Margieji laiškeliai kariui

MIELAS IR BRANGUS KARY!

Savaitrašty DIRVOJ skaičiau žinutę, kad Tu esi pakliuvęs į sunkumus. Ta trumpa žinute mane jaudinančiai prislėgė, todėl ir rašau Tau šį laiškutį.

KARY, Tu Nepriklausomos Lietuvos simboli, argi taip puikiai sužibėjęs užgęstum, tuo pačiu aptamsindamas ir mūsų visų puoselėjamų Tėvynės išsilaisvinimo viltį! Ne, su Tavimi neprivalo taip atsitikti, Tuturi gyventi! Mes, kurie Tave skaitome ir kurie tik iš savo apsileidimo ligi šiol dar neskaitėme, privalome Tau įkvėpti drąsos, ryžto ir jėgos, kad įveiktum Tavo kelyje pasitaikiusius sunkumus. Juk dabar mes visi, laisvame pasaulyje išsiblaškę lietuviai, esame kovotojai savo pavergtos ir žudomos Tėvynės fronte. O Tu, KARY, esi mūsų organas, kurį visokiais būdais remti yra mūsų pareiga.

Visi žinome, jog lietuviškam spaudos žodžiui, netekusiam savos Tėvynės, egzistavimo sąlygos nėra lengvos, bet Tau, KARY, esančiam 50.000 pasklidusių laisvajame pasaulyje naujųjų tremtinių priešaky, tos sąlygos turi būti bent pakenčiamos. Už tą mažą $4 Tavo metinę prenumeratą mes nė namų nė automobilių nenusipirksime, bet, sąžiningai Tau ją sumokėję, Tavo gyvybę, esu įsitikinęs, tikrai išlaikysime. Jei ir to būtų maža, kreipkis į mus, po vieną kitą dolerį primesime ir virš prenumeratos. Tik gyvuok!

Giliai tikėdamas į Tavo gyvastį, linkiu Tau ištvermės reguliariai kas mėnesį lankytis pas kiekvieną lietuvį, kuriame Tėvynės laisvės atgavimo viltis dar nėra išblėsusi.

Tavo

Petras Matekūnas

Brooklyn, N. Y.

*

Mielas KARY!

Ar Tu žuvai Korėjoj ar pakliuvai į nelaisvę, kad aš šiais metais gavau tik tris numerius ? Kur kiti ? Rodos, ir už prenumeratą atsilyginau ir Tavo išleistą knygą gavau, bet tolimesnių numerių nesulaukiu. Ar Tu mane, seną savanorį ir visų kovų dalyvį, pamiršai? Juk Tavęs aš esu vertas, tad prašau mane lankyti, nes labai nuobodu be Tavęs . . .

Su pagarba

Canada    S. Jankauskas

*

Mielas KARY,

Gavau Tavo atvirutę, bet ne viskas ten tiesa parašyta: kad aš sumokėjau 1952 metų prenumeratą — teisybė, bet kad gaunu KARĮ, tai ne. Esu gavęs 1-mą, 2-rą ir 3-čią numerius, ir viskas. Nuo kovo mėnesio

KARIO nemačiau ir nebežinau, ar jis dar gyvas ar ne.

Kartu siunčiu 1 dolerį ir prašau man prisiųsti knygą “Medinis arklys”.

Linkiu Tau sėkmės, Mielas KARY, ir žiūrėk, kad niekad netaptum “nabašninku”.

Su tikra pagarba

J. Slivinskas

Waterbury, Conn.

*

KARYS KALBA Į SKAITYTOJUS

Per šį laikotarpį, kada aš, Jūsų KARYS, dėl užgulusių sunkumų negalėjau Jus lankyti, gauta daugybė laiškų, kurių dėl vietos stokos tik trejetas čia telpa. Visų laiškų turinys maždaug tas pats: visi laukia savo mielo KARIO ir klausia nepasirodymo priežasčių. Pasiilgau ir aš Jūsų, Mieli Skaitytojai, bet mano nepasirodymo priežastis tepaaiškina redakcinis štabas.

Redakcinio štabo paaiškinimas trumpas ir lakoniškas: dėl ekonominių sunkumų KARIO Nr. 4 anksčiau išeiti negalėjo. Ir dabar jis išeina tų sunkumų dar galutinai nenugalėjęs. Sunkumai palaipsniui išaugo, stengiantis KARĮ skaitytojams patiekti kuo puošnesnį, kuo sodresnį. Persistengėme, didelį pasitikėjimą sudedami į skaitytojus.

Ir mes su čia telpančių ir netelpančių laiškų autoriais esame tos pačios vieningos nuomonės: KARYS, kaip už savo krašto išlaisvinimą kovojančios lietuvių tautos dalies, esančios laisvajame pasaulyje, simbolis, turi gyventi. Jis ir gyvens, tik prašome nuoširdžiai paremti mūsų pastangas.

KARYS turi gausią šeimą. Tatai rodo jo spausdinamas tiražas. Imant dėmesin tai, kad prie žurnalo dirbantieji savo pareigas atlieka šalia savo egzistencinio darbo be atlyginimo, teoretiški duomenys sako, jog įplaukų turėtų užtekti jo spaudos darbui apmokėti. Deja, praktiškoji pusė yra liūdnesnė. Štai ir po paraginimų atsiųsti prenumeratos mokestį, daugiau 500 skaitytojų dar tebetyli. O kur nemažas skaičius egz., siunčiamų ligoniams, invalidams, legionieriams ir kitiems, kurie negali patys prenumeratos užsimokėti ? KARIO puslapiuose kreipėmės į skaitytojus, kad jie bent mažą auką atsiųstų prenumeratos fondan, kuris palengvintų mums naštą, siunčiant vargstantiems tautiečiams. Atsiliepusieji tik ant pirštų suskaitomi. Jų tarpe yra uolus KARIO rėmėjas VI. Jakimavičius iš Brockton, Mass., (Nukelta į 108 psl.)