J. E. VYSKUPUI JULIJONUI

Vynmedžio Šakelė

Tu Kunigas Švenčiausio Dievo -
Garbė kilniausia be ribų!
Aukoti Kristų Dangaus Tėvui:
Jam kelti sielas iš kapų!

    O Vyskupe, dangus Tau lenkias -
    Tu Kristaus meile ir Auka
    Gyvenimu Jam giedi Šventas,    Kančia šventėji Jo jėga.
    Laimingas Kunige Aukščiausio,
    Jau pusė šimtmečio su Juo!   
    Viena Auka, kaip viena Meile,

Su Kristumi Tu visas Jo!

    Už miesto išmestas Golgoton -
    Šventovėje visų tautų -
    Su Kristumi Tu paaukotas
    Švieti mums Kristaus atvaizdu.

    Banguoja - ūžia kančių jūra -
    Juodai užtemo mums dangus!..
    Tamsiam kampelyje Tėvynės
    Degi mums švyturiu skaidriu!
    O Kunige Švenčiausio Dievo -
    Sūnau brangiosios Lietuvos!
    Patrauk visus su meile Tėvo
    Jėga galingąja aukos!

Aukot ir laimint - vesti skirtas
Vis laimink Viešpaties vaikus.
Visi Jo žodį teišgirstam,

    Tvirtai žygiuojam Jo taku.
    Te Lietuva šventa pražysta
    Tyliais savaisiais kankiniais!
    Visa Tauta prie Dievo grįžta
    Tiesos ir Meilės Jo keliais!

(1986)