AMERIKOS LEGIONAS — THE AMERICAN LEGION

Amerikos Legionas yra Amerikos gyvenime reikšminga veteranų organizacija su 36 metų patirtimi.

Legiono obalsiai yra: Dievas, Tėvynė, 100% amerikonizmas ir konstitucijos gynimas.

Legiono sudėtis yra įvairi, kaip įvairi yra pati Amerika. Jo nariai yra išsisklaidę po visą JAV teritoriją ir susitelkę į 17,000 postų su apie 2.7 milionų veteranų. Amerikoje yra didesnių organizacijų už A. Legioną, bet jos negali lygintis su Legiono geru susitvarkymu, balso svarumu ir jo spaudos įtakingumu.

Legionas yra pajėgus ir vieningas, kai jo veikla liečia grynai veteranų reikalus. Atsiranda skirtingų ar visai priešingų balsų, kada Legionas paliečia kitas sritis ar kai pasireiškia labai griežtai prieš komunizmą.

Darniausia ir veiksmingiausia Legiono veikla yra postų skaidinyje. Mažesnėse vietovėse Legiono postas yra viso visuomeninio ir socialinio gyvenimo centras. Vienoje Indianapolio County, kur yra ir Amerikos Legiono vyriausia vadovybė, yra 51 postas, kurie siunčia 57 jaunuolius į “Berniukų Valstybę”, globoja 9 jaunių beisbolo komandas, padeda skautų daliniams, skiria geriems mokiniams dovanas. Kiti postai parūpina vaikams kalėdinių dovanų, užperka vaikams cirko vaidinimus, įtaiso plaukymo baseinus, praveda geriems tikslams rinkliavas, vadovauja paradams ir kariškoms laidotuvėms, įvykus nelaimėms dalyvauja pagalbos darbuose.

Politiniam gyvenime su Legionu skaitomasi; daugiausia įtakos jis turi atskirų valstybių politiniam gyvenime. Legionas padeda savo nariams iškilti į politines augštumas, nors nė vienas Legiono vadas dar nebuvo išrinktas JAV prezidentu. Dabar Legionas savo narių turi Senate — 58 ir Atstovų Rūmuose — 236, gubernatorių — 30. Prezidentas Eisenhoweris irgi yra jo narys.

Legionas, kaip organizacija, stengiasi perdaug nesikišti į politiką, tuo būdu jis gali turėti įtakos į abi JAV-bių partijas.

Legiono vadovybėje pirmauja I D. Karo veteranai. Iš 20,961,000 veteranų Legiono nariais yra tik 2,797,649 veteranai, tai yra tik kas 7 ar 8-tas veteranas. Legiono eilės kasdien mažėja. 1946 metais jame buvo 3,326,556 nariai. Likusių dauguma, nors nario mokestį moka, bet susirinkimų nelanko. Augščiau minėtoje Indianapolio pavyzdinėje County susirinkimus lanko tik 10—15% narių, kitur dalyvavimas susirinkimuose krinta iki 7—12%.

Taigi postų darbas yra atliekamas neskaitlingų atsidėjusių veikėjų, kurių geras ar blogas darbas eina visų narių vardu.

Nariai yra labiau linkę pasireikšti praktiškose srityse kaip barai, valgyklos, įvairūs žaidimai. Dažnai veteranų žmonos atitraukia narius nuo vienokių ar kitokių pareigų.

Legiono vadovybė susirūpino narių mažėjimu ir paskelbė narių pritraukimo vajų, pagal kurį 1962 metais turės 8 milionus narių.

Po I D. Karo narius Legionan pritraukti buvo lengviau, nes visi veteranai dalyvavo viename fronte ir veteranų pašalpos buvo dar naujas dalykas. II D. Karo dalyviai grįžę namo rado viską paruošta (ligoninės, stipendijos mokslui, paskolos ir p.) ir todėl nelabai linkę įsijungti į Legiono eiles.

Legiono smegenis sudaro apie 12 I D. Karo veteranų, kurie nustatinėja veikimo gaires, parenka vadovybei kandidatus. Jie yra žymūs pramonininkai, teisininkai, bankininkai bei prekybininkai. Legiono vyriausioji vadovybė renkama kas metai, joje yra po lygiai I ir II D. Karo veteranų.

Amerikos Legiono štabas Indianapolyje

Dabar Legiono vadu yra S. P. Collins, jis turi penkis pavaduotojus. Visą Legiono technišką darbą atlieka apie 500 apmokamų tarnautojų štabas, kuriam vadovauja Legiono adjutantas H. H. Dudely, kuris toms pareigoms perenkamas nuo 1948 metų.

Legiono vadovybė yra apmokama: Legiono vadas ir adjutantas gauna po $15,000 metams, vado pavaduotojas $8,400 ir visi po $35,000 kelionės išlaidoms.

Legiono biudžetas pereitais metais siekė $5,539, 744. Tarnautojams išmokėta $1,871,902. Pajamos susidaro iš narių mokesčių, už ženklelius ir iš aukų. Pereitais metais išleista: Vašingtono štabui — lobyjistams $81,000, spaudai — $144,000, metiniam suvažiavimui — $54,000.

Legiono leidžiamas laikraštis (mėnesinis) turi apie 2.8 milijono skaitytojų. Jo leidimui skiriama iš kiekvieno nario mokesčio 75 centai. Likusioji nario mokesčio dalis (50 centų) dalinama pusiau štabui ir pašalpoms. Legionas žymias sumas išleido valstybinių paskolų lakštų pirkimui.

Legionas daug dėmesio kreipia į jaunimą. Nuo 1925 metų jaunimui išleista 120 milionų dolerių Praktiškai jis pasiekia kiekvieną mokyklą. 4,000 postų globoja skautus. Pereitais metais 350,000 mokinių dalyvavo varžybose gauti 8,000 stipendijas. Beisbolo programoje dalyvauja apie pusė miliono berniukų.

Jis daug prisidėjo prie darbo, socialinio aprūpinimo įstatymų pravedimo, prie kovos prieš komikus ir jaunuolių nusikaltimus.

Amerikos Legionas nuolatos ir griežtai kovoja prieš komunizmą. Jo prieškomunistinis balsas pasireiškia per leidžiamą dvisavaitinį laikraštėlį “The Firing Line”, kuris turi apie 5,000 skaitytojų, šis laikraštis duoda daug gerai dokumentuotos medžiagos apie komunistus ir jų sekėjus. Legionas turi didelę komunistinę kartoteką. Jis iškėlė viešumon komunistų įsiskverbimą į Hollywoodą ir New Yorko artistų tarpą.

Ištisus 36 metus Legionas kovoja už visuotinos privalomos karo tarnybos įvedimą JAV-se, bet iki šiol tas nepavyko. Legiono vadovybė nenustoja vilties ir bandys to pasiekti ateityje.

Legionas iškovojo veteranų aprūpinimo įstatymo pravedimą, pagal kurį dabartinė Veteranų Administracija tvarko 172 veteranų ligonines, prižiūri veteranų įstatymų vykdymą ir išmoka nedarbingiems veteranams pensijas.

Po II D. Karo Legionas rėmė UNO įsteigimą, dabar stovi už UN Chartos pakeitimą, kad UN pasidarytų veiksmingesnė. Imigraciniais klausimais Legionas visuomet buvo už žemas įsileidimo kvotas.

Dabar Legionas kovoja prieš bandymą apkarpyti veteranų pašalpas bei paskolas, yra už prezidento sutarčių sudarymo apribojimą, prieš Kom. Kinijos pripažinimą ir jos įsileidimą į UN. Savo tikslams Vašingtone siekti Legionas plačiai naudoja laiškų rašymą, o rašyti yra kam: 2.7 miliono narių ir apie 900,000 moterų rėmėjų.

Svarbiausias Legiono uždavinys šiuo metu yra padidinti narių skaičių, kad nepasidarytų išmirštančiu legionu.

The American Legion nėra vienintelė karo veteranų organizacija; sekanti narių skaičiumi (apie 1.2 miliono) yra Veterans of Foreign Wars —Užsienių Karų Veteranai. Bet Amerikos Legionas, galima sakyti, atstovauja visų karo veteranų balsą.

J. L.