TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

      „Tiesos kelias“ Nr. 12 paskelbė platoką informaciją apie Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą (TTCKK). Norėtume apie tai bent trumpai informuoti ir „Rūpintojėlio“ skaitytojus.

     1978 m. lapkričio 13 d. buvo įkurtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, kurio nariai 5 kunigai - Jonas Kauneckas (Telšiai), Alfonsas Svarinskas (Viduklė), Sigitas Tamkevičius (Kybartai), Vincas Vė/avičius (Skaudvilė) ir Juozas Zdebskis (Šlavantai) - Maskvoje surengtoje spaudos konferencijoje pristatė šį Komitetą užsienio žurnalistams.

     Komitetas savo pareiškime sakė, jog jis sieks katalikams lygių teisių su ateistais. Siekdamas šio tikslo, Komitetas pasiryžęs:

     1)    atkreipti tarybinės vyriausybės dėmesį į Bažnyčios ir paskirų asmenų diskriminavimo faktus;

     2)    informuoti Bažnyčios vadovybę, o reikalui esant ir visuomenę apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje bei kitose tarybinėse respublikose;

     3)    siekti, kad tarybiniai įstatymai ir jų praktinis taikymas, susijęs su Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalais, neprieštarautų tarptautiniams Tarybų Sąjungos susitarimams;

     4)    aiškinti kunigams ir tikintiesiems jų teises ir padėti jas apginti.

     Komitetas veiks viešai ir nesieks jokių politinių tikslų. Jis solidarizuosis su Tarybų Sąjungos bei viso pasaulio žmogaus teisių gynėjais ir pasiryžęs su jais bendradarbiauti. Ypač artimai nori bendradarbiauti su TSRS tikinčiųjų teisių gynimo krikščioniškuoju komitetu. Šis bendradarbiavimas bus kuklus indėlis, kuriuo Komitetas prisidės ne tik prie žmogaus ir tikinčiųjų teisių gynimo, bet ir prie ekumeninio sąjūdžio.

     Komitetas yra paskelbęs keletą dokumentų. Pirmajame dokumente kreipėsi į Šventąjį Tėvą, pareikšdamas besąlygišką ištikimybę Apaštalų Sostui. Antrajame dokumente prašo leisti vyskupams Vincentui Sladkevičiui ir Julijonui Steponavičiui eiti ganytojų pareigas; trečiajame prašo TSRS vidaus reikalų ministrą išleisti kun. Pranciškų Masilionį aplankyti savo brolius, gyvenančius JAV; ketvirtajame prašo religijų reikalų tarybos įgaliotinį panaikinti kunigams Jonui Zubrui, Alfonsui Svarinskui, Sigitui Tamkevičiui skirtas baudas už surengtą Vėlinių procesiją. Komitetas yra paskelbęs ir daugiau dokumentų Bažnyčios bei tikinčiųjų teisėms apginti.

     Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimas yra didelės svarbos dalykas. Su jo įsteigimu prasideda naujas katalikų kovos dėl savo teisių tarpsnis. Komiteto nariai imasi labai svarbių ir atsakingų pareigų. Lietuvos TSR prokuratūra jau yra susidomėjusi Komiteto narių veikimu. „Tiesoje“ (1979 09 05. Nr. 204) prokuratūra paskelbė tokio turinio informaciją: Iškviesti į Lietuvos TSR prokuratūrą Viduklės bažnyčios klebonas A. Svarinskas ir Kybartų bažnyčios klebonas S. Tamkevičius buvo oficialiai įspėti už tai, kad jie, naudodami bažnyčią ir kulto tarnų padėtį, skleidžia žinomai melagingus prasimanymus, šmeižiančius tarybinę valstybę ir visuomeninę santvarką, pažeidinėja religinių susivienijimų nuostatus ir tam kursto tikinčiuosius. Piliečiams A. Svarinskui ir S. Tamkevičiui išaiškinta, kad už pakartotinį tarybinių įstatymų pažeidinejimą jiems gali būti taikomos griežtesnės teisinio poveikio priemonės. (Kokius melagingus gandus, šmeižiančius tarybinę valstybę, skleidžia, informacijoje nėra nurodyta.)

     Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai pasiryžę viešai ginti Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus. Tikinčiųjų pareiga melsti Aukščiausiąjį palaimos jų veiklai ir juos visokeriopai remti.