KANKLĖS IR KARDAS

A. Merkelis

O vienok Lietuva
Juk atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsą išgirs,
Miegąs kraujas užvirs,
Nes kryžius gyvatą žadėjo.
Skausmuos jėgos išaugs, 
Atgimimo sulauks ...

Maironis

 

Minėdami Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės šventę, mes atsigrįžtame į savo praeitį, nužymėtą didingais žygiais. Mūsų tautos praeitis davė galios tautai prisikelti laisvam gyvenimui, atkurti savo nepriklausomą valstybę. Prieš 34-rius metus Lietuvos Valstybės Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe. Tai buvo įkūnijimas kelių amžių lietuvių tautos siekimų.

Amžiais lietuvių tautos laisvės ilgesį žadino ir ugdė dainiai savo kanklėmis, o išsiilgtai laisvei tapus kūnu — ją savanoriai nuo smurto gynė savuoju kardu.

Nepriklausomos Lietuvos laikais Vasario 16 d. mes džiaugdavomės savo laisvėje pasiektais laimėjimais. Dabar jau dvylika metų, kai mūsų tauta pavergta ir žiauriausiu būdu naikinama. Ir šiandien, gal būt, labiau negu bet kada laisvės trokšta ir Sibire kankinamas, ir savojoj tėvynėje vargstąs, ir laisvuose kraštuose įsikūręs, bet savosios tėvynės išsiilgęs lietuvis.

Mes tvirtai tikime, kad Lietuva taps nepriklausoma, nes teisė ir teisingumas mūsų pusėje, o smurtas bus sužlugdytas. Ir šiais metais, minėdami vasario 16 d. savo nepriklausomybės šventę, mes visam pasauliui skelbiame, kad mes esame gyvi ir norime būti laisvi.

Ar mes ištversime, ar mes išliksime gyvi, jei bolševikinis smurtas dar ilgai nebus pažabotas ir sužlugdytas? Štai svarbiausias mūsų šių dienų klausimas.

Tautinės gyvybės sargyboje mes visi turime budriai stovėti. Mūsų tėvynėje tauta naikinama fiziškai ir dvasiškai. Emigracija taip pat graso mūsų tautinei gyvybei. Reikia didelių, tiesiog didvyriškų pastangų, kad mes galėtume emigracijoje apsaugoti savo priaugančiąją jaunąją kartą nuo ištautėjimo.

Savosios tautinės kultūros ugdymas šiandien yra vienintelis ginklas, kuriuo mes prasiskinsime kelią į nepriklausomą Lietuvą.Savoji kultūra yra didysis mūsų nepriklausomybės laidas. Savoji kultūra, tai kanklės, kurios žadins mūsų budrumą stovėti savo tautos gyvybės ir laisvės sargyboje. Jei išliksime gyvi, lemiamą valandą savo teisę būti laisvais ir nepriklausomais mes pajėgsime paremti ir kardu.

Kai Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Maironis, Vaižgantas skynė kelią Lietuvos nepriklausomybei, jie stiprybės sėmės iš praeities: milžinkapiuos ieškojo Lietuviško žodžio. Šiandien visa Lietuva vienas didžiulis Milžinkapis, kuriame ilsis tie, kurie verčiau pasirinko mirtį, negu vergiją.

Skausmas ir kančia mūsų tautą ne sužlugdys, bet užgrūdins didiesiems žygiams, laisvojo gyvenimo prisikėlimui. Lietuva, anot Maironio, tarp skausmų žengia į garbę. Kančia turi savo prasmę. Anais sunkiais caristinės priespaudos laikais Maironis dainavo:

O vienok Lietuva Juk atbus gi kada:

Ne veltui ji tiek iškentėjo...

Balys Sruoga

Choralas iš “Kazimiero Sapiegos”

Kaip motinėle vargana,
Vaikų savųjų skriaudžiama,
Paliego Lietuva sena.

Žiemos prailgusi naktis
Vaikų vaikam tepasakys: 
BajoraiLietuvos mirtis.

Šaka, atskilus nuo tautos,
Klaikiam vaitojime žiemos 
Pradings kaip vėjas he žinios.

Palikę be vadų vieni
Jėgų praamžinu pilni 
Pakilsim audra nešini.

Užgrūdinkim jėgas skausmuos,
Gegužis sodais atlinguos,
Mum Tėviškėlę išvaduos.

SVEIKINIMAI KARIUI

GERB. P. KARIO REDAKTORIUI KPT. S. URBONUI

Trisdešimt ketvirtuosius metus minint Lietuvos Nepriklausomybes paskelbimo Vasario 16-sios aktą, L. N. Karo Invalidų Sąjungos Valdyba siunčia Jums nuoširdžiausius sveikinimus, linki sveikatos ir jėgų nenuilstamai dirbti Lietuvos labui.

Be aukų ir kovos nebuvo ir nebus Laisvos Lietuvos.

B. TVARKŪNAS S-gos Pirmininkas K. DOBILAS Sekretorius

Philadelphia

* * *

Savo ir kuopos karių vardu siunčiu mielajam KARIUI ir Jo redaktorių bei bendradarbių štabui nuoširdžiausius linkėjimus Vasario 16-sios proga ir noriu Jus patikinti, kad KARIO idėjos giliai tebesaugomos lietuvių karių širdyse ir nebeišblės tol, kol Nepriklausomybės šventę vėl galėsime švęsti savo Tėvynėje.

Kpt. M. Neimanas

Vokietija

* * *

LIETUVOS KARIAI!

Minint 34-rių metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, Amerikos Lietuvių “Ramovės” Sąjungos Chicagos Skyrius sveikina karius, likusius pavergtoje Tėvynėje, taip pat už jos ribų išblaškytus ar svetimose kariuomenėse ginklu kovojančius su Lietuvos pavergėju ir viso pasaulio nelaime — komunizmu.

KARIAI, nors klastingas priešas išmušė ginklą iš mūsų rankų, tačiau kario priesaikos ir tvirto pasiryžimo atstatyti o taip pat saugoti mūsų krašto Laisvę ir Nepriklausomybę — jis nepajėgs iš degančių mūsų širdžių išplėšti.

Tad budėkim tvirti dvasia ir visada būkim pasirengę stoti kovon ir atstatyti daugel kartų mūsų protėvių ir mūsų pačių krauju iškovotą Nepriklausomą Tėvynę Lietuvą.

SKYRIAUS VALDYBA

AUKŠTAI GERB. P. REDAKTORIAU,

teikitės priimti Jūsų sėkmingo darbo sukakties proga “Skautų Aido” redakcijos ir administracijos vardu nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausios sėkmės linkėjimus.

“Karys” ir “Skautų Aidas” yra du broliai, einą tuo pačiu Lietuvos keliu.

Su pagarba lieku

STEPAS KAIRYS

“Skautų Aido” Redaktorius

Canada