APIE TAUTINES DALIS LIETUVOS KARIUOMENĖJE

žiemos sportas Lietuvos Karo Mokykloje

Greit sukaks jau lygiai dveji metai, kaip tremtinių spaudoje prasidėjo “šaltasis karas” tarp gudų ir lietuvių. Kartais gudai mėgsta prisiminti buvusius Lietuvos kariuomenės gudų dalinius ir dalis. Tad naudinga būtų suteikti bent kiek tikslesnių informacijų apie tas “gudiškas” dalis.

Jau seniai pasirodė savanorių kūrėjų sukaktuvinis leidinys, kuriame buvo straipsniai ir apie gudų dalinius. Pasirodo, kad per kapitono (vėliau mjr.) Kozlovo vedama “Gudų Karišką Biurą” perėjo ir užsiregistravo per 700 žmonių. Iš jų 68% įsiregistravo lenkais.

Registracija buvo atliekama laisvai, kiekvienas pats surašydavo žinias apie save. Maža to. Dar Vilniuje buvo pradėti kurti 1-mas ir 2-ras lietuvių, bei 1-mas ir 2-as gudų pėst. pulkai. Tai įvyko 1918. m. pabaigoje. Tačiau sovietinės kariuomenės puolimas ir lenkų įsimaišymas sutrukdė dalių kūrimąsi Vilniuje. Lietuviai pasitraukė 5 Kauną ir Alytų, o gudai 5 Gardiną. 2-ro gudų pulko kūrimasis buvo atšauktas, įsakymu Lietuvos kariuomenei.

Jau Kaune buvo atkurtas Gudų Kariškas Biuras, kuris registruodavo savanorius. Pradžioje jie buvo siunčiami iš Kauno į Gardiną, bet nuo 1919. m. vasario 27 d. prie Biuro pradėta kurti gudų kuopa. Į šia kuopą pirmiausia buvo perduota iš 2-ro lietuvių pėst. (vėliau 2 pėst. D.L.K. Algirdo) pulko keliasdešimt savanorių iš to pulko lenkų kuopos ("kompanii niemowiących po litewsku), kuriai tada vadovavo kpt. Noreika, vėliau žuvęs ties Klaipėda 1923 m. Taigi, iš to matyt, kad buvo sumanymas mūsų kariuomenėje turėti ir lenkų dalinius. Tikrai būtų įdomu, kad senieji algirdėnai prisimintų a-nuos laikus ir plačiau apie tai parašytų “Karyje”.

Grįžtant prie gudų dalių ir dalinių, tenka pasakyti, kad karo metu fronte gudai gana gerai pasirodė. Daugiau 50 vyrų buvo apdovanoti Vyčio Kryžiumi.... Per 30 jų neteko gyvybės, nemaža buvo ir sužeistų.

Lietuvos lenkai sugebėjo atsiskirti nuo varšavinių lenkų. Kai 1920. m. Želigovskio divizijos veržėsi Lietuvon. Gudų batalione ties Molėtais įvyko pačios bataliono vadovybės surengtas “mitingas”. Tada senas virėjas teisingai pasakė: "Po co oni, kon-gresowcy tu ida, trzeba dac im w.... žeby nie liezii..." ir tais žodžiais išreiškė visų vyrų galvojimų.

Gardine, gudu pulke, jo vadas plk. K. Jezovitovas (žuvęs Vokietijoje 1945 m.) sumanė suformuoti atskirą žydų kuopą. Į ją įsirašė nemaža žydų — gardiniškių ir kauniškių. Bet 1919. V. 31. lenkai Gudų pulką Gardine staigiai ir netikėtai nuginklavo. Žydams savanoriams lenkų vadovybė surengė viešą apklausinėjimą: ar nori pereiti į lenkų kariuomene ar ne? Prieš nesutinkančius naudojo net fizinę bausmę. Bet bemaž visi nubaustieji vyrai vėliau atsidūrė gudų daliniuose Kaune. Kovose prieš bolševikus ir lenkus jie pasižymėjo savo  drąsa ir narsumu. Du iš jų, Ašas ir Silkineris (vėliau Karo Muziejaus invalidas) buvo apdovanoti Vyčio Kryžiumi.

Iš buvusios Lietuvoje prieš II Pasaulinį karą “žydų, Tarnavusių Lietuvos Kariuomenėje. Sąjungos (ši Sąjunga leido įdomų savaitraštį “Apžvalga”) narių teko girdėti apie sumanytą 1919. m. įkurti žydų kuopą Jonavoje. Tuo reikalu domėjosi ir pirmas bei paskutinis mūsų kariuomenės štabo sp. ir šviet. skyriaus istori nės dalies vedėjas plk. ltn. Vyt. Steponaitis. Tačiau platesniu žinių tuo klausimu neturima.

Istorikas

 

Verti dėmesio ginklai

Naujosios laivyno raketos, kurios sudarė nepraeinamą uždangą atitraukiant iš Hungnam prietilčio, yra pagerintas 1945 melų pavyzdys, buvęs parengtas Japonuos invazijai. Kiekvienas laivas šauna 300 serijų penkiacolėmis raketomis, panaudodamas dešimtį pabūklų, kurie užtaisomi, nutaikomi ir šaudo automatiškai.

“Viking" 7. naujausioji laivyno raketa - milžinas, bus iššauta ateinantį gegužės mėn. White Sands vietovėje, N. M. valstijoje. Šiuo šūviu bus siekiama peržengti 105 mylių rekordinį raketos “Viking" 5 pasiektą aukštį pasaulyje. Naujasis Viking neša dvigubai daugiau krovinio, negu jo pirmtakūnas.