Karinė spauda

THE AMERICAN LEGION MAGAZINE, Rugsėjo men. 1955.

Ką Turėtumėt Žinoti Apie Raudonąją Kiniją,R. Gilbert. Dar ir dabar ne visi žino, kad Kinija yra komunizmo bazė, iš kurios rengiamasi užkariauti visas pasaulis. Azijos kaimynas yra Afrika ir ji yra numatyta sekanti auka. Leninas yra pasakęs, kad kelias į Paryžių eina per Pekingą. šiuo posakiu komunizmas tebesivadovauja. 1921 įsikūrė mikroskopinė Kinijos komunistų partija. Vartodami parazitų taktiką, importuotų rusų vadų vedami, komunistai įsiskverbė į dr. Sun Yat Seno partiją ir ją užvaldė. Jei ne Čang Kai šėkas, kuris 1927 rusus išvijo, vietinius komunistus išvaikė, raudonieji būtų užvaldę Kiniją prieš 20 metų.

Kai po II Pas. Karo komunistai įsišeimininkavo, 1949 vienas jų kalbėtojas Pekinge, kurį jie tik ką buvo užėmę, pareiškė korespondentui: “Kiniją laimėjom. O tai reiškia Azija yra laimėta. Dabar mūsų žvilgsnis turi pakilti ir nuo dabar komunistų karo šūkis turi būti: Į Afriką!”

Amerikoje vienas iš augštųjų komunizmo bonzų Joseph Starobin, keistomis aplinkybėmis pakliuvęs į Yale universitetą, diskusijų metu apie Afriką pareiškė: “Ta pasaulio dalis susilauks to paties likimo kaip ir Kinija. Kinija yra pavyzdys, kas įvyks ir kitur:    pirma

pietryčių Azijoj, Indijoj, rytų Azijoj, vėliau Afrikoj ir Pietų Amerikoj. šitas procesas nesustos, kol tos šalys nebus išlaisvintos.” Taigi, atrodo, planuojama ne į Paryžių pro Pekingą, bet į Washingtoną.

Prieš pusmetį Nikita Chruščiovas pasakė W. R. Hearstui ir jo palydovams, kad karas nėra numatomas, ir komunizmas su kapitalizmu (reiškia JAV ir SSSR) galės sugyventi taikiai besivaržydamos, kol viena ar kita laimės. Jis, aišku, kertąs už komunizmą.

Aišku, kad sutrukdyti šitą raudonųjų planą, reikia pradėti nuo Kinijos. Rusų palaikoma raudonoji Kinijos valdžia turėtų būti griaunama iš vidaus ir iš oro.

1953 prez. Eisenhoweris lyg buvo ir pradėjęs spaudimą į raudonąją Kiniją, kai pareiškė, kad Septintasis Laivynas netrukdys tautiniams kiniečių daliniams žygių iš Formozos. Bet viskas pasikeitė, kai šių metų gegužės 8 d. valst. sekretoriaus padėjėjas G. V. Allen pareiškė, kad JAV neparemsiančios kinų nacionalistų agresinio grįžimo į sausumą, žodžio “agresinis” panaudojimas buvo antausis Formozos valdžiai. Mao Tse-tungas pasijuto saugus ir lyg pripažintas.

Britai ir “neitralieji” daro viską, kad supančiotų mūsų geruosius draugus Korėjoje ir Formozoje.

Tuo tarpu, Kinija yra silpna ir ekonomiškai ir kariškai. Iš 10 milijonų kariuomenės, tik 3 mil. yra ginkluoti moderniais rusų ginklais. Likę yra milicija, kurioje vienas šautuvas tenka 10 vyrų. Nepasitenkinimas režimu yra augštas tiek kaime, tiek mieste.

Kol komunizmas bus gyvas Kinijoje, tol ramybės nei Azijoj, nei Afrikoj nebus. Yra laikas mums tą įsisąmoninti ir suprasti komunizmo lošiamą lošimą.

THE ARMY COMBAT FORCES JOURNAL, Liepos, Rugsėjo mėn. 1955.

Patarėjas Tiekimui Irane,plk. ltn. D. R. Falke. Autorius, JAV patarėjas tiekimo reikalams prie Irano kariuomenės, trumpai aprašo kai kuriuos savo tarnybos momentus. Atrodo, Irano kariuomenė yra gerokai reikalinga moderninimo. Tik dabar pavyko sudaryti reikmenų nomenklatūros katalogą, bet... anglų kalboj. Tiekimo sistema yra visai sena ir netinka moderniam karui. JAV pastangos sustiprinti Irano karines pajėgas turi didelės reikšmės laisvajam pasauliui.

Artilerijos Veiksminga Parama Nėra Pripuolama,Gen. maj. E. T. Williams. Masės, jėgų ekonomijos, netikėtumo ir judrumo principai yra specialūs lauko artilerijos atžvilgiu, taip kaip ir bendradarbiavimas. Lauko artilerija yra neseniai išsivysčiusi sunkiųjų ginklų šaka. Prieš Gustavą Adolfą būta nejudrios ir įvairaus svorio artilerijos. Kai kurie pabūklai būdavo traukiami 32 arklių.

Gustavas Adolfas pasirinko 4 svarų granatos pabūklą, kaip savo lauko artilerijos ginklą. Jį veždavo vienas arklys arba 3 vyrai. Gustavas Adolfas išvystė pulko, divizijos ir apgulos artileriją. Jo laimėjimas ties Breitenfeldu 1631 ir ties Luetzenu 1632 buvo pasiekti daugiausia artilerijos judrumo dėka.

Fridrikas Didysis perėmė iš prancūzų Liudviko XIV artilerijos ugnies sutelkimą. Mūšyje ties Leuthenu 1757 jis pavartojo tvirtovės 12 pabūklų sutelktą ugnį padaryti kelią puolantiems pėstininkams.

Generolo Slaboševičiaus, išbuvusio Lietuvos kariuomenės vadu vieną dieną, laidotuvės


1762 jis mūšyje sugebėjo sutelkti į vieną bateriją 45 tokius pabūklus. Jis pradėjo grupuoti pabūklus, atsisakydamas lygaus pabūklų paskirstymo po vienetus.

Napoleono pralaimėjimas ties Lobau 1809 įtikino jį, kad artilerijos ugnies galingumas yra pagrindas laimėti mūšį; karas kariaujamas artilerijos pagalba.

Ties Solferinu 1859 prancūzai pirmą kartą pavartojo graižtuotus pabūklus su spynomis. Artilerija pradėjo siekti tolimiausius mūšio lauko taškus. 1870 prieš menką prancūzų artilerijos organizaciją Moltkė pastatė vokiečių sutelktą artilerijos ugnį ir išsklaidytas baterijas.

II Pas. Karas parodė kaip yra reikalingi ne tik specialūs pabūklai, bet ir ugnies lankstumas, pasiekiamas tik centralizuotos kontrolės pagalba. Gausios artilerijos remiami rusai visada pajėgdavo pralaužti vokiečių frontą pasirinktoje vietoje.

Šių dienų reikalavimai statomi artilerijai yra: judrumas, greita sutelkta ugnis ir jos kilnojimas nekeičiant pozicijų, lanksti kontrolė, greitas kalibro ir amunicijos pritaikymas į taikinius bet kokiose sąlygose. Artilerijos galią sustiprina raketos, vairuojamieji sviediniai ir atominiai pabūklai, tačiau jie artilerijos nepakeičia.

Panoraminių Nuotraukų Taktinis Vartojimas, serg. T. Ford. Korėjos karo metu žemėlapius ir orines nuotraukas naudingai papildydavo panoraminės nuotraukos. Jos duodavo tokį vietovės vaizdą, kokį normaliai akis mato. Derinant jas su žemėlapiu, vietovė yra pažįstama daug geriau.

Komunizmo Grėsmė ir JAV Tinkama Strategija,gen. M. B. Ridgeway. Tai santrauka kariuomenės štabo viršininko laiško gynybos sekretoriui C. E. Wilsonui. Jame Ridgeway, kuris jau išeina atsargon, išdėsto savo pažiūras į JAV karinį pasirengimą būsimo pasaulinio konflikto atveju.

Sovietų ginkluotos jėgos yra didelės, gerai ginkluotos; jų pagrindas sausumos kariuomenė. Sovietų karinė politika yra agresyvi. Yra didelis klausimas ar prieš šį pavojų JAV gali remtis vien tik atominiais ginklais, kurie vieni negali padėti išvengti karo, nei jį laimėti.

JAV pasiėmė Vakarų pasipriešinimo vado pareigas. Jos sukūrė karines sąjungas beveik su visomis laisvojo pasaulio valstybėmis ir prisiėmė visokių įsipareigojimų. Reiškia, JAV pasiryžę jėgą pasitikti jėga. Tačiau dabartinės JAV turimos karinės jėgos yra nepakankamai stiprios ir neproporcingos, kad pajėgtų išpildyti minėtus įsipareigojimus. Silpnos ir nesuderintos yra jėgos ir laisvųjų valstybių. Perdaug dėmesio yra kreipiama į atominius ir orinius ginklus.

Vykdyti įsipareigojimus JAV reikia tučtuojau sukurti judrias, jungtines, proporcingas karines jėgas kietai smogiančio pobūdžio.

Kolektyvinis saugumas turėtų būti karinės politikos pagrindas. Satelitų išsišokimai turėtų būti tuojau sudraudžiami, nežiūrint ar Rusija įsikištų ar ne. Visi mūsų sąjungininkai turėtų gauti visokeriopą pagalbą prieš komunistų keliamą vidaus betvarką.

Nukalk Žaibą,gen. maj. C. V. Bromley, Šarvuotininkų Mokykloje Fort Knoxe, kurios šūkis yra “Nukalk žaibą” paruošiami vyrai ir priemonės judrioms karinėms operacijoms, kurių pagrindiniai elementai yra judrumas, ugnies galia, smūgis ir saugojantis šarvas.

Šarvuota divizija yra idealus vienetas judriam karui. Kadangi pastatyti tanką prieš kiekvieną priešo tanką ir kareivį prieš kiekvieną priešo kareivį, ateities kare negalėsime, todėl tik judrumas leis mums sutelkti stipresnes jėgas reikiamu momentu, lemiamoje vietoje. Mokykla ruošia būsimus vadus, arba štabo karininkus šarvuočių ir mišriems junginiams.

Lemiamas Sprendimas yra Pėstininkų.Šiandien pėstininkų taktika yra pritaikoma atominio karo reikalavimams. Tarpai ir atstumai žygyje yra didinami, 3—5 mylios tarp žygiuojančių batalionų centrų yra laikoma minimumas. Jėgos koncentruojamos tik trumpam — kautynėms, po kurių jos vėl išskleidžiamos.

Pėstininkų ginklavimas tobulėja. Beatatrankinis 75 mm pabūklas, vartotas II Pas. kare ir 105 mm — Korėjos kare yra jau pakeisti nauju 106 mm pabūklu. Atominis 280 mm pabūklas, Nike ir kiti vairuojamieji sviediniai sustiprino artilerijos galią. Judrumą padidino helikopteriai.

Rytojaus pėstininkai gaus lengvesnius betarpinius atominius ginklus. Keičiamasis lėktuvas (con-vertiplane) duos dar didesnį judrumą. Tačiau kautis pėstininkai turės, kaip ir iki šiol, judėdami savo nuosavom kojom.    Z. R.