ARŲ ŽYGIS

S. BALTRIMAS

 (Minint Dariaus ir Girėno žygio 30 m. sukaktį)

Du žemaičiai, narsūs vyrai,
Tikri sūnūs mūs tautos,
Sugalvojo drąsų žygį
Didžiai garbei Lietuvos.

Jie Atlantą nugalėti
Pasiryžo ne juokais

Lituanicon įsėdę,
Greit išskrido su arais.

Iš New Yorko iki Kauno
Kelias ilgas ir sunkus,
Bet drąsuoliai mūsų tikri,
Jog įveiks dausų rūkus.

Ir į savo gimtą šalį
Skuba kupini vilčių.
Širdys plaka džiaugsmo ritmu,
O galvoj pilna minčių:

Kokia laimė, koks bus džiaugsmas,
Kai kelionė bus baigta. . .
Kiek garbės patirs atvykę!. . .
Ir kaip džiūgaus Lietuva!. . .

Drąsiu žygiu mūs didvyrių
Džiaugias visa Lietuva.
Žaibu aplekia pasaulį
Negirdėta naujiena:

Skrenda DARIUS ir GIRĖNAS
LITUANICA šaunia
Per Atlanto vandenyną!.. .
Tik. . . koks galas?
Nežinia. . .

Visa Lietuva sujudo
Laukia žygio pabaigos.
Kaunas ruošia sutikimą
Narsiems didvyriams tautos.

Štai, jau laikas būt atskristi,
Bet . . . lėktuvo nematyt. . .
Minios laukiančių nerimsta,
Nebežino kas daryt. . .

Staiga radijas prabyla
Šiurpią žinią skelbia jis:
LITUANICA sudužo

Jau didvyriai nebatskris!. . .

Mat, lėktuvas jų nukrito
Arti Soldino miške. . .
Prie pat slenksčio į tėvynę
Juos ištiko šiam taške

Staigi mirtis paslaptinga,. .
Arti žygio pabaigos,
Arti džiaugsmo ir triumfo,
Užpelnytos pagarbos. . .

Lyg perkūnas giedrią dieną
Trenkė žaibą iš dangaus,
Taip baisi žinia prislėgė
Širdį jautriąją žmogaus. . .

Visa Lietuva paskendo
Liūdnam gedulo ženkle. . . 
Nugalėtojams Atlanto 
Lai bus amžina garbė!. ..

Testamentą jie paliko
Lietuvos kartų kartoms:
Ryžtis vėl iš naujo aukai

Naujiems žygiams ir kovoms!. . .

Ryžtas DARIAUS ir GIRĖNO
Garbei lietuvių tautos 
Amžiais liks geru pavyzdžiu 
Jaunai kartai Lietuvos.

 

Chicago, 1963.