VASARIO 16-SIOS SKAMBESYS LAISVAJAME PASAULYJE

Gal nė vienais metais, net anais, kai Lietuva buvo laisva, taip plačiai pasaulyje Lietuvos Nepriklausomybės šventė nebuvo paminėta, kaip šiais metais Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 35-rių metų sukaktis. Visuose laisvuose kontinentuose šią mums brangią sukaktį minėjo ne tik lietuviai savybėje, bet ir tų kraštų žmonės, jų vadovaujantieji asmens, prisimindami patys ir kitiems primindami, kad Lietuvos kraštas, kuris yra vertas laisvės, šiandieną kenčia raudonojo siaubo vergijoje.

Neįkainuojamas mūsų laisvės bylai vertės turi tas faktas, kad Kongrese ir Senate vasario 16 dieną, prisimindami pavergtą Lietuvą sąryšy su 35 metų nepriklausomybės sukaktimi, kalbėjo 19 kongreso narių ir 8 senatoriai. O Amerikos Lietuvių Informacijos Centras gavo ta proga per 100 kongreso narių, senatorių ir kitų augštų pareigūnų pasveikinimų bei užuojautų. Gi Valstybės sekretorius Dulles Lietuvos nepriklauomybės sukakties proga, kartu prie to paties prisimindamas ir Estijos nepriklausomybės sukaktį, pareiškė sveikinimus ir linkėjimus tokia kalba, datuota 1953 m. vasario 16 d.:

“Prieš 35 metus Lietuva ir Estija laimėjo nepriklausomybę,tik paskiau virto žiauraus sovietinio imperializmo aukomis. Giliai atjausdamas kentėjimus, kuriuos Baltijos tautos dabar neša, šia proga siunčiu nuoširdžius sveikinimus ir geriausius linkėjimus lietuviams, estams ir latviams.

Šie metai turi ypatingos reikšmės Lietuvai, nes tai 700 metų Lietuvos ..valstybės ..jubiliejus: Prieš 700 metų Mindaugas buvo vainikuotas ..pirmuoju Lietuvos karalium.

Atsisakydami ..pripažinti Baltijos valstybių inkorporavimą į Sovietų Sąjungą, Jungtinių Valstybių vyriausybė išreiškia Amerikos žmonių įsitikinimą, kad santykiams tarp tautų, didelių ir mažų, tvarkyti turi vadovauti teisingumas ir teisė.

Tautas padaro didžias ne gyventojų skaičius, ne žemės plotai ir turtai, bet jų dvasinės bei moralinės jėgos ir jų meilė laisvei. Šitos dorybės vedė ..jūsų tautą praeityje per daugelį kliūčių. Tikiu, Dievui padedant, jos išves jus ir iš dabartinės priespaudos laikų į naują laisvės dieną”.

Ir didžioji laisvųjų pasaulio kraštų spauda nepraėjo tylomis pro mūsų tą jubiliejinę sukaktį ir pro mūsų tautos dabartines kančias. Štai “The New York Times” vasario 16 d. vedamųjų puslapyje įsidėjo straipsnį, kur rašoma, jog tūkstančiai visame pasaulyje pasklidusių lietuvių ir milijonas Amerikos lietuvių bei lietuvių kilmės amerikiečių šią dieną švenčia Lietuvos nepriklausomybės 35 m. paskelbimo sukaktį. Čia pat tas milijoninio tiražo laikraštis primena lietuvių tautos kančias carų priespaudos laikais bei dabartinę bolševikinę okupaciją, kuri vykdo krašte nuolatinę genocido politiką. Taip pat primena, kad JAV ir kitos didžiosios valstybės Sovietų Rusijos okupacijos Lietuvoje nėra pripažinusios. Esą prezidentas Eisenhoweris JAV politika kreipia tuo keliu, kad pavergtos tautos vėl būtų išlaisvintos. Tuo būdu ir lietuvių viltys susilaukti savo krašto laisvės turinčios gerų perspektyvų.

Tai nebuvo vienintelis mūsų reikalus suprantantis spaudos balsas. Ir kiti laikraščiai, tiek JAV tiek kitose kraštuose išeinantieji, didesni ar mažesni, ta proga prisiminė Lietuvą, jos dabartinę okupaciją ir jos teisę į laisvą gyvenimą kitų laisvų pasaulio tautų šeimoje.

Taigi, garsiai nuskambėjo per pasaulį, lietuvių tautos šauksmas sąryšy su Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 35 metų sukaktimi. Sakytum, to šauksmo nusigando ir mūsų tautos kankintojas — budelis Stalinas ir atsiskyrė su šiuo pasauliu. Kai despotai miršta, pavergtos tautos keliasi laisvam gyvenimui. Tikėkime, kelsis ir mūsų tauta naujam valstybiniam gyvenimui.

D. Penikas

VASARIO 16 LABOR SERVICE DALINIUOSE VOKIETIJOJE

4204 lietuviškoje sargybų kuopoje ypatingai iškilmingai buvo paminėta Vasario 16-ji. Paminėjime dalyvavo augšti amerikiečių armijos karininkai, kuriems kuopos vadas kpt. Vilkutaitis savo kalboje išaiškino tos šventės reikšmę ir apdovanojo amerikiečių karius abitų ženklais. Minėjime iškilmingam paradui grojo 6950 Lbr. Svc. Cen dūdų orkestras.

4200 Lbr. Svc. kuopoje, kuri yra mišri su lenkais, kuopos vadas 1st lt. Guzbit (lenkų tautybės) su savo ponia įdėjo daug darbo ir rūpesčio vaišių paruošimui ir bendram šventės pravedimui.

Pamaldų ir minėjimo metu dalyvavo amerikiečių ir lenkų karininkai. Be to, prie kuopos vėliavos garbės sargyboje buvo lietuvių ir lenkų kuopos vyrai.

Kpt. J. Venckus, Baltų ryšių k-kas po trumpo žodžio apdovanojo amerikiečių karininkus ir kuopos pasižymėjusius vyrus baltų ženklais. Atvykęs iš Heidelbergo lietuvių ryšių karininkas kpt. J. Augustaitis pasakė tai dienai pritaikytą kalbą.

Ir kituose lietuviškuose daliniuose minėjimas buvo pravestas iškilmingai.

8591 Labor Service kuopos vadui kpt. Neimanui pasiliuosavus, kuopai vadovauti paskirtas 1st lt. Sutkus, buvęs 4204 kuopos vado padėjėjas.

Juronis

DEL ADRESŲ KEITIMO

KARIO skaitytojai yra pats judriausias bei aktyviausias elementas, todėl mums visiškai nėra nuostabu, kad toks palyginti didelis skaičius kas mėnesį pakeičia savo adresus. Blogiau yra tik su tais skaitytojais, kurie neskuba mums pranešti savo naujo adreso. Dėl to neuolumo, išsiųstas žurnalas senu adresu arba nepasiekia adresato arba yra grąžinamas. Abejais atvejais mums susidaro nenumatytos išlaidos: kai pakeliui žūva, vėliau atsiliepusiam skaitytojui privalome siųsti kitą egzempliorių, o kai grįžta — privalome jį išpirkti iš pašto. Jei tatai tik būtų vienas kitas atsitikimas, į tai galėtume nekreipti dėmesio, bet dabar gi tų atvejų per mėnesį pasitaiko dešimtimis, o per metus — šimtais.

Mieli skaitytojai, būkite malonūs nuo šiol kuo skubiausiai mus informuoti apie adreso pakeitimą, visada nurodant savo senąjį adresą. Keičiant adresą, kiekvienas prašomas atsiųsti 25c. smulkiais pašto ženklais susidarančioms adreso keitimo išlaidoms padengti.

Visokiais atvejais rašyti tik šiuo vienu adresu: KARYS, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.