Poezija

A. Šulgaitė

VASAROS NAKTĮ

 

Užsnūdo po lietaus apsunkusios alyvos,
Vėjelis pievų smilgose vos vos šiurena. 
Mėnesienoj atgyja ūkanos negyvos, 
Tyliai tarpusavyje kuždas obels senos.

Pro mėnesieną, pro alyvas tylumoje
Artėja ilgesys ir žada sielai šventę .. . 
Tylu. Ramu. Toli giria tamsuoja. 
Vos girdimi rasos lašeliai krenta.

Juozas Mikštas

LIETUVOS GINTARĖLIUI

Gintarėli skaistus, gintarėli geltonas,
Gintarėli pakrančių šventos Lietuvos, 
Pasakyki, ar mano buities kapitonas 
Ilgesy su savim vis prie vairo kovos? .. .

Gintarėli brangus, gintarėli tėvynės,
Aš tave, kaip relikviją, pirštais imu .. .
Vandenynais, kalnais, dykumom kelią skynęs, 
Suradai tu mane, ir širdy taip ramu . ..


Gintarėli baladės Kastyčio, Jūratės,
Tu kvepi Palangos man pušynų sakais.
Tu stebiesi, šį keistą tau kraštą pamatęs,
Ir be žodžių gimtinės mintis išsakai . . .

Gintarėli švelnus, gintarėli geltonas.
Atkeliavęs čionai iš tokios tolumos, 
Pasakyki, ar mano vilties kapitonas 
Dar ilgai vis vaiduokliu prie borto rymos? . . .

 

Australija, 1958. I. 12 d.


K.

BURKITĖS GRETOS

Greitai, kaip vėjas praslinko, prabėgo ...
Keturios dešimtys metų didingų, 
Šauliškos gretos vis kūrės, stiprėjo . . . 
Džiaugiamės šiandien darbu prasmingu

Kelias iš miego dvasia pirmtakūnų
Steigias būriai vis nauji ir nauji. 
Neprirakinsi gi dvasios galiūnų,
Nors ir kaina, būt gyvybė brangi.

Skrisk, sakalėli, šauly, kareivėli,
Prikelk tėvynę mirties patale! 
Laukia močiutė, laukiu artojėlis 
Dienos šviesoj, tamsioje naktyje . . .

Burkitės gretos į jėgą galingą

Sesės ir broliai idėjos šauliai!
Mūsų tauta nuo senovės valinga,
Žygiams laisviems sušvitęs dar keliai

Juozas Mikštas

GYVENIMO TRAUKINY

Neša mane traukinys,
Neša į amžiną tolį.
Sėdžiu aš, kaip kalinys,
Vargą paėmęs už brolį...

Broli, kodėl aš nesu
Laisvas keleivis, kaip vėjas 
Nepastovių debesų, 
Pasižvalgyti išėjęs?

Sėski, brolau, prie manęs;
Mudu gerai pasitarsim,
Kaip vilkti šias grandines
Kalinio, kol pasikarsim

Ar ant pasaulio garbės,
Ar nors ant laikino turto,
Kol traukinys dar skubės,
Šviesdamas baime ir burtais . . .

Gera, brolau, su tavim
Siekti stoties paskutinės,
Degant kenčia ir viltim
Alkstančios mano krūtinės.

Veidas gimdyvės moters,
Kvapas šakelės vaisingos,
Džiaugsmo dar mums daug pažers
Traukinio vieškelio vingiuos.

Australija, 1958. I. 10.