POGRINDŽIO SPAUDA NACIŲ OKUPACIJOS METU

K. PELĖKIS

(Pabaiga)

Pogrindžio spauda prieš naciųpastangas išvežti lietuvius darbams

Kai naciai paskelbė Lietuvoje totalinę darbo mobilizaciją, norėdami sumobilizuoti lietuvius priverčiamiems darbams Reichan, pogr. spauda rašė:

“Šiandien atviru veidu vokiečiai skelbia totalinę darbo mobilizaciją. Lietuviams tai reiškia totalinį tautos naikinimą. Dešimtys tūkstančių lietuvių jau Vokietijos darbuose. Pusbadžiu maitinami, drabužio negaudami, lageriuose laikomi, jausdami kiekviename žingsnyje pabrėžiamą vokiečio pranašumą ir jo geresnį maistu ir drabužiu aprūpinimą, už mažiausį nepasitenkinimą baudžiami net koncentracijos stovyklomis — tiek lietuviai, tiek kitų tautų žmonės, prievarta čia atvežti, sakosi pėsti grįžtų, kad tik galėtų. Bet jie yra paversti N. Europos vergais ir moderniom priemonėm saugomi. Kuo daugiausia išspausti iš jų darbo energijos ir nelaikyti jų savame krašte, yra dvigubas Reicho interesas. Jų vieton atsiunčia vokiečius ir vok. repatrijantus, kad jie išvengtų bombardavimo, čia, Lietuvoje, užimtų lietuvių vietas, neprivalėdami jokių karo prievolių, naudodamiesi išimtinėm privilegijom, asmeniškai pasipelnytų ir kraštą perimtų iš lietuviškų į vokiškas rankas.”

Naciai nuolat stiprino “vergų” gaudymo akciją. Lietuviai į tai irgi reagavo. Štai vienas pogr. spaudos korespondentas patiekia žinių apie vieną nacių įvykdytą lietuvių gaudymą:

 “Naujoji medžioklė.

Tęsdami' savo “kultūrinius” žygius “išlaisvintoje” Lietuvoje, vok jau yra pradėję naują “medžioklės’ sezoną, tik dabar dar atviriau ir ciniškiau:    visose gatvėse, kinuose,

pliažuose, turguose ir t.t.

Sustiprėjęs žmonių gaudymas jau yra iššaukęs natūralaus, savaiminio pasipriešinimo atsitikimus. Šančiuose moterys ir vaikai smarkiai akmenimis ir plytgaliais apdaužė uniformuotus vokietukus, kurie gaudė mūsų jaunuolius. Vokietukai rimtai nukentėjo. Ryšy su tuo suimtos kelios moterys. Geležinkelių dirbtuvių darbininkai prikūlė uniformuotą vokietuką, kuris bandė juos užkabinti, klausdamas dokumentų. Panaši istorija įvyko ir prie kino “Union” Vilijampolėje: vokietukui užkabinus keturius jaunuolius, jie taip smarkiai jį primušė, kad ir ligoninėje nėra vilties pasveikti. Jaunuoliai paspruko. Be to, Šančiuose į tokius žmonių medžiotojus yra paleista šūvių, yra apmėtyta akmenimis nuo stogų ir pan. Tokių atsitikimų yra ir daugiau.”

Pogrindžio spauda iškeldavo ir tokias “modernias” baltųjų vergų prekybos priemones:

“Panevėžio komisaras Neumann paskyrė kaip premiją 50 taškų tiems pareigūnams, kurie pristatys po vieną pagautą lietuvį jaunuolį, besislepiantį nuo “savanoriškumo.”

Vokiečiai nustatė net kontingentą, konkrečiai nurodydami darbininkų skaičių, kuris reikia paimti Reichan. Pradžioje jis buvo 30,000, vėliau pareikalauta 100,000. Galiausia stengėsi sugauti tiek, kiek valiojo. Lietuvių nusistatymas buvoaiškus NE!, nes slapti, įtakingi pogrindžio laikraščiai šia proga taip rašė:

“Ponai vokiečiai, prakasykite akis ir apsidairykite, kas dedasi frontuose. Juk artėja 12 valanda. O jūs, jaunieji lietuviai ir lietuvės, stiprinkitės viltimi ir žinokite, kad tokių priemonių gali imtis tik tokie valdovai, kurių valandos jau suskaitytos ir kurie desperacijoje būdami nebežino ką daryti.”

Sustiprėjant gaudymo akcijai, pogrindžio spauda nenustojo teikusi kai kurių vilčių:

“Prisigūžkime prie žemės! Ramiai, atsargiai ir šaltai pakelkime šios valandos mėginimus. Tironai baigia nusisukti sprandus, o ateitis mums priklauso.”

Pogrindžio spaudos vaidmuo kovoje už krašto laisvę

Baigiant šį rašinį, trumpai reziumuojant lietuvių pogrindžio spaudos reikšmę kovoje prieš nacius, galime nusakyti šitaip:

1)    Ji sujungė lietuvių tautą į vieningą organizaciją kovai prieš nacius. Pati (spauda) būdama įvairi savo ideologija ir neretai puldama kitą pogrindžio spaudos dalį, laikėsi vieningos linijos, spręsdama savo pagrindinį uždavinį.

2)    Pogr. spauda buvo vienintelis organas, kurio pagalba tuometinis vyr. lietuvių politinis organas reiškė savo valią tautai.

3)    Pogr. spauda sugebėjo įsigyti tokį didelį pasitikėjimą tautoje, kad jos valia buvo įsakymas tautai.

4)    Ji paveikė plačias gyventojų

mases neįsijungti politiškai ir ekonomiškai bei kultūriškai vokiečių karo malūnan.

5)    Ji, bent iki tam tikro laiko (nacių okupacijos galo), išsaugojo didelę dalį lietuvių nuo išvežimo prievartos darbams į Reichą.

6)    Pogr. spauda buvo vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurio nebuvo sudarytas iš lietuvių nacių taip reikalaujamas SS legionas.

7)    Pogrindžio spauda (kaip ir užsienio radijas) buvo vienintelis šaltinis, iš kurio lietuvis semdavosi sau politines informacijas.

8)    Pogr. spauda buvo vienintelis informacijos šaltinis gyventojams apie įvykius krašte.

9)    Pogr. spauda skelbė visuomenei kovų dėl Lietuvos Nepriklausomybės užsieny atgarsius.

10)    Jos vadovaujantieji vyrai nuolat sekė karinę bei politinę padėtį ir bandė įžvelgti ateinančius įvykius.

11)    Pogr spauda tinkamu laiku galutinai išryškino lietuvių-vokiečių santykius, parodydama tikrąjį nacių veidą.

12)    Pogr. spauda auklėjo tautą Vak. demokratijų dvasioje ir teikė jos skaitytojams tikrosios demokratijos supratimą.