolis Mykolas-Jokimas (g. 1921 m.) 1945 m. lapkričio 15 d. tapo Kardo rinktinės partizanu. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo narys ir ryšininkas. Žuvo 1948 m. gegužės 26 d. Kretingos aps. Kretingos vls. Genčų k. ir Tūbausių k. apylinkių miške.

Sesuo Barbora (g. 1906 m.) buvos suimta 1949 m. gruožio 16 d.

1950 m. rugpjūčio 26 d. nuteista dešimčiai metų lagerio. 1950 m. lapkričio 2 d. išvežta į Dubravlagą (Mordovija).

Paminklinis akmuo buvusio MGB Kartenos valsčiaus poskyrio ir stribų būstinės kieme užkastiems 1948–1951 m. Kartenos apylinkėse žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kartenos (Buganto) kuopos partizanams ir jų ryšininkams atminti. Bendras paminklinio akmens ir atminimo lentelės jame vaizdas. Kretingos r. Kartenos sen. Kartenos mstl. Mokyklos g. 4. Pastatytas 1991 m. J. Kanarsko nuotr., 2006 m.

Tipinis atminimo ženklas 1950 m. spalio naktį iš 27 į 28 d. miške įrengtoje partizanų stovykloje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo ir 273-iojo šaulių pulko kareiviais bei MGB Kretingos r. skyriaus stribais žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadui J. Katkui-Nikiforui, grupės vadui P. Žeimiui-Povilui ir rinktinės štabo apsaugos būrio partizanui S. Motiejauskui-Tamošiui atminti. Bendras ženklo ir įrašo jame vaizdas. Kretingos r. Kretingos miškų urėdijos Vaineikių girininkijos Vaineikių miško 40 kvart. 18 sklypas. Aut. dizaineris Romas Navickas.

Atidengtas 2016 m. gegužės 13 d. Stasio Burbos rūpesčiu. J. Kanarsko nuotr., 2016 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2018/201803_katkus_biog.pdf