Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

   Jonas Tamulaitis, 65 metų, Lietuvos Nepriklausomybės karų savanoris, mirė vasario 26 senelių prieglaudoje New Market, Ontario, Kanadoje. Palaidotas vasario 28 Toronte, šv. Jono par. lietuvių kapinėse.

—    Lietuvoje vis tebesitęsia partizanų šaudymas. Birželio 14 sušaudytas partizanas Juozas Streikus. Kaune rugsėjo 26, pernai, nuteisti mirti buvę batalionų 8 kariai. Spalio 19 Vilniuje nuteisti sušaudyti 6 buvę batalionų kariai, paskiau partizanai. Sušaudyti, tariamai, kaip karo nusikaltėliai.

—    Alfonsas Dockus, LSK Arokrepšininkas, šią savaitę išvyksta atlikti karinės tarnybos. A. Dočkus žaidė Aro eilėse tris metus.

—    Lietuvos kariuomenės veteranų Bostono skyrius išsirinko naują valdybą: pirm. Adomas Tumas, vicepirmininkas Bronius Bajerčius, sekretorius Povilas Tyla, iždininkas Kostas Dusevičius. Revizijos komisijon išrinkta Kazys Šimėnas, Ciprijonas Mališauskas ir Petras Ausiejus. Ramovėnai prisidėjo 50 dol. auka, kad sąjunga pasidarytų Bendruomenės Fondo nariu, taip pat 50 dol. įmokėjo “Laisvės varpo” fondui ir pasidarė nariu sprendėju.

—    Birutė Šetikaitė ir Vytenis Nenortas susižiedavo. Vestuvės numatomos gegužės mėn. Vytenis šiuo metu tarnauja JAV karo laivyne. Abu jaunieji priklauso Akad. Skautų Sąjūdžiui.

—    Edvardas Paukštis, 6842 S. Talman Avė., yra nominuotas į JAV karo akademiją. Šį pranešimą atsiuntė 3-čio Illinois valstybės kongresinio distrikto narys William Murphy.

—    J. F. Jesulaitis, Amerikos lietuvis, vadovauja kariškam aviacijos orkestrui, kurį sudaro 24 asmenys. Orkestras yra pasivadinęs “Stroling Strings”. Yra augšto lygio, groja Baltuose Rūmuose visų priėmimų me tu.

—    Plk. A. Senatorskiui— kūrėjui - savanoriui sukako 70 m. amžiaus. Sukaktuvininkas aktyviai dalyvauja L. Bendruomenės darbe. Jis atstovavo N. Zelandijos lietuvius Pavergtųjų Europos Tautų surengtos parodos apie sovietinį imperializmą parengiamajame komitete.

—    Palaidotastragiškai žuvęs jaunuolis. Sausio 28 d. palaidotas Genės ir Petro Valūnų, gyv. Torrington, Conn., jaunesnysis sūnus Algimantas. Alg. Valūnas tarnavo kariuomenėje, kai tryse vyko mašina. Sugedus mašinai, du kareiviai išlipo pažiūrėti, ir staiga buvo kitos kareivių mašinos užmušti. Valūnas mirė vietoje, o kitas buvo nugabentas į ligoninę.

—    Mirė ats. kpt. Mykolas Urniežius.1962 m. gruodžio 13 d. okupuotoje Lietuvoje mirė inkstų liga ats. kpt. Mykolas Urniežius. Jis buvo apie 67 m. amžiaus. Pašauktas I Pasaulinio karo metu kariuomenėn, baigė Karo mokyklą, ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę, grįžęs, stojo į Lietuvos kariuomenę. Buvo 9 pėstininkų pulke ūkio skyriaus vedėju. Išėjęs atsargon, apsigyveno Palangoje, kur turėjo savo vilą “Baltasis angelas”.

 

Melbourno skr. (Australia) ramovėnai su savo Vasario 16d. proga pašventinta vėliava.

Iš kairės:    Padgurskis,(—), V. Bosikis, G. Narušis, kun. Pr. Vaseris — skyr. kapelionas, Pridotkas. N. Cininas — skyr. vai. pirmin., K. Baltokas, P. Vilutis, A. Bikuičius, J. Janulaitis, V. šalkūnas ir Pocius.

Foto N. Butkūno