AMERIKOS BALSAS LIETUVOJE GIRDIMAS 6 KARTUS PER DIENĄ

 “Amerikos Balsas” savo praeitos savaitės lietuviškoje programoje pranešė, kad nuo balandžio 15 d. pakeičia savo bangas šiokia tvarka: devynioliktą valandą: 13 metrų, 16, 19, 25, 31, 41, 48, 49 ir vidutinio ilgio —251 m. banga: per BBC stotis: 19,25 ir 30 m. bangos; pusę antros: 48 ir 49 metru; trys penkiolika: 48, 49 ir 215 m.; pusę keturių: 48 ir ir 49 m.; pusę aštuonių: 25, 31, 41, 48 ir 49 m. bangos.

Taip pat praeitos savaitės programoje “Amerikos Balsas” kvietė klausytojus pasisakyti dėl programos turinio ir patarimus, pageidavimus jiems pasiųsti raštu.

“Amerikos Balsas” išleido 16 pusl. iliustruotą knygele, kurią siuntinėja visiems nemokamai. Joje yra lietuvių, kalba nurodymai apie Lietuvai siunčiamu programų laiką ir bangas. Norintieji šią knygelę gauti, prašomi rašyti lietuviškai ar angliškai šiuo adresu: VOICE OF AMERICA, New York 19, N. Y.; kartu pastebėkite, kuria iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, italų ar ispanų knygelė pageidaujama.

“Aš stengiuosi panaudoti kiekviena progą jūsų kraštui ginti”, yra pareiškęs Graikijos atstovas Alexis Kyrou akredituotam JT korespondentui Dr. V. A. Dambravai, pasikalbėjimo metu.