Iš JAV armijos talkininkų praeities

DP civilinė gvardija

“New York Times” 1947 m. kovo 18 d. išspausdino platų savo korespondento Vokietijoje A. Schmidto straipsnį, pavadinta “DP civilinė gvardija — raktas į okupaciją”, kuriame labai palankiai vertinamos iš DP sudarytos civilinės gvardijos kuopos, ypač gražiai pasisakoma apie pabaltiečių kuopas.

Pradžioje autorius sako, kad iš lenkų ir pabaltiečių DP sudarytų civilinės gvardijos kuopų skaičius kai kuriose vietose išaugo iki tokio laipsnio, kad jis pralenkiąs amerikiečių kareivių skaičių. Tokios vietos esančios Hannheimas ir Nuernbergas. Tamsiai mėlynai ir šviesiai mėlynai nudažytomis JAV uniformomis vyrai dėvi šalmus, ant kurių išpieštos dvi raidės CG, ir eina pareigas prie sandėlių, postuose, karo belaisvių ir civilių internuotų stovyklose, vairuoja sunkvežimius ir džipus ir atlieka šimtus kitų darbų, kuriuos anksčiau atlikdavo amerikiečių kareiviai. Jie turi šautuvus, bet neturi jokių kitų ginklų. Per praėjusius metus jie pasidarė reikšminga JAV okupacinių pajėgų dalis.

Daugiau kaip 27,000 vyrų, kurių daugumas lenkai, yra suorganizuoti į kuopas ir apmokyti dirba kaip sargybiniai arba darbo specialistai. Prie šio skaičiaus dar reikia pridėti 4.000 lenkų ir 1.000 pabaltiečių, kurie dabar yra apmokomi Kosciuszkos stovykioje Kaefertaly, netoli Mannheimo. JAV armijos štabas Frankfurte nusistatęs organizuoti 40.000 tokių sargybinių, bet norinčių jais būti yra žymiai daugiau.

Tai yra toji civilinė gvardija, prieš kurią oficialiai protestavo Lenkijos vyriausybė ir kurią Maskvos konferencijoj minėjo Molotovas. Varšuvos vyriausybės ryšių karininkai laiko, kad šios sargybinių kuopos yra antirepatriacinės propagandos netgi terorizmo, buv. Lenkijos vyriausybės Londone šalininkų inspiruojamo, tvirtovės.

Kuopos griežtai paneigia bet kurią politinę veiklą, nors jų antikomunistinis nusistatymas nėra paslaptis. Daugumas eilinių anksčiau yra buvę darbo vergai, o visi karininkai ir daugumas puskarininkių anksčiau yra tarnavę reguliarinėse Lenkijos ar Pabaltijos valstybių armijose. Prieš priimant, DP skryninguojami.

Septynios lenkų kuopos, tarp jų viena kavalerijos kuopa, saugo karo nusikaltėlius ir įtariamuosius Dachau, o dvi estų kuopos eina pareigas Nuernbergo teismo rūmuose ir kalėjime. Dešimt kitų pabaltiečių kuopų tarnauja Nuernbergo rajone. JAV karininkų ir puskarininkių kadras prižiūri kiekvienas dvi kuopas. Brig, gen. Leroj H. Watson, Nuernbergo srities vadas, DP civ. gvard. kuopų steigimo pionierius, pareiškė, kad, atsižvelgiant į tuos plyšius, kurie JAV okupacinėj armijoj liko po demobilizacijos, “DP civ. gvardija yra nuostabus laimikis Dėdei Samui.” Nors lenkai bendrai laikomi neramiais, bet jo pabaltiečiai, kaip jis pareiškė, yra kietai dirba, sąžiningi ir paklusnesni negu amerikiečiai. Be to, JAV jie tekaštuoja tik aprangą, 5 dolerių per per mėnesį vertės karinius skriptus ir apie 2 dolerių vertės per savaitę papildomą maistą. Likusį atlyginimą jiems moka vokiečių burmistrai. Gen. Watsonas organizuoja jiems klubus ir atletines varžybas ir bando traktuoti juos “beveik kaip amerikiečių dalinius.”

 

Kuopos vyrų būrelis Vokietijoje

Majoras F. C. Teich, Nuernbergo kalėjimo karininkas, pareiškė didelį pasitenkinimą dėl saugumo, kurį suteikia šie "natūralūs kareiviai.”

PHILADELPHIJOS “RAMOVĖS” RADIJO VALANDA VASARIO 16-JAI

Philadelphia, Pa.— Lietuvių Karių Sąjunga “Ramovė”, įsisteigusi pernai lapkričio mėn.. vadovaujama plk. Butkūno, Nepriklausomybės šventės proga, išeina jau antru kartu į bendrą lietuvišką talką: rengia radijo valandą. Programoje: A. Gaigalo radijo vaidinimas, vyrų ir moterų oktetai, vadovaujami L. Kaulinio, operos solistė Juzė Augaitytė ir organizacijų atstovų žodžiai. Radijo valanda bus vasario 17 d. vakare, 8,05 - 9 val., banga 134, kaip ir p. Antanaitienės radijo. Programą rengiamasi įvykdyti,pasiremiant nepriklausomo gyvenimo radijo valandėlių patirtimi.

Pirmasis “R.amovės” veiklos žingsnis — Kariuomenės šventės minėjimo organizavimas (Philadelphijoje pirmą kartą!) pavyko, maloniai pritariant Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Valančiūnui, kuris tą dieną skyrė pamaldas žuvusiems ir leido minėjimui patalpa, o pačiame minėjime tarė žodį. šis pirmasis Lapkričio 23-sios minėjimas, sutapęs su “Ramovės” įsisteigimu, dar buvo negausus, tačiau “Ramovės” Sąjunga ryžtasi padėti visas pastangas kitomis progomis lietuviškuosius momentus išryškinti stipriai ir įspūdingai.    B. V.

 

Mūsiškiai su sesėmis lietuvaitėmis

 

PADĖKA


Visiems maloniesiems KARIO skaitytojams, talkininkams, rėmėjams ir bičiuliams, tikrai nuoširdžiai ir gausiai sveikinusiems KARĮ praėjusių didžiųjų švenčių proga, negalėdamas kiekvienam atskirai atsakyti, — nuoširdžiai dėkoju.


Jūsų gražūs, prasmingi linkėjimai, tikrai patriotinės mintys ir materialinė parama žurnalui — tvirtai įgalina mus ryžtis ir dirbti, kad šis vienas seniausių mūsų spaudos veteranų — KARYS parvestų mus į atkovotą, laisvą, demokratiškai tvarkomą Tėvynę Lietuvą.


KPT. SIMAS URBONAS, KARIO vyr. redaktorius