LINKSMOS IK LIŪDNOS LIEPOS MĖN. SUKAKTYS

Praėjusis liepos mėnuo lietuviams gausus džiaugsmingomis ir labai liūdnomis sukaktimis, kurios turėjo didesnes ar mažesnės reikšmės tautos likimui.

Tūkstantis keturi šimtai dešimtaisiais metais liepos mėnesio penkioliktą dieną įvyko garsusis ŽALGIRIO-EGLĖKALNIO MŪŠIS, kur lenkų talkinamas didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas sutriuškino kryžiuočių galybę. Tai garbinga lietuvių ir lenkų tautos sukaktis. Maskoliai tose kautynėse nedalyvavo ir Maskvos dabartinės pretenzijos yra gryniausias prasimanymas.

Išsivadavus iš rusų jungo ir išsikovojus nepriklausomybę, 1920 metais liepos mėn. dvyliktą dieną (taigi lygiai prieš trisdešimt du metu) Lietuva su Sovietų Rusija pasirašė taikos sutartį, kuria Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir visiems laikams atsisakė bet kokių teisių į Lietuvos žmones ar teritoriją.

Nepraėjo nė dvidešimt metų ir Molotovas Maskvoje Nepriklausomai Lietuvai primestos vyriausybės pirmininkui Krėvei-Mickevičiui jau aiškino, kad dabar sovietams palankus metas įvykdyti Jono Žiauriojo planą: pasigrobti visą Pabaltijį.

Lietuvą bolševikams užgrobus, 1940 m. liepos tryliktąją dienąMolotovas paprašė Hitlerio, kad Vokietija nereikalautų jai pažadėtos slapta Stalino Hitlerio sutartimi Suvalkijos dalies. Tą dieną Molotovas guodėsi Hitlerio ambasadoriui Gulenburgui, kad Maskvai reikia to derlingo Lietuvos žemės gabalo ir kad gal Vokietija nebereikalaus tos savo grobio dalies.

Lygiai prieš dvyliką metų — tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimtųjų metų liepos mėnesį — Lietuvoje buvo suvaidinta ir vadinamojo “liaudies seime” komedija.

Pagal seną sovietų receptą Maskvos atsiųstas diktatorius MVD-istas Dekanozovas sudarė vieną kandidatų sąrašą, kuris prieš tai buvo Maskvoje peržiūrėtas ir patvirtintas ... Rinkėjams beliko viena ir labai nesudėtinga pareigą: įmesti balsą į urną ...

Bet kokiai opozicijai pašalinti, rinkimų komedijos išvakarėse, liepos dvyliktąją dieną, Dekanozovas užsiundė Cuzevičiaus slaptąją policiją (NKVD), ir per vieną naktį (pagal Sniečkaus paruoštą planą) buvo suimta pora tūkstančių lietuvių kultūrininkų, jų tarpe įžymių politinių veikėjų, laikraštininkų ir šiaip visuomenės pasitikėjimą turinčių asmenų. Lietuvių tautos valia buvo biauriai suklastota.