LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS REIKALU

ATVIRI LAIŠKAI

LIEČIA PULK. A. BIRONTO ATSAKYMĄ PULK. O. URBONUI

Gerb. Pone Redaktoriau,

Maloniai prašau neatsisakyti atspausdinti Tamstos redaguojamame žurnale šį mano pareiškimą, ryšium su plk. A. Bironto straipsniu ‘‘Lietuvos Vietine Rinktinė 1944    m.”

(“Karys” Nr. 5, 1952 rugpjūtis).

Pulk. A. Birontas minėtame straipsnyje rašo: “Tik po Rinktinės likvidavimo vienam mėnesiui praėjus, gen. Kubiliūnas Tarybos vardu pasiūlė man iš buvusių Viet. Rinktinės likučių ir esamų lietuviškų apskričių komendantūrų suformuoti mobilizacijos štabą. Griežtai atsisakiau motyvuodamas...” 

Laikau savo pareiga pulk. A. Birontą patikslinti. 1944 m. gegužės mėn. 24 d. pulk. A. Birontas, atvykęs į Vl-ą fortą prie Kauno, kur jau likviduotos Vietinės Rinktinės 31 karininkas buvo vokiečių kalinami, pareiškė: “Jūsų likimas man nežinomas, ir jums visiems padėti negaliu. Turiu pavedimą sudaryti naują Vietinės Rinktinės štabą, ir man reikalingi štabų darbe prityrę karininkai. Kas iš jūsų sutiks dirbti mano vadovybėje — bus iš arešto paleistas”.

Kalinamųjų karininkų tarpe buvau vyresnysis, žinodamas, kad vienintelė proga karininkams išsilaisvinti būtų šio pasiūlymo priėmimas, sutikau, kad norintieji dirbti pakitėjusiose Viet. Rinktinės sąlygose gali eiti į pulk. A. Bironto formuojamąjį štabą. Keturi karininkai sutiko ir tą pačią dieną iš VI-ojo forto paleisti.

Atsisveikindamas su jais, jiems pareiškiau, kad jų, kaip lietuvių, sąžinės reikalas — stoti į tą darbą ar eiti į mišką.

Taigi ne “praėjus mėnesiui”, bet kelioms dienoms po Viet. Rinktinės likvidavimo praėjus, pulk. A. Birontas jau formavo naują Viet. Rinktinės štabą.

Kieno tad pavedimu?

Prašau priimti, Pone redaktoriau, mano tikros pagarbos pareiškimą,

Pulk. T. Vidugiris,

Buv. Vietinės Rinktinės Kauno Pulko Vadas.

*

* *

Gerb. Kario Redaktoriui,

prašau neatsisakyti įdėti į Jūsų redaguojamą laikraštį šį mano atvirą laišką:

Pulk. A. Birontas, savo atsakyme pulk. O. Urbonui dėl L. Vietinės Rinktinės reikalų (žiūr. Karys Nr. 5-6), tarp kitko, užsimena ir apie mūsų tautos rezistenciją, kuri vokiečių okupacijų metais buvo išvysčiusi didelę pasipriešinime akciją ir faktiškai vadovavo mūsų vedamai laisvės kovai. Jis žodį rezistencija ima į kabutes ir tai vadina pragaištingu darbu, o mūsų laisvės kovotojus prilygina eiliniams proklamacijų platintojams, kurie, anot pulk. A. Bironto, tik trukdė jam vykdyti lietuvių jaunimo mobilizavimo planus.

Šitoks grubus mūsų tautos rezistencijos įžeidimas yra pirmas tremtyje ir tai pavadinti eiliniu nesiorientavimu ar noru pateisinti savo abejotinus veiksmus okupantų atžvilgiu, būtų permaža. Juo labiau nuostabu, kad tokią ligotą nuomonę reiškia buvęs Lietuvos kariuomenės pulkininkas, norįs taip pat save išrikiuoti lietuviškų interesų gynėjų eilėse.

Dėl tokio apgailėtino ir nesuderinto su lietuvio garbe pulk. A. Bironto pareiškimo, aš, kaip buvęs tos pasipriešinimo kovos dalyvis, reiškiu pasipiktinimą ir nusistebėjimą, jog atsiranda dar tokių žmonių, kurie drįsta viešai šmeižti mūsų laisvės kovotojus, tuos žmones, kuriais didžiuojasi ne tik visa lietuvių tauta, bet ir likusis Vakarų pasaulis.

Po tokio pareiškimo nublunka ir kiti pulk. A. Bironto išvedžiojimai ir pasiteisinimai dėl L. Vietinės Rinktinės likvidavimo, nes tuose išvedžiojimuose pulk. A. Birontas labiau save perstato klusniu okupantų įrankiu, negu lietuviškų interesų gynėju. Reiškiu pagarbą

Henrikas Žemelis

8 KARTUS PER DIENĄ GIRDIMAS LIETUVIŠKAI “AMER. BALSAS”

“Amerikos Balsas” į Lietuvą dabar siunčiamas net 8 kartus per dieną trijomis skirtingomis programomis: dvi iš New Yorko ir viena iš Europos. Viena jų kartojama tris, kita du kartu.

Mūsų skaitytojai iš Aliaskos, Australijos, Pietų Amerikos mus informuoja, kad ir ten girdimas lietuviškai “A. Balsas". Kurie skaitytojai įdomautųsi klausyti transliacijų kitomis kalbomis, tie nemokamai gali gauti leidinį anglų, vokiečių, prancūzų ar ispanų kalbomis. Norintieji tą programų leidinį gauti, gali rašyti šiuo adresu: “Voice of Amerika”, New York 19, N. Y.

NAUJAS “LIETUVIŲ DIENŲ” NUMERIS

Kaip ir visi kiti, taip ir lapkričio mėn. "Lietuvių Dienų” nr. yra puošnus, įdomus ir aktualus. Šiame numeryje telpa virš 40 puikių ir kartu aktualių nuotraukų iš lietuvių gyvenimo Amerikoje ir kituose kontinentuose. Taip pat yra įdomių straipsnių, pasiskaitymų ir beletristikos. Po kiekviena nuotrauka parašai duodami abiem kalbomis. Taip pat įdomus ir angliškasis skyrius. Šis numeris gaunamas pas spaudos platintojus ir “Lietuvių Dienų” atstovus. Prisiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai. Administracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

GEN. NAGEVIČIUS KARO INVALIDŲ REIKALU

Lapkričio 23 dieną, 1918 metais, buvo išleistas įsakymas Nr. 1 mūsų kariuomenei. Ta diena laikomą jos atgijimo diena. Gal ta proga, kaip ir pereitais metais, reikėtų prisiminti mūsų laisvės kovų karo invalidus. Jų, čia Amerikoje, esama apie 20, visi sužaloti (apie 70%darbingumo nustoję) suvargę, menkos sveikatos, sunkiai dirba dėl duonos kąsnio. Be to viso dar ir kiek . . . pasenę . . .

Siūlau visiems geros valios lietuviams pasitarti su savo protu ir širdimi, o gal ir su visais namiškiais, ir paguosti tuos invalidus, daugumoje savanorius ir Vyčio kryžiaus kavalierius . ..

Aukas geriausia siųsti jų Centro Valdybai (Br. Tvarkūnas, 4316 N. Franklin St., Philadelphia, Pa.).

Buvęs Karo Invalidams šelpti komiteto pirmkas Lietuvoje 
gen. V. Nagius - Nagevičius