BALADĖ APIE LIETUVĄ

VINCAS JONIKAS

Skaitau iš laiko knygų,
Kaip numirė šalis, 
Nuvargusi užmigo 
Senų laikų pilis.

Ramus prie kanklių savo
Sukniubo vaidyla,
— 
Kieme užviešpatavo 
Siaubingoji tyla.

Tiktai, prie laužo mažo
Ugnies nebekarštos, 
Mažvydas vienas rašo 
Lietuviškus raštus.

Staiga iš rašto lapų
Prasiveržia aidai
— 
Lietuvi, tu iš kapo 
Jau kelią suradai!

Tenai prabilo Daukša
Į svetimus stabus:
Nekeisim net į auksą
Savos tautos kalbos!

Jau Narbutas išgirdo,
Istoriją prikels,
— 
Valančius ja į širdis 
Ir protus pasibels.

Ir Daukantas keliauja
Tėvų apgint garbės,
Po jo Maironis nauja
Mums giesme suskambės.

Pražysta atgimimas
Kaip ežero puta
— 
Sudunda sukilimo 
Pirmoji armata.

Sušunka Sierakauskas
Korikams į ausis:
Tėvyne, susiglauski,
Mes lygūs čia visi!

Kudirka seną priešą
Jau svilina raštu, 
Vydūnas tamsą plėšo 
Suėmęs už kraštų.

Pro kartuves ateina
Bielinis knygnešys
— 
Lukšys už kraujo kainą 
Mums laisvę įrašys.

Jau Darius ir Girėnas
Nusikala sparnus,
Malda
širdies ir plieno
Skambėjimas darnus.

Gimtos kalbos galybė
Sudunda iš raidžių,
— 
Kaip upę lietuvybę 
Patvinstančių girdžiu.

Skaitau, laikai nušvinta,
Prisikelia šalis,
Išdygsta iš granito
Naujų laikų pilis.

1963.V .12.