Kaip mes pagerbėm Amerikos Nežinomąjį Karį

JOKŪBAS J. STUKAS

Praėjusiais metais gegužės 6 d. visiems amžiams Arlington Tautinėse Karių Kapinėse, Virginia valstybėje, buvo padėta paminklinė Amerikos Lietuvių Veteranų bronzinė, paauksuota lentelė, kuri milijonams liudys apie lietuvių pralietą kraują dėl tautų laisvės ir teisingumo. Ta lentelė, su lietuviškais herbais ir simboliais, buvo paruošta rūpesčiu Newark, New Jersey, Amerikos Lietuvių Veteranų organizacijos, ir ją pagamino Amerikos lietuvis dailininkas Jonas Subačius. Tuo buvo pareikšta aukščiausioji pagarba tam nežinomam kariui, kuris žuvo už mūsų kraštą — Ameriką.

Jau iškilmių išvakarėse iš tolimųjų ir artimųjų lietuviškų kolonijų rinkosi dalyviai autobusais ir automobiliais. Prieš pat iškilmes iš Carlyle viešbučio, Washington, D. C., lietuvių veteranų delegacijos buvo palydėtos policijos eskorto į iškilmių vietą. Kapuose oficiali mūsų veteranų delegacija buvo sutikta Prezidento Trumano asmeninės garbės sargybos ir karo administracijos aukštų pareigūnų. Pažymėtina, kad iškilmės prasidėjo Lietuvos Himnu, kurį sugrojo didžiulis Amerikos kariuomenės orkestras. Po to, įteikiant paminklinę lentelę, Lietuvos įgaliotas ministeris Povilas Žadeikis pasakė atitinkamą žodį. 

Kapų viršininkas, Plk. R. J. Williamson, priėmė lentelę Amerikos valdžios vardu. Po to vyko invokacija, kuriai vadovavo Bayonne, N. J., lietuvių parapijos klebonas, Kun. Mykolas Kemėžis. Jis pašventino uždedamąjį ant Nežinomojo Kario kapo lietuvių trispalvį vainiką. Dedant Lietuvos ministrui vainiką, trimitavo trimitas ir buvo sugrotas Amerikos Himnas. Po to, dedant lentelę ir į trofėjų muziejų, skambėjo Nežinomojo Kario varpai. (Muziejų kasmet aplanko keletas milijonų žmonių, ir jie pamato lietuvišką paminklinę lentelę.)

Iškilmėse dalyvavo apie keturi tūkstančiai žmonių. Garbės svečių eisenoje dalyvavo, be anksčiau paminėtų, dar Latvijos įgaliotas ministeris Dr. Feldmanis, Lietuvos pasiuntinybės attache Dr. Kajeckas, Chicagos Dariaus-Girėno ir Don Varno Lietuvių legionierių postų komandieriai, Baltimores Liet. legionierių postų komandieriai, liet. karių motinų atstoves, ir paminklinės lentelės paruošimo komitetas: Jokūbas J. Stukas, pirm.; Vladas Kranauskas, Jonas Asauskas, Petras Mitchell, Jonas Leliašius ir Al. Andriuškevičius.

Iškilmės buvo labai įspūdingos. Grojant Lietuvos Himną, ne vienam akyse pasirodė ašaros. Vėliavų miškas rodė prijautimą šioms iškilmėmsiš daugelio organizacijų tarpo. Anotministerio p. Žadeikio, tai buvo svarbus istorinis įvykis Amerikos lietuvių gyvenime!

Po iškilmių įvyko didelis bankietas puošniame Carlyle viešbutyje, Wash-ingtone, kuriame dalyvavo 300 svečių ir buvo pasakyta daug reikšmingų kalbų. Svečių tarpe buvo daug įžymių žmonių, šių eilučių autoriui teko garbė šiam bankietui vadovauti, kaipo komiteto pirmininkui.

Sekmadienio rytą Nekaltojo Prasidėjimo Bažnyčioje, Washingtone, Kun. Mykolas Kemėžis šia intencija atlaikė šventas mišias. Atitinkamą žodį pasakė vietinis Washingtono lietuvių kunigas Gedra. Beje, savaitę prieš dedikaciją, paminklinė lentelė buvo iškilmingai pašventinta šv. Trejybės. Liet. parapijos bažnyčioje, Newark, N. J., gerb, prelato Ig. Kelmelio.

Reikia sveikinti ir džiaugtis, kad Newark, N. J., Amerikos lietuviai veteranai sugebėjo suorganizuoti ir pravesti šias istorines iškilmes. Komiteto nariai nenuilstamai dirbo ištisus metus, rinkdami aukas, važiuodami į Pentagoną pasitarimams ir t.p. Jų didelio pasiaukojimo dėka buvo pagerbtas Amerikos Nežinomasis Karys ir mūsų brangioji tėvynė Lietuva!