GIESMĖ ŠVENTAM PRANCIŠKUI

Šventasis Pranciškau, dar jaunas, kilnus
Tu žemiškus gėrius, kaip dulkes metei! -
Tau Kristus prabilo, iš Kryžiaus pamojo, -
Beturtis tu laisvas, kaip aras skraidei!

     Tik Meilei iš meilės sukurta širdis
     Prikaltajai Meilei liepsnojo visa!
     Ji troško mylėti, kaip Jis mus mylėjo, -
     Pats Kristaus paveikslu meilingai švietei.

O meilė - besotė, vis trokšta mylėti,
Uždegti pasaulį ugnim dieviška.
Su Kristum iš meilės viską iškentėti, -
Kad visa Jam būtų Jo meilės auka.

     Tu Angelu žemės kančioj sušvitai -
     Tau Kristus įdegino Meilės žaizdas.
     Tu uždegei žemę - širdžių milijonus,
     Kaip tau, ir jiems Dievas jau tapo viskas!

Šventasis Pranciškau, mūs Tėve brangus!
Dėkojam už meilę ir meilės takus.
Išmelsk ir mums meile taip greitai šventėti,
Kaip tu ja šventėjai skaistus, nuolankus.

(Melodijai tinka B. Andriuškos Palaimintas Viešpats, kurs lankos pas mus)