KOMUNISTINĖ KINIJA — AGRESORIUS

Dr. V. A. DAMBRAVA

Šių metu vasario menesio pirmąją dieną Jungtinių Tautų Visumos Susirinkimas komunistinę Kiniją formaliai paskelbė agresoriumi, pasiryždamas imtis ir baudžiamųjų priemonių, jei ji ir dabar nepanorėtų pasinaudoti Jung. Tautų pasiūlymų, taikiai užbaigti įsiliepsnojusį karą Korėjoje.

Susirinkimas balsavo “roll call”, tai reiškia, kad kiekviena delegacija iš eilės turėjo pasisakyti savo nusistatymą.

Balsavimo rezultatai: 44 už, 7 prieš, 9 susilaikė.

Būdinga, kad Indija ir Burma, drauge su sovietiniu bloku, balsavo prieš JAV rezoliuciją, tuo tarpu kai kitos Azijos ir Vid. Rytų valstybės susilaikė, o keturios jų, kurių tarpe buvo ir Iranas su Lebanonu, balsavo už JAV rezoliucija. Švedija ir Jugoslavija taip pat susilaikė.

Anglija siūlo neskubėti

Anglija JT Visumos susirinkime perspėjo, kad Jungt. Tautos ilgesnį laiką jokių sankcijų netaikytų ir kad nedingtu paskutinė viltis taikiai susitarti. JAV delegacijos narys Ernest Gross pasakė, jog jis, vis dėlto, mano sankcijų komitetą pradėsiant darbą jau po kokios savaitės. Šiuo metu “paliaubų trejetukas”, sudarytas iš JT penktosios sesijos pirmininko N. Entezam, Kanados Person'o ir Indijos Rau, bandys vėl derėtis, o sankcijų komitetas darbą pradės tik tuo atveju, jei ši paliaubų grupė jokių rezultatu neduos.

Ką galvoja Indija?

Visi yra nustebinti tokia radikalia Indijos laikysena, lygiai, kaip ir aukščiau pasakytaisiais Indijos premjero J. P. Nehru žodžiais, kad “JAV rezoliucija veda ne i taiką, bet į konflikto paaštrinimą." Kodėl Indija balsavo prieš Indiją, kuri nuolat mėgsta susilaikyti ir tuo išvengti bereikalingų nemalonumu — tuo tarpu yra paslaptis. Toks jos užsispyrimas, lygiai, kaip ir aiškinimas, kad ji nemananti, jog kom. Kinija yra agresorius, skamba, gal būt, kiek naiviai. Gal būt, geriausiai į šį klausimą būtų galima atsakyti, prisiminus ne tiek jos politika “Azija — azijatams", kiek tai, kad komunistinė Kinija yra pavojingas jos pačios kaimynas...

Maskvos manevrai

“Dvylikos valstybių” rezoliucija balsavimo metu tesurinko tarp 14 ir 18 balsų (buvo balsuojama dalimis), nežiūrint, kad už kai kuriuos šios rezoliucijos punktus balsavo ir sovietinis blokas. Negalima ginčyti to fakto, kad Indija tą rezoliuciją pasiūlė, nuoširdžiai trokšdama taikos, o taip pat norėdama atskirti Sovietų Sąjunga nuo kom. Kinijos, taigi, išardyti Maskvos-Pekino bičiulystę. Tą juto Sovietų Sąjunga. Ir jei ji balsavo už kai kurias rezoliucijos dalis, tai tik todėl, kad ji žinojo, jog ši rezoliucija nepraeis. Maskva nori taip pat, bet kokia kaina, laikyti kom. Kiniją savo “globoje”, ir jos rankomis siekti pasaulinės revoliucijos po imperialistine Sovietu Sąjungos vėliava.

Indija įspėja...

Indija prieš balsavimą dar kartą bandė visus įspėti, kad, jei “dvylikos" rezoliucija nepraeis — jos turimomis tiksliausiomis žiniomis iš Pekino, deryboms kelias bus užkirstas. Indija prašė užprotokoluoti, kad ji dėjo visas pastangas žmoniją išgelbėti nuo viską naikinančio karo žiaurumų.

Austinas po balsavimo buvo linksmas, leidosi fotografuojamas, kiek ir kur kas norėjo, o korespondentams pasakė tik tiek: “Ačiū Dievui — tai viskas, ką aš galiu pasakyti”...

JT delegatai (iš kairės į dešinę): Jebb (Anglija), Austinas (JAV) ir Chauvel (Prancūzija) aptaria tarptautinę padėtį, Kinijai įsivėlus į karą prieš Jungtines Tautas. (Unations)