Šio meto Lietuvos vyskupai ir ganytojai

Liudvikas Povilonis (1910-1934-1969),
     Kauno arkivyskupijos Apaštalinis administratorius, Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas.

Romualdas Krikščiūnas (1930-1954-1969).

Juozas Preikšas (1926-1951-1984).

Vincentas Sladkevičius (1920-1944-1957),
     Kaišiadorių vyskupijos Apaštalinis administratorius, Vatikano Sakramentų Kongregacijos narys.

Julijonas Steponavičius (1911-1936-1955),
     nuo 1961 m. sukliudytas eiti savo, kaip Vilniaus arkivyskupijos Apaštalinio administratoriaus, pareigas turi reziduoti už arkivyskupijos ribų Žagarėje. Šįmet savo trigubo (75-50-25) jubiliejaus proga apdovanotas Laisvės žymeniu.

Antanas Vaičius (1926-1950-1982),
     Telšių vyskupijos Apaštalinis administratorius, Vatikano Kunigų Kongregacijos narys.

Kauno arkivyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:

kan. N. Čėsna, mons. V Grauslys, mons. K. Jakaitis, mons. R Juozapavičius, kun. V. Michelevičius, kun. E. Simaška, kun. J. Ūžusiems.

Kiti nariai:

kun. E. Bartulis, prel. A. Bitvinskas, kun. M. Buožius, kun. J. Frainas, kun. L. Vaičiulionis.

Kaišiadorių vyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:

kun. A. Ažubalis, kun. M. Balnys, g. kan. J. Jonys, kan. St. Kiškis, kun. J. Matulaitis, g. kan. J. Mintaučkis, kun. M. Petkevičius.

Kiti nariai:

kun. B. Bulika, kun. E. Kraujalis, kun. J. Masalskis, kun. I. Milašius, g. kan. J. Pilka. Kunigų tarybos Bažnytinio meno ir remontų komisija:

kun. J. Matulaitis, g. kan. J. Mintaučkis, kun. M. Petkevičius.

Panevėžio vyskupijos kurija, tribunolas ir kapitula
Kapitulinis vikaras prel. K. Dulksnys.

Kancleriskun. J. juodelis.

Oficiolaskan. R Žiukelis.

Santuokos ryšio gynėjaskun. Kl. Gutauskas.

Notaraskun. A. Baniulis.

Kapitulos pirmininkasprel. K. Dulksnys.

Nariai:

kan. B. Antanaitis, kan. P Žiukelis.

Telšių vyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:

kun. B. Burneikis, kan. K. Gaščiūnas, kun. J. H Gedgaudas, kun. J. Gedvila, kun. J. Miklovas, kun. R Palšis, kun. dr. R Puzaras, kun. B. Talaišis.

Kiti nariai:

kun. A. Arnašius, kun. J. Kauneckas, kun. J. Pačinskas, kun. J. Poška, kun. A. Pudžemys.

Vilkaviškio vyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:

kun. dr. V Butkus, mons. A. Gustaitis, kun. J. Jakaitis, prel. J. Kavaliauskas, kun. R Račiūnas, mons. J. Žemaitis.

Kiti nariai:

kun. J. Barkauskas, kun. A. Deltuva, kun. R Dumbliauskas, kun. dr. L. Lešinskis, kun. J. Užupis.

Vilniaus arkivyskupija

Kapitulinis vikaraskun. A. K. Gutauskas.

Kancleriskun. J. Deksnys.

Notarai:kun. J. Tunaitis, kun. M. Čeponis.

Kunigų taryba

Konsultoriai:

kun. J. Baltušis, kun. K. Gajauskas, kun. J. Morkūnas, kun. J. Slėnys, kun. J. Tunaitis, kun. D. Valiukonis, kun. K. Vasiliauskas.

Kiti nariai:

kun. A. Keina, kun. T Kondratavičius, kun. J. Lauriūnas, kun. dr. R Vaičekonis, kun. K. Vaičionis.