Įvairios žinios

KARAS AR TAIKA 1952?

Šis klausimas yra kiekvieno stratego smegenyse, kuris šiandien yra užsiėmęs busimojo karo planavimu. Į jį atsakyti nėra jau taip lengva, bet kai kurie duomenys kalba už tai, kad šiais metais rusai karo nepradėsią.

Gerai informuoti šaltinai tvirtina, kad numatomoje ateityje sovietai karo nepradėsią. Šie šaltiniai galį klysti, nes rusai galį sukelti karą dėl tokio jautraus punkto, kaip Berlynas. Vienok, vyrauja įsitikinimas, jog sovietai dar toli ligi to, kad pradėtų puolamąjį karą.

Galima sakyti, kad Vakarai turi pakankamai šaltinių, iš kurių galima spėti, kaip toli rusai yra pažengę puolamojo karo pasiruošime. Kol kas tokie pasiruošimai tėra žinomi Vengrijos erdvėje, kur stiprinamos jėgos prieš Jugoslaviją. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jugoslavija bus tikrai užpulta.

Pagal čia turimus techninius davinius sovietai neturi gerai parengtų atominei bombai nešti aerodromų ir, bendrai imant, visa spauda perdeda bolševikų pasiruošimą kariauti ir jų karines jėgas. Ypač daug įtakos į vakariečių nuomones turi tikslios žinios apie sovietų radaro tinklo įrengimą. Esą raudonieji yra labai toli atsilikę šioje srityje ir šis darbas toli nuo užbaigimo. Dar svarbiau, rusaineturį gerų naktinių naikintojų ir jie bijo naktinių bombonešių puolimų. Prileidžiama, kad sovietai tol nedrįs provokuoti karo ar patys užpulti, kol ši spraga bus užpildyta.

Laukiama, kad šaltojo karo ugnis ir toliau būsianti sutelkta prieš V. Vokietijos respubliką. Šios strategijos pasėkoje rusai stengsis net išprovokuoti Rytų ir Vakarų Vokietijos susidūrimus, neprileidžiant prie atviro karo. Bet augant vakarų vokiečių karinei jėgai ir įsigalint minčiai, kad Vokietija bus ilgam padalyta, vokiečiai patys galį iškrėsti “baiką” ..., taip rašo NEWSWEEK.

Butautas

*

TAFTO KARINĖ PROGRAMA

Tafto karines gynybos programa, kuri sumažintų kariškas išlaidas daugiau nei per pusę, taip atrodo:

1.    atitraukti JAV karines jėgas iš Korėjos, kai bus paruoštos Korėjos ir Kinijos tautinės armijos.

2.    atšaukti Amerikos dalinius iš Europos, kai tik bus apginkluoti vokiečiais su amerikiečių ginklais ir

3.    sukurti planetarinę JAV Karo Aviacijos jėgą su bazėmis Anglijoje, Grenlandijoje, Islandijoje, Azoruose ir Špitzbergene.

Prileidžiama, kad Sovietai perdaug susirūpinę savo vidaus saugumu, jog išdrįstų pradėti III-jį Pasaulinį karą.

AR TAI REIKŠTŲ KARĄ?

Pagal britų žvalgybos turimas žinias Rumunija ir Bulgarija ruošiasi kuo anksčiausiai nuvalyti šių metų derlių. Tai aiškinama kaip galimas išstojimas prieš Jugoslaviją. O gal tai tik kolektyvizacijos pagreitinimas.

RUSAI NEMIEGA

Europos karinė žvalgyba mananti, kad rusai turį naujus išradimus savo povandeniniams laivams patobulinti, kad jie išvengtų britų ir amerikiečių aparatų sekimo, paremtų magnetiniu principu. Esą nardlaiviai neturį magnetizmo ypatybių.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVO STATUTAS

Viso pasaulio lietuvių spaudai buvo pranešta apie veikiantį Lietuvių Tremtinių Archyvą, šiam Archyvui VLIKo Vykdomosios Tarybos Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos Valdytojas nustatė statutą. Statutas susideda iš šešiolikos punktų, kuriame, be administracinių santykių nustatymo, yra ir visiems žinotinų dalykų.

Minėtame statute Archyvas, iki šiol vadintas Lietuvių Tremtinių Archyvu, pavadintas PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS. Jis veikia VLIKo Vykdomosios Tarybos Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos žinioje ir priklausomybėje. Archyvui vadovauja minėtos įstaigos paskirtas direktorius.

Pasaulio Lietuvių Archyvo (sutrumpintai PLA) tikslas — rinkti ir saugoti lietuvių istorinę medžiagą, esančią už Lietuvos teritorijos sienų. Darbas vedamas ta kryptimi, kad iš jo ateityje išsivystytų trys įstaigos: archyvas, biblioteka ir muziejus. Kiekvienas dalykas atsiųstas Archyvui laikomas paaukotu, jei kitaip nebuvo susitarta.

Archyvo išlaikymo lėšas sudaro: VLIKo, PLB ir kitų organizacijų subsidijos, pavienių asmenų aukos, palikimai.

Archyvas, gavęs šį statutą, įeina į normalias darbo vėžes. Jo užsibrėžto tikslo vykdymo sėkmingumas yra pasaulio lietuvių rankose. Iš visų laukiama istorinės medžiagos. Tik visi po šapelį sunešime didelį skruzdėlyną.

Istorinę medžiagą siųsti šiuo adresu:    

Pasaulio Lietuvių Archyvas,
2601 W. Marquette Road, Chicago 29, Ill., U. S. A.

“PROGA NUDĖTI KELETĄ RUSŲ”

Nuo šių metų lapkričio 1-sios D. Britanijos Imperinio štabo V-ko feldmaršalo Sir William Slim vieton ateis dabartinis britų Reino Armijos vadas gen. Sir John Harding. Jis yra vos trupučiuką augštesnis už Napoleoną — 5 pėdų ir 2 colių ūgio vyras. Kare metu jis buvo dabartinio Gynybos ministro Aleksanderio Viduriniuose Rytuose štabo Viršininku.

Gen. Harding yra kovose užgrūdintas karys, mūšio prie EI Alamein metu vadovavęs 7-jai Šarvuočių (Dykumos žiurkių) divizijai, turįs augščiausius garbės žymenius ir kautynių metu nustojęs kairiosios rankos pirštų.

Gen. Harding vieton Reino armijai vadovaus Lt. gen. Sir Richard Gale,kurio atkaklumas ir drąsa tiesiog nežino ribų. Jo artimieji apie jį sako, kad Gale (lietuviškai — audra) nebijo nė velnio nė žmogaus. Išsikeliant į Normandiją jis vadovavo 1-jai britų parašiutininkų brigadai. Sunkiausios artilerijos ugnies metu jis mojavęs berete ir linksminęs savo vyrus . . . Karo metu jis sakęs: “Nesigailėkite hunų! Mano vyrai turi susirasti vokietį ir jį užmušti’’.

Aišku šis posakis šiandien išėjęs iš mados. Kai Gale nesenai lankė Korėjos frontą ir jo paklausė apie sovietų į karą įstojimo galimybes, jis atsakė: “Tai paprasčiausiai suteiks mums progą užmušti keletą rusų. Ligi šiol mes neturėjome galimybės nudėti keletą šių prakeiktų ruselių, dabar ateis laikas ...”