Kariai ir Jaunimas

MŪSŲ TARPE

Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas Stp. Kairys, šešis metus išbuvęs Skautų Aido vyriausiuoju redaktoriumi, vasario 16 proga buvo apdovanotas Geležinio Vilko Ordinu.

• Skt. Šernaitė, 1955 m. vasarą išgelbėjo skęstančią, pati statydama savo gyvybę į pavojų. Už šį žygdarbį ji buvo apdovanota Gyvybės Gelbėjimo Ordinu.

• Vasario 2 d. Liet. Stud. S-gos Hartfordo skyrius surengė šaunų žiemos linksmavakarį. Dalyvavo nemažai jaunimo iš New Yorko, Waterburio, Worcesterio ir kitur. Programą vedė skyriaus pirmininkas E. Užpurvis. Dainavo Hartfordo skaučių chorelis, vadovaujant muz. J. Petkaičiui. Programoje dar dalyvavo B. Empakerytė, A. Stanaityte, D. Papievytė, E. Jankauskaitė ir M. Plečkaitytė.

• Jubilėjinių Skautybės metų proga Lietuvos Skautų Broliją sveikina Lady Baden-Powell, Lichtenšteino Kunigaikštis Emanuelis, Liuksemburgo Skautų S-ga, Prancūzų Skautų S-ga, Vokietijos BDP, Italijos, Danijos, Kubos, Anglijos, Vengrų, Estų, Latvių ir Lenkų Skautų S-gos.

• Lietuvos Skautų S-gos Pirmija patvirtino jūrų skautų trečio ir pirmo patyrimo laipsnių programas. Taip pat patvirtinti ir jūrų budžių nuostatai. Pirmija primena apie šį rudenį įvyksiančius Liet. Skautų S-gos organų rinkimus, šiemet vienu metu bus renkami Sąjunginiai, Seserijos ir Brolijos organai.

• Liet. Stud. S-gos Waterburio Skyrius vasario 23 d. rengia koncertą, kuris šio skyriaus istorijoje yra pirmasis tokio pobūdžio parengimas. Koncerto programą atliks geriausios rytinio pakraščio studentų meninės pajėgos — solistė Audronė Gaigalaitė, kompozitorius-muzikas Darius Lapinskas, smuikininkas Herkulis Strolia, pianistai Diana Papievytė ir Vytautas Strolia.

• Sktn. G. Juškėnas, kuris surenka ir sutvarko visas skautiško gyvenimo žinias (jis yra SKS skiltininkas) yra apdovanotas Padėkos Ordinu. Ir šiuose puslapiuose pasirodančios skautiško gyvenimo žinios yra perėjusios per sktn. G. Juškėno rankas.

• Susitarusi su Evangelikų Bažnytinėmis Vyresnybėmis, LSS Pirmija pakvietė dvasios vadovus evangelikų tikėjimo skautų reikalams: vyriausiuoju — kun. Ansą Traki, Seserijos — kun. Povilą Dilį ir Brolijos — kun. dr. Martyną Kavolį.

• Liet. Stud. S-gos New Yorko Skyrius savaitraščio Vienybės koncerto metu iš koncerto dalyvių surinko 73 dol. 45 c. Studentų Šalpos Fondui.

• Tarptautinis Skautų Biuras iš Londono pranešė, kad į tarptautinę skautų vadų konferenciją kviečiami šeši Egzilų Skautų Asociacijų Tarybos atstovai stebėtojų teisėmis. Vienas iš šių bus ir Lietuvos Skautų Brolijos atstovas. Mūsų skautams, veikiant iš vien su kitais egzilų skautais vis plačiau atsidaro durys pasaulinės skautybės forume. Prieš porą metų Niagaraon-the-Lake džiamborės metu Kanadoje vos vienas atstovas atstovavo visų tautybių egzilus skautus.

• Detroito akademikių skaučių būrelį sudaro penkios filisterės, trys tikrosios narės ir šešios skautės akademikės - kandidatės. 1955-56 mokslo metų valdybą sudarė D. Racevičiūtė-Jankienė ir A. Rastenytė. Pirmajame pusmetyje valdyboje buvo ir L. Petrauskaitė, tragiškai žuvusi auto katastrofoje. 1956-57 m. valdybą sudaro D. Bulgarauskaitė, M. Lekniūtė ir D. Memėnaitė.

• Aktyvus Akad. Skautų Sąjūdžio veikėjas A. Bakaitis išvyko atlikti karinės prievolės.

• Studentų skautų Korp! Vytis seniūnu Australijoje yra senj. E. R. Pankevičius, 39 Bradford St., So. Oakleigh S. E 13. Victoria, Australia.

• Los Angeles akademikas V. Arlauskas pereitų metų gruodžio mėn. buvo paleistas iš JAV karo aviacijos. V. A. savo tarnybą baigė seržanto laipsniu, žada apsigyventi ir tęsti inžinerijos studijas Los Angeles apylinkėje.

MIELI BROLIAI SKAUTAI IR VADOVAI

šį mėnesį viso pasaulio skautai ir skautės mini skautybės įkūrėjo Lordo Baden-Powellio 100 metų gimtadienio ir skautų organizacijos 50 metų sukaktį.

Milijonai širdžių visuose kontinentuose susikaups savo Šefo pagerbimui ir skautų įžodžio atnaujinimui. Mes, lietuviai skautai, toli nuo savo tėvynės, susirinkę į iškilmingas sueigas, lenkiame galvas prisiminimui to, kurio mintis išaugo į didelį pasaulinį jaunimo judėjimą, skirtą brolybei ir gerai valiai tarp tautų ugdyti, prisiminimui to, kurio minties vaisiais ir Lietuvos tūkstančiai jaunuolių pasinaudojo augdami gerais Dievo ir Tėvynės vaikais.

Sudils paminklų varis ir plienas tų, kurie garbėn kelius skynė per ašaras ir kraują, bet skautybės įkūrėjo atminimas liks šviesus visuomet jaunimo širdyse, nes savo darbą jis skyrė to jaunimo laimei, buvo jo draugas ir brolis.

Savo testamente jis sako: “Pats tikrasis kelias į laimę yra nešti laimę kitiems žmonėms... palikite šį pasaulį truputį geresnį, negu jį radote. Laikykitės visados skautų įžodžio.”

Trumpi, tai, tėviški žodžiai, ir mums, skautams, viską išreiškia. Prieš akis juos nuolat turėdami, mes žinome, kaip džiugiose ir niūriose gyvenimo valandose pasielgti, pilnutiniam žmogui išlikti.

Šių Šefo žodžių mintimis persunkime, ypač šiais jubilėjiniais metais savų šeimų, savų skilčių, valčių, būrelių, draugovių, įgulų, laivų, ramovių, Korp! Vytis skyrių ir tuntų-vietininkijų gyvenimą, kad patys stiprėtume kūnu, protu ir dvasia ,kad stiprintume mūsų globai pavestuosius, kaip tai dera kilniems Lietuvos vaikams.

Budėkime!

Jūsų v. s. Stp. Kairys, Vyriausiasis Skautininkas

1957 m. vasario mėn.

 

KARIAI IR NAŠLAIČIAI KORĖJOJE

A. JARUŠEVIČIUS

 

I. U. S. korpo ženklas “Puikiausias Dievo kūrinys yra geras karys”.

Sausumos kariuomenėje, taip kaip ir aviacijoje ar laivyne yra daug visokių mokyklų, kurias lanko tūkstančiai karių. Šios mokyklos yra kiekviename forte, arba didesnėje stovykloje. Valstybėse kai kurie fortai yra žymesni savo mokyklų centru. Fort Benning, kuriame yra Karininkų mokykla (OCS), Pėstininkų mokykla (Inf. S.), Vadovybės mokykla (NCOS), arba Fort Sill, kuriame yra vienas iš didesnių artilerijos centrų yra gerai pažistami nevienam kariui.

Užsieniuose stovinti daliniai taip pat neatsilieka karinio mokslo srityje. Viena iš žymesnių mokyklų pietinėje Korėjoje yra NCO Academy netoli Pop’young-ni. Ši mokykla yra padalinta į tris žymesnes dalis: artilerijos kursai, sandėliavimo kursai ir vadovybės kursai, į kuriuos man teko pakliūti gruodžio mėn. pradžioje.

Mūsų klasėje (BOBCAT) yra 120 mokinių, gavusių paskyrimus iš visų Amerikos dalinių, stovinčių Korėjoj. Iš arčiau pažiūrėjus, galima matyti visokių spalvų skareles, kurios puošia mokinių kaklus. Kiekviena spalva turi savo reikšmę, pa v., raudona — artileriją, geltona šarvuočius, ružava ryšius, žalia karo policiją, mėlyna pėstininkus ir daug kitų mažesnių vienetų.

PRADEDAME MOKSLĄ

Dieną pradedame 5,30 val. iš ryto. šeštą valandą išeiname rikiuotės, o po rikiuotės pusryčių. Po pusryčių skubame atgal į “quonsetus” ir ruošiamės apžiūrai. Pusę aštuonių mes išsirikiuojame, batai ir šalmai taip blizga, kad juos galime vartoti kaip veidrodžius. Dešinėje rankoje laikome šautuvus, kurie aiškiai rodo ištisas valandas valymo bei šveitimo.

Stovime nejudėdami ir laukiame kol klasės komendantas prisiartins. Oras vėjuotas, o temperatūra siekia 5° F. Neilgai trukus sušąlą rankų pirštai, ausys, nosis ir veidai. Iš pradžių juos baisiai skauda, o vėliau pradedame jų nejausti. Pagaliau komendantas paėmė mano šautuvą, pažiūrėjo į vamzdį, perbraukė pirštu per buožę ir patikrino diržą, šautuvą atgal atidavęs, permetė akimis per mano uniformą ir, nė žodžio netaręs, žengė du žingsniu, sustodamas prie sekančio. Jo laimė buvo nekokia, nes surado plauką šautuvo vamzdyje.

Aštuntą valandą apžiūra baigėsi. Gavę įsakymą, bėgte nubėgome į “quonsetus”, kur padėjome šautuvus, o jų vieton paėmėme sąsiuvinius ir plunksnas. Toliau, rikiuotėje nužygiavome į paskirtas klases. Klasėse, susėdę už suolų, klausėme paskaitų ir laiks nuo laiko pasižymėdavome svarbesnes vietas. Taip praleidome visą rytą. Klasės sudėtos iš įvairių kursų, kurie suskirstyti valandomis. Iš jų svarbesni artilerijos kontroliavimas, karinio mokymo būdai, rinkimas žinių apie priešą, vadovavimas ir daug kitų.

Svarbiausias iš jų buvo karinio mokymo būdai. Mus ne tik išmokė kodėl ir kaip mokyti, bet ir kiekvienas iš mūsų privalėjome paruošti po tris paskaitas apie įvairius karinius užsiėmimus, arba ginklus. Kiekvienai paskaitai pasiruošti užtruko mažiausiai po 8 val.

Našlaičiai atsisveikina savo bičiulius—karius išvykdami atgal į prieglaudą

Paminklas paminėti sgt. W. R. Je-celin, kurio vardu pavadinta stovykla.

Po pamokų gavome 45 minučiųpietų pertrauką, o po to vėl į klases. Paskutinė valanda buvo skirtai mankštai. Šioj, kaip ir kitose klasėse, kiekvienas iš mūsų gavo vadovauti. Sunkiausia mankštos dalis buvo išaiškinti judesius.

Penktą valandą dienos mokslas baigėsi laiškų išdalinimu. Po vakarienės turėjome dar dvi paskaitas, kuriose paaiškino sekančios nakties uždavinį. Po to visi susirinkome į “quonsetą”, kur, susėdę ant lovų, ruošėmės sekančiai dienai, pasidalindami praėjusios dienos įspūdžiais.


CLEVELANDO SKAUTĖS SURENGĖ KAZIUKO MUGĘ

Kovo 3 d. su dideliu pasisekimu Clevelando skautės surengė Kaziuko mugę. Susilaukta daug svečių, kurie džiaugėsi skaniai pagamintais skaučių pietumis ir pirko lietuviškus rankdarbius. Ypatingo pasisekimo čia susilaukė lietuviškos lėlės. į mugės organizavimo ir parengimo darbus daugiausia energijos padėjo Clevelando skautininkės.

Iškilmingai praėjo ir skautų bei skaučių tuntų sueiga. Įžodį davė R. Gaidžiūnaitė, L. Karužaitė, A. Karužaitė, I. Pivoriūnaitė, Z. Ramanauskaitė, I. Berzinskaitė, R. Kubiliūnaitė, D. Grigailiūnaitė, B. Jocytė, R. Juškėnaitė, D. Jurgaitytė, A. Mačytė, Z. Švelnytė, M. Jokubaitytė, D. Ramanauskaitė, S. Lazdinis, V. Dučmanas, E. Vaičeliūnas ir Venclauskas. Už nuopelnus ir gražią veiklą buvo atžymėti ar pakelti i vyresniškumo laipsnius: A. Grėbliūnaitė, M. Juškėnaitė, R. Mockutė, A. Geležytė, N. Garlaitė, D. Benokraitytė, D. Jurgutavičiūtė, A. Andrašiūnas, A. Korsakas, S. Pec-kus ir A. Garlauskas. Sktn. G. Juškėnui buvo Įteiktas Padėkos Ordinas, o Vytauto draugovės draugininkui V. Kizlaičiui išreikšta ypatinga padėka kaip geriausiam tunto vadovui. Šia proga skautus bei skautes sveikino abu tuntininkai — sktn. A. Petrauskienė ir sktn. V. Kamantas.

Iškilmingoji tuntų sueiga buvo skirta paminėti Lietuvos skautų globėjo šv. Kazimiero dienai, pasaulinės skautybės 50-čiui ir josįkūrėjo Lordo Baden Powell’io šimtajam gimtadieniui. LSS Tarybos narys vyr. sktn. Pr. Karalius pasakė šiai progai pritaikytą turiningą kalbą. Sueigą malda užbaigė skautų kapelionas kun. Goldikovs-kis. Po pertraukos susirinkusius smagiai nuteikė Lašininis ir Kanapinis, Clevelando Vaidilos teatro aktoriai Z. Peckus ir Ig. Gatautis. šio vaizdelio tekstą parašė Z. Peckus, dekoracijas piešė dail. sk. vytis Alg. Muliolis. Skautės gyvai pašoko tautinius šokius, o po to buvo smagiai pasišokta.

• Lietuvos Skautų Brolija yra Įsteigusi Džiamborės Fondą, kurio tikslas yra telkti lėšas, idant lietuviai skautai tarptautiniuose skautų sąskrydžiuose galėtų tinkamai atstovauti Lietuvą. Džiamborės Fondui paremti ir New Yorko skautai prašo mūsų visuomenę aukų. New Yorke ir apylinkėse gyveną lietuviai aukas prašomi siųsti N. Y. tuntininko adresu — Romas Kezys, 130 Hendrix St., Brooklyn 7, N. Y.

• šį rudenį bus Liet. Skautų S-gos ir Brolijos organų rinkimai. Primenama visiems skautininkams, kad užsimokėtų nario mokestį už 1956 m. Neužsimokėję negalės dalyvauti rinkimuose. Mokestis — 2 dol. metams. Siųsti LSB ūkio Skyriaus vedėjui — Sig. Krasauskas, 32 Pasadena Gardens, Toronto 9, Ont., Canada.

•    Kovo 2 d. New Yorko skautų vyčių okteto koncertas pavyko puikiai. Buvo apie 400 svečių, daugiausia "jaunimo. Koncertą atidarė Tauro tuntininkas psktn. R. Kezys. Programą vedė akt. V. Žukauskas. Solo dainavo okteto antrasis bosas L. Ralys. Koncertu buvo paminėta okteto penkių metų gyvavimo sukaktis. Ta proga oktetas gavo visą eilę sveikinimų ir dovanų.

•    Kovo 3 d. darbštusis New Yorko vilkiukų vadovas Algis Alksninis susituokė su D. Stasiukynaite. Iškilmingose jungtuvėse giedojo N. Y. skautų vyčių oktetas. Vestuvių puotoje dalyvavo apie 300 svečių. N. Y. skautai ir Atlanto pakraščio skautų vadovybė mielajam Algiui ir jo žmonai Danutei linki daug saulėtų dienų jų vedybiniame gyvenime.

• Sktn. R. Šilbajoris, New Yorko ir Atlanto pakraščio skautų veiklus vadovas, Kolumbijos universiteto doktorantas, kovo 2 d. buvo išrinktas Baltų Studentų Federacijos pirm.

• Atlanto pakraščio skautų vadovybė artimoje ateityje pramato suorganizuoti skautų vadovų kursus, idant užpildyti esamą vadovų spragą. Instrukcijos vietovių vadovams jau išsiuntinėtos. Kursus galės lankyti tik tam tikras kvalifikacijas turį vadovai.

• Akademinio Skautų Sąjūdžio visuotinis suvažiavimas įvyks gegužės 4—5 d d. Clevelande. ASS vasaros stovykla bus netoli Čikagos liepos 1—7 d.d. Visi studentai skautai kviečiami dalyvauti jaunimo kongrese, o po to — į stovyklą.

• Kovo 11 d. House of Free Russia, New Yorke, įvyko geležinės uždangos tarptautinis skautų vadų posėdis. Gegužės 25 ar 26 d. New Yorko Coliseume pramatoma surengti tarptautinė skautų šventė, kur kiekviena tautybė galės pademonstruoti savo jaunimo menines pajėgas. Ten pat bus įrengtos tautinių rankdarbių bei valgio gaminių parodėlės — bufetai.

• Fil. inž. Romas Viskanta, studentų skautų korp! Vytis pirmininkas, kovo 10 d. buvo atskridęs iš Čikagos į New Yorką, kur dalyvavo N. Y. skyriaus Korp! Vytis sueigoje ir turėjo pasitarimus su studentų skautų vadovais.

• Romas Kezys ir Jonas Ulėnas, N. Y. skautų vadovai, tarpininkaujant p. Švirplaičiui, kovo 9 d. apžiūrėjo gražią amerikiečių skautų stovyklavietę Wingdale, N. Y. (90 mylių nuo New Yorko), kur pramatoma įrengti New Yorko skautų -skaučių vasaros stovyklą.

•    Bostono skautų teatro grupė gegužės 4 d. atvyksta į Brooklyną, N. Y., su komedija “Svetimos plunksnos”. Vakarą, kuris įvyks Apreiškimo parapijos salėje, rengia N. Y. skautų tėvų rėmėjų k-tas.

•    Džiamborės Fondas skautiškųjų jubilėjinių metų akivaizdoje kviečia mus sukaupti jėgas tinkamai LS Brolijos ir lietuvių tautos reprezentacijai. Reikia išnaudoti kiekviena proga Lietuvos vardui iškelti. Į jubiliejinę skautų džiamborę vyks dvi skautų skiltys — iš Vokietijos ir Anglijos, o skautų vyčių sąskrydyje Broliją atstovaus sk. vyčių būrelis iš Vokietijos.