APIE ORO KARĄ KORĖJOJE

Vienas žymiausių JAV sprausminių lėktuvų eros pilotas, pulk. Francis S. Gabreski, AIR FORCE žurnalo skaitytojams patiektame klausimų formoje straipsnyje pasakoja apie oro karo perspektyvas Korėjos fronte. KARIO redakcija, pasinaudodama AIR FORCE žurnalo leidimu ir mūsų skaitytojams perduoda mintis suglausto straipsnio formoje.

Jau II-jo pasaulinio karo metu pulk. Gabreski buvo žymus 8-sios Aviacijos grupės pilotas, nušovęs 31 priešo lėktuvą. Korėjos oro kautynėse jis įsigijo “oro tūzo” vardą už nušovimą 6,5 MIGų virš šiaurinės Korėjos. Tik keletas aviacijos lakūnų turi sprausminių lėktuvų eros “tūzo” titulą. Ir pulk. Gabreski patyrimas kalba už save, tad jo mintys yra vertos dėmesio.

Redakcija

Šiuo ,metu, pasakoja Gabreski kol komunistai neatpalaidavo visų savo oro jėgų Korėjos fronte, amerikiniai F-86 su patyrusiomis įgulomis, lengvai susidoroja su rusiškojo tipo MIGais. Tačiau, nors ir daugiau komunistų lėktuvų būtų atpalaiduota Korėjos frontui, vis tiek geriau pasirengę JAV pilotai valdytų oro erdvę virš Korėjos padangės.

Komunistai, stengdamiesi paruošti kuo daugiau sprausminių lėktuvų pilotų, juos atsiunčia į taip vadinamąją MIG Aleją, virš Yalu upės, kuri yra lyk karo piloto pratybų ir egzaminų erdvė. Komunistai siunčia žymias lėktuvų formacijas. Naujokai pradžioje stengiasi tik stebėti Sabre skraidančias grandis. Kiek pasižvalgę, jie tuoj dumia į neliečiamąją šventovę Mandžurijoje, anapus Yalu tėkmės. Ir taip jie lavinasi keletą dienų, kol išdrįsta įsivelti į kautynes su Sabre jėgomis. Ir šiame treniravimosi laikotarpyje F-86 lėktuvus valdą pilotai stengiasi sunaikinti kuo daugiausia MIGų. Taigi šiuo laikotarpiu raudonieji daugiausia ir nustoja savo lėktuvų. Aišku, jei komunistai leistų į kovas vien tik patyrusius savo lakūnus, ir amerikiečių nuostoliai būtų žymiai aukštesni.

Nėra abejonės, jog rusiškų lėktuvų panaudojimas Korėjos fronte reikalauta, kad didžioii dalis žemės techniškojo personalo ir dalis rusųpilotų būtų užimti prie visos šios operacijos. Prileistina, kad ir pilotai instruktoriai yra taip pat rusai, tačiau šio fakto niekada nepatvirtino mūsų oficialūs šaltiniai.

Lyginant F-86 ir MIG-15 lėktuvus negalima tvirtinti, kad MIG yra geresnė kovos mašina už F-86. Priešingai, man teko matyti išsiskiriant MIGus ore, bet niekada tokio reiškinio nėra pastebėta su F-86 lėktuvu. Šiuo metu yra pastebėta, kad kautynėse rusai naudoja šiek tiek pagerintą MIGą, kuris taip greitai neišlaksto į savo sudėtines dalis, kaip pirmieji tipai. Šis pagerintasis MIGas net geriau kyla į viršų už savo pirmataką. Galimas dalykas, kad šio jaunesniojo MIG brolio yra stipresnis motoras.

Pagal dabar gautas politines direktyvas UN pilotams draudžiama persekioti priešą už Yalu upės ar pulti ten esančias jų bazes. Tačiau nėra abejonės, kad šiuos suvaržymus atpalaidavus vaisiai būtų efektyvesni ir ne tiek nuostolingi UN jėgoms, o ypač jų naikintojams-bombonešiams. Šie lėktuvai būdami daug lėtesni už F-86 turi pakelti žymius žmonių ir medžiagų nuostolius, šiuos bombonešius-naikintojus puola ir priešlėktuviniai pabūklai ir rusiškieji MIGai.

Naujai atvykusieji iš JAV papildymai, kurie yra tinkamai baigę mokymą, greitai apsipranta su MIG Alėjos sąlygomis. Tačiau didžiausia kliūtis geriausiam pilotui yra 45.000 pėdų aukštis, kuriame normaliai vyksta atkakliausios oro kautynės. Reikia atsiminti, kad virš 35,000 pėdų aukščio oras jau žymiai retėja, kas atsiliepia į žmogaus veiksmus.

Jeigu palyginti II-jo pasaulinio karo Luftwaffe’s lakūnus ir tai, ką dabar pastebėjau Korėjos oro erdvėje, negalėčiau padaryti išvadą, jog komunistai būtų pasirengę narsiai mirti, kaip kad buvo pasiryžę vokiečiai, —- pasakoja savo įspūdžius plk. Gabreski.

Sulietuvino A. B.

ORINIO SUSISIEKIMO NAUJIENOS

Viršija Pullman’ą Praėjusiais metais pirmą kartą Amerikos istoirjoje vietinio orinio susisiekimo linijos nuskrido daugiau mylių, negu nuvažiavo Pullman vagonai geležinkeliais. Taip, 800 lėktuvų sukorė 10.5 bilijonų keleivinių mylių, o 10.2 bilijonų mylių geležinkeliais pravažiavo

6,688 keleiviniai ir miegamieji vagonai su garvežiais.

Amerika turi pusę pasaulio oro linijų

Oficialiosios pasaulio orinio susisiekimo linijos, be Kinijos ir Sov. Rusijos, per metus nuskrenda apie 1,000,000,000 mylių. Iš šio skaičiaus Amerikai tenka apie 48% visos tarptautinės distancijos.

Sovietų AEROFLOT, vienintelė valstybinė orinio susisiekimo bendrovė, kas savaitę praskrenda 1,700,000 mylių, viršydama bet kurią atskirą privačią bendrovę. Visos JAV oro linijos kas savaitę sukaria apie 10,000,000 mylių.

Platus helikopterio panaudojimas

Vos prieš dešimtmetį įsigijęs pilietines teises helikopteris užkariauja vis platesnę sau darbo dirvą. Jis saugoja augštojo įtempimo laidus aukštuose Sierros kalnuose, patruliuoja virš kalnuotų miškų Montanoje, Wyominge, Idaho ir Utah, saugodamas miškus nuo gaisrų. Kai pasirodo nušalimo pavojus apelsinų miškeliams, jie skraido virš jų, sklaidydami orą, o kai drėgmė ir karšta saulė grąsina vyšnių sodams, tada atvykę helikopteriai barsto drėgmę sugeriančius miltelius.

Nuolatiniai oro keleiviai

Šiuo metu, vykdami į zoologijos sodus, nuolat keliauja lėktuvais: drambliai, gyvatės ir beždžionės; o į stalą — vėžiai. Neatskiriami keleiviai oru yra: lenktynių arkliai, tik išsiritę viščiukai, tik gimę veršeliai.

JAV — svarbiausias lėktuvų gamintojas

Iš dešimties pasaulio erdves raižančių lėktuvų, aštuoni yra pagaminti Amerikoje. Didž. Britanija yra II-sis producentas, kurios 13% lėktuvų skraido pasaulio orinio susisiekimo linijose.

AIR FORCE, Rugp.

MIELI BENDRADARBIAI!

Praėjo vasaros karščiai. Seka rugsėjis, spalis, lapkritis — mėnesiai, kurie lietuvių tautai praeityje buvo savo įvykiais reikšmingi. KARY privalome tuos įvykius atitinkamai paminėti. Būkite malonūs, Mieli Bendradarbiai, paskirti kelias valandas KARIUI, kad jis čia minėtais mėnesiais išeitų aktualus ir įdomus.

Straipsnius prašome siųsti redakcijai šiuo adresu: KARYS, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.