LAPKRIČIO 23-OJI JAV IR PASAULYJE

DETROIT. — Amerikos Lietuvių Sąjungos ‘Ramovės” Detroito Skyrius lapkričio 23 d. surengė iškilmingą Lietuvos kariuomenės šventės minėjimą. Minėjimas pradėtas 9 val. 30 min. iškilmingomis pamaldomis už žuvusius karius kovoje dėl Lietuvos laisvės, šv. Antano parapijos bažnyčioje. Pamaldas atlaikė ir pritaikytą dienos proga pamokslą pasakė parapijos klebonas kun. dr. Boreišis. Pamaldų metu prie JAV ir Lietu vos vėliavų asistavo Detroito skautai ir skautės.

Po pamaldų įvyko minėjimas buvusioje lietuvių salėje. Minėjimą atidarė “Ramovės” skyriaus pirmininkas mjr. Racka, pabrėždamas šios dienos dvejopą—Padėkos dienos ir Lietuvos Kariuomenės šventės reikšmę. Prelegentas, ltn. dr. Mickevičius, skaitė paskaitą “Lietuvos kariuomenės kūrimasis", nušviesdamas sunkius Lietuvos Tarybos Vilniuje pirmuosius žingsnius, kuriant Lietuvos kariuomenę, o taip pat kietas savanorių kovas su visais Lietuvos priešais. Ltn. Kriščiūnas savo paskaitoje “Lietuvos kariuomenės vaidmuo” — išryškino mūsų kariuomenės įnašą į Lietuvių Tautos atgimimą, auklėjimą ir valstybinį gyvenimą.

Po paskaitų vyko trumpa meninė dalis, kurią išpildė Detroito Lietuvių Balso Radio Klubo vyrų choras, vadovaujamas kompozitoriaus Br. Budriūno, ir vietos skautai.

Detroito visuomenė šiame minėjime dalyvavo gan gausiai. Rengiant minėjimą buvo gauta nuoširdi parama iš Detroito Lietuvių Radio Balso Klubo, Lietuvių Tremtinių Draugijos, Detroito skautų ir skaučių.

Šis minėjimas parodė, kad lietuvio meilė savo kariui nėra mirusi. Tai yra džiugus reiškinys, visiems kovojusiems ir tebekovojantiems kariams.

Lapkričio 25 d. Detroito Lietuvių Radio Balso Klubas paruošė ir transliavo “Lietuvos Kariuomenės” pusvalandį su prof. Podalskio paskaita ir Lietuvos Karo Mokyklos įdainuotomis plokštelėmis. Klubas tai atliko savo inicityva ir niekieno neprašomas. Reikia džiaugtis šia malonia Radio Klubo staigmena. Jos nariai ir kūrėjai yra senosios kartos emigrantai, tačiau jie parodė mums, kad ir jiems Lietuvos kariuomenė buvo brangi. Be to, reikia pažymėti, kad Detroito Radio Klubas šia prasme yra padaręs didžiausią pažangą.

Detroito Radio Klubas turi nuolatinį klubo apmokamą dirigentą, kompozitorių Br. Budriūną ir didelį chorą, susidedantį iš naujųjų ir senųjų ateivių. Jo duodama transliacija šeštadieniais — yra įvairi ir įdomi. Ji patenkina senųjų ir naujųjų ateiviu reikalavimus. Reikia linkėti Detroito Radio Klubui ir toliau eiti atsinaujinimo keliu, vis daugiau pritraukiant naujų jėgų, ypač iš naujos kartos ateivių.

M. D.

ROCHESTER, N. Y. — Šios kolonijos lietuviai Lietuvos kariuomenės šventę gražiai paminėjo lapkričio 26 d.

Išvakarėse įvyko trumpas minėjimas Rochesterio radiofone. Buvo sudainuota lietuviškų dainų ir atitinkamai pagerbti dėl Lietuvos laisvės žuvusieji savanoriai, partizanai, lietuviai kariai — Sibiro taigų kankiniai.

Lapkričio 26 d. 11 vai. šv. Jurgio parapijos bažnyčioje buvo atlaikytos iškilmingos    mišios už

visus žuvusius mūsų karius ir už dabartinę didžiai kenčiančią Tėvynę Lietuvą. Pamaldų metu giedojo parapijos choras ir solistė Armonienė. Po pamaldų sugiedotas tautos himnas.

Vakare, 7 val., parapijos salėje, kurion gausiai prisirinko lietuvių visuomenės, įvyko šventės minėjimas. Minėjimą pradėjo Lietuvių Karių Są-gos “Ramovės” skyriaus vicepirmininkas Cieminis. Turiningą paskaitą laikė plk. Pr. Saladžius, vaizdžiai primindamas prieš 32-jus metus išgyventas sunkias mūsų kariuomenės kūrimosi dienas, savanorių-karių ko vas ir Lietuvos kariuomenės vaidmenį auklėjimo, mokymo ir krašto apsaugos srityse, per visą nepriklausomybės laikotarpį.

Tolimesnėje programoje Armono vedamas vyrų choras padainavo keletą karinių dainų, parapijinės mokyklos mokiniai padeklamavo visą eilę patriotinių eilėraščių, o Jankus akordeonu pagrojo kelis lietuviškus maršus.

Pabaigoje plk. Saladžius “Ramovės” vardu vietos klebonui kun. J. Bakšiui įteikė didelį ryšulį knygų, prašydamas jas perduoti lietuvių parapijinei mokyklai. — Tai gražus. karių pavyzdys mūsų veiklai dėl lietuviškojo žodžio šioje šalyje.

Šis nuotaikingas minėjimas baigtas tautos himnu. 

A. BROOKLYN, N. Y. — Tautinio Sambūrio rūpesčiu, lapkričio 26 d. Brooklyne buv. SLA salėje suruoštas vakaras, kuriame kpt. Simas Urbonas apibūdino gausiai susirinkusimes tremtiniams ir seniesiems amerikiečiams Lietuvos kariuomenės lapkričio 23-sios sukakties reikšmę ir supažindino juos su Lietuvos kariuomenės or-ganizavimusi bei jos veikla.

Meninėje programos dalyje dalyvavo du kvartetai: “Harmonijos ansamblis”, vedamas V.Pranckienes ir “Aitvarai”, vedamas A. Mrozinsko. Solo ir duetų padainavo Aleksas Vasiliauskas ir V. Pranckienė. Dramos aktorius K. Vasiliauskas padeklamavo Antanėlio monologą iš K. Inčiūros "Vinco Kudirkos”, o dramos aktorius Vyt. Kidolis — B. Brazdžionio ir F. Kiršos eilėraščių. Pirmajai programos daliai ir visam šio koncerto rengimo komitetui vadovavo J. Ginkus. Antro je dalyje labai vykusiai ir nuotaikingai dalyvavo kaip pranešėjas dramos aktorius K. Vasiliauskas.

Iš gautojo koncerto pelno pasiųsta keliolika siuntinių Vokietijoje pasilikusiems lietuviams tremtiniams ligoniams.

GREAT NECK, N. Y. — Kariuomenės šventės minėjimas įvyko lapkričio 30 d. Kasmočiaus salėje. Įžangos žodį tarė rengėjų komisijos pirm. KARIO redaktorius kpt. Simas Urbonas. Labai vaizdžiai, gyvaisiais pavyzdžiais pailiustruodamas neapsakomai sunkias kariuomenės kūrimosi dienas savo paskaitoje pavaizdavo vietos tremtinis, gen. Pundzevičius. Toliau kalbėjo senas klaipėdiškis A. Kėkštas, o vėliau perskaityta pora nuotaikingų eilėraščių iš naujo KARIO, kuris šia proga buvo plačiai paskleistas vietos tremtinių tarpe.

Sn.

CANADA

TORONTO, Ont. — 32-jį Liet. Kariuomenės šventės minėjimą atidarė pirmininkas Simonavičius. Paskaitininkas plk. Taraškevičius nušvietė mūsų kariuomenės istoriją. Lietuvos kario sąvoka, pagal prelegentą, yra kur kas platesnė.

“Ar nėra kovotojai už mūsų tautos laisvę 63-jų metų sukilėliai, aušrininkai, partizanai, mūsų ūkininkai, darbininkai ir inteligentai — kuriems lygiai buvo brangus mūsų kraštas?

Ar nėra kovotojai mūsų kaliniai bei tremtiniai, tie gyvieji protesto liudininkai prieš Lietuvai daromą neteisybę?”.

Gaižučio deklamacija, skambi ir ugninga, siekė didinti mūsų ryžtą gyventi ir jausti su Tėvyne: “Kaip Tėvyne ir kur Tu beeitum, kaip šešėliai mes seksim Tave.” Himno garsai vainikavo paklią susirinkusiųjų nuotaiką. Penktadienio biaurus oras, gaila, neleido daugeliui atvykti į šį prasmingą minėjimą.

Sekmadienį visi turėjo progos prisiminti mūsų kariuomenę per specialiai skirtas pamaldas.

T. ž.

VOKIETIJA

BREMEN-GRON. — šiais metais Grohn’o pereinamosios stovyklos lietuviai emigrantai paminėjo Lietuvos Kariuomenės šventę iškilmingiau, negu bet kada. Minėjimas 10:30 val. buvo pradėtas iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias stovyklos koplyčioje atlaikė kun. Kazys Bičkus ir atatinkamą pamokslą pasakė kun. L. Dieninis. Pamaldose dalyvavo visi lietuviai.

Žuvusius ir mirusius pagerbė prie simbolinio kapo graudžia “Libera” ir “Viešpaties Angelas” giesmėmis. Pamaldos buvo baigtos giesme ’’Marija, Marija!”

Po piet, 5:30 val. įvyko lietuviškos muzikos koncertas, transliuojamas per stovyklos garsiakalbį. Dainavo per radio Bremen iš plokštelių lietuvių “Aušrinės” choras, vadovaujama p. Myk. Liuberskio.Ta pat proga buvo ir Amerikos lietuvių plokštelių muzikos, kuria senai jau įvairiomis progomis žavisi ne tik lietuviai,bet taip pat ir svetimtaučiai.

Vakare įvyko gražus religinės muzikos koncertas, kurio metu giedojo sopranas Ald. Šlepetytė, operos tenoras P. Mirov ir vargonais pritaė Č. Clement.

Po to mokyklos patalpose įvyko iškilmingas posėdis, kurį atidarė L.T.B. buv. pirmininkas pulk. J. Šlepetys ir toliau tęsė paskaitininkas dr. Vincas Misiulis.

Po kalbų sekė deklamacijos iš Bernardo Brazdžionio kūrybos. Iškilmingas posėdis baigėsi plk. J. Šlepečio žodžiu ir Tautos Himnu.    D.

ITALIJA

VATIKANO radijas lapkričio 22 d. vakare paminėjo Lietuvos kariuomenės šventę. Programoje buvo duodamos lietuvių tautinės dainos iš plokštelių, kurias įdainavo Argentinos lietuvių šv. Cecilijos choras, diriguojamas Vaclovo Rymavičiaus, pianinu pritariant Andriui Kuprevičiui. Tarp dainų buvo įpintos pritaikintos deklamacijos.

Apskritai paėmus, didesni ar kuklesni Liet. Kar-nės šventės minėjimai, ta proga surengti koncertai bei parengimai vyko daugelyje JAV ir kitų kraštų liet. kolonijų.

ANGLIJA

NORTHAMTONE. — Nedidelėje Northamptono lietuvių kolonijoj įvyko gražus kariuomenės šventės minėjimas. Kalbėjo skyr. pirm. J. Maciulevičius, DBL S-gos pirm. Bajorinas, kuris perdavė min. B. K. Balučio linkėjimus, o taip pat Coventrio Apyg. vicepirm. J. Senkus. Iškilmingąjį aktą baigė Boughton Parko stovyklos direktorius Mr. B. Norton.

Meninėje dalyje buvo suvaidinta “Didžioji Auka”, kurią parašėir režisavo L. Švalkus. Deklamavo N. Naruševičiūtė, o visas minėjimas baigtas tautiniais šokiais, kuriuos parengė J. Lukšys.

— Po šios turiningos minėjimo programos, paruoštos skyriaus narių ilgu ir kruopščiu darbu, taip smagu buvo jausti, kad esame gyvi, kad lietuviška dvasia nė kiek nesusilpnėjo, per tuos ilgus tremties metus, o mažytis Northhamptono skyrius yra gyvas pavyzdys. Jis yra toks galbūt todėl, kad jų tarpe yra žymus skaičius buvusių karių, kurie išlaikė ryžtingą dvasią per visus jų kentėjimus ir šiandien yra pirmieji veikiančių ir kovojančių eilėse. Juk taip dažnai taip pat girdime apie pasigėrėtiną Treliskes skyrių, kurie taip pat savo eilėse turi daug karių — tuo noriu tik pasakyti, kad būkim tikri, kai valanda išmuš, jie bus ir vėl pirmieji atiduoti didžiausią auką, kurios tėvynė pareikalaus. Mes negirdime iš jų daug žodžių, dažnai galbūt nepastebime tų kuklių pasišventėjų, tačiau jų darbai ir žygiai įeis į garbingą istoriją taip, kaip mūsų pilkų savanorių ir partizanų.    B. T.